Uchwała Nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 czerwca... 

 

 

Uchwała Nr XLII/257/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

 

               Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz. 619), Rada Miejska uchwala co następuje:

   

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                          289 030,58

      zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                          289 030,58

      zgodnie z załącznikiem Nr 2     

                               

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:                                                          

 

  • dochody ogółem                                                                     20 399 588,77

       w tym:

        dochody majątkowe w kwocie                                                       322 979,00  

        dochody bieżące w kwocie                                                           20 076 609,77

 

·    wydatki ogółem                                                                    23 932 715,77

 

§ 4.Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok w kwocie                                                                                                230 726,26

zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4

5.1.Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą                     4 076 576,36

5.2. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą                                        543 449,36

 

§ 6.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok
 i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:     

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania wykazanego      w pozycji nr 1 pn. „Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych „ w kwocie 50 000,00

1.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 5 pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej” w kwocie 7 000,00

 

2. Dział 710 – Działalność usługowa

2.1.Rozdział 71095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji nr 1 pod nazwą „Targowisko miejskie” w kwocie 2 000,00

 

3.Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

3.1.Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków  zadania wykazanego   w pozycji nr 1 pod nazwą „Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji                             w Przedborzu” w kwocie 20 000,00

 

4.Dział 801 –Oświata i wychowanie

4.1.Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum„ w kwocie 125 999,00

4.2. Dokonuje się skreślenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola” w kwocie 218 599,00

 

5. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

5.1.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -  dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania wykazanego w pozycji nr 1 pod nazwą „Zakup traktorka kosiarki” w kwocie 5 600,00

5.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 5 pn. „Remont/odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na działce 183 w obrębie 8 w Przedborzu w kwocie  7 000,00

 

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości                                                                4 871 915,00

z przeznaczeniem na:

   1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy                                   500 000,00

   2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości   26 801,87

   3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu   

       terytorialnego wysokości                                                            3 533 127,00

    4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów    

        pożyczek w wysokości                                                               811 986,13

 

§ 8. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09,  Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 523 296,02

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 

§10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 2aZałącznik nr 3, Załącznik nr 4

 


 

 

 

Uchwała Nr XLII/258/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia  02 kwietnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458: z 2009r. Nr 52 poz.420), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619),

          Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia  02 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

UCHWAŁA Nr XLII/259/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

   

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA Nr XLII/260/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 25 czerwca 2009 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, zmiany: Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 18, który otrzymuje następujące brzmienie:

„18. Dodatki, o których mowa w § 15–16 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie obliczone, jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2) w § 19 skreśla się ust. 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

UCHWAŁA NR XLII/261/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 25 czerwca 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem lokalu mieszkalno - socjalnego we wsi Przyłanki 29 m 2c gmina Przedbórz

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Dz. U.
Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568;
z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz. U.
Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt.7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz.2782; Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; Dz. U z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 369; Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu

 

dotyczącej wynajęcia budynku mieszkalno – socjalnego o powierzchni 36,73 położonego

 

we wsi Przyłanki 29 m 2c, gmina Przedbórz.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

UCHWAŁA Nr XLII/262/09

RADA MIEJSKA W PRZEDBORZU

z dnia 25 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Uzupełnia się skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich o osobę radnej Marianny Paduli.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-07-17 08:47:55
Czas publikacji: 2009-07-17 08:47:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak