Sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XLIV/265/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 6 sierpnia 2009 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149 położona w obrębie nr 7 w Przedborzu, o powierzchni 343 m².

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 75452.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLIV/266/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 6 sierpnia 2009 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1275 położona w obrębie Góry Mokre gmina Przedbórz, o powierzchni 1500 m².

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 80406.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLIV/267/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 6 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Nadanie godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza potwierdzone zostaje medalem, na którego awersie umieszczono Herb Miasta Przedborza i nazwę miejscowości „Przedbórz”, a na rewersie napis "Honorowy Obywatel Miasta Przedborza" oraz wieniec laurowy w otoku. Imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz data podjęcia uchwały o przyznaniu honorowego obywatelstwa wpisane zostają w książeczce do medalu, która potwierdza nadanie tytułu.”

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/264/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLIV/268/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 6 sierpnia 2009 roku

w sprawie:

  1. przystąpienia Gminy Przedbórz do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą";

  2. udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Przedborza Panu Miłoszowi Naczyńskiemu do pełnego reprezentowania Gminy Przedbórz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą".

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420 ) oraz na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 72 poz. 619 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Gmina Przedbórz deklaruje przystąpienie do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą" jako członek zwyczajny stowarzyszenia oraz działanie na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Straregią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).

  2. Do reprezentowania Gminy Przedbórz w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą" wyznacza się Burmistrza Miasta Przedborza Pana Miłosza Naczyńskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XLIV/269/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz. 619), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 396 239,46

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 273,46

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 21 826 112,23

dochody majątkowe w kwocie 1 639 945,47

dochody bieżące w kwocie 20 186 166,76

  • wydatki ogółem 24 036 273,23

§ 4.Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok w kwocie 1 240 057,42

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 210 161,00 który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

5.1.Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 2 753 610,36

5.2. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 543 449,36

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok  i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś” w wysokości 1 240 057,42

2. Dział 630 – Turystyka

1.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej” o kwotę 35 000,00

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.1 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – tworzy się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu do przewozu uczniów” na kwotę 35 000,00

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 316 517,00 z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 26 801,87

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 2 236 962,87

4. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek w wysokości 552 752,26

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 2a,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5

 

 

 

Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-08-27 15:19:00
Czas publikacji: 2009-08-27 15:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak