PROTOKÓŁ z XL sesji Rady Miejskiej w Przedborzu odbytej w dniu 14... 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XL sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 14 maja 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego.

 Ad. 1.

Otwarcia obrad XL sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 10 obecnych ).

 Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 10 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 10 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

przedstawił Pan Burmistrz.

 

- Radny Mąkosa – spytał o rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora ZUK –Burmistrz odpowiedział, że dyrektorem został pełniący te obowiązki do tej pory Pan Zieliński, ponieważ drugi kandydat został odrzucony ze względów formalnych.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała go pod głosowanie, w którym przyjęty

został jednogłośnie ( 11 za, na 11 obecnych na sali ).

Uchwała Nr XL/247/09 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Uchwała Nr XL/248/09 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

 

Po odczytaniu Uchwałę Nr XL/249/09 przyjęto jednogłośnie 11 głosami i przekazano do realizacji.

 

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 – wyjaśnienia do zgłoszonej autopoprawki przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

 

W Załączniku Nr 3 dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu „Monitoring przedszkola” w kwocie 1600 zł, natomiast w tej samej kwocie dokonuje się zmniejszenia na zadaniu „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu Moje boisko Orlik 2012”.

Pani Skarbnik przedstawiła także załącznik do materiałów z wykonania budżetu za 2008 rok - analizę prognozę kwoty długu i spłat za lata 2006-2008.

 

Po odczytaniu Uchwałę Nr XL/250/09 przyjęto jednogłośnie 11 głosami i przekazano do realizacji.

 

e) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

 

Uchwała Nr XL/251/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami ( 10 radnych obecnych na sali ) i przekazana została

do realizacji.

 

f) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

 

Uchwała Nr XL/252/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami i przekazana do realizacji.

 

g) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Ochrony

Środowiska wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Miasta i Radny Stanisław Cieciura.

 

Uchwała Nr XL/253/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami ( 10 radnych obecnych na sali ) i przekazana do

realizacji.

 

h) w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

 

Uchwałę Nr XL/254/09 przyjęto jednogłośnie 10 głosami i przekazano do realizacji.

 

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

 

- Radny Mąkosa – spytał:

1. Czy wiemy, kiedy starostwo będzie robiło ulicę Częstochowską i czy w ogóle będzie ją robiło, bo może to jest jakieś celowe działanie, a tam są straszne dziury i miejscami nie da się przejechać ? – Burmistrz odpowiedział, że były wysłane w tej sprawie dwa pisma, były też telefony, ale oprócz naszych monitów są w powiecie dwie osoby, które też powinny wywrzeć jakiś nacisk. Jest jakieś lobby, bo dlaczego są robione drogi w takiej kolejności. Zrobili na początku drogę na Wojciechów-Piskorzeniec, zeszli z naszej gminy i zaczęli robić co innego. Teraz robione jest wszystko dookoła naszej gminy, a u nas dziury zostają. Ja mogę tylko pisać, ale byłem też na spotkaniu, mówiłem o tym osobiście i miało być zaczynane w tym tygodniu.

2. Czy są już jakieś ustalenia w sprawie kostki na chodniki ? – odp.: Obawiano się, że jeżeli położymy chodnik na Częstochowskiej, a potem będzie tam robiona kanalizacja, to zostanie on uszkodzony. Mam zapewnienie ze strony projektanta i wystąpię ze swoim oświadczeniem, że po wykonaniu my bierzemy za to odpowiedzialność. Myślę, że porozumienie powinno być podpisane w najbliższym czasie.

3. Radny poruszył też sprawę przecieków wody w zalewie, co spowoduje trudności w utrzymaniu stanu wody w zalewie, zapytał także czy był już składany wniosek na drugi etap przy tym zalewie ? – odp.: Wniosek został złożony, jest po korekcie i teraz będzie rozpatrywany merytorycznie, natomiast rozdział pieniędzy będzie we wrześniu.

 

- Radny Zawisza na wniosek wędkarzy poruszył sprawę zagospodarowania zalewu, jego zarybiania i przyszłości Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarze nie są zadowoleni z tego PZW, chcą wiedzieć kto będzie gospodarzem zalewu i chcą, żeby zorganizować zebranie wszystkich członków tego Koła Wędkarskiego, żeby nie decydowały o tym tylko dwie czy trzy osoby.

 

- Radny Mąkosa powiedział, że rozmawiał z prezesem naszego Koła i do zalewu wpuszczony został narybek szczupaka, ponieważ na dużym zalewie jest na tyle wody, że szczupak sobie poradzi, ale inne ryby sobie nie poradzą. Ryby są załatwione i jak mówił prezes koła - czekają tylko na podwyższenie stanu wody. Jeśli urząd odda zalew do używalności, to powinno się jak najszybciej zarybić duży zalew, bo jest już bardzo późno, ale małego zalewu nie powinno się zarybiać. Radny Mąkosa zaproponował Burmistrzowi, żeby powiadomić prezesa Koła PZW i urządzić takie spotkanie z wędkarzami i z kimś z zarządu okręgu na temat przyszłości zalewu, jego zarybiania i opieki nad nim.

Radny spytał czy prawdą jest, że w ZUK-u likwidowana będzie brygada remontowo-budowlana czy tylko kierownik został zlikwidowany? – odp. Burmistrza: Kierownik dostał wypowiedzenie w ramach oszczędności administracyjnych, ale brygada pozostaje.

Pan Mąkosa zapytał jeszcze kiedy planowane jest rozpoczęcie prac przy wodociągu na ul. Turystycznej ? – odp.: Harmonogram prac zaczyna się chyba w czerwcu. Zamówione są już materiały.

Radny Mąkosa na koniec swojego wystąpienia poruszył sprawę spotkania Komisji Zdrowia w Starostwie i dodał, że mieszkańcy naszego miasta skarżą się ostatnio na nasze pogotowie, m. in. na to, że nie ma lekarza.

Burmistrz powiedział, że lekarza weekendowego nie ma i że dostał pismo od dyrektora, który pisze, że chciałby, żeby ta pomoc lekarska była dalej świadczona przez Radomsko, ale chciałby, aby wyznaczyć mu pomieszczenia. Burmistrz odpisał, że zajmują dalej te same pomieszczenia, ponieważ nikt ich stamtąd nie wyganiał. Ale to jest sprawa innego typu, są tam jakieś rozgrywki robione. Burmistrz oświadczył, że będzie czynił starania, żeby ten lekarz był, może się uda to załatwić. Dodał także, że jest to trochę „chore”, bo przez wiele lat ktoś zarabiał na nas i to sporo, a w mediach stwierdza się bezczelnie, że szpital w Radomsku utrzymuje budynek i remontuje, a w zasadzie ani grosza nie włożył do tego budynku, bo wszystko opłacał urząd i remontował urząd i gmina. Łaskę się robi, że ten lekarz na weekendy jest, a to nie jest żadna łaska, ponieważ szpital ma na to kontrakt i pieniądze też ma. Ale kosztem Przedborza czyni się oszczędności, żeby łatać u siebie dziury finansowe. W Radomsku Pan Kapała inaczej to przedstawiał, a inaczej u nas na sesji.

 

- Wiceprzewodnicząca Barabasz zwróciła się z prośbą do Burmistrza, żeby zrobił wszystko, aby zapewnić tę opiekę lekarską w pogotowiu i już nieważne czy byłaby ona z Radomska, czy z Piotrkowa, ale żeby była zapewniona.

 

- Radny Bobras prosił, żeby osoby z robót interwencyjnych zajęły się też odchwaszczeniem chodników na ulicy Piotrkowskiej.

- Radny Zawisza dodał, żeby sprzątano także ulicę Krakowską i Kościelną.

- Radny Mąkosa dodał, aby podlewano wszędzie kwiaty i drzewka, które schną.

 

- Burmistrz Miasta prosił radnych, żeby traktowali niektóre sprawy ponad wszystkim, np. jeśli jest jakaś uroczystość, która dotyczy naszego miasta. Nie powinno być wtedy rozgrywek politycznych, takie sprawy powinno się odłożyć na bok. Zrozumiałe jest, jeśli ktoś nie może zwolnić się z pracy, ale w takich uroczystościach wszyscy powinni uczestniczyć. Jest to chore, że w takich sytuacjach uprawia się jakąś pseudopolitykę.

 

- Radny Cieciura zabrał głos w sprawie znaczącego wzrostu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowej. Te opłaty są tak wysokie, że zużycie wody nie pokryje kosztów opłat za przebieg tego wodociągu w pasie drogowym.

 

- Radny Mąkosa spytał czy Straż Miejska już działa? – odp.: Jeden strażnik jeździ na staż do Radomska, po którym w Gdańsku musi zdać ostateczny egzamin, natomiast drugi jest jeszcze na szkoleniu w Gdańsku.

 

- Radny Zawisza – poruszył sprawę remontu drogi na ulicy Browarnej – Burmistrz powiedział, że tam będzie robiony tylko chodnik, natomiast bruk w ulicy będzie pozostawiony decyzją konserwatora, jako zabytek, ponieważ jest to jedna z najstarszych dróg w mieście. Burmistrz dodał, że pytał konserwatora zabytków, dlaczego wyraził zgodę, żeby bruk w innych ulicach w mieście został zalany asfaltem i dostał odpowiedź, że były to inne czasy.

 

- Radny Mąkosa zapytał od kiedy odsługuje nas Pogotowie z Piotrkowa ? – odp.:

Od 1 maja Ratownictwo Medyczne jest z Piotrkowa, natomiast ambulatorium jest z Radomska.

 Ad.8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XL sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 14 maja 2009 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-07-17 09:30:01
Czas publikacji: 2009-07-17 09:30:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak