Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 6 sierpnia 2009 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

oraz dziennikarze i mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLIV sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 8 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 8 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 8 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

- Radny Borciuch zapytał o internet szerokopasmowy na terenie miasta i gminy – Burmistrz odpowiedział, że był w Łodzi na wstępnym spotkaniu, które będzie skutkowało uzupełnieniem informacji z każdej gminy na temat internetu - czy radiowego, czy też przez telekomunikację, w jakich miejscach można ten internet odbierać. Wszystkie te dane będą przesłane do Łodzi, gdzie będzie to opracowywane, by stworzyć mapę całego województwa, a później będzie aplikacja o środki unijne, żeby te białe plamy wyeliminować i na terenie całego województwa wprowadzić internet szerokopasmowy. Wprowadzenie w życie tego to jest kwestia kilku lat, najwcześniej w 2011 roku.

- Radny Trzeciak – poruszył temat drugiego spotkania w sprawie utworzenia i wyposażenia „Międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego”, podczas którego określono sprzęt, jaki należy zakupić oraz uchwalono stawkę w wysokości 1,50 zł, jaką każda gmina przeznaczy od jednego mieszkańca.

- Wiceprzewodnicząca Rady spytała czy my jako gmina będziemy, podobnie jak inne gminy, myśleć o takim indywidualnym magazynie u siebie. –odp.: Nie będziemy się dublować, przecież te plandeki, które będą w tym magazynie będą do wykorzystania, bo będziemy mieli w tym swój wkład. Po co mamy kupować to samo, jeśli nie będzie gdzie tego trzymać, nie będzie na to odpowiedniego zabezpieczenia, przecież o to trzeba dbać.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, którego wynik był jednomyślny i stanowił 9 głosów za ( 9 obecnych na sali).

Uchwałę Nr XLIV/265/09 przekazano do realizacji.

b) w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

Uchwała Nr XLIV/266/09 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 9 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela MiastaPrzedborza

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zmieniane jest tylko rozmieszczenie napisów na rewersie i awersie medalu, ponieważ wizualnie lepiej będzie się to przedstawiać.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Wynik był jednomyślny – 9 głosów za.

Uchwałę Nr XLIV/267/09 przekazano do realizacji.

d) w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą” i udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Przedborza Panu Miłoszowi Naczyńskiemu do pełnego reprezentowania Gminy Przedbórz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Rybacka pn. „Między Nidą a Pilicą”

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dzięki przystąpieniu do tego stowarzyszenia (w skład którego wejdzie sześć gmin z terenu województwa świętokrzyskiego i łódzkiego) będziemy mogli aplikować o środki unijne nie tylko jako gmina, ale także gospodarstwa rybackie powyżej 1 ha, na infrastrukturę, na zarybianie, na wodociągi, kanalizacje, infrastrukturę drogową. Jeśli udałoby się nam, przyznano by nam te środki, to można uzyskać na mieszkańca od 60-80 euro. Tak więc warto przystąpić do tego stowarzyszenia, tym bardziej, że składka będzie wynosiła symboliczną złotówkę.

- Radna Będkowska spytała czy zbiornik na Częstochowskiej będzie miał szansę skorzystania z tych środków – odp.: Tak, tam jest 12 ha, więc na infrastrukturę tego zbiornika będziemy mogli aplikować.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 9 głosami.

Uchwała Nr XLIV/268/09 przekazana została do realizacji.

e) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

- Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do Załącznika Nr 3, polegającą na zmniejszeniu w tym roku nakładów finansowych o kwotę 35 tyś zł w na zadaniu pn. „Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ulicy Mostowej”, ponieważ większość prac, jeśli o nas chodzi, będzie wykonywana w przyszłym roku, wprowadzamy natomiast nowe zadanie „Zakup autobusu do przewozu uczniów” z kwotą 35 tyś, a spowodowane jest to złym stanem technicznym jednego z autobusów. Obydwa autobusy są już stare, coraz częściej zdarzają się awarie, a brak zabezpieczenia uniemożliwi dowóz dzieci. Chcielibyśmy zakupić taki autobus turystyczny, żeby można było przewozić młodzież, ale ZUK może też wynajmować taki autokar na wycieczki.

- Radna Będkowska – zapytała czym jest spowodowany zauważalny wzrost deficytu w porównaniu do lat ubiegłych – odp.: My akurat teraz zmniejszamy deficyt. Ale musimy zabezpieczać środki w budżecie na projekty, na drogę dojazdową na Starej Wsi np. musieliśmy mieć zabezpieczenie w całości, dopiero po decyzji o przyznaniu możemy zdjąć te pieniądze i zmniejszać deficyt, ale są też takie zadania, jak droga na Józefowie, którą trzeba zrobić. Ubiegałem się o środki zewnętrzne, ale Nadleśnictwo nie da, rozmawiałem z marszałkiem i wiecemarszałkiem – nie mają żadnych rezerw, kryzys dosięga też te jednostki, bo miałem zapewnienie, że z rezerw dostałbym jakieś środki. Tak więc musimy ten remont zrobić z własnych pieniedzy. Cały czas są robione inwestycje i w każdych staramy się szukać źródeł zewnętrznych. Przez pierwsze lata robiliśmy dużo projektów, bo nie było żadnych, musieliśmy to zrobić i dopiero teraz możemy aplikować, bo w jaki sposób pozyskać jakieś środki, jak nie ma na to dokumentacji i projektów.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, którego wynik był jednomyślny 9 głosów za ( 9 obecnych na sali ).

Uchwała Nr XLIV/269/09 przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radna Zofia Będkowska zwróciła się do osób uczestniczących w szkoleniu na temat funduszy sołeckich i poprosiła o informacje czy coś zmieniło się, jeśli chodzi o zapisy ustawowe, rozporządzenia i do czego nas odsyłają, żeby korzystać z tych wniosków i wszelkich informacji w zakresie opracowywania tych wniosków – odp. Burmistrza: Na szkoleniu sołtysi i wszyscy uczestniczący otrzymali materiały, w których są wzory tych wniosków. Wiadomo już teraz, że to refinansowanie środków do 30 % będzie najwcześniej w 2011 roku. Środki te można przeznaczać na zadania własne gminy, musi odbyć się zebranie 15 mieszkańców wsi albo zebranie rady sołeckiej. Sołtys przedstawia wniosek na co by chciał przeznaczyć te środki z uproszczonym kosztorysem w terminie do 30 września do Burmistrza. Później jest to weryfikowane przez nas czy rzeczywiście za tę kwotę można będzie przeprowadzić jakiś remont, czy drobną inwestycję na terenie danego sołectwa. Jeżeli stwierdzę, że nie jest to zgodne z wymogami ustawy, a więc nie jest to zadanie własne gminy, będę zmuszony odrzucić to, ale jest oczywiście możliwość odwołania do Rady Miejskiej i podobnie w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na dane sołectwo. Prosiłem, żeby jak najszybciej zwoływać zebrania w sołectwach, ponieważ jest bardzo napięty terminarz tego wszystkiego, żeby zdążyć przed prowizorium budżetowym. Na tym zebraniu będzie obecny pracownik z inwestycji, żeby realnie ocenić na wstępie czy można daną inwestycję robić. Jeśli chodzi o strategię gminy – nie jest to określone w ustawie, po prostu nie może to kolidować z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz dodała, że wg Pani, która prowadziła to szkolenie, nie jest konieczne, żeby gmina miała tę Strategię Rozwoju, jeśli to są zadania własne gminy i są zgodne z WPI.

- Burmistrz Miasta : My jako gmina na bieżąco drobne remonty i tak robimy, tylko że teraz będzie to z funduszu sołeckiego. Myślę, że będziemy wiedzieli ile tych wniosków do końca miesiąca wpłynie i ile sołectw będzie uczestniczyło w tym.

- Wiceprzewodnicząca: Na zebraniu powinien być uchwalony wniosek, który powinien zawierać konkretne uzasadnienie, wstępny kosztorys, oszacowanie, obowiązkowy protokół z zebrania i listę obecności jako załączniki, wniosek musi być uchwalony w formie uchwały.

- Radny Trzeciak spytał czy nie można przyspieszyć jakoś tego remontu wodociągu ulicy Mostowej – odp.: Robione jest tak jak należy. Wystąpiła awaria w czasie próby ciśnieniowej, pękła rura azbestowa, było troszkę problemów. Część jest już zrobiona, poszły próbki do sanepidu. Jak się okazało część tego wodociągu jest żeliwna, więc jest pozostawiona, gdyż żeliwo jest trwalszym materiałem od PCV, natomiast wymieniane są rury azbestowe i będzie robiona część kanalizacji burzowej, przyłącza od nowego wodociągu i utwardzenie terenu. Do końca wakacji muszą to zrobić.

- Wiceprzewodnicząca Barabasz: Dwa lata upłynęło od czasu, kiedy wpłynęło pismo od Pani Cichoń z Przyłanek w sprawie przyłącza wodociągowego, czy ta sprawa jest załatwiona ? – odp.: Jeśli ta Pani chce robić przyłącze, to powinna być sama zainteresowana. Nikt z zakładu komunalnego nie będzie tam jeździł i pytał, co tam zrobić. Ta Pani dostała środki z MOPS na dokumentację, ale wykonanie tego nie należy do ZUK, tylko do osoby zainteresowanej i to ta osoba powinna tym się interesować i o to starać.

- Radny Kieruzal zapytał czy kąpielisko przy ul. Częstochowskiej jest dopuszczone do użytku – odp.: To nie jest jeszcze kąpielisko, to jest zbiornik w trakcie realizacji, robiliśmy badania wstępne w maju, ale nie dla kąpieliska, tylko dla naszej informacji. Nie robimy badań, ponieważ ten zbiornik nie jest jeszcze kąpieliskiem. Będzie zamówiona albo już tam jest tablica informująca, że nie bierzemy odpowiedzialności, bo to jest zbiornik w trakcie budowy. Dokończenie tej inwestycji będzie w przyszłym roku. Te środki, o które aplikowaliśmy na rozwój miejscowości w zasadzie już nieoficjalnie mamy, tylko czekamy na potwierdzenie. Jeśli dostaniemy te środki, przystąpimy do etapu kończącego zagospodarowanie infrastruktury wokół zbiornika i wtedy będzie ono traktowane jako kąpielisko.

- Radna Będkowska spytała Burmistrza czy zna realny termin uruchomienia gabinetów specjalistycznych przy ulicy Leśnej u Pana Różyckiego – odp.: Krążą słuchy, a wniosek o wydanie decyzji został złożony przez Pana Różyckiego dopiero w lipcu, projektant musi to przygotować, muszą być konsultacje z sąsiadami, to jest kwestia czasu, na wrzesień powinni to oddać.

- Radny Borciuch wnioskował o uprzątnięcie wysypiska śmieci z terenu nad Pilicą za brzózkami, gdzie mieszkańcy czy turyści przyjeżdżają się kąpać – odp.: Wystąpiliśmy o przekazanie drogi i uporządkowanie tego terenu, gdyż to jest działka Skarbu Państwa w decyzji starosty. Jeśli nam to oddadzą, to możemy coś zrobić, żeby nie było tam możliwości wjazdu na taką skalę, bo wjeżdżają tam koparki po piach.

- Radny Trzeciak zapytał o opiekę ambulatoryjną i lekarza weekendowego – odp. Burmistrza: Po ostatnim ponagleniu dyrektor odpowiedział, że będzie tutaj filia gabinetów, przychodni specjalistycznej, a noce i weekendy zabezpieczą, jeśli będą mieli lekarza. Cały czas pisałem, to były jeszcze w starostwie złośliwie komentarze, że Burmistrz wysyła pouczenia o kpa.

Radny poruszył jeszcze sprawę chodnika na ul. Starej – odp.: Myślałem o tym, żeby odzyskać lepsze płyty chodnikowe z przedszkola, gdzie położona jest kostka, ale zostały one rozebrane przez mieszkańców. Po urlopach i położeniu kostki w Górach Mokrych i na Częstochowskiej zajmiemy się tym.

- Radna Będkowska spytała o budowę drogi na Miejskich Polach – odp.: Będzie spotkanie z mieszkańcami wsi i jeśli będzie zgoda właścicieli działek, przez które miałaby przechodzić ta droga, to będziemy robić projekt, ale musi być zgoda właścicieli wszystkich działek. Sołtys musi poinformować wszystkie te osoby.

- Radny Trzeciak poruszył sprawę przyjazdu gości z Přibora i programu spotkań.

Burmistrz powiedział, że jest już ustalony program tej wizyty i będą dziś wysyłane zaproszenia i ze swej strony zaprosił wszystkich do udziału w tych spotkaniach, a w szczególności do rywalizacji sportowych, ponieważ oprócz młodzieży będą rozgrywki między starszymi. Cała ta impreza będzie w zasadzie finansowana ze środków unijnych.

- Radna Będkowska spytała o prace przy budowie drogi na Starej Wsi – odp.: Zrobiona jest już pierwsza nakładka, do końca sierpnia powinni to skończyć.

- Radny Łopaciński – spytał o wjazdy do gospodarstw i czy kostka granitowa na Starej Wsi jest robiona z naszych środków gminnych – odp.: Te wjazdy będą asfaltowe, przez nas robiona jest tylko droga, natomiast drogi wewnętrzne z kostki granitowej na terenie ośrodka robione są ze środków z Ministerstwa Sportu.

Ad.8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XLIV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 6 sierpnia 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 799
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-09-04 15:09:11
Czas publikacji: 2009-09-04 15:09:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak