Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 stycznia 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Barabasz dokonała otwarcia obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 członków Rady- obecnych 12 ). Minutą ciszy radni i pozostali uczestnicy obrad uczcili pamięć zmarłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu – Pana Józefa Zbigniewa Słoniewskiego.

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała porządek obrad, do którego zmianę zaproponował Burmistrz Miasta, zgłaszając wniosek o wprowadzenie do bloku uchwał ppkt. k) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Przedborza, związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Porządek obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami ( na 12 obecnych ).

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

- Radny Mąkosa – spytał, nawiązując do zapowiedzi budowy wiatraków na Miejskich Polach, jakie to są profity dla gminy z takich wiatraków – odp.: wg obowiązującego prawa to jest 2 % wartości budowli ( podatek od nieruchomości ), wiatrak kosztuje ok. 2 mln zł, więc można to sobie wyliczyć. Firma podpisywałaby umowy dzierżawy na 30 lat i właściciele działek, na których staną te wiatraki też mieliby znaczne profity. Kamieńsk ma np. 1 mln zł z wiatraków.

- Radny Zawisza – zapytał czy wstępne umowy są już podpisane – odp.: tak, z mieszkańcami tamtych terenów.

- Radny Łopaciński – zapytał czy zdążymy złożyć wniosek na drogę na Starą Wieś – odp.: wnioski można składać do końca lutego. W zasadzie wszystko mamy przygotowane, jest jeszcze tylko kwestia dwóch postanowień i pozwolenia na budowę ze starostwa, Studium wykonalności też jest już szykowane. Wszystko będzie gotowe do końca lutego. Problem jest innej natury – ten wniosek będzie rozpatrzony dopiero we wrześniu lub październiku, a my musimy wybudować teraz tę drogę z własnych środków, a dopiero później będziemy mieli przyznane te środki. Będę jeszcze rozmawiał z marszałkiem i być może załatwimy jakiś inny sposób sfinansowania tego.

- Radna Będkowska – zapytała czy jeżeli nie zrealizujemy tej drogi to dostaniemy w ogóle jakieś środki, czy złożony wniosek zostanie rozpatrzony – odp.: problem jest tylko w tym, że nabór wniosków jest do końca lutego, a procedura trwa pół roku, dlatego musimy wyłożyć wcześniej własne środki, a potem dostaniemy refundację ze środków unijnych. Zresztą tak czy inaczej i tak w ten sposób realizuje się te inwestycje unijne, że najpierw my płacimy, a potem jest refundacja. Po to uruchamiane są specjalne ścieżki kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Radny Łopaciński – spytał jakie będzie zapotrzebowanie na olej opałowy w urzędzie – odp.: to jest zależne od temperatury, przy takiej, jak jest teraz, zużycie jest na poziomie 6 litrów na godzinę, a po godzinie 15ej, zmniejszane jest ogrzewanie o 4 st. i zmniejsza się zużycie. Miesięcznie to wyniesie ok. 10 tyś zł maksymalnie, ale przy takiej temperaturze powyżej zera, to wyjdzie ok. 6 tyś zł na miesiąc. Zredukowane zostały 4 etaty palaczy, a były to wydatki na prawie 8 tyś zł, teraz nie ma palaczy.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa między sesjami przedstawiła – Przewodnicząca KSO Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały poddając go następnie pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 12 głosami ( 12 obecnych na sali ).

Uchwała Nr XXXVI/211/09 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Uchwała Nr XXXVI/212/09 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Uchwałę Nr XXXVI/213/09 Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami i przekazała do realizacji.

d) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/214/09 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

e) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2009

Uchwałę Nr XXXVI/215/09 przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

 

f) w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/216/09 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz

Uchwałę Nr XXXVI/217/09, po odczytaniu, przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007- 2013

Uchwała Nr XXXVI/218/09 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem budynku mieszkalnego we wsi Kaleń gmina Przedbórz

Po odczytaniu Uchwałę Nr XXXVI/219/09 przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działki nr 7 położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu

Uchwałę Nr XXXVI/220/09 Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami i przekazała do realizacji.

k) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Przedborza, związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Uchwała Nr XXXVI/221/09 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 12 głosami i przekazana do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Mąkosa – poruszył sprawę wywozu śmieci z dzwonów w mieście – Burmistrz powiedział, że zostały już wywiezione. Ale problem jest w tym, że nikt nie chce przyjmować tych segregowanych odpadów, do których trzeba jeszcze dokładać. Musimy się uporać z tym, co było kiedyś, bo są dzwony, ale nie ma umów.

- Radny Kieruzal – nawiązał do problemu, mówiąc żeby na wiosnę sprzątnięto śmieci zalegające w rowach przy drogach.

- Radny Łopaciński – zapytał co będzie robione na sali gimnastycznej w Górach Mokrych – odp.: tynki, oświetlenie, podłoga i okna.

- Radny Mąkosa – zabrał głos w sprawie naprawy elewacji budynku Ratusza (zabezpieczenia gzymsów ) – odp.: elementy tego typu są na stałe zakotwiczone, może odpaść tylko gips. Teraz był przeciek pomiędzy rynnami i przedostająca się woda rozsadziła gips, dlatego coś tam odpadło, ale zostało to już uszczelnione.

- Radny Bobras – spytał czy są chętni do pracy w Straży Miejskiej – Burmistrz odpowiedział, że zainteresowanie jest większe, niż wcześniej.

- Radny Łopaciński – zapytał czy zaczynamy odczuwać kryzys w gminie, czy ściągalność podatków jest gorsza – Burmistrz: jeśli chodzi o ściągalność podatków to u nas jest lepiej, w związku z kontrolami i nowymi obmiarami.

- Radny Trzeciak – spytał Burmistrza czy umówił spotkanie z księdzem proboszczem - odp.: Będę rozmawiał na ten temat w przyszłym tygodniu.

- Radny Powiatowy Kraś – odniósł się do sprawy spotkania i rozmów z księdzem proboszczem.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz spytała Radnego Krasia co słychać w naszych sprawach w starostwie – odp.: nie było jeszcze sesji w tym roku.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXXVI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 stycznia 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 1081
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-25 15:01:12
Czas publikacji: 2009-05-25 15:01:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak