PROTOKÓŁ z XLII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu odbytej w dniu... 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XLII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Renata Kasprzyk-Papierniak - Komendant Powiatowa Policji w Radomsku

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Sołtysi z terenu gminy, dziennikarze oraz mieszkańcy miasta.

 

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 12 obecnych ).

 

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami.

 

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami – bez odczytania.

 

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

przedstawił Pan Burmistrz.

 

- Radny Ireneusz Kraś – spytał czym zakończyło się spotkanie na temat współfinansowania remontu Komisariatu Policji w Przedborzu?

 

- Burmistrz odpowiedział, że nasza gmina będzie partycypować w kosztach w większym zakresie, tj. 20 tyś zł, ponieważ Komisariat będzie znajdował się na naszym terenie, natomiast gminy ościenne przeznaczą dotacje na remont w wysokości 15 tyś zł, z tym, że nasi pracownicy będą wykonywać te prace remontowe. Jeśli będzie taka potrzeba, to pracownicy gospodarczy z Wielgomłyn czy Masłowic również będą pracowali tutaj w czasie remontu.

 

- Komendant Powiatowa Policji w Radomsku – Pani Renata Kasprzyk-Papierniak powiedziała, że początkowa wersja zakładała koszty w wysokości 1 mln zł. Przyjęliśmy jednak wersję minimum, czyli tylko remont, dzięki któremu mamy wygospodarować większą powierzchnię biurową całego budynku. Ogółem minimalny koszt tego remontu ma wynieść 140 tyś zł, z czego koszt materiałów tj. ok. 90 tyś, a pozostałą kwotę stanowi koszt robocizny.

 

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Autopoprawkę do projektu uchwały zgłosił Burmistrz Miasta, a wyjaśnienia przedstawiła Pani Skarbnik Miasta.

Po posiedzeniu komisji trwały jeszcze ustalenia ostateczne budżetu na „Dni Przedborza”. Wynikła jeszcze taka potrzeba, żeby zwiększyć budżet na promocję miasta w kwocie 6 tyś zł z uwagi na potrzebę zakupu namiotu. Podzieliliśmy się wydatkami z bursą w tym programie PPWOW, my przyjęliśmy występ zespołu, natomiast bursa zakup namiotów, które będą służyć w realizacji różnych zadań.

Wprowadzono także do dochodów i wydatków kwotę 14 tyś zł na organizację obozu sportowego w lipcu, w którym uczestniczyć będą dzieci z ZSG.

Uwzględnione zostały również te zmiany, o których rozmawialiśmy na komisji, a więc zwiększenie planu wydatków na „Remont /odbudowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy” w kwocie 7 tyś zł oraz zwiększenie planu wydatków na promocję w kwocie 10 tyś na organizację „Dni Przedborza”.

 

- Radna Będkowska – zapytała czy użyczenie budynku OSP dla Komisariatu Policji w Przedborzu jest tylko na czas remontu i czy nasze wspołfinansowanie nie jest proporcjonalnie większe w stosunku do innych gmin.

 

- Burmistrz Miasta odpowiedział, że Pani Komendant wstępnie chciała użyczenia na dłużej, ale w trakcie rozmów uzgodniliśmy, że na razie będzie na czas remontu. Jeśli natomiast po remoncie metraż się zwiększy być może nie trzeba będzie korzystać z pomieszczeń w OSP.

 

- Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie, w którym Przyjęty został jednogłośnie 12 głosami.

Uchwała Nr XLII/257/09 przekazana został do realizacji.

 

b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w

Przedborzu z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego z premią termomodernizacyjną

 

Uchwałę Nr XLII/258/09 przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki

 

- Burmistrz Miasta zabrał głos otwierając dyskusję na temat funduszy sołeckich. Sumarycznie na cały przyszły rok byłaby to kwota ok. 240 tyś zł, rozdrobniona na każde sołectwo. Jeśli każde sołectwo wystąpiłoby o te środki, to przypadałoby na nie od 6 do 15 tyś zł. Jest to dopiero wstępna kalkulacja. Moim zadaniem jest to dobra forma wspierania miejscowości, ale nie jest to dopracowane, nie wszystko jest wiadome, np. jaka będzie wielkość tej dotacji czy 10, 20, czy 30 %, ale do końca września mają już być przedstawione gotowe wnioski. Szkolenia, na które można było wysłać pracowników odbywały się z końcem maja i w połowie czerwca, ale po tych szkoleniach jest jeszcze wiele wątpliwości. Te pieniądze nie są dane sołectwu, one są dalej na koncie w budżecie gminy. Ja też wcześniej myślałem, że w danej miejscowości sołectwa będą mogły realizować to, czego my jako gmina nie możemy prawnie zrobić, jakieś bieżące naprawy, czy remonty, wiążące się z melioracją lub z drogami. Ale to będzie tak jak przy wydatkowaniu środków gminnych. Jest to dobra inicjatywa, ale chciałbym, żeby wcześniej przeprowadzić szkolenia dla sołtysów, którzy mają przygotować wnioski odpowiadające wszystkim wymogom. Jeśli taka jest wola sołtysów, żeby utworzyć ten fundusz, zostanie to przegłosowane przez Radę.

Po to właśnie zostali zaproszeni, żeby mogli zadecydować i wypowiedzieć się na ten temat.

 

- Pani Elżbieta Młynarczyk –Skarbnik Miasta: Ustawodawca nałożył obowiązek wyodrębnienia takiego funduszu na samorządy i to jest na rok 2010. Nie wiemy jednak w jakiej wysokości poniesione wydatki zostaną nam zwrócone. Nie wiemy, jaka będzie kwota tej dotacji dla poszczególnych sołectw, ponieważ nie znamy jeszcze aktualnych wskaźników. W terminie do 30 września roku budżetowego sołtysi muszą złożyć wnioski do Burmistrza, który ma prawo w terminie 7 dni odrzucić wniosek, jeśli nie spełnia on kryteriów. Rada sołecka ma kolejne 7 dni na zgłoszenie tego wniosku ponownie do Rady i to już jest 14 października. Rada Miejska ma kolejne 30 dni na rozstrzygnięcie i mamy już połowę listopada. W tym czasie projekt budżetu gminy jest do oddania i nie można w nim dokonywać zmian w tak późnym czasie, bo to wymaga dużo pracy. Dla mnie jest to niejasna sprawa jak ma to poprawnie wyglądać od strony realizacji. Jesteśmy w dobie kryzysu, budżet państwa nie ma płynności, nie ma płynności w płatnościach w stosunku do nas ze strony rządu, w zakresie zadań rządowych, my już w tym momencie musimy zasilać je co miesiąc własnymi środkami, przy czym zwracają je nam w kolejnych miesiącach. Nie wiem, jak to będzie się przedstawiało dalej. Powinny być dokonane zmiany w Statutach sołectw. Prosilibyśmy o rozwagę i żeby dać sobie czas wzajemnie, żeby przygotować się do tego dobrze. Zobaczmy może jak sobie z tym poradzą inne gminy. Państwa inicjatywy też są zawsze brane pod uwagę i Rada zauważa te wszystkie zadania realizowane dla wsi.

 

- Burmistrz dodał, ze oprócz Statutów musielibyśmy uaktualniać Strategię Rozwoju Gminy, żeby to współgrało ze Statutami. Takiej strategii aktualnej nie mamy, musimy ją przygotować i dopiero uchwalić.

 

- Wiceprzewodnicząca Barabasz: Ustawa nie określa jedynie kwoty, która wydana będzie na te przedsięwzięcia i która będzie gminie zwrócona (10,20,30 %). Jeśli uchwalimy np. ten fundusz, to dostaniecie te środki w przyszłym roku, jeśli uchwalimy to w przyszłym roku, to dostaniecie je dopiero w 2011 r. Są trzy miesiące czasu, Sołtysi mają czas do 30 września, żeby złożyć wniosek, żeby przeprowadzić w sołectwach zebrania wiejskie. Nie są to duże pieniądze, ale zawsze można coś tymi środkami zrobić. Uważam, że każdy z sołtysów powinien się na ten temat wypowiedzieć, gdyż każdy radny będzie się z tym zdaniem liczyć.

 

- Burmistrz Miasta: Merytorycznie nie jest to przygotowane. Musimy tak jak mówiłem przygotować do tego Strategię Gminy.

 

- Radny Mąkosa: Uporządkujmy tę kwestię utworzenia funduszu sołeckiego. To wszystko spadnie na Radę, mimo, że mówi się tu o Burmistrzu. Założenia i sam cel tej ustawy jest bardzo dobry, tylko jak większość wydawanych w Polsce rozporządzeń i ustaw, tak i ta jest niedopracowana merytorycznie. Nie wiemy, jaka będzie wysokość tych kwot, jaki będzie zwrot tych kwot i co ma być w tym wniosku konkretnie. Chciałbym, żeby poszczególni sołtysi wypowiedzieli się konkretnie czy w tym roku przygotują i złożą wniosek. Jeśli większość z Was będzie za tym, na prawdę nikt z nas nie jest przeciwny temu. Tylko zdajmy sobie z tego sprawę, żeby później nie było rozczarowań, dlaczego Burmistrz czy Rada jakiś wniosek odrzuciła, a inny wniosek przeszedł. Bo na taką decyzję wpływa wiele spraw, których w tej ustawie jeszcze nie ma. Jeśli w większości będziecie Państwo za tym, żeby ten fundusz utworzyć to weźmiemy to pod uwagę. Utworzenie tego funduszu jest jakby przeniesieniem zadań własnych gminy na sołectwa.

 

- Radna Będkowska: Jesteśmy w Unii Europejskiej, w której opracowywany jest szereg wniosków, projektów, robią to przedsiębiorcy, robią to osoby prywatne, robicie to również Państwo wypełniając różnego rodzaju wnioski, np. obszarowe. Myślę, że nie będzie to aż takim problemem, jeśli chodzi o wypełnienie samego wniosku. Chciałabym zachęcić Państwa, żebyście się nie obawiali trudności. Nareszcie ukazał się jakiś akt prawny, który daje Wam możliwości wykazania się, własnej inicjatywy od dołu na tych wsiach, żebyście próbowali przynajmniej zrobić to, co chcielibyście zrobić. Doczekaliście się aktu prawnego, który daje możliwość na wykorzystanie środków zgodnie z własnymi życzeniami. Tutaj Ci najaktywniejsi będą widoczni. Zapewne nie wszyscy złożą te wnioski w pierwszym roku, ale uczmy się stopniowo na przykładach.

 

- Burmistrz Miasta: Musimy mieć najpierw Strategię, ponieważ każdy wniosek, który nie będzie współgrał ze Strategią Gminy będzie musiał być odrzucony automatycznie. Nikt nie jest za tym, żeby na wstępie te inicjatywy zdusić, chodzi tylko o to, żeby dokładnie wszystko opracować i przygotować.

 

- Radny Kraś: Żyjemy w takim świecie, że powinniśmy nauczyć się pisać wnioski. Myślę, że jest to ustawa społecznie użyteczna, wcale nie musi różnicować, a jest zaakceptowana przez Prezydenta Kaczyńskiego.

 

- Skarbnik Miasta: Wszystkie zadania dalej będzie realizować gmina. Państwo złożycie wnioski i my będziemy to realizować. Nikt nie otrzyma środków na konto i do dyspozycji. Państwo przejęliście jakby inicjatywę, czyli sporządzenie wniosku, oszacowania go prawidłowo i uzasadnienia celu tego wniosku.

 

- Przewodniczący Rady poprosił zgromadzonych na sali sołtysów o przegłosowanie, kto jest za utworzeniem funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi jednomyślnie głosowali za ( 24 głosy na 24 obecnych na sali ). Wcześniej niektórzy z sołtysów wypowiadali swoje zdanie na ten temat.

 

- Przewodniczący Zawisza odczytał następnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i poddał go pod głosowanie Rady, w którym przyjęty został większością 9 głosów przy jednym głosie wstrzymującym ( 10 radnych obecnych na sali ).

 

Uchwała Nr XLII/259/09 przekazana została do realizacji.

 

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Po odczytaniu Uchwała Nr XLII/260/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami Rady

i przekazana do realizacji.

 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z

dotychczasowym najemcą na wynajem lokalu mieszkalno-socjalnego we wsi

Przydanki 29 m 2c gmina Przedbórz

 

Uchwała Nr XLII/261/09 przyjęta została jednogłośnie 9 głosami ( 9 obecnych na sali)

i przekazana do realizacji.

 

f) w sprawie uzupełnienia składu Komisji

Po wcześniejszym zaakceptowaniu przez obydwie Komisje akcesu radnej Marianny Paduli w ich pracach,

Wiceprzewodnicząca Barabasz odczytała projekt uchwały.

Uchwałę Nr XLII/262/09 przyjęto jednogłośnie 9 głosami ( 9 obecnych na sali) i przekazano do realizacji.

 

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

 

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś – złożył gratulacje nowej radnej Pani Mariannie Paduli oraz nowemu Przewodniczącemu Rady Panu Krzysztofowi Zawiszy życząc owocnej pracy oraz podejmowania trafnych i obiektywnych decyzji, służących wspólnocie samorządowej.

 

- Pani Sołtys Zięba z Wygwizdowa – zabrała głos w sprawie wniosku Pana Badury oraz założenia światła na nowej działce – odp.: Były przeznaczone środki na dokumentacje i na pewno jest to realizowane, natomiast sprawa przyłącza energetycznego to jest już obowiązek zakładu energetycznego.

 

- Sołtys Wawrzyniak z Przyłanek – wnioskował o założenie lamp do końca wsi oraz o postawienie znaku ograniczenia prędkości we wsi.

 

- Sołtys Rydz z Gór Mokrych – wnioskował o zrobienie porządku na dworcu autobusowym.

 

- Radny Borciuch – poruszył sprawę wysypiska śmieci w lesie pod Chałupami – Burmistrz odpowiedział, że musimy wystąpić o skomunalizowanie drogi należącej do Skarbu Państwa, której przedstawicielem jest Starostwo.

 

- Radna Będkowska – zapytała o lekarza weekendowego w pogotowiu i jakie są losy pisma wystosowanego w tej sprawie do dyrektora szpitala – odp. Burmistrza: Rozmawiałem z wicestarostą i cały czas jest niezrozumienie. Pani wicestarosta twierdzi, że szpital będzie otwierał oddziały specjalistyczne, a nam chodzi o meritum sprawy. Sprawa ta ma być wyjaśniona w ciągu najbliższego tygodnia. Ale będziemy jeszcze słać pismo w tej sprawie do Starostwa. Pomoc od 8 rano do 18-ej nie obliguje żadnego POZ, ich to nie interesuje. To jest oddzielny konkurs, w którym występuje szpital, ten szpital ma zgodę NFZ, że może być jeden lekarz na miejscu w Radomsku, a jeden jest wyjazdowy i to zabezpiecza cały powiat. Jeśli jest na to zgoda NFZ, to tak to jest realizowane, bo to jest zysk. Jeśli Radomsko nie jest zainteresowane naszym rejonem, to Piotrków może wystąpić w konkursie o zabezpieczenie ambulatoryjne. Ale my na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Mogę tylko prosić czy żądać od dyrektora, żeby ta pomoc ambulatoryjna weekendowa była zapewniona tak jak kiedyś. Tu jest duża populacja mieszkańców, więc im się to kalkuluje, żeby pokryć dyżury.

 

- Radny Kraś: W starostwie nastąpiły zmiany, była burza, powołany został Klub Radnych Powiatowych 2010. Choć jestem teraz w opozycji, mogę powiedzieć, że będę interweniował u Pana dyrektora Kapały.

 

- Radny Mąkosa – zabrał głos w sprawie pisma dyrektora SPZOZ w Przedborzu w sprawie zapewnienia środków finansowych na zrealizowanie Programu Dostosowawczego – odp. Burmistrza: Do końca czerwca można składać wnioski do powiatu na środki z PFRON na likwidację barier. Pani dyrektor wie, co trzeba zrobić, ma do tego obsługę administracyjną dosyć liczną.

 

- Radna Będkowska dodała, że tutaj chodzi zapewne o uwzględnienie środków w przyszłym budżecie na te sprawy inwestycyjne związane z SPZOZ-em. Jak sobie przypominam w ub. r. Pani Dyrektor alarmowała wcześniej, żeby przy ustalaniu budżetu uwzględnić jakiekolwiek środki na te remonty i modernizacje. – odp.: Robimy to systematycznie, teraz będzie robiony remont w Górach Mokrych. Terminy są przedłużone do 2013 roku.

 

- Radny Mąkosa spytał także w jakim terminie przewidziane jest układanie kostki na Częstochowskiej – odp.: Sesja była dzisiaj. Jeśli tylko dadzą nam materiały, to będziemy zaczynali robić.

 

- Pani Sołtys Pełka – wnioskowała o przeniesienie dzwonów do selektywnej zbiórki śmieci z końca wsi do jej centrum – Burmistrz powiedział, że dzwony będą stały najdłużej do końca wakacji, potem zostaną zabrane, ponieważ jak mówił już kiedyś jest to nieopłacalne. Natomiast Strażnik Miejski zaczął już kontrolę w mieście, potem będzie kontrolowana wieś i każdy, kto nie będzie miał umów na wywóz śmieci z fakturą będzie karany. Myślę, że w ten sposób wreszcie będzie zaprowadzony porządek. Po wakacjach z kolei będę chciał przedstawić projekt uchwały, która będzie mówiła o dopłacaniu do selektywnej zbiórki śmieci dla tych, którzy mają umowy na wywóz śmieci komunalnych, ponieważ „bonusy” można robić dla tych, którzy uczciwie płacą, a nie wywożą śmieci do lasów.

 

- Radny Kraś - zapytał ile osób liczy Straż Miejska w Przedborzu i kto to jest – odp.: Jest dwóch strażników – Grzegorz Majchrzak i będący jeszcze na stażu Paweł Kluska.

 

Ad.8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XLII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 25 czerwca 2009 roku.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 829
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-07-17 09:36:24
Czas publikacji: 2009-07-17 09:36:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak