Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 grudnia 2008 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

oraz sołtysi z terenu gminy i mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XXXV sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady- Katarzyna Barabasz witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała proponowany porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami ( na 12 obecnych ).

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa między sesjami przedstawiła - Radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały poddając go następnie pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 13 głosami ( 13 obecnych na sali ).

 

Uchwała Nr XXXV/207/08 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Przedbórz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Radomszczańskiego

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że kiedyś przejęliśmy od powiatu drogi, ale nie przejęliśmy działek pod tymi drogami. Teraz wreszcie ta sprawa będzie uregulowana.

Do tej pory byliśmy tylko zarządcami tych dróg. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały wraz załącznikiem, który stanowi wykaz przejętych dróg i działek.

Uchwała Nr XXXV/208/08 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 13 głosami (13 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

c) w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Po odczytaniu Uchwałę Nr XXXV/209/08 Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami i przekazała do realizacji.

d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009

Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009 w wysokości 19 021 595,00.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009 w wysokości 20 183 930,00.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 162 335,00 , który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 w kwocie 3 587 250,00.

- Burmistrz Miasta zabrał głos przedstawiając główne zamierzenia Gminy na lata 2009 i następne odnośnie inwestycji. Będą to:

1. Budowa wodociągów ( Miejskie Pola, ul. Turystyczna, Mojżeszów )

2. Przebudowa dróg ( Stara Wieś, ul. Nowa, ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej ) i modernizacja dróg dojazdowych do pól ( Kaleń i Piskorzeniec )

3. Zagospodarowanie turystyczne miasta:

- zagospodarowanie zalewu

- budowa szlaków rowerowych

4. Targowisko ( budowa sanitariatu )

5. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Woj. Łódzkiego

6. Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego w Józefowie Starym

7. Rozbudowa kompleksu szkolnego - budowa gimnazjum

8. Remont sali gimnastycznej w Górach Mokrych

9. Monitoring przedszkola i boisk „Orlika”

10. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji internatu.

11. Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Górach Mokrych (m.in.budowa sanitariatu)

12. Przebudowa ŚDS w Gaju ( adaptacja pomieszczeń gospodarczych na warsztaty )

13. Rozbudowa oświetlenia ulic i dróg ( Stodolniana ) oraz przygotowanie dokumentacji ( Góry Mokre, Żeleźnica, ul. Krakowska, zbieg ulic Wierzbowskiej i Radomszczańskiej, Gaj Zuzowski )

14. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

- etap I ( osiedle przy Majowej Górze, ul. Piotrkowska, Korycińska )

- etap II ( pozostała część miasta )

15. Remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy

16. Umocnienie brzegów rzeki Czarnej w Żeleźnicy

17. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012”.

- Sołtys Pytlos z Józefowa Starego - spytał czy zostaną pozyskane środki na drogę po wywózce drewna z lasu po huraganie – Burmistrz odpowiedział, że cały czas czyni starania, żeby jakieś środki zewnętrzne pozyskać. Jeśli wójt gminy Aleksandrów zgodzi się, a wstępnie się w rozmowie się zgodził, to wspólny projekt „wrzucilibyśmy do schetynówek”. Wtedy byłaby realna szansa na pozyskanie środków na modernizację drogi.

- Radna Będkowska – nawiązując do pytania sołtysa z Józefowa Starego dodała, że były ze strony nadleśnictwa obietnice, że pomoże poprawić stan tych dróg, ale nic w tym temacie nie drgnęło. Zapytała także jaki Burmistrz ma plan, jeśli chodzi o drogę na Grobli, ponieważ nie została ona ujęta w planie inwestycyjnym – Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, żeby nadleśnictwo dołożyło do tego choćby złotówkę, nie może z nami aplikować o środki unijne. Nadleśnictwo będzie mogło jedynie zadbać o odbudowę zasobów lasu, na sadzonki dostaną środki. Sprawa dróg została scedowana na gminę i czynię starania w tym kierunku. Odnośnie drogi na Grobli - Zakład Usług Komunalnych jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni, która została częściowo zniszczona przy wykopie wodociągu. Po odtworzeniu, zobaczymy jak to będzie wyglądać i jaka jest możliwość finansowa, żeby jakieś powierzchniowe utwardzenie tam zrobić w przyszłym czy jeszcze następnym roku.

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa – zapytał o ujęcie w budżecie dróg dojazdowych do pól – Burmistrz: będą robione drogi we wsi Kaleń i Piskorzeniec, a jeśli chodzi o naprawy, to remonty będą ze środków bieżących.

- Sołtys Michalski z Miejskich Pól – spytał czy jest jakaś nadzieja na drogę na Miejskich Polach i dodał, że oświetlenie do tej pory nie zostało zrobione –

Burmistrz: są problemy natury formalnej – część osób, gdzie mogła przebiegać droga, nie wyraziło zgody. Nie wiemy jeszcze jak można wywłaszczyć z tych terenów pod drogę, żeby to nie kolidowało z interesem społecznym. Ustawa dopiero wchodzi w życie i będziemy starali się to rozwiązać. Jeśli chodzi o oświetlenie sukcesywnie wymieniamy lampy we wsiach, dużo już zostało wymienionych, pozostało niewiele i będą wymienione.

- Radny Magdziarz – stwierdził, że trochę za mało mamy w tym budżecie pieniędzy na typowe drogi dojazdowe do pól.

- Sołtys Gawron – dodał, że na drogach dojazdowych do pól fatalny jest stan mostków

- Pani Warzecha -Sołtys z Józefowa – oświadczyła, że na drodze w Józefowie zarwała się dryna , jest dziura, droga jest w tragicznym stanie – Burmistrz: dopiero teraz uchwałą przejmujemy działki pod tymi drogami i będziemy mogli coś zrobić na tych drogach, wcześniej prawnie nie mogliśmy nic robić.

- Sołtys Ciszewski z Jabłonnej – w sprawie naprawy drogi z Jabłonnej do drogi na Włoszczowę – Burmistrz: rozmawiałem z nadleśniczym i postara się coś załatwić.

Ze względu na ten huragan wszystkie środki zostały skoncentrowane na Reczków i tam drogi były modernizowane. Może jak będą jakieś możliwości to ta droga zostanie wyrównana, jako droga ppoż.

- Pani Zięba -Sołtys z Wygwizdowa – przypomniała, że Burmistrz obiecał dryny na drogach dojazdowych do pól – Burmistrz: był tam już pracownik i myślę, że przed sianokosami będą te dryny już założone.

- Radny Magdziarz: proszę pamiętać o drodze do Reczkowa Starego.

- Radny Borciuch – powiedział, że droga na Wymysłów była niedawno robiona, były tam dziury na zakręcie, ale jest jest nieuwałowana, stoi tam woda, trzeba koniecznie tam coś zrobić – Burmistrz: jak będzie na wiosnę możliwość przy większym remoncie dróg, to zostanie to zrobione. Zawsze tak robimy, że jeśli jest walec to załatwiamy przy okazji sprawy bieżące, wysypujemy tłuczeń gdzie potrzeba i utwardzamy. Nie zawsze jest taka możliwość, bo przecież nie będziemy ściągali walca specjalnie na jakiś odcinek, gdyż to są duże koszty.

- Radna Będkowska – zapytała czy gmina może jeszcze skądś pozyskać pieniądze oprócz tego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, bo jak słyszymy jest to duży problem naszej gminy – Burmistrz: nie ma możliwości, jeśli chodzi o województwo łódzkie, żeby ze środków unijnych pozyskiwać pieniądze typowo na podrzędne drogi. Nie przewidziano tego w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. łódzkiego, zostały pominięte wszystkie te drogi. W innych województwach jest taka możliwość, u nas osoby, które projektowały RPO zapomniały, że są drogi gminne na terenach wiejskich. Niestety na remont dróg nie jest możliwe pozyskanie środków unijnych.

- Radny Obarzanek – przypomniał, że w ramach remontów bieżących dróg mamy przez Starostwo obiecane 1,5 km dróg.

- Skarbnik Miasta Pani Młynarczyk – wyjaśniła, jaka jest definicja dróg dojazdowych do pól. Są to wszystkie drogi, które spełniają funkcję dróg, którymi dojeżdża się do pól, a nie tylko polne drogi.

- Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że ten budżet jest jaki jest. Jest wiele inwestycji wielomilionowych, jak szatnia czy boisko, z których będą korzystały dzieci z terenu miasta i z terenu wsi. Zapewne radni czy sołtysi życzyliby sobie, żeby było więcej robione na tych drogach, w budżecie jest trochę tego mało, ale jak Pan Burmistrz powiedział, może ze środków bieżących na remonty uda się te drogi dokończyć.

- Pani Skarbnik dodała, że w 2009 roku na remonty mamy przeznaczone 110 000 zł, na usługi 88 400 zł i na zakup materiałów 26 000 tyś.

- Pani Sołtys z Józefowa – zabrała głos w sprawie problemów z wodą w Józefowie

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009 i poddała go pod głosowanie Rady, w którym oddano:

za - 9 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 3 głosy.

Uchwała Nr XXXV/210/08 przyjęta została większością głosów i przekazana do realizacji.

 

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Sołtys Gawron – spytał kto wpadł na pomysł powołania Straży Miejskiej czy to było celowe i zasadne i jakie będą koszty.

Burmistrz w odpowiedzi powiedział, że jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pracy dla strażników to ma małą wyobraźnię. Dookoła Przedborza i w mieście jest wielki śmietnik w lasach. Jeśli nie wyegzekwujemy restrykcyjnie od mieszkańców umów na wywóz śmieci, to niedługo Przedbórz będzie zasypany. Co miesiąc tylko za usługę wywozu śmieci z dzwonów jest płacone ok. 2 tyś zł. To są koszty, które można zlikwidować egzekwując od mieszkańców umowy. Straż będzie mogła nakładać mandaty, a pracownik kary administracyjne za brak umowy i faktur na wywóz śmieci. Za rok to będzie ok. 150 zł. To jest jeden z czynników, kolejny to sprawa wodociągów i „lewych” przyłączy. Zużycie wody jest opłacane tylko w 50%. To też trzeba posprawdzać, gdyż te sprawy były wcześniej nie pilnowane. Następna rzecz to bezpieczeństwo drogowe i fotoradary. Porozumienie możemy podpisać z firmą prywatną lub z policją, ale może to realizować tylko Straż Miejska, tak, aby środki wpływały do budżetu gminy. Nie mówiąc już o takich sprawach, jak porządek w Rynku, dewastacja przystanków itp.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz dodała, że na 2009 rok na Straż Miejską jest zaplanowane 64 tyś zł i miejmy nadzieję, zobaczymy po I półroczu działania czy było zasadne powoływać tę straż.

- Burmistrz dodał, że za same śmieci z dzwonów i wyrzucane obok musimy zapłacić ZUK-owi 25 tyś zł . Jak będziemy egzekwować umowy, to na pewno te koszty się zredukują, nie mówiąc o wpływach za przekraczanie prędkości. Ocena będzie możliwa po roku dopiero, gdyż w pierwszym naborze nikt się nie zakwalifikował, a po drugim naborze ruszy to dopiero w lutym.

- Sołtys Wicik z Gaju spytał o selektywną zbiórkę śmieci – Burmistrz: nie będzie bezpłatnych selektywnych ze względu na kryzys, gdyż nikt już nie chce za darmo przyjechać i je odebrać. Surowce wtórne są już nieopłacalne, do tego trzeba dopłacać.

- Radny Magdziarz – dodał, że jako radni nie mieliśmy jednakowego zdania na temat Straży Miejskiej i spytał kiedy na Częstochowskiej skończy się ‘promocja” na śmieci”.

- Sołtys z Józefowa Starego – poruszył temat zalesiania i problem z pozyskaniem pieniędzy na sadzonki - Burmistrz powiedział, że zapyta w Starostwie jak ten problem będzie wyglądał w 2009 roku, ponieważ te środki miały być załatwiane przez powiat.

- Radna Będkowska poprosiła o skomentowanie informacji, jakoby laboratorium w SPZOZ-ie przy ul. Częstochowskiej miało ulec likwidacji. Czy to jest prawda? Burmistrz odpowiedział, że jest to jedna z plotek. Na razie nie ulega likwidacji.

- Burmistrz Naczyński podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu na 2009 rok. Dodał, że budżet nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich, ale będziemy starali się na bieżąco realizować potrzeby i wygospodarować jakieś środki, żeby zrobić coś dodatkowo. Sądzę, że budżet jest zrównoważony, ponieważ pieniądze są przeznaczone zarówno na zadania na wsiach, jak i w mieście. Burmistrz nadmienił, że chciałby zorganizować w maju pielgrzymkę sołtysów do Lichenia.

- Radny Magdziarz – korzystając z okazji poinformował wszystkich, że lasy podlegają różnego rodzaju certyfikacjom i w lesie powinno być od 1-3 m suchego drzewa, które jest zaewidencjonowane oraz zaapelował, żeby tego drzewa nie wynosić z lasu, gdyż może kogoś spotkać za to kara.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz na koniec obrad złożyła wszystkim sołtysom życzenia na nowy rok 2009, a Burmistrz Miasta przyłączył się do życzeń noworocznych.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXXV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 grudnia 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 13520
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-20 15:56:07
Czas publikacji: 2009-05-20 15:56:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak