Sesja XLI z dnia 27 maja 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XLI/255/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu


  Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu został wybrany radny Krzysztof Zawisza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr XLI/256/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska uchwala co następuje:
   
§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 93 460,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 93 460,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 2  
 
§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 20 082 284,19

  w tym:
  dochody majątkowe w kwocie 322 979,00  
  dochody bieżące w kwocie 19 759 305,19 

  • wydatki ogółem 23 615 411,19


§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – Transport i łączność
1.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś „ w kwocie 219 120,53
1.2. Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania wykazanego
w pozycji nr 2 pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi w miejscowości Kaleń” w kwocie 43 000,00 i w zadaniu w pozycji nr 3 pn. „Przebudowa /Modernizacja drogi w miejscowości Piskorzeniec” w kwocie 41 000,00

2. Dział 801 –Oświata i wychowanie
2.1.Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum„ w kwocie 199 120,53
2.2. Dokonuje się skreślenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Górach Mokrych” w kwocie 50 000,00

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
3.1.Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „ Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej” w kwocie 30 000,00
3.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian polegających na:
3.2.1. Zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. ”Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I„ w kwocie 1 000 000,00
z roku 2010
3.2.2.Wprowadzeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część II na 2010 rok w kwocie 1 098 000,00
3.2.3. Wprowadzeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część III na 2010 rok w kwocie 329 400,00
3.2.4. Wprowadzeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji nr 6 pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej” w kwocie 70 000,00
 
§ 5. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 538 296,02

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3

 

Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-06-26 13:14:57
Czas publikacji: 2009-06-26 13:14:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak