Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 24 sierpnia 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad sesji, do którego na wniosek Burmistrza zaproponowała zmianę polegającą na wykreśleniu z bloku uchwał pkt d) w sprawie określenia szczegółowych form współpracy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku ze Strażą Miejską w Przedborzu.

Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk udzieliła wyjaśnień do wprowadzonych w projekcie uchwały zmian budżetowych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 47 106,21.

Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody ogółem: 21 363 530,35 i wydatki ogółem: 24 822 850,73.

Dochody:

Rozdział 75095 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 10 tys. zł z tyt. zawartej umowy użyczenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju oraz do celów realizacji projektu przez MGOPS.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 770,53 w związku z decyzją Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2010 r. ( chodzi o prowadzone na naszym terenie badania i poszukiwania gazu ).

Rozdział 75814 – dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w kwocie 14 335,68 z tyt. rozliczeń wydatków, które nie wygasły z rokiem 2009, a których realizacja nastąpiła w 2010 roku.

Wydatki majątkowe:

W zadaniach inwestycyjnych jednorocznych – rozdział 75478 - dokonuje się przeniesienia środków z zadań bieżących do zadań majątkowych oraz dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy” w wysokości 160 tys. zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich - rozdział 90095 - dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Kodrąb, Kobiele Wielkie” z uwagi na otrzymaną interpretację Izby Skarbowej w zakresie odliczania podatku VAT.

W związku z tą interpretacją gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT, a w ślad za tym nie może być kosztem kwalifikowanym do projektu, co skutkuje mniejsze środki do pozyskania z EFOR.

- Burmistrz Miasta dodał, że most w Chałupach będzie wydatkiem majątkowym. Jeżeli chodzi o wartość kosztorysową tego mostu to jest wydatek ponad 350 tys., ale po dokładnym przeanalizowaniu umowy z wojskiem mamy tę kalkulację na poziomie 160 tys. zł, chodzi tu o materiały, paliwo, diety, zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy. Kwestią sporną jest jeszcze koszt paliwa. Przewidywany okres budowy tego mostu to jest ok. dwóch miesięcy, a rozpoczęcie ok. 5 września.

Pani Skarbnik uzupełniła, że budowa tego mostu będzie wykonana w ramach szkolenia woskowego, dlatego za samą usługę nie będziemy płacić, ale musimy zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną oraz materiały, natomiast sprzęt też zapewnia wojsko.

- Wiceprzewodnicząca Rady po odczytaniu poddała projekt uchwały pod głosowanie, które przebiegało w sposób następujący:

za - 11 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

Wobec powyższego Uchwała Nr LXIII/363/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

b)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zmiana w Planie dotyczy tylko solarów i jest konsekwencją zmiany budżetu gminy. Wartość zadania nie zmienia się, ulegają jedynie zmianie środki własne i środki do pozyskania.

Po odczytaniu Uchwała Nr LXIII/364/10 przyjęta została jednogłośnie (13 głosów za) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przedborzu w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu

Uchwała Nr LXIII/365/10 przyjęta została przez Radę jednomyślnie 13 głosami i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej związanej z usuwaniem skutków powodzi

Uchwałę Nr LXIII/366/10 przyjęto jednomyślnie 13 głosami i przekazano do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła LXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 24 sierpnia 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 692
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-19 14:33:56
Czas publikacji: 2010-11-19 14:33:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak