Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 26 lutego 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

Pan Jerzy Zieliński – Dyrektor ZUK i ZWK w Przedborzu

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Barabasz dokonała otwarcia obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 9 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił – Przewodniczący KRGiR – Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do budżetu związaną z zaksięgowaniem i podziałem kwoty 180 tyś zł z PPWOW na cztery paragrafy – Załącznik Nr 2. Wyjaśnienia złożyła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie, w którym przyjęty został większością głosów ( 9 za ) przy 2 głosach wstrzymujących ( 11 radnych obecnych na sali ).

Uchwała Nr XXXVII/222/09 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 maja 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr XXXVII/223/09 przyjęta została przez Radę jednogłośnie ( 11 obecnych) i przekazana do realizacji.

c) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że chodzi tu o grunt przy ul. Trytwa pod budynkiem należącym do Państwa Strzelczyków.

Uchwałę Nr XXXVII/224/09 przyjęto jednogłośnie 11 głosami i przekazano do realizacji.

d) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Burmistrz wyjaśnił, że Pan Gąska chciałby wykupić ostatni barak na ul. Koneckiej wraz z przylegającą do niego działką i zagospodarować go.

Uchwałę Nr XXXVII/225/09 Rada przyjęła większością głosów ( 6 za ), przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących. Uchwałę przekazano do realizacji.

e) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Burmistrz Miasta powiedział, że Pan Ireneusz Auguścik złożył wniosek dotyczący kupna działki przy ul. Spacerowej, przylegającej do jego placu, ponieważ chce on rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 2 głosy

przeciw - 3 głosy

wstrzymujących - 6 głosów.

Uchwała nie została przyjęta większością głosów Rady.

f) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwałę Nr XXXVII/226/09 przyjęto jednogłośnie 11 głosami i przekazano do realizacji.

Ad. 7.

Zgłoszenie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przedborza Panu Janowi Bieleckiemu.

- Przewodniczący Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, radny Władysław Obarzanek zgłosił wniosek o nadanie tytułu Panu Janowi Bieleckiemu, prawnukowi Marii Konopnickiej, który zasłużył się dla naszego miasta i gminy.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz poddała wniosek radnego Obarzanka pod głosowanie, w którym przyjęty został przez Radę Miejską jednogłośnie ( 11 obecnych na sali ).

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Burmistrz Miasta przedstawił Radzie nowego p.o. dyrektora Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego – Pana Jerzego Zielińskiego, który został powołany na stanowisko, ponieważ nikt nie zgłosił się do konkursu na dyrektora zakładów. Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze raz, ponieważ należy tę sprawę formalnie uregulować.

- Dyrektor Jerzy Zieliński – powiedział, że przez trzy tygodnie zdążył tylko z grubsza przeanalizować sytuację panującą w zakładzie i zapoznać się z podstawowymi problemami, które tam występują. Najważniejszym problemem zdaniem nowego dyrektora jest wywóz śmieci, ponieważ idą za tym olbrzymie koszty za wywóz śmieci na wysypisko. Postanowiłem wywozić je własnym transportem, dlatego przerabiany jest do przewozu samochód MAN, który mamy od grudnia. Zysk ze śmieci powinien pokryć koszty leasingu. W tym roku powinniśmy wyjść na tych śmieciach na zero. Druga sprawa – postanowiliśmy działać bardziej agresywnie, żeby odzyskać od ludzi dług, którego jest aż 80 tyś. Są to pieniądze za wodę, za prąd, za czynsze. Rozpoczęliśmy procedurę, rozesłaliśmy pisma do ludzi, ostatecznie będziemy odcinać wodę. Warunek był taki, żeby ¼ zadłużenia spłacić w ciągu 7 dni, jeśli nie, to odcinamy wodę. Po odcięciu wody, żeby podłączyć wodę z powrotem, trzeba spłacić cały dług i pokryć koszty podłączenia. Zakład miał niezłe wyniki jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, praktycznie inwestycje pokrywały minusy na innych działach. Tak więc bilans wyszedł troszkę na plus, ale gdyby nie to, sytuacja byłaby diametralnie inna. Teraz będziemy mogli wykorzystywać własny sprzęt tak, że koszty się zmniejszą. Następna sprawa to organizacja pracy przy tych inwestycjach – wiadomo, jak to wyglądało, jakie było gospodarowanie. Chciałbym, żeby to wyglądało diametralnie inaczej. Takie są z grubsza moje plany. Nie znam jeszcze wszystkich problemów zakładu. Mam dobre chęci, a jak będzie zobaczymy, jeśli uda nam się spotkać za pół roku.

- Radny Borciuch – spytał co zrobimy ze zbiórką selektywną śmieci – odp.dyrektora: Z mojego punktu widzenia, jeśli zajmiemy się tym bez dopłat ze strony gminy, to nie ma to sensu, bo to przyniesie straty.

- Burmistrz: Gmina finansuje zbiórkę selektywną, tak więc póki nie ma jeszcze straży miejskiej i egzekucji faktur, to te dzwony jeszcze będą do wakacji, ale potem dzwony znikną z miasta. Wszyscy, którzy mają umowy na wywóz śmieci, będą mieli odbierane śmieci selektywne, nikt nie będzie robił prezentów, ponieważ selektywna zbiórka jest nierentowna, teraz jeszcze trzeba do tego dokładać.

- Dyrektor Zieliński: Trzeba dążyć do tego, żeby zwiększyć liczbę osób, które będą miały podpisane umowy i stale będą odstawiały śmieci. Jeśli zwiększymy ilość śmieci, to będziemy mogli myśleć w przyszłości o porządnej śmieciarce, którą wzięlibyśmy w leasing.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz zapytała Burmistrza od kiedy będzie działała Straż Miejska – odp.: Kolejny konkurs będzie rozstrzygnięty na początku marca, potem będzie kurs, tak więc od maja mogliby zacząć.

- Wiceprzewodnicząca Rady : Czas zatem pokaże, jak będzie działała Straż Miejska i czy przychód na tym dziale śmieciowym się zwiększy.

- Radny Mąkosa – powiedział, że z wypowiedzi Pana dyrektora wynika, że jest za tym, żeby ZUK sam obsługiwał śmieci, a nie jest zwolennikiem tego, żeby zlecić to obcej firmie.

- Dyrektor ZUK: To by była sprawa najprostsza dla gminy i dla zakładu, żeby pozbyć się tego. Gdyby została taka sytuacja, jak w zeszłym roku, to pozbyć się jak najbardziej, ale jeśli zrobimy to sami, to jestem za tym, żeby to zostało w zakładzie. Jeśli zobaczymy, że to wychodzi, to będziemy myśleć w przyszłym roku o kupnie samochodu.

- Radny Mąkosa: Czyli Pana wizja jest, żeby zorientować się w sytuacji jak to będzie wyglądało ? – odp.: Tak, kroki są już podjęte i to będą niewielkie nakłady – przeróbka minimalna, pozwolenie bezpłatne, ludzie są – tak że koszty są minimalne. Tak więc jestem za tym, żeby to robić we własnym zakresie i zobaczyć na koniec roku, jak to wyszło, oczywiście stale monitorując.

- Radny Mąkosa – spytał czy jest jakiś odzew ze strony dłużników po wysłaniu pism – odp.: Największymi dłużnikami były 2 piekarnie: jedna zapłaciła 25% długu, druga zapłaciła połowę długu. Obiecali, że na początku przyszłego tygodnia będzie wpłacona reszta pieniędzy. Kilka innych osób też się zgłosiło. Będziemy to monitorować, jeśli nie - znowu monit, a może skończyć się odcięciem wody. Poza tym będziemy sprawdzać ludziom plomby na wodomierzach.

- Radny Mąkosa: Ma Pan od Rady mandat zaufania, gdyż leży nam na sercu wygląd tego miasta, jeśli chodzi o śmieci i dobro tego zakładu, bo „walczymy”, żeby coś zmienić na lepsze w tym zakładzie i może przy Pana pomocy nam się to uda.

- Dyrektor Muzeum – Tadeusz Michalski – zabrał głos w sprawie poszerzenia pasa drogi przy budkach w Rynku.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz – poruszyła sprawę bezzwrotnej pomocy finansowej dla gmin od Agencji Nieruchomości Rolnych, która udzielana jest na budowę, remont lub przebudowę budynków, lokali infrastruktury technicznej oraz innego majątku przekazanego przez Skarb Państwa w złym stanie technicznym. Wiceprzewodnicząca zapytała czy jako gmina mamy takie obiekty, które Skarb Państwa przekazał nam wcześniej w złym stanie i czy się do tej pomocy kwalifikujemy. – odp. Burmistrza: Musimy to sprawdzić.

- Radny Borciuch – zapytał o sprawę zalania hurtowni sprzętu AGD – odp. Burmistrza: Teraz to już jest sprawa cywilna, to nie jest już sprawa urzędu. W sądzie cywilnym ta sprawa może trochę potrwać i tak szybko to się raczej nie rozstrzygnie. Jeśli chodzi o sprawę urzędu, to prokuratura umorzyła to postępowanie. Teraz zakład czy ubezpieczyciel chce rozstrzygnąć tę sprawę na drodze cywilnej. Jeśli byłoby tak, że miał w tym udział zakład komunalny, to już na tym pierwszym etapie ta sprawa nie byłaby umorzona, tylko skierowana do sądu. Jeśli Prokuratura nie skierowała tego do sądu , tzn. że nie ma dowodów na to, że to była wina zakładu.

- Radny Mąkosa : Rozmawiałem wczoraj z Radnym Powiatowym Ireneuszem Krasiem, który prosił, żeby go usprawiedliwić, ponieważ dzisiaj jest także sesja w powiecie. Prosił, żeby terminy sesji tak ustalać, żeby radni z powiatu mogli uczestniczyć i w naszych sesjach. – odp. Burmistrza: Takie jest tempo załatwiania spraw. Jutro musimy zawieść wniosek z PRL i dlatego musi to być uchwalone dzisiaj. Jeśli nawet nakładają się terminy, to sporadycznie. Jeśli mamy takie sprawy, jak wnioski, które składamy non stop, to wypływają te sesje tak jak muszą. Gdybyśmy nie robili nic, to możemy ustalić sesję nawet na dwa miesiące wcześniej.

- Radny Mąkosa – zapytał czy ze starostwem nie ma już kłopotów w sprawie pozwoleń, jak kiedyś – odp. Burmistrza: Myślę, że pewne rzeczy sobie wyjaśniliśmy i że nie będzie już takich problemów. Teraz wyszło od nas pismo odnośnie pozwolenia na Piotrkowskiej. Część kanalizacji musi przechodzić z innej strony, od strony płotu przy ul. Piotrkowskiej.

Radny Mąkosa spytał też o wodociąg na Turystycznej – odp.: Na to jest już w ZUK-u zlecenie.

Radny zapytał również, kiedy firma z Częstochowy będzie robiła zalew. Odbyło się bowiem walne zgromadzenie członków Koła Wędkarskiego, na którym był członek Zarządu Okręgu i obiecał, że ryby, które miały być wpuszczone w ub. r. dostaniemy w tym roku, ale najlepiej by było, żeby woda w zalewie była już do końca kwietnia. Tylko tak długo mogą te ryby przetrzymać. – Odp. Burmistrza: Gdyby w lutym nie było nawrotu zimy, to firma by już to robiła. To zależy tylko od warunków atmosferycznych. Jeśli ziemia odmarznie, to firma już tam wejdzie, mogą to zrobić w niecały miesiąc, ale musi być pogoda.

- Radny Mąkosa - poruszył też sprawę remontu drogi krajowej – odp. Burmistrza: Ten remont będzie robiony jak się ociepli. Rozmawiałem z dyrektorką Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi - miał być wyłoniony wykonawca dokumentacji na Przedbórz. Dla mnie głupotą jest robienie tego w tym czasie, gdy jest zimno, gdyż potem się to rozsypie. Jeśli wyłoniony będzie wykonawca dokumentacji, my będziemy musieli udrożnić burzówkę i w niektórych miejscach ją poprawić. Jak to zrobimy, to oni w przyszłym roku wejdą i zrobią cały ten odcinek do mostu łącznie z rondem od Koneckiej. Wtedy będzie już zamknięta sprawa Przedborza. Myślę, że łącznie z chodnikami wszystko będzie porobione.

 - Radny Bobras – spytał o kanalizację na Piotrkowskiej – odp.: Poszło pismo do starostwa o wyrażenie zgody. Jak będzie nabór wniosków na środki, to będziemy je składać, ponieważ nie zrobimy tej kanalizacji z własnych środków. Coś zaczniemy jednak robić, żeby nas nie wykreślono w krajowym rejestrze, a w międzyczasie będziemy się starać o środki.

- Radny Kieruzal – przypomniał o uzupełnieniu tłucznia i spytał jak będzie wyglądać łatanie dziur naszych dróg gminnych – odp.: Musi się zrobić trochę cieplej, przetargi już rozpisujemy.

- Przewodnicząca Barabasz – odczytała pismo dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku Pana Czesława Kapały, który zwraca się o pomoc finansową na zakup sprzętu do placówki.

- Burmistrz: Rozmawiałem z dyrektorem i mówiłem, że my już finansujemy co miesiąc media w pogotowiu. Oni za to wszystko biorą kontrakty i z tego co miesiąc mają pieniądze.

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -Katarzyna Barabasz odczytała podanie Pana Wojciecha Badury ze wsi Zuzowy, który zwrócił się z prośbą o przedłużenie wodociągu (ok. 170 mb) do granic jego działki w miejscowości Wygwizdów, na której to działce na wiosnę zamierza rozpocząć budowę domu mieszkalnego. Pan Badura nadmienił w swoim podaniu, że jego sąsiedzi również nie mają wody. – Rada pozytywnie zaopiniowała prośbę, natomiast Burmistrz Miasta oznajmił, że w tegorocznym budżecie nie mamy już środków finansowych, ale jeśli po półroczu byłyby jakieś umorzenia z wodociągów, to z tych środków moglibyśmy przygotować dokumentacje na ten wodociąg.

- Radny Zawisza – przypomniał o remoncie kostki, ustawieniu gazonów i organizacji ruchu na Rynku, a także o rozbiórce starej hydroforni, wycięciu krzaków w parku naprzeciw restauracji, zabezpieczeniu ruin zamkowych i odrestaurowaniu Pomnika Marszałka Piłsudskiego oraz pomnika Tadeusza Kościuszki.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXXVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 26 lutego 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 812
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-28 07:44:52
Czas publikacji: 2009-05-28 07:44:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak