Sesja XLV z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XLV/270/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112, Dz. U. Nr 209 poz. 1317, Dz. U. Nr 216 poz. 1370, Dz. U. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz. U. Nr 62 poz. 504, Dz. U. Nr 72 poz. 619, Dz. U. Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Radomszczańskiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego w wysokości 11.761,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a Powiatem Radomszczańskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XLV/271/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje:

 §1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 295 230,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 §2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 21 851 392,23

dochody majątkowe w kwocie 1 639 945,47

dochody bieżące w kwocie 20 211 446,76

  • wydatki ogółem 23 766 323,23

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 914 931,00

który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

 4.1.Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 2 458 380,36

4.2. Rozchody budżetu wynoszą 543 449,36 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok
i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1.Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na wprowadzeniu dwóch zadań inwestycyjnych:

a) zadanie wykazane w pozycji Nr 4 pn.” Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów „ w wysokości 3 500,00

b) zadanie wykazane w pozycji Nr 5 pn.” Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików „ w wysokości 4 000,00

 2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się w pozycji Nr 5 zmiany nazwy zadania nadając mu brzmienie ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i ul. Mostowa” oraz dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych w wysokości 106 262,00. Dokonano także wprowadzenia planu wydatków na 2010 rok na powyższe zadanie w wysokości 1 441 300,00

 3. Dział 630 – Turystyka

3.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmian w planach finansowych na zadaniach inwestycyjnych:

a) dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn.” Rewitalizacja miasta- etap I: Przebudowa ul. Mostowej „ w wysokości 54 531,00, zmniejszono również środki do pozyskania na 2009r. w wysokości 359 531,00. Ponadto zmniejszono plan nakładów na 2010 rok w wysokości 600 000,00

b) dokonuje się zmian na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn.” Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury” poprzez zmniejszenie środków do pozyskania w 2009r. w wysokości 47 910,00 i wprowadzenia do planu tego zadania na 2010 rok kwoty w wysokości 20 000,00

3.2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wykazane w pozycji nr 1 pn. ”Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi” w wysokości 20 000,00 na 2009r. natomiast na 2010 r. w wysokości 150 000,00 i lata następne w wysokości 350 000,00

4. Dział 710 – Działalność usługowa

4.1. Rozdział 71095 –Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Targowisko miejskie” w wysokości 2 000,00

5. Dział – Administracja publiczna

5.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn.” Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego” w wysokości 5 900,00

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

6.1. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wprowadza się nakłady na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego powiatowego magazynu do spraw zarządzania kryzysowego” w wysokości 11 761,50

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.1 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia w planie nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 na zadaniu pn.„Rozbudowa kompleksu szkolnego przy szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – budowa gimnazjum „ w kwocie 365 560,63, dokonuje się również zmniejszenia środków do pozyskania w kwocie 1 660 713,36. Zmniejsza się plan nakładów na to zadanie w roku 2010 w kwocie 947 373,39

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona i ochrona środowiska

8.1. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dokonuje się zmian w następujących inwestycjach:

a) zmienia się brzmienie zadania wykazanego w pozycji Nr 6 w aktualnym brzmieniu ”Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej” oraz zwiększa się plan nakładów na tym zadaniu w wysokości 60 000,00

b) dokonuje się wprowadzenie nakładów finansowych na utworzone zadania inwestycyjne wykazane w pozycji Nr 7 pn.” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej” w wysokości 6 000,00

9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

9.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów finansowych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „ Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 1 100,00

 § 6. Dokonuje się zmiany § 20 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, XLII/257/09, XLIII/263/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 481 992,50

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości

2 930 079,87 z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 26 801,87

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego w wysokości 1 914 931,00

4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów

pożyczek w wysokości 488 347,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1;    Załącznik nr 2;   Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR XLV/272/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie statutów sołectw Gminy Przedbórz.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W statutach sołectw Gminy Przedbórz stanowiących załączniki Nr 1 - 28 do Uchwały Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie statutów sołectw Gminy Przedbórz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. W przypadku składania wniosku przez sołectwo o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego zebranie wiejskie zwoływane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 )”;

2) w § 31 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:

„1a. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Sołectwa określają odrębne przepisy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Liczba odwiedzin : 777
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-09-10 09:35:56
Czas publikacji: 2009-09-10 09:35:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak