Sesja XL z dnia 14 maja 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XL/247/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia14 maja 2009r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 75 340,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu”

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2010 – 2014 z dochodów własnych gminy lub  z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Postanawia się zabezpieczyć spłatę pożyczki, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu pożyczki przez gminę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6.Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2009.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uchwała Nr XL/248 /09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505),  Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 85 350,00,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola”

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2010 – 2014 z dochodów własnych gminy lub  z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Postanawia się zabezpieczyć spłatę pożyczki, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu pożyczki przez gminę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6.Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2009.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uchwała Nr XL/249/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.165, art.22 ust 2 pkt. 15 i ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 . Zezwala się na utworzenie rachunku dochodów własnych w Schronisku Młodzieżowym w Przedborzu.

§ 2. Źródłem dochodów własnych będą wpływy:

1)z zakwaterowania w Schronisku,

2)z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 3. Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznacza się:
  1) na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem jednostki z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Schronisku.

§ 4.Wysokość dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych oraz wydatków finansowanych z tych dochodów określa roczny plan finansowy.

§ 5. Nadwyżka dochodów własnych ustalona na dzień 31.12., uzyskana ze źródeł, o których mowa w § 2 podlega w całości wpłacie do budżetu Gminy.

§ 6. Dysponentem rachunku dochodów własnych jest Dyrektor.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 maja 2009r.
 


Uchwała Nr XL/250/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska uchwala co następuje:
   
§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 519,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 519,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 2  
  
§3.Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2009-2010 z rozdziału 80104 na rozdział 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2a 
§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

  • dochody ogółem 19 911 502,05

  w tym:
  dochody majątkowe w kwocie 238 979,00  
  dochody bieżące w kwocie 19 672 523,05  

  • wydatki ogółem 23 444 629,05


§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 
 5.1. Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 4 076 577,00
 5.2. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 543 450,00
   
§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok
 i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach: 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
1.1. Rozdział 01095 –Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 1 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola” w kwocie 85 350,00
1.2.Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu” w kwocie 75 340,00

2. Dział 600 – Transport i łączność
2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś „ w kwocie 487 329,00

3. Dział 630 - Turystyka
3.1. Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 2 pn. „ Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej „w kwocie 40 469,00

4. Dział 801 –Oświata i wychowanie
4.1.Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Monitoring Przedszkola” w kwocie 1 600,00

5. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
5.1.Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian polegających na: zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. ”Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I„ w kwocie 467 329,00,
5.2.Zwiększeniu nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn. „Remont/odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na działce 183 w obrębie 8 w Przedborzu” w kwocie 7 000,00

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
6.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmian polegających na: zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w kwocie 1 600,00

6.2.Wprowadzeniu do budżetu zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 2 pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przynależny do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012” w wysokości 13 000,00
   
§ 7.Ustala się dochody własne w kwocie 25 384,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 5  
  
§ 8. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 173 125,02

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 2a,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5


UCHWAŁA NR XL/251/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 położona w obrębie nr 1 w Przedborzu, o powierzchni 133 m².

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 34806.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UCHWAŁA NR XL/252/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/39 położona w obrębie nr 7 w Przedborzu, o powierzchni 586 m².

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 71472.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


UCHWAŁA NR XL/253/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 9 poz. 100), art. 14 ust. 6, ust. 12b pkt 4, ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, zmiany: z 2007 r. Nr 88 poz. 587; z 2005 r. Nr 175 poz. 1462; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464; z 2009 r. Nr 18 poz. 97), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załącznik


UCHWAŁA NR XL/254/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.Nadaje się Panu Janowi Bieleckiemu godność Honorowego Obywatela Miasta Przedborza.

§ 2.Honorowy Obywatel Miasta Przedborza nabywa prawo używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Przedborza”, udziału w sesjach Rady Miasta Przedborza z głosem doradczym. Ma również prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe i kulturalne organizowane przez organy Gminy Przedbórz i jej jednostki.

§ 3.Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przedborza potwierdzone zostaje medalem, na którego awersie umieszczono Herb Miasta Przedborza, a na rewersie napis w otoku "Honorowy Obywatel Miasta Przedborza", imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz datę podjęcia uchwały o przyznaniu honorowego obywatelstwa.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-06-25 12:35:39
Czas publikacji: 2009-06-25 12:35:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak