Sesja XXXIX z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/236/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 19 poz. 100), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2008 rok, przedstawione przez Burmistrza Miasta Przedborza, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2008 rok,   Załącznik nr 1 do sprawozdania,   Załącznik nr 2 do sprawozdania,   Załącznik nr 3 do sprawozdania


 

UCHWAŁA NR XXXIX/237/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694; z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; z 2006 r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540; z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 67 ust. 1 i 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290; z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 19 poz. 100), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie: 288.969,73 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę: 20.120,79 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIX/238/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694; z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; z 2006 r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540; z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie: 20.880,15 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę:  – 14.333,42 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIX/239/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694; z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; z 2006 r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540; z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Ludowego w Przedborzu za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie: 188.056,96 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę: – 8.739,05 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIX/240/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 samorządowej instytucji kultury -Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694; z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; z 2006 r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540; z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123, zmiany: z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie: 2.457,86 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę: – 11.125,77 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXIX/241/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218l; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 ) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 roku Nr 1 poz. 1), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz, zwany dalej regulaminem wynagradzania nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz, zwany dalej regulaminem przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/187/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. 

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2


 

UCHWAŁA Nr XXXIX/242/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2009 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec gmina Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1188, Dz. U. Nr 170 poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162 poz.1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78 poz.682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 17 lutego 2009 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzeniec Gmina Przedbórz na Burmistrza Miasta Przedborza w zakresie opieszałość w udzieleniu odpowiedzi na wniosek Pana Zbigniewa Pluty dotyczący stanowiska Burmistrza Przedborza odnośnie działek 727,729 i 854 w obrębie geodezyjnym Zagacie w Gminie Przedbórz w kontekście oferty Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi z dnia 8 lipca 2008 roku i postanowienia Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 8 czerwca 2007 roku uznaje skargą za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXXIX/243/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 138 491,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 138 491,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 19 870 983,05

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 238 979,00

dochody bieżące w kwocie 19 632 004,05

 

  • wydatki ogółem 23 404 110,05

§4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.1. Rozdział 80104 – Przedszkola

  • dokonuje się zmiany paragrafu z 6050 na paragraf 6060 na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Monitoring Przedszkola” w kwocie 18 483,00

  • Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola”

2. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

2.1. Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

  • dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej „ w kwocie 1 000,00,

  • dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji nr 7 pn.” Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej” w kwocie 1 500,00

2.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 4 pn. „Umocnienie brzegów rzeki Czarnej w miejscowości Żeleźnica” poprzez zmniejszenie nakładów w wysokości 2 500,00

3. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

3.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko- Orlik 2012” w kwocie 5 000,00 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


 

UCHWAŁA NR XXXIX/244/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ), w związku z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220, zmiana: z 2008 r. Dz. U. Nr 156 poz. 974), Rada Miejska w Przedborzu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz zmienia się załącznik do w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/245/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ), w związku z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220, zmiana: z 2008 r. Dz. U. Nr 156 poz. 974), Rada Miejska w Przedborzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Przedbórz na lata 2009 – 2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/213/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/246/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 ) w związku z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 roku Nr 115 poz. 728, zmiany: z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz. 33 ), oraz na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnia 28 września 2007 r. przez Komisję Europejską, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Przedbórz przystępuje do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnia 28 września 2007 roku przez Komisję Europejską.

§ 2. Gmina Przedbórz przeznacza na realizację programu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2009 r. „My też możemy” środki finansowe jako wkład własny w wysokości 28 501,48 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. 

 

Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-06-02 15:20:24
Czas publikacji: 2009-06-02 15:20:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak