Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 15 września 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 15 września 2009 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLVI sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, do którego Burmistrz Miasta zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt 7 ppkt c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego. Przewodniczący Rady zgłosił natomiast propozycję wprowadzenia do ppkt d) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Porządek obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2009 roku.

- Przewodniczący Zawisza poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2009 roku przedstawioną i analizowaną szczegółowo na posiedzeniu Komisji. Wynik głosowania Rady był jednomyślny ( 13 głosów za ).

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał ją procedurze głosowania.

Wynik był jednomyślny i stanowił 13 głosów za ( 13 obecnych na sali).

Uchwałę Nr XLVI/273/09 przekazano do realizacji.

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góry Mokre na lata 2009-2015

Uchwałę Nr XLVI/274/09 przyjęto jednogłośnie 13 głosami i przekazano do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Po odczytaniu Uchwała Nr XLVI/275/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana do realizacji.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Przewodniczący Zawisza odczytał proponowane podwyżki diet, tj.:

- dla Przewodniczącego Rady – 1200 zł

- dla Wiceprzewodniczącego Rady – 800 zł

- dla Przewodniczących Komisji – 210 zł, czyli 140 % diety radnego

- dla pozostałych radnych – 150 zł i poddał temat pod dyskusję Rady.

- Radny Obarzanek podkreślił, że od 2002 roku, czyli przez siedem lat nie było zmiany tej uchwały, nie było podwyżek diet w Radzie.

- Radny Trzeciak zauważył zbyt duże dysproporcje pomiędzy stawkami przewodniczących i zaproponował dla Wiceprzewodniczącego Rady 900 zł oraz dla Przewodniczących Komisji 250 zł. Stwierdził poza tym, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie diet w formie ryczałtu miesięcznego, np. 400 zł miesięcznie dla radnego.

- Pani Skarbnik zaznaczyła, że to musiałaby być zupełnie inna uchwała, którą należałoby przygotować, ale nie na dziś i musiałoby to zostać odłożone na później.

- Przewodniczący Zawisza stwierdził, że to nie byłoby zbyt uczciwe, bo to tylko nazywałoby się inaczej i albo się podwyższa, albo się nie podwyższa.

- Burmistrz nadmienił, że jest to decyzja Rady, ale Ci, których te podwyżki dotyczą muszą chcieć tej podwyżki i powinni za nią głosować.

- Radny Mąkosa stwierdził, że każdy radny może mieć własne zdanie.

- Burmistrz Miasta: Jeśli przewodniczący komisji nie chce tej podwyżki, to powinien powiedzieć, że jej nie chce.

- Radny Mąkosa zaznaczył, że wyrazi swoje zdanie w głosowaniu, po czym dodał, że jako przewodniczący komisji nie chce tej podwyżki.

- Radna Będkowska zauważyła, że swoje zdanie wyraziła podczas komisji.

- Radny Trzeciak powiedział, że w takich okolicznościach on też wycofuje się z tej podwyżki.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w którym oddano:

za - 7 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 5 głosów.

Wobec powyższego Uchwałę Nr XLVI/276/09 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu – zabrał głos w sprawie przeniesienia Pomnika Tadeusza Kościuszki w miejsce położone bliżej mostu, poruszył problem psucia estetyki elewacji budynków w mieście, zwłaszcza w rynku, przez zakład energetyczny montujący skrzynki na frontach kamiennic oraz wnioskował o przejście dla pieszych przy Muzeum i kościele.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął XLVI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 15 września 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 752
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-11-12 15:00:37
Czas publikacji: 2009-11-12 15:00:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak