PROTOKÓŁ z XLI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu odbytej w dniu 27 m... 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 maja 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy miasta.

 

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLI sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych z Panią Marianną Padulą).

 

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami.

 

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami – bez odczytania.

 

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

przedstawił Pan Burmistrz.

 

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

 

Ad. 6.

Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

 

Pani Marianna Padula słowami roty:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

złożyła ślubowanie i aktem tym stała się pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej w Przedborzu.

- Burmistrz Miasta złożył ze swej strony gratulacje oraz życzenia owocnej pracy nowej radnej, a dołączyła się do nich Wiceprzewodnicząca w imieniu całej Rady.

 

Ad. 7.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

 

- Wiceprzewodnicząca poprosiła Radę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego.

Radny Cieciura zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Zawiszy, który wyraził na to zgodę.

Radny Bobras zgłosił kandydaturę Pani Katarzyny Barabasz, która nie wyraziła zgody.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

- Wiceprzewodnicząca Barabasz zwróciła się następnie do Rady o powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnych wyborów wyłaniających Przewodniczącego Rady.

 

Radny Cieciura zgłosił do Komisji radnego Grzegorza Trzeciaka, radna Olejnik – radnego Jana Mąkosę oraz radną Mariannę Padulę, którzy wyrazili swoją zgodę.

 

- Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła kilkuminutową przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie wznowiono obrady.

- Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład zaproponowanej Komisji Skrutacyjnej, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

 

- Radny Mąkosa odczytał skład ukonstytuowanej Komisji Skrutacyjnej:

Przewodniczący – Jan Mąkosa

Za-ca Przewodniczącego – Marianna Padula

Sekretarz – Grzegorz Trzeciak

i przedstawił zasady tajnego głosowania.

 

Wywoływany przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej poszczególny radny otrzymywał kartę do głosowania, po czym w sposób tajny, znakiem x określał się czy jest za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.

 

- Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania stwierdzający, że radny Krzysztof Zawisza otrzymał:

  • 9 głosów za

  • 4 głosy przeciw

i tym samym większością głosów został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

(Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu).

 

- Po odczytaniu Uchwały Nr XLI/255/09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz przekazała głos nowo wybranemu Przewodniczącemu - Panu Krzysztofowi Zawiszy, który przedstawił uczestniczącym w sesji Sołtysom oraz mieszkańcom miasta i gminy swoją osobę, jak również podziękował za okazane zaufanie i wyraził nadzieję na owocną współpracę z pożytkiem dla naszego miasta i gminy.

 

Uchwała Nr XLI/255/09 przekazana została do realizacji.

 

Kontynuując obrady Wiceprzewodnicząca Rady przeszła do następnego ich punktu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 – wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

 

Po odczytaniu projektu uchwały Wiceprzewodnicząca poddała go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 11 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 2 głosy.

Uchwałę Nr XLI/256/09 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

 

Ad. 9.

Sprawy różne i wolne wnioski.

 

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa – zabrał głos w sprawie śmieci i ich selektywnej zbiórki, którą jego zdaniem można było utrzymać, chociaż jak się wyraził, nie wie, ile trzeba byłoby do tego dokładać.

- Burmistrz Miasta ustosunkowując się do tej wypowiedzi stwierdził, że był radnym w poprzedniej kadencji i nie przypomina sobie, żeby uchwalana była jakaś dopłata do segregowanych odpadów, uchwalana była tylko dotacja do wywozu nieczystości płynnych, resztę kosztów ponosił Zakład Komunalny, który w każdym dziale przynosił straty. Gmina ponosiła koszty opróżniania dzwonów na selektywne odpady, jak również uprzątania większych dzikich wysypisk śmieci. Mieszkańcy nie przyzwyczaili się do selektywnej zbiórki, tylko do wyrzucania w reklamówkach do dzwonów wszystkiego, co tylko się da. Błędem ówczesnej Rady było, że nie zrobiła porządku ze śmieciami komunalnymi, bo to była podstawa dalszego uporządkowania. Jeśli chodzi o statystyki, to w Przedborzu prawie połowa mieszkańców nie ma umów i faktur na wywóz śmieci, a na wioskach jest jeszcze gorzej. Przede wszystkim tutaj musimy zrobić porządek, gdyż wszyscy w ościennych gminach mają tę sprawę uporządkowaną. Od 1 czerwca przychodzi jeden strażnik po stażu i on już zacznie pracować i egzekwować karnie obowiązek wywozu śmieci, a więc umowy i faktury za ten wywóz. Jeśli mamy dawać jakieś bonusy, to tylko tym mieszkańcom, którzy płacą za wywóz śmieci komunalnych. O tym mówiłem już na komisjach, że przedstawię taki wniosek, aby te osoby, które mają faktury za wywóz pojemników, dostawały bonusy na wywóz selektywnych śmieci. Natomiast jeśli chodzi o opłacalność selektywnej zbiórki, to jeszcze w ubiegłym roku był to jakiś interes, teraz oprócz chyba szkła, dopłaca się do wszystkich innych odpadów przy ich odbiorze. Ze względu na kryzys i zastój gospodarczy niestety surowce wtórne nie są zbyt atrakcyjnym towarem i trzeba na to wykładać własne środki i dopłaca do tego zakład komunalny. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będą kontrole i będą skutki finansowe, a Ci, którzy nie przedstawią faktur za faktyczny wywóz śmieci mogą być dotkliwie ukarani mandatem. Zastanowią się wtedy, co się bardziej opłaca – płacić kary czy wywozić śmieci legalnie na umowę. Jeśli Rada zadecyduje, to będziemy dopłacać do śmieci selektywnych, ale tylko dla posiadających faktury za wywóz śmieci komunalnych. Nie możemy robić prezentów tym, którzy wynoszą wszelakie śmieci pod dzwony. Przecież w piątek jest tzw. oczyszczanie miasta ze śmieci spod dzwonów, a to samo jest na wsiach, gdzie pełno jest takich wysypisk.

 

- Radny Mąkosa – powiedział, że nie jest winą Rady, że mamy w lasach dzikie wysypiska śmieci, bo to jest mentalność ludzi, którą ciężko jest zmienić. Rada podjęła Uchwałę o śmieciach, która wyraźnie mówi co, gdzie i jak, ale jest też powołana głównie do tych celów Straż Miejska. 80% pracy Straży Miejskiej, to będzie sprawa śmieci. Nie ma innego sposobu, jak kontrola, dopóki nie zmienimy mentalności ludzi, że te śmieci trzeba wrzucić do odpowiedniego worka. Jak nie ma „bata nad ludźmi”, to innego wyjścia nie ma, bo takie jest społeczeństwo niestety. Nie możemy zaśmiecać naszej gminy. Ale trzeba również zadbać o to, by zakład rzetelnie, systematycznie i regularnie te śmieci odbierał.

 

- Sołtys Gawron dodał, że należałoby uczyć tego też dzieci w szkołach i motywować ich jakimiś nawet drobnymi nagrodami.

 

- Burmistrz dodał jeszcze, że w ub. roku płaciliśmy za jeden dzwon, za odbiór śmieci 20 zł, a już w tym roku 40 zł. Ale w ubiegłym roku opłacało się to, bo firma dostawała za te surowce pieniądze, a teraz dopłaca do zbycia się tego. Tak więc nie możemy robić bonusów kosztem uczciwie płacących za wywóz śmieci.

 

- Wiceprzewodnicząca Barabasz zapytała czy są już jakieś ustalenia w sprawie drogi łączącej Ludwików z Budami Nosalewickimi – odp.: Mówiłem, że do końca maja będzie to rozpatrzone, wczoraj byłem na wizji razem z sołtysem Przyłanek, wnioskodawcą oraz z Nadleśniczym, wszystko zostało przejrzane, ale trzeba jeszcze to zweryfikować w dokumentach. Wg Nadleśniczego tej drogi właściwie nie ma, mogła to być jakaś wewnętrzna droga między polami. Jeśli byłaby to droga, to można by występować do Lasów Państwach, ale jeśli nie, to nie ma szans i oni nie będą wydzielać z lasu terenu na drogę. Jeśli będzie to droga, to będziemy mogli coś dalej w tej sprawie robić. Jeśli nie, to obok jest droga leśna ppoż i ona byłaby alternatywą.

 

- Wiceprzewodnicząca poprosiła Burmistrza o pisemną odpowiedź na ten wniosek.

 

- Radny Mąkosa – spytał o odbiór kąpieliska na zalewie, kiedy przewidziana jest budowa kanalizacji na Turystycznej, jak jest z II etapem i wnioskiem na zalew, jak również poruszył sprawę pogotowia i pomocy ambulatoryjnej, którą jak najszybciej należy rozwiązać, ponieważ nie mamy lekarza weekendowego.

 

- Burmistrz odnosząc się do pytania o pogotowie i pomoc doraźną świadczoną przez Piotrków powiedział, że dyrektor Kapała nie chciał w ramach porozumienia, żeby pracownicy przeszli do piotrkowskiego pogotowia, są oni w Radomsku, chociaż dla nich byłoby lepiej, żeby pracowali na miejscu. Dyrektor nie wyraził zgody i jest ten trzymiesięczny okres wypowiedzenia pracy. Dlatego przez najbliższe miesiące może być taki problem, ponieważ są tam osoby zatrudnione w Piotrkowie na czas określony i te osoby nie mają rozeznania w terenie. Umówiłem się z dyrektorem Kapałą, który sam deklarował chęć spotkania, ale na tym się skończyło. Taka rozmowa powinna nastąpić, gdyż chcemy wiedzieć jak oni to widzą w Radomsku czy zamierzają starać się o ten teren. Jest to chore co wymyślił NFZ, bo robi się konkursy na pół roku, ludzie są zatrudnieni tutaj, potem muszą przechodzić z jednego zakładu do drugiego, wynajmowanie pomieszczeń, to wszystko jest jakaś chora sytuacja. Konkursy powinny być przynajmniej na trzy lata i jakaś stabilność w tym. Ja też spotkałem się z różnymi opiniami, i dobrymi i złymi. Kwestią ważną jest to, że nie ma tego lekarza. Ciągnie się to odkąd wymyślono podział na opiekę podstawową, którą pełnią przychodnie i pomoc popołudniową, którą ma zapewnić Fundusz. Nikt nikomu tutaj nie robi łaski, bo za tę pomoc popołudniową i weekendową są pieniądze i to znaczne, bo zależą od populacji. Będę rozmawiał, bo jeżeli Radomsko nie chce podejmować tej współpracy i tylko ją deklaruje, to będę podejmował inne kroki, bo mnie zależy, żeby ta pomoc była zapewniona. Teraz to wygląda tak, że w Radomsku niby ten lekarz jest, jeden jest wyjazdowy i jeden stały, ale to jest w Radomsku i to dotyczy całego kilkutysięcznego miasta i całego powiatu radomszczańskiego. Taka jest ta pomoc i dla Funduszu takie zagwarantowanie pomocy przez szpital wystarczy. To jest jakieś wielkie nieporozumienie, bo ktoś kosztem zdrowia ludzi robi jakieś anachroniczne oszczędności. Nie powinno to mieć miejsca, ale tak ten system wygląda. Jedyna możliwość to wymóc na dyrektorze, żeby poważnie potraktował naszych mieszkańców, albo stworzyć inną alternatywną możliwość, żeby tę sprawę sfinalizować.

 

- Radny Mąkosa dodał, że należy wysłać pismo do dyrektora Kapały i do wiadomości Komisji Zdrowia przy Radzie Powiatu, żeby jak najszybciej rozwiązał problem pomocy ambulatoryjnej w Przedborzu.

 

- Burmistrz poinformował, że takie pisma już zostały wysłane i dodał, że sprawa pomocy ambulatoryjnej i doraźnej to jest kwestia tych paru miesięcy, kiedy rozstrzygnięty zostanie konkurs. Są zarzuty, że my walczymy z Radomskiem, ale kiedy prosimy Radomsko i dyrektora o pomoc, to są wtedy tylko deklaracje i na tym się kończy. Dla mnie jest to niezrozumiałe.

 

- Radny Mąkosa: Najgorzej, że to się odbywa kosztem mieszkańców i ich zdrowia.

 

- Radna Będkowska powiedziała, że Pan Konieczko osiągnął swój cel, przejął nasz teren naszym kosztem i teraz jemu nie zależy czy nam się podoba obsługa jego pracowników, czy nie. W związku z tym należy słać też pisma do Pana Konieczko, nie tylko do Pana Kapały.

- Burmistrz Miasta: Jak już mówiłem dyrektora Konieczki nie było przez dwa tygodnie, bo był na urlopie. Ale my tutaj medytujemy, a problem szpitala i obsługi to jest obowiązek starostwa i oni tam o to powinni dbać. Ale mamy przewodniczącą Komisji Zdrowia, która tak o to dba, jak dba, mamy również drugiego radnego w powiecie, który też powinien o to zabiegać. Ale przede wszystkim odpowiada za to starosta. My możemy zwracać uwagę, ale obowiązkiem starosty jest zagwarantowanie tej pomocy.

 

- Wiceprzewodnicząca Barabasz: Mamy jeszcze dwa wyjścia. Jeżeli źle działa pogotowie piotrkowskie i dyrektor nic sobie z tego nie robi, zostaje nam skarga do NFZ. Jeżeli źle działa obsługa ambulatoryjna z Radomska również idzie skarga do NFZ.

 

- Burmistrz Miasta dodał, że przez jedną kadencję płaciliśmy za utrzymanie i remonty budynku pogotowia 100 tyś zł, po to, żeby nam świadczyli usługi, za które biorą pieniądze, a później wmawia nam się, że to jest łaska, że nam je świadczą. Odpowiadając na pytanie radnego Mąkosy odnośnie kanalizacji na Turystycznej Burmistrz powiedział, że w piątek będzie składany wniosek do PROW, natomiast prace przy wodociągu już dzisiaj się rozpoczęły. Jeśli chodzi o wniosek na zagospodarowanie turystyczne, czyli na zalew, jest on poprawiony i rozpatrywany, ale jest mało prawdopodobne, żeby był rozpatrzony przed wakacjami, raczej dopiero po. Tak że realny termin zaopiniowania tego wniosku przez Urząd Marszałkowski to będzie wrzesień. Zalew jest zbiornikiem retencyjnym i pieniądze pozyskaliśmy na zbiornik retencyjny, który może być kąpieliskiem. Tam jest cały czas napuszczana woda i będą robione badania tej wody. Spotkanie z wędkarzami odbędzie się z kolei w czerwcu.

 

- Radny Trzeciak zwrócił uwagę, żeby uczulić policję, aby częściej odwiedzała tamten rejon i dopilnowywała ten zalew.

 

- Burmistrz ustosunkowując się do pisma z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w sprawie remontu Komisariatu Policji w Przedborzu powiedział, że jest po spotkaniu z Panią Komendant i ma ona zorientować się jeszcze czy będzie można na to pozyskać jakieś środki zewnętrzne. Jak będzie już coś wiadomo, to wrócimy do tej sprawy.

 

- Radna Będkowska zapytała o remont drogi przez Józefów Stary w stronę Czermna – odp. Burmistrza: Nie ma możliwości formalno-prawnych, żeby Lasy dołożyły się do remontu. Jeśli do końca czerwca nie załatwimy z województwa jakichś zewnętrznych środków, to zobaczymy jaki będzie nasz budżet i może jesienią najgorsze kawałki zrobilibyśmy doraźnie. Jeśli nie to w przyszłym roku.

 

- Radny Mąkosa spytał o porozumienie ze Starostwem na kostkę na chodniki – odp.: Rozmawiałem z wicestarostą i powinno to być pozałatwiane w najbliższej przyszłości.

 

- Sołtys z Józefowa Starego – poruszył temat łatania dziur od Reczkowa w kierunku na Bysiów i Wąsosz.

- Sołtys z Faliszewa – wnioskował o nawiezienie tłucznia i wzmocnienie pobocza po remoncie mostu – odp.: To jest droga powiatowa i załatwianiem takich m.in. spraw powinni zajmować się nasi radni wybrani do powiatu. Oni są wybrani m.in. po to, żeby dbać o interesy lokalnej społeczności. My tutaj możemy tylko wysyłać pisma, ponaglenia, ale na tym się to kończy. Powiat powie, że nie ma na to pieniędzy w budżecie i koniec, a nad budżetem powiatu głosują radni.

 

- Sołtys Baran z Nosalewic zapytał co dalej z budynkiem po szkole w Nosalewicach – odp. Burmistrza: Myślę, że do końca czerwca będzie wiadomo co z tym budynkiem.

 

- Radny Bobras – wnioskował o odchwaszczenie chodnika na Piotrkowskiej i spytał czy wykupione są działki pod kanalizację na Piotrkowskiej – Odp.: Zgody są pisemne.

 

- Pani Sołtys Zięba z Wygwizdowa i Sołtys Pytlos z Józefowa Starego poruszyli sprawę zakładania nowych dryn.

 

- Burmistrz Miasta na koniec złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

 

Ad.10.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XLI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 27 maja 2009 roku.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 773
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-07-17 09:34:39
Czas publikacji: 2009-07-17 09:34:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak