Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z XLV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 8 obecnych ).

Minutą ciszy Rada Miejska uczciła pamięć zmarłego w dniu 19 sierpnia Radnego - Pana Wojciecha Magdziarza.

Ad. 2.

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt 7 ppkt c) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie Statutów sołectw Gminy Przedbórz oraz zamianie ppkt a) na ppkt b) i odwrotnie.

Porządek obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie 8 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie 8 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2009 roku.

- Przewodniczący Zawisza poddał w/w informacje procedurze głosowania, w wyniku którego przyjęte zostały przez Radę 9 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym ( 10 radnych obecnych na sali ).

Przewodniczący przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Barabasz.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, którego wynik był jednomyślny i stanowił 10 głosów za ( 10 obecnych na sali).

Uchwałę Nr XLV/270/09 przekazano do realizacji.

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

- Radna Będkowska zapytała z czego wynika zmniejszenie środków do pozyskania w 2009r. przy rozbudowie gimnazjum – odp. Burmistrza: Ponieważ już wiadomo, że pieniądze z RPO zostały błyskawicznie rozdysponowane do końca 2013 roku, a szanse na pozyskanie innych środków unijnych są znikome, tak więc musimy dać minimum środków własnych.

Więcej pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLV/271/09 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 10 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie Statutów sołectw Gminy Przedbórz

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że zmiana jest wymuszona ustawą o funduszach sołeckich.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, którego wynik był jednomyślny 9 głosów za ( 9 obecnych na sali ).

Uchwała Nr XLV/272/09 przekazana została do realizacji.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Bobras spytał o kanalizację na Piotrkowskiej – odp. Burmistrza: Część projektów, na które mieliśmy zgody poszła już do PROW-u, natomiast jeśli chodzi o liceum – odwołaliśmy się do Wojewody i to postępowanie się toczy.

- Radny Łopaciński zapytał co będzie robione za 20 tyś zł w Górach Mokrych – odp.: Robimy projekt na boisko wielofunkcyjne i odnowę placu przy przystanku łącznie z budynkiem. Jest to przewidziane na dwa lata, ponieważ jeszcze w tym roku chcemy złożyć wniosek, a pieniądze, jeśli będą przyznane, zostaną przyznane później. Boisko będzie ze sztuczną nawierzchnią, do siatkówki i koszykówki, zobaczymy ile dostaniemy pieniędzy.

- Radny Kieruzal spytał czy Urząd Pracy przy zatrudnianiu do robót wyznacza jakieś granice wiekowe.- odp.: Zależy kiedy, oni też mają środki pozyskiwane z zewnątrz. Zależy to od tego, jakie programy są realizowane, które czasami są absurdalne, ale my musimy się do tego dostosować.

- Radny Borciuch zapytał czy można by zabrać z Chałup tzw. dzwony na śmieci – odp.: Myślę, że trzeba poczekać do 1 października, kiedy wszystkie te dzwony znikną z gminy, a śmieci segregowane będą odbierane przy wywozie śmieci komunalnych.

- Radny Obarzanek spytał czy odcinek drogi z Przedborza do Żeleźnicy ma szansę być zrobionym do października.- odp.: Są znikome szanse, żeby powiat to zrobił, a z własnych środków powiat nie będzie robił.

- Przewodniczący Rady - Krzysztof Zawisza odczytał pismo Narodowego Towarzystwa Oświatowego w sprawie uwzględnienia przy nadawaniu nazw ulicom lub placom pamięci Romana Dmowskiego oraz poległych i zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) oraz sowieckiej (1939-1989) celem uchronienia od zapomnienia.

Ad.9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła XLV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

 

 


Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-09-29 10:28:08
Czas publikacji: 2009-09-29 10:28:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak