Sesja XLVII z dnia 22 października 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XLVII/277/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 października 2009r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560,z 2008r. nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr72 poz.619, Nr 79 poz. 666), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Przedbórz zaciąga kredyt do wysokości 2 662 287,87 ( słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 87/100) w tym

a) na rok 2009 do wysokości – 1 412 287,87

b) na rok 2010 do wysokości - 1 250 000,00

z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu 2009 r. do wysokości 440 100,39 ( słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sto złotych 39/10)

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu 2009 r. do wysokości 26 801,87 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jeden złotych 87/100)

- zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum” na 2009 rok do wysokości 945 385,61 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 61/100) oraz na 2010 rok do wysokości 1 250 000,00 ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00)

§ 2. Kredyt będzie spłacany w latach 2011– 2020 z dochodów własnych gminy lub z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Kredyt określony w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania czynności formalno- prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XLVII/278 /09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 października 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 72 092,65

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 72 092,65

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.Budżet gminy po zmianach wynosi:

 • dochody ogółem 21 674 995,88

dochody majątkowe w kwocie 1 649 945,46

dochody bieżące w kwocie 20 025 050,42

 • wydatki ogółem 23 221 171,88

§ 4.Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2 a

§ 5. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.1.Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych polegających na:

a) zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych br. oraz zmianie w źródłach finansowania w wysokości 3,00 na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola”.

b) zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych br. oraz zmianie w źródłach finansowania w wysokości 8 710,00 na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu”.

c) wprowadza się plan nakładów inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 10 000,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 5 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików”.

d) wprowadza się plan nakładów inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 200 000,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 6 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas”.

e) wprowadza się plan nakładów inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 10 000,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 7 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej w Przedborzu”.

f) wprowadza się plan nakładów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 4 000,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 8 pn. „Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów”.

2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -

a) dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 50 000,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 6 pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica”.

b) dokonuje się wprowadzenia do planu nakładów inwestycyjnych na 2010 rok następujących zadań inwestycyjnych:

 • Zadania wykazanego pozycji Nr 7 pn. „Remont/Modernizacja drogi Józefów –Faliszew” w wysokości 200 000,00

 • Zadania wykazanego w pozycji Nr 8 pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski” w wysokości 100 000,00,

 • Zadania wykazanego w pozycji Nr 9 pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi Nosalewice-Budy Nosalewickie” wysokości 100 000,00,

 • Zadania wykazanego w pozycji Nr 10 pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi Żeleźnica – Stara Wieś” w wysokości 60 000,00,

 • Zadania wykazanego w pozycji nr 11 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Nosalewicach” w wysokości 5 000,00,

 • Zadania wykazanego w pozycji Nr 12 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w miejscowości Miejskie Pola” w wysokości 4 000,00

3. Dział 630 – Turystyka

3.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –

a) dokonuje się w pozycji Nr 3 zmiany nazwy zadania nadając mu brzmienie „Oznakowanie szlaków rowerowych” oraz dokonuje się zmniejszenia planu

nakładów na 2009 rok w wysokości 3 455,00 a na 2010 rok w wysokości 15 000,00,

b) wprowadza się do planu nakładów inwestycyjnych na 2010 rok zadanie wykazane w pozycji Nr 5 pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu” w wysokości 5 000,00,

c) wprowadza się do planu nakładów inwestycyjnych na 2010 rok zadanie wykazane w pozycji Nr 6 pn. „Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodnego w Przedborzu” w wysokości 60 000,00

3.2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi” na 2009 rok w wysokości 2 200,00 oraz na 2010 rok w wysokości 50 000,00 i na lata 2011-2013 w wysokości 50 000,00

4. Dział 710 – Działalność usługowa

4.1.Rozdział 71095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych br. na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Targowisko Miejskie” w wysokości: na 2009 rok - 3 000,00 na 2010 – 20 000,00

5.Dział 750– Administracja publiczna

5.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego„ w wysokości 1 400,00

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych br. na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum„ w wysokości 750 000,00 natomiast na 2010 rok dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 750 000,00. Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania wskazanego zadania.

6.2. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych br. na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Zakup autobusu do przewozu uczniów” w wysokości 2 250,00

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.1. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych br. na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych” w wysokości 8 000,00

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

8.1. Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia – dokonuje się zwiększenia planu nakładów br. na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej Szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju w wysokości 10 000,00 jako zadanie własne gminy.

8.2. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu nakładów inwestycyjnych na 2009 rok zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki” w wysokości 10 000,00. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „My też możemy”

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

9.1.Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg – dokonuje się wykreślenia następujących zadań inwestycyjnych:

 • Zadania wykazanego w pozycji Nr 2 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre” w wysokości 3 500,00,

 • Zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 3 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeleźnica” w wysokości 3 500,00,

 • Zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 6 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj Zuzowski” w wysokości 3 500,00

9.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność –

a) dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych br. na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „ Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część I” w wysokości 757 329,00 natomiast wprowadza się plan nakładów na to zadanie na 2010 rok w wysokości 757 329,00

b) dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na 2010rok a zwiększenia na lata 2011-2013 na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część II” w wysokości 1 098 000,00

c) dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pn. ”Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz –etap II „ w kwocie 6 200,00

§6. Zwiększa się plan dochodów własnych w kwocie 20 020,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§7. Dokonuje się zmiany § 20 pkt.1 Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, XLII/257/09, XLIII/263/09, XLV/271//09,XLVI/273/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 20 309 674,50

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zalącznik nr 1,   Zalącznik nr 2,   Zalącznik nr 2a,   Zalącznik nr 3,   Zalącznik nr 4


Uchwała Nr XLVII/279/09
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustwy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu w ten sposób, iż:

1. W Rozdziale II "Zadania Zakładu" w § 5 skreśla się pkt 1 i pkt 2 

2. Zmienia się załącznik nr 1 do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu określający mienie, którym gospodaruje Zakład, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik


UCHWAŁA NR XLVII/280/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 174 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji dla Zakładu Wodno–Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości 1,80 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie na rok budżetowy 2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Wodno - Kanalizacyjnym.


UCHWAŁA NR XLVII/281/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18 poz. 97) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXI/174/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Wodno - Kanalizacyjnym.


UCHWAŁA NR XLVII/282/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18 poz. 97) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz na okres: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Wodno - Kanalizacyjnym.


Uchwała Nr XLVII/283/09
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, Nr 6 poz. 33, Nr 97 poz. 800, Nr 98 poz. 817 ).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XLVII/284/09
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu przyjętego Uchwałą Nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004 roku, zmienionego Uchwałą Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/88/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2007 roku oraz Uchwałą Nr XVI/89/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2007 roku w ten sposób, że:

1. § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)"

2. § 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)"

3. W § 1 po pkt 4 dodaje się punkty 5 i 6 o następującym brzmieniu: " 5) Niniejszego Statutu; 6) Innych obowiązujących przepisów prawa."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


UCHWAŁA NR XLVII/285/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89; zmiany: z 2006 r. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410; z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, Nr 181 poz. 1290, Nr 176 poz. 1240 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/104/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 roku, zatwierdza się następującą zmianę uchwaloną Uchwałą Nr X/20/09 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu z dnia 5 sierpnia 2009 roku:

1. W § 14 ust. 1 pkt 1 tiret 14 otrzymuje brzmienie:

„- gabinety medycyny szkolnej w miejscu nauczania, których szczegółowy wykaz znajduje się w Regulaminie Porządkowym SP ZOZ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLVII/286/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 19 sierpnia 2009 roku wskutek śmierci mandatu radnego Wojciecha Magdziarza, wybranego z listy Nr 24 KWW Porozumienie Samorządowe Przedbórz, w okręgu wyborczym Nr 8 dla wyboru Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Przedborza do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLVII/287/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Przedborzu przy ul. Warszawskiej 17 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki, na której budynek jest usytuowany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 11 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zmiany: z 2000 r. Nr 6 poz. 70; z 2004 Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego Nr 4, znajdującego się w budynku położonym w Przedborzu przy ul. Warszawskiej 17 z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części działki nr 98/1 o powierzchni 150 m² położonej w Przedborzu obręb Nr 6, na której usytuowany jest budynek.

§ 2. Działka nr 98/1 jest własnością Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego z dnia 12 marca 1991 roku Nr G.III.7224-4/1995/91 i posiada urządzoną księgę wieczystą PT1R/00073236/2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XLVII/288/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 22 października 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zmiany: z 2000 r. Nr 6 poz. 70; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie działki nr 171/3 stanowiącej własność Gminy Przedbórz służebnością polegającą na ustanowieniu prawa przejazdu i przechodu, maksymalnie 6 m na odcinku od ul. Koneckiej do działki nr 171/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 171/4.

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta PT1R/00052441/9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 854
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-11-13 15:30:18
Czas publikacji: 2009-11-13 15:30:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak