Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 2 kwietnia 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Renata Kasprzyk-Papierniak – Komendant Powiatowej Policji w Radomsku

Pani Wioletta Pal – Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Pan Dionizy Łysik - Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pani Urszula Bemnarek Ślusarczyk - Radna Powiatu Radomszczańskiego

Pan Maciej Kosendek – Radca Prawny Urzędu Miejskiego

Pan Zbigniew Pluta

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym

– bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

- Radny Magdziarz – spytał Burmistrza, czym zakończyło się spotkanie w sprawie przejęcia zadań Zespołu Szkolno Gimnazjalnego – odp.: Rozmawiałem z Panią Wiolettą Pal na temat uchwały z 2007r. i o tym, że Rada zadecyduje czy przejmujemy tę szkołę od 1września 2009, czy też nie. Mówiłem o tym na komisji. Sprawę tę omówimy też dzisiaj, ponieważ mamy na sesji gości z Zarządu Powiatu.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawili: Przewodnicząca KSO – radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Omówienie współpracy pomiędzy Gminą Przedbórz a Komendą Powiatową Policji w Radomsku.

- Głos zabrała Komendant Powiatowej Policji w Radomsku - Pani Renata Kasprzyk-Papierniak, która przedstawiła Radzie dwa zagadnienia – pierwszym z nich jest współpraca pomiędzy policją i Strażą Miejską w Przedborzu w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym także przy użyciu fotoradaru bedącego w użytkowaniu KPP Radomsko, jak również porozumienia dotyczącego wspólnej obsługi i używania tego urządzenia. Pilnym i potrzebnym do umieszczenia fotoradaru jest maszt, którego zakup i ustawienie należałoby rozważyć, jego koszt wynosi ok. 28 tyś zł. Zastosowanie tego fotoradaru na pewno zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

- Radny Magdziarz – stwierdził, że w przypadku Przedborza nie można chyba jeszcze mówić o Straży Miejskiej – Burmistrz Miasta odniósł się do tego mówiąc, że jeden strażnik jest już w trakcie odbywania kursu, a drugi nie przeszedł badań psychologicznych, ale jest już ogłoszony nabór, który w przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięty.

- Radny Trzeciak spytał gdzie byłby ustawiony ten fotoradar – Pani Komendant odpowiedziała, że przeanalizowalibyśmy to, ale gdzieś na trasie przed Przedborzem. Najczęściej umieszczany jest w takich okolicach, gdzie jest szczególnie niebezpiecznie.

- Radny Magdziarz zaproponował, żeby może jeszcze, na wzór powiatu włoszczowskiego i gminy Kluczewsko, zastosować częste kontrole o różnych porach przy pomocy radaru i alkomatu. Tam skończyły się jazdy brawurowe i po pijanemu. Oprócz patroli jeżdżą też 2 samochody nieoznakowane.

- Pani Komendant oznajmiła, że są robione takie działania, ale mamy służbę dyslokowaną w najniebezpieczniejsze rejony, a najważniejsza jest droga K1 i droga 91. Szykowany jest remont K1 i będzie jeszcze trudniejsza sytuacja. Poprawiła się tutaj sytuacja, bo mamy nowy sprzęt i ludzi i zawsze jest patrol, nawet dziś w nocy został zaatakowany patrol przez złodziei linii napowietrznych, którzy ścięli słup. Tutaj teren jest bardzo ciężki i ten samochód terenowy się bardzo przydaje. Pani Komendant dodała, że duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach ma samo umieszczenie wcześniej tablicy – Uwaga fotoradar.

Kolejnym tematem poruszonym przez Panią Komendant była sprawa wsparcia finansowego modernizacji i przebudowy komisariatu policji w Przedborzu, w którym warunki pracy funkcjonariuszy są bardzo ciężkie. Wymagania inspekcji sanitarnych są takie, żeby te warunki były właściwe, ale policja nie ma środków na inwestycje. Jest kilka możliwości, bo są wolne pomieszczenia w Kamieńsku, dzielnicowych można by przenieść do Kobiel, ale policjanci tutaj zgrali się ze sobą, mają rozpoznanie operacyjne i terenowe, dobrze im się współpracuje, mają bardzo wysoką wykrywalność. Nie chciałabym rozrywać tego kolektywu i pogorszyć tej sytuacji.

Propozycja jest taka, żebyście Państwo pomogli wyremontować ten budynek i pozostawić w nim komisariat. Uważam, że dla takiego pięknego miasta posterunek to za mało i komisariat powinien tu pozostać.

- Radny Trzeciak stwierdził, że przecież nasz komisariat nie obsługuje tylko naszej gminy, tak więc w tej „składce” powinny uczestniczyć również inne gminy.

- Radna Barabasz poprosiła, żeby określić jaki byłby kosztorys tych prac i w jakim stopniu sąsiednie gminy partycypowałyby w kosztach tego remontu.

- Pani Komendant : Jeszcze miesiąc temu łudziłam się, że dostaniemy pieniądze na ten remont, ale ich nie dostaniemy. Wstępne badania architektoniczne budynku są zrobione i w tym roku można by zrobić projekt na rozbudowę. Będę rozmawiała z Komendą Wojewódzką, przemyślelibyśmy zakres tego remontu, ile to by kosztowało i wtedy można by zorganizować wspólne spotkanie z wójtem sąsiedniej gminy.

- Radny Mąkosa spytał jak to się ma do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie.

- Burmistrz stwierdził, że kryzys nieubłaganie nas dosięga, ale myślę, że można by na podstawie tej koncepcji przebudowy zrobić jakieś rozeznanie remontu i jego kosztów. A wtedy zrobić spotkanie z wójtami gmin obsługiwanych przez nasz komisariat w sprawie partycypowania w kosztach tego remontu. Uzgodnilibyśmy między gminami, jak by to miało wyglądać. Za parę lat, jak zmieni się sytuacja finansowa będzie można rozbudować ten komisariat.

- Radny Magdziarz zapytał ilu jest dzielnicowych u nas – odp.: Dwóch – na miasto i na wieś. Ale tak jest wszędzie.

- Głos zabrał dyrektor Muzeum Ludowego, który powiedział, że gmina Przedbórz jest terenem bardzo lesistym i prosił, żeby Pani Komendant zrobiła takie kalkulacje i dobrze „pogłówkowała”, żeby usprawnić to działanie naszej policji.

- Radny Łopaciński poruszył sprawę problemów z dyskoteką w Górach Mokrych, gdzie w zeszłym roku po zgłoszeniu nie przyjechała policja na interwencję.

- Radny Zawisza prosił, aby Pani Komendant spowodowała, żeby w Przedborzu jeździło więcej patroli, m. in. na Rynek.

- Pani Komendant na koniec oświadczyła, że mniej więcej za trzy tygodnie powinna mieć koncepcję tego remontu i jego kosztów, a wtedy zorganizowalibyśmy spotkanie w tej sprawie z wójtami innych gmin.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Burmistrz zgłosił autopoprawkę do budżetu, a wyjaśnienia przedstawiła Pani Skarbnik Miasta.

Na ostatniej komisji Pan Burmistrz zgłosił sprawę renowacji pomnika na ulicy Częstochowskiej i już wtedy komisja zadecydowała o zwiększeniu środków na ten cel w wysokości 8 tyś. Kwotę tę wprowadziliśmy poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej. Ta właśnie zmiana wprowadzona została do uchwały. Zaistniały również takie okoliczności, że otrzymałam decyzję z ŁUW na zwiększenie środków dla MGOPS na dodatki socjalne dla pracowników, w ślad za tym zmieniły się plany finansowe. Pozostałe zmiany były zaopiniowane i omówione na komisji.

Po odczytaniu Uchwała Nr XXXVIII/227/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana do realizacji.

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną

Uchwała Nr XXXVIII/228/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Wiceprzewodnicząca oznajmiła, iż obecny na sali zainteresowany kupnem tej działki Pan Auguścik ponownie zwrócił się do Rady w tej sprawie, gdyż działka ta jest mu niezbędna do rozwijania działalności gospodarczej. Na poprzedniej sesji uchwałę tę odrzucono ze względu na możliwość zorganizowania na tej działce targowicy. Na ostatniej Komisji wniosek Pana Auguścika został ponownie rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie.

Uchwała Nr XXXVIII/229/09 przyjęta została większością 12 głosów przy 1 głosie wstrzymującym i przekazana do realizacji.

- Radny Mąkosa zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad ze względu na oczekujących gości z Zarządu Powiatu i przeniesienie pkt i) do pkt d) w bloku uchwał. Radni jednogłośnie 13 głosami przyjęli zaproponowaną zmianę porządku sesji.

d) w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu

- Burmistrz Miasta stwierdził m. in., że po podjęciu uchwały w 2007 roku toczyły się różne rozmowy i negocjacje. Sytuacja tej szkoły wyglądała inaczej w 2007, a inaczej wygląda w 2009 roku. Jako gmina będziemy musieli dokładać do ZSP zbyt dużo, mówiłem to na komisjach. Dla Starostwa, jeśli chodzi o młodzież, sytuacja się nie zmieni, jeśli nawet nasi gimnazjaliści pójdą do szkół w Radomsku, to pieniądze idą za uczniem i zostaną w starostwie. Dla nas ta sprawa dramatycznie zmienia sytuację, gdyż po przejęciu ZSP, ten ubytek uczniów musielibyśmy rekompensować z naszych środków gminnych, kosztem np. inwestycji na terenie miasta i gminy. Od września ubyło 41 dzieci w ZSG, w związku z czym zmniejsza się subwencja tej szkoły. Muszę się przyznać, że zerwałem porozumienie, ponieważ wcześniej nie byłem do końca poinformowany o sprawach finansowych, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. Dzień później miałem rozeznanie jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o wydatki i o dochody. Symulacja wskazywała na to, że kosztowałoby to gminę ok. pół miliona zł. Dzisiaj mamy już metryczki, więc wiemy jak mniej więcej wyglądały będą dochody w ZSP. Z materiałów uzyskanych ze starostwa wynikałoby, że projekt wydatków na rok 2009 wynosi ponad 1,8 mln zł , to by było na poziomie ub. roku. Mam też wykonanie z dwóch miesięcy tego roku. Na pewno, jeśli chodzi o symulację, kosztowałoby to nas ok. pół miliona zł. Wiemy, że ubyło dzieci w ZSG, tam nastąpiło przeoczenie księgowej, z tego względu musimy nowelizować budżet o ten ubytek dzieci o 300 tyś, musieliśmy szukać dodatkowych pieniędzy, żeby wyrównać niedobór środków. Tak więc nasz ZSG i szkoła w Górach Mokrych będzie nas kosztowała dodatkowe ponad pół miliona zł. W następnym roku spodziewamy się, że znowu ubędzie dzieci i w ślad za tym musimy zwiększać subwencję, przy czym kosztów nie można aż tak redukować, bo pensje są stałe. Najbardziej kosztotwórcze są wynagrodzenia nauczycieli, nie możemy tego redukować, są przecież obwarowania, Karta Nauczyciela. Musimy się przygotować, że będziemy dopłacać jeszcze więcej środków do naszych własnych szkół, gdyż to jest nieuniknione. Gdyby doszła nam jeszcze ta szkoła –ZSP – to główne wydatki z budżetu szły by tylko na oświatę. Musielibyśmy zrezygnować z przewidywanych do realizacji inwestycji.

- Pani Wioletta Pal : Nasza obecność tutaj dzisiaj jest po to, byście spojrzeli Państwo na szkołę ponadgimnazjalną, którą macie w Przedborzu, jako na czynnik miastotwórczy, podobnie jak miastotwórczym czynnikiem jest bycie albo nie bycie komisariatu policji w Przedborzu. Na ostatnim posiedzeniu tutaj, kiedy zamiast mnie była Pani Naczelnik Błasiak, powstało zdenerwowanie, że wprowadziłam Was w błąd, bo do szkoły w 2008 r. dopłaciliśmy więcej niż mówiłam wcześniej.

- Radny Mąkosa spytał, jaka jest kwota tej subwencji i jakie są wyniki za I kwartał tego roku – odp.: 1.386.000,00 zł. Różnica pomiędzy wysokością subwencji a planem wydatków stanowi kwotę 414 tyś. Wyników za kwartał jeszcze nie mamy, ale Pan Burmistrz ma dane za 2 miesiące tego roku.

Burmistrz powiedział, że to sprawozdanie jest podzielone na trzy szkoły tej placówki oraz świetlicę. Wydatki wykonane to jest suma 272.520,00, ale w marcu doszły jeszcze trzynastki.

- Pani Skarbnik Miasta dodała, żeby nie sugerować się wydatkami miesięcznymi, gdyż nie ma tam wydatków inwestycyjnych, tylko te obowiązkowe.

- Radny Mąkosa – zapytał czy podwyżki są ujęte w tej subwencji.

- Pani Wioletta Pal: W planie tej szkoły są ujęte tak jak w każdej innej szkole, ale w tym 1.386.000,00 – nie ma. W naszym planie finansowym ( 1,8 mln zł ) dla ZSP jest zasymulowana dwukrotna podwyżka płac dla nauczycieli, tak jak i w innych placówkach. Dodam, że jest tam ujęta podwyżka dla administracji i obsługi, którą dostali od lipca 2008r. Nie ma zaplanowanych natomiast odpraw emerytalnych i odpraw z art. 20, bo jeśli szkoła nie będzie miała naboru, to wiadomo, że wiązało się to będzie z rozwiązaniem umów z nauczycielami.

- Radny Mąkosa – Czy Pani wierzy w to, że to 1,8 mln zł wystarczy i czy Pani wierzy, że ta szkoła zwiększy nabór ?

- Pani Wioletta Pal: Jeżeli dojdą odprawy z art. 20, to na pewno nie wystarczy. Jeśli byłabym organem prowadzącym gimnazjum, to wierzyłabym, że zwiększy nabór nawet już w 1 roku. Można bowiem uczynić prosty zabieg – mieszając nauczycieli w gimnazjum i liceum. Wtedy uczniowie z gimnazjum byliby naturalnymi kandydatami do LO w ZSP. Proszę zwrócić uwagę, że dzieci zdolne z Przedborza, które wybierają szkołę w Radomsku, to nie jest 100% populacji kończącej gimnazjum. W trakcie roku szkolnego po podliczeniu kosztów dojazdów i innych rodzic dochodzi do wniosku, że mu się to nie kalkuluje i wraca dziecko tutaj, ale tu już nie ma miejsca w klasie dla niego, bo nie można zrobić klasy 50-osobowej. Problem polega na tym, żeby nawiązać ściślejszą współpracę pomiędzy gimnazjum a szkołą ponadgimnazjalną, na co my nie mamy wpływu u was w gminie. Żałuję bardzo, że szkoła w Przedborzu nie cieszy się dobrą opinią, ale ja tej renomy nie wypracowuję. To tutaj lokalnie mówi się, że ZSP jest złą szkołą. Ja bym nie zaryzykowała takiego stwierdzenia, jednym z powodów jest fakt, że zajęcia z matematyki i fizyki są prowadzone przez nauczycieli akademickich.

- Radny Mąkosa – Jakie miejsce w rankingu szkół w powiecie zajmuje nasza szkoła ? – odp.: Jest to jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o matury.

- Radna Będkowska – powiedziała, że ubolewa nad tym, że na naszych posiedzeniach nie jest nigdy obecna Pani dyrektor ZSP, a powinna być osobą zainteresowaną. Chciałabym usłyszeć od Pani dyrektor dlaczego jest taka a nie inna opinia o tej szkole.

- Pani Wioletta Pal: W starostwie szkoła nie ma takiej opinii. Nauczyciel bowiem kształci tak, jaki dostaje „materiał”. Nie oszukujmy się, dziecko osiągające dobre i bardzo dobre wyniki nie zostanie tutaj, a takich dzieci jest tu niewiele. Jeśli chodzi o nieobecność Pani dyrektor - pewnie nie była zapraszana na posiedzenia. Teraz w okresie naboru czynione są naprawdę duże zabiegi, żeby przyciągnąć dzieci z ościennych gmin do szkoły w Przedborzu. Elektroniczny nabór jest bezwzględny i ZSP w Przedborzu akurat na tym dużo traci.

- Radny Trzeciak – stwierdził, że starostwu zapewne znane są wyniki ostatnich matur i czy starostwo zrobiło coś w tej sprawie, bo dla starostwa jest wygodnie, że dzieci z Przedborza pójdą do szkoły do Radomska, gdyż pieniądze idą za tymi dziećmi do Radomska. Ja bym chciał, żeby starostwo jako organ prowadzący tej szkoły podjął takie działania, żeby te dzieci zostawały w Przedborzu, a wtedy my przejmiemy tę szkołę. Przywrócimy rangę tej szkole, taką jak miała jeszcze 10 lat temu, kiedy było po cztery klasy dzieci, bo w tej chwili to starostwu jest to na rękę, że zdolna nasza młodzież idzie do Radomska, a z nią pieniądze. Proszę właśnie jakoś zadziałać, żeby rangę tej szkole przywrócić, jako organ prowadzący powinniście przyjrzeć się temu, żeby dzieci zostawały u nas.

- Pani Wioletta Pal: Ustawa mówi o kompetencjach dwóch organów – z jednej strony organu prowadzącego, który w swoich zadaniach ma opiekę administracyjną i finansową nad szkołami i organu nadzoru pedagogicznego. Wy w gimnazjum nie możecie ingerować w to, jakimi metodami nauczyciel będzie osiągał swoje cele, bo może to zrobić kuratorium, tak samo i my nie możemy tego robić w szkołach ponadgimnazjalnych, to jest bardzo delikatna materia. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby powołanie zespołu gimnazjalno-licealnego. Nikomu włos z głowy nie spadnie, jeśli w naturalny sposób ta szkoła wygaśnie, ale pretensje będą kierowane do Was. W związku z tym proszę znajdźmy takie rozwiązanie, które pozwoli istnieć tej szkole.

- Radna Olejnik powiedziała, że każda szkoła ma swój próg punktowy przyjęć uczniów, u nas przyjmowani są uczniowie, którzy z tego powodu nie dostaną się gdzie indziej - przejęto funkcję szkół zawodowych. Przez trzy lata wyciąga się takich uczniów na oceny mierne, bo nauczyciel nie ma innego wyjścia, a potem tacy uczniowie stają do matury. Gdybyśmy wprowadzili taki próg, to wiadomo, że nie poprawi się ta sytuacja w rok, tylko minimum w trzy lata, ale uczniowie ze średnią minimum 3,5 startują i wiedzą, że chcą się uczyć.

- Radny Magdziarz – stwierdził, że zamieszanie wokół liceum trwa już ładne parę lat i to zamieszanie im będzie dłużej, tym będzie gorzej, w tej chwili tego autorytetu nie odbudujemy, raz Pan Burmistrz chce przejmować szkołę, innym razem nie chce. Będziemy to lata budować. A że będzie dług, to było wiadomo.

- Burmistrz : Nie chciałem niczego na gwałt przejmować, bo decyduje o tym Rada. Uczestniczyłem w rozmowach i ustalenia były co za co i drogi powiatowe były za bursę, a przejęcie to była perspektywa dalsza. Jakie są nabory, to też nie stało się w ciągu roku czy dwóch, tylko tak było już wcześniej. Dwie sprawy decydują o tym jak wychodzi matura – z jakim poziomem wiedzy wychodzi uczeń z gimnazjum i jaki potem jest tok nauczania w liceum. Jest racja w tym, że powinien być jakiś ogranicznik punktowy w naborze do liceum, ale powinny też być w tej placówce szkoły zawodowe dla uczniów z ocenami miernymi, żeby te pieniądze szły za uczniami. Sprawa naboru czy nauczania w tej szkole jest taka, jaka jest, my nie jesteśmy władni tam wchodzić, gdyż tak jak powiedziała Pani Wiola, tym zajmuje się Kuratorium, jeśli chodzi o dydaktykę, nie możemy się w to włączać. Efekt wymierny, jeśli chodzi o opinię, dają matury. Dla rodziców jest ważne to, że tylko kilka procent maturzystów zdaje egzaminy, a nie kto jest organem prowadzącym. Jeśli będzie odpowiedni nabór, maturę będzie zdawało 80%, a nie 40%, to tendencja się zmieni. Każdy rodzic bierze takie rzeczy pod uwagę współdecydując z dzieckiem o wyborze szkoły, to jest normalne.

- Pan Tadeusz Michalski powiedział, jako wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, że trzeba w tym temacie postępować bardzo delikatnie, żebyśmy nie stracili tego średniego szkolnictwa w Przedborzu. My tutaj nie mamy zawodowych szkół.

- Pan Dionizy Łysik – zabrał głos stwierdzając, że każdy aspekt dyskusji jest ważny. Szkoła przynosi straty, owszem finanse są ważne, ale jeśli dla Was najważniejszym argumentem, żeby nie przejmować tej szkoły są finanse, to jakich argumentów ma użyć Zarząd na Radzie Powiatu, żeby przekonać radnych, żeby dokładali do tej szkoły.

Ta szkoła w końcu sama ulegnie wygaśnięciu i likwidacji. Państwo macie ogromną władzę i powinniście mieć jeszcze więcej wiedzy w tym temacie, żeby podjąć tak ważną decyzję, gdyż to będzie działać na przyszłość. Ta sprawa będzie do odwrócenia bardzo trudna. Chciałem jeszcze powiedzieć, że radni powiatowi, tak samo jak i Państwo, będą się kierowali finansami, ich nie będą interesowały sentymenty.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz poprosiła o informację na temat uchwały w sprawie technikum w Przedborzu

- Pani Wioletta Pal: Podjęliśmy decyzję o utworzeniu w ZSP dziennego Technikum z zawodem technik ekonomista i trzymam kciuki, żeby właśnie do tego technikum młodzież chciała przyjść. Wiadomo, że wtedy uczeń ma możliwość zdania matury i egzaminu z przygotowania zawodowego. W szkolnictwie mamy niż demograficzny i to szkolnictwo musi ewoluować. Nie namawiam wcale do likwidacji liceum, bo ono jest bardzo potrzebne. Chciałabym, żebyście Państwo jeszcze dobrze przemyśleli tę decyzję, gdyż to będzie skutkowało na lata. Przysłuchując się tej dyskusji chciałam zauważyć, że w Przedborzu nie mamy samej genialnie uczącej się młodzieży, są też dzieci słabiej uczące się. Nawet z dzieci słabszych można zrobić taką młodzież, która zda egzamin maturalny na minimalnym poziomie 30%. Nie odbierajmy tym dzieciom ze słabymi wynikami marzeń, bo to jest ich cel do osiągnięcia.

- Radna powiatowa – Pani Urszula Bednarek Ślusarczyk zwracając się do Rady stwierdziła m.in., że była sceptycznie nastawiona do przejęcia tej szkoły, ale jeśli mówi się a, mówi się też b - zobowiązania obowiązują. Kto namówiłby radnych powiatowych, o czym mówił Pan Dionizy, kto miałby taką moc, żeby namówić większość radnych powiatowych, bo w powiecie rządzą prawa demokracji, a nie manipulacji. Kto w powiecie byłby w stanie namówić radnych powiatowych do tego, żeby dali pieniądze na szkołę, która nie będzie powiatowa. Jaką moc ja miałam mieć przez 2,5 roku, żeby przekonać Radę Powiatu do zainwestowania w szkołę, o której wiem wszystko, bo pokusiłam się, żeby ją odwiedzić i wiem jak to wszystko tam wygląda. Państwo powinniście się bić w piersi, teraz jest też czas pokuty. Nie wyrzekajcie się, bo teraz Wam to się nie podoba. To skutkuje w perspektywie wielu lat. Wy podejmiecie dzisiaj decyzję, bo oczywiście w krótkotrwałej perspektywie Panu Naczyńskiemu jest wygodnie ten temat zrzucić. My radni powiatowi nie mamy Waszego wsparcia. Wy tutaj manipulujecie. Jaką my mamy wiarygodność, jakie mamy pole do popisu, jaką siłę przebicia? Za każdym razem tracimy wiarygodność dlatego, że Wy ją straciliście. A propos nauczycieli, uważam, że tylko nauczyciele niedobrzy mogą mówić źle na temat dzieci.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, po czym poddała go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 7 głosów

przeciw - 0

wstrzymujących - 6 głosów.

Uchwałę Nr XXXVIII/230/09 przyjęto większością głosów i przekazano do realizacji.

- Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad, polegającą na przeniesieniu pkt j) uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2009 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1 gmina Przedbórz na działania Burmistrza Przedborza do pkt e) w bloku uchwał. Głosowano w sposób następujący:

za - 6 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 2 głosy.

Wniosek został przyjęty większością głosów Rady.

e) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2009 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1 gmina Przedbórz na działania Burmistrza Przedborza

- Radny Magdziarz poprosił o ogłoszenie krótkiej przerwy na zapoznanie się z uzasadnieniem do uchwały w przedmiotowej sprawie.

- Przewodnicząca Rady zarządziła 10-minutową przerwę w obradach.

- Po przerwie Wiceprzewodnicząca oddała głos Panu Plucie, który powiedział, że to, co miał do powiedzenia napisał i zwracając się do Pana mecenasa powiedział m. in., że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Burmistrza Przedborza z zapytaniem, jak jest sprawa zakończona, ponieważ z pisma, które jest jakoby odpowiedzią, nic dla niego nie wynika, po czym usłyszał, że Burmistrz nie wie, gdyż od tego ma pracowników merytorycznych. Burmistrz powiedział – mówił dalej Pan Pluta, żebym przejrzał sobie akta sprawy, to będę wiedział. Pan Burmistrz nie umiał udzielić w trakcie posiedzenia informacji, a komisja obradowała nad tym czy ja dostałem odpowiedź w terminie. Komisja Rewizyjna rozpatruje czy dostałem odpowiedź w terminie, choć nie dostałem w ogóle tej odpowiedzi, bo to, że dostałem kartkę z podpisem Pana Naczyńskiego nie zmienia postaci rzeczy. Ja odpowiedzi nie dostałem. W swoim piśmie wymieniłem, których dokumentów brakuje w aktach sprawy- jest ich dziewięć. Rada rozpatrywała termin 30-dniowy, a jest takie powiedzenie, że jak nie ma w aktach, to nie ma na świecie. W sprawie o informację złożyłem pismo do urzędu w dniu 10.12.08r. ( Pan Pluta przekazał 1-szą stronę tego pisma Pani Wiceprzewodniczącej ). Proszę mi nie mówić, że oczekiwałem na odpowiedź, której nie ma, 28 dni. Chciałbym, żeby Rada przed głosowaniem była zapoznana z istotą sprawy. Oczekuję od Burmistrza odpowiedzi na 10 pytań, ale po pierwsze czy ma zamiar w ogóle odpowiedzieć.

- Głos zabrał Burmistrz Miasta, który powiedział, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała wcześniejszą skargę, natomiast na pisma, które wpłynęły później prawnik przygotowywał odpowiedź. Pan Pluta bardzo często pisze skargi do mnie i na działania Burmistrza do Rady, ale nic nie jest ukrywane i na pewno będzie to omawiane na następnej komisji rewizyjnej. Chciałbym, żeby Pan Pluta nie manipulował pewnymi faktami. Pani mecenas wypowiadała się w tej sprawie na komisji połączonej obszernie.

- Radny Magdziarz powiedział, że jeśli nie ma załączników do uzasadnienia do tej uchwały to nie może podejmować uchwały.

- Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła krótką przerwę na uzupełnienie załączników do uzasadnienia uchwały w przedmiotowej sprawie.

- Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który stwierdził, że Komisja na swoim posiedzeniu uznała skargę Pana Zbigniewa Pluty za bezzasadną.

- Burmistrz dodał, że komisje połączone, o co niektórzy mieli pretensje, zwołane zostały wcześniej w takim terminie, żeby Pani mecenas Szwed mogła uczestniczyć w komisji i wyjaśnić radnym wszystkie ewentualne wątpliwości w sprawie skargi Pana Pluty. Kto miał jakieś wątpliwości mógł o wszystko pytać na komisji i zapoznać się ze wszystkim, bo po to było to wyjaśniane.

- Radca Prawny Pan Maciej Kosendek oznajmił radnym, że Kodeks Postępowania Administracyjnego decyduje o tym, w jakich terminach sprawy mają być załatwiane, terminy zostały zachowane i moje stanowisko jest takie, jak Komisji, które było przedstawiane podczas jej prac.

- Radny Magdziarz złożył formalny wniosek o zdjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Pluty z porządku obrad w związku z tym, że uchwałę dostaliśmy dziś na sesji i załączniki również.

- Burmistrz powiedział, że wszystkie wątpliwości można było zgłaszać na komisji, w której radny Magdziarz również brał udział i mógł o wszystko zapytać. Naraziłem się niektórym zwołując komisję tak szybko w związku z tym, żeby wszyscy radni mogli się zapoznać z tą sprawą dokładnie i żeby Pani mecenas mogła wyrazić swoją interpretację w tej kwestii. Ustalone zostało, że dokładnie tą skargą zajmie się Komisja Rewizyjna, która miała dostarczone wszystkie dokumenty w tej sprawie i rekomendacja komisji jest w tej sprawie jednoznaczna.

- Pan Pluta spytał, kiedy obradowała komisja, o której była wcześniej mowa i dlaczego nie został na nią zaproszony.

- Radna Będkowska odpowiedziała, że w porządku obrad nie było punktu dotyczącego tej sprawy, a Pan Burmistrz wyjaśnił, że komisja zwołana została w takim terminie dlatego, żeby obecna w pracy Pani mecenas mogła Radzie udzielić wyjaśnień dotyczących sprawy skargi Pana Pluty.

- Pan Pluta w formie demonstracji i protestu powiedział, m.in., żeby pokazać Panu mecenasowi pismo z 10.12.08r., które przekazał wcześniej Pani Przewodniczącej, a które powinno być w aktach sprawy.

- Mecenas Maciej Kosendek stwierdził zwracając się do Rady, że przedmiotem dzisiejszych obrad Rady nie jest to pismo.

- Burmistrz wyjaśnił, zwracając się m. in. do Pana Pluty, że Pan mecenas jest zatrudniony w urzędzie od marca, a pisma od Pana wpływają nowe co tydzień do urzędu.

- Pan Zbigniew Pluta poprosił o załączenie do protokołu komentarzy Becka do art. 35 kpa, żeby zapoznał się z nimi Pan mecenas i jak się wyraził -nie oszukiwał Rady.

- Burmistrz zaproponował, żeby cała Rada zapoznała się z pismem z 10.12.08 r. skierowanym do niego, które przedstawił dziś Pan Pluta i odczytał je Radzie.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz poddała pod głosowanie wniosek radnego Magdziarza o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pluty i przeniesienia go na inny termin.

Rada głosowała w sposób następujący:

za - 5

przeciw - 4

wstrzymujących - 1.

Wniosek przyjęty został większością głosów.

f) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego

Uchwała Nr XXXVIII/231/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami ( 10 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwała Nr XXXVIII/232/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami i przekazana do realizacji.

h) w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Przedbórz a miastem Přibor w Republice Czeskiej

Uchwała Nr XXXVIII/233/09 po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady przyjęta została jednogłośnie 10 głosami ( 10 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

i) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/219/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem budynku mieszkalnego we wsi Kaleń gmina Przedbórz

Uchwała Nr XXXVIII/234/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami radnych i przekazana do realizacji.

j) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/220/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działki nr 7 położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu

Uchwała Nr XXXVIII/235/09 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami ( 11 obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

 

Ad.8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego zgłosił do Rady wniosek o wymalowanie pasów przejścia dla pieszych przy Muzeum na ulicy Kieleckiej oraz postawienie znaku ograniczenia prędkości.

- Radna Będkowska – odczytała pisemną interpelację Klubu Radnych PSL do Burmistrza Miasta i prosiła o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych spraw.

- Radny Mąkosa – poruszył sprawę wyrzucania śmieci nad zalewem.

- Radny Trzeciak – zapytał o podział działki z wniosku Państwa Baczyńskich – odp.: Część narożną tej działki pozostawimy gminie na przepompownię.

Ad.9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 2 kwietnia 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 1021
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-05-28 15:44:41
Czas publikacji: 2009-05-28 15:44:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak