Sesja XLVI z dnia 15 września 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XLVI/273/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 323 175,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 691 930,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmienia się załącznik w sprawie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok i lata następne nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

 

§4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 21 592 904,23

dochody majątkowe w kwocie 1 639 945,47

dochody bieżące w kwocie 19 952 958,76

  • wydatki ogółem 23 139 080,23

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 546 176,00 który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

5.1.Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 2 089 625,36

5.2. Rozchody budżetu wynoszą 543 449,36 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok  i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -

a) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 1 pn.” Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś”.

b) dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania wykazanego w pozycji Nr 6 pn. „Przebudowa /modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica” w wysokości 10 000,00 na 2009 r. oraz wprowadzenia do planu środków na 2010 r. w wysokości 50 000,00

2. Dział 630 – Turystyka

2.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –

dokonuje się zmian w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 4 pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I„ poprzez zmniejszenie nakładów na 2009 r. w wysokości 378 755,00 a zwiększeniu nakładów na 2010 r. w wysokości 378 755,00

3. Dział – Administracja publiczna

3.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania wykazanego w pozycji Nr 3 pn. „Zakup oprogramowania księgowego do Urzędu Miejskiego„ w wysokości 5 000,00

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia w planie nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – budowa gimnazjum„ w kwocie 100 000,00

4.2. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Zakup autobusu do przewozu uczniów” w wysokości 5 000,00

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu o kwotę 300 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu o kwotę 200 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, XLII/257/09, XLIII/263/09, XLV/271//09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 441 992,50

§11. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości

2 487 572,87

z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 26 801,87

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 546 176,00

4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek w wysokości 414 595,00

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 2a,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7


UCHWAŁA NR XLVI/274/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 15 września 2009roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góry Mokre na lata 2009-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420), w związku z § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220, zmiana: z 2008 r. Dz. U. Nr 156 poz. 974), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Góry Mokre na lata 2009 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego we wsi Góry Mokre Nr 1 z dnia 13 września 2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (Plan Odnowy Miejscowości Góry Mokre na lata 2009 – 2015)


UCHWAŁA NR XLVI/275/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz. U. Nr 42 poz. 335, Dz. U. Nr 42 poz. 340, Dz. U. Nr 98 poz. 817), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego, w ten sposób, iż wyrazy „działka nr 36/2” zastępuje się wyrazami „działka nr 36/1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLVI/276/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych zmienia się § 1 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dla radnych Rady Miejskiej w Przedborzu dietę wg zasad jak niżej:

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę w wysokości 1200 zł, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę w wysokości 800 zł, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu Komisji ustala się dietę w wysokości 140 % diety radnego, tzn. 210 zł;

4) dla pozostałych radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach, a także dla Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniu Rady ustala się dietę w wysokości 150 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 830
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-09-30 15:21:38
Czas publikacji: 2009-09-30 15:21:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak