Uchwała Nr XLIII/263/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 czerwc... 

 
 

Uchwała Nr XLIII/263/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz. 619), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

  • dochody ogółem 20 429 872,77

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 322 979,00

dochody bieżące w kwocie 20 106 893,77

 

  • wydatki ogółem 23 962 999,77

 

§ 3.Zwieksza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu o kwotę 300 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok
i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie środków na zadanie wykazane w pozycji nr 5 pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej w wysokości 230 000,00

 

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.1. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków majątkowych zadania wykazanego w pozycji nr 1 pn. ”Dofinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu w wysokości 80 000,00

 

 

§5. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, XLII/257/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 373 296,02

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

 

Załącznik nr 1,     Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XLIII/264/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Nadanie godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza potwierdzone zostaje medalem, na którego awersie umieszczono Herb Miasta Przedborza, a na rewersie napis w otoku "Honorowy Obywatel Miasta Przedborza". Imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz data podjęcia uchwały o przyznaniu honorowego obywatelstwa wpisane zostają w książeczce do medalu, która potwierdza nadanie tytułu.”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Liczba odwiedzin : 775
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-07-17 09:16:41
Czas publikacji: 2009-07-17 09:16:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak