Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 października 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 22 października 2009 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLVII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawili: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

- Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zapytała kto zawinił, że po pół roku czasu od złożenia pisma w sprawie drogi Ludwików – Budy Nosalewickie Nadleśnictwo daje odpowiedź, w której mowa jest o całkiem innej drodze i działce. – odp. Burmistrza: Wystosujemy kolejne pismo do Nadleśnictwa i wyjaśnimy tę sprawę. Wiadomo jednak, że ta droga nie jest uczęszczana i żeby zrobić z tego drogę trzeba by wydać ok. 100 tyś zł, które można by przeznaczyć na inne zadania.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Uchwała Nr XLVII/277/09 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

 

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę, którą wyjaśniła Pani Skarbnik.

W ramach realizacji programu Kapitał Ludzki podpisany został aneks na zwiększenie środków na ten program o kwotę 10 tyś zł bez jednego grosza, który będzie naszym udziałem własnym, z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju. W ślad za tym zmieniły się załączniki, m.in. WPI, ponieważ jest to zadanie inwestycyjne.

Uchwała Nr XLVII/278/09 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami i przekazana do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał ją procedurze głosowania.

Wynik był jednomyślny i stanowił 14 głosów za ( 14 obecnych na sali).

Uchwałę Nr XLVII/279/09 przekazano do realizacji.

d) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2010 rok

Uchwałę Nr XLVII/280/09 przyjęto jednogłośnie i przekazano do realizacji.

e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XLVII/281/09 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XLVII/282/09 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

 

g) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwałę Nr XLVII/283/09 przyjęto jednogłośnie i przekazano do realizacji.

h) w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/284/09 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

i) w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/285/09 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

j) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Uchwałę Nr XLVII/286/09 przyjęto jednogłośnie i przekazano do realizacji.

k) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Przedborzu przy ul. Warszawskiej 17 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki, na której budynek jest usytuowany

Uchwała Nr XLVII/287/09 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

l) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu

Uchwała Nr XLVII/288/09 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Dyrektor Muzeum Pan Tadeusz Michalski poruszył sprawę rewitalizacji parku i Pomnika Tadeusza Kościuszki, który wymaga renowacji. – odp. Przewodniczącego: W tym roku nie ma na to szans, może uda się w następnej kadencji. Jest pomysł i zbierane są pieniądze na dostawienie krzyża przy Pomniku Partyzantów, na którym umieszczony byłby odlew orła z ryngrafem. Wszystko jest w fazie przygotowań.

- Radna Będkowska poruszyła sprawę zorganizowania komisji odnośnie SPZOZ, w związku z otrzymaną analizą przychodów i kosztów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu przy kontrakcie na 20 łóżek i przy założeniu wzrostu zakresu świadczonych usług do 30 i 35 łóżek, po wykonaniu wnioskowanych prac inwestycyjnych.

Radna spytała także o godziny oświetlenia Orlika, ponieważ są sygnały, że światło świeci się w bardzo późnych godzinach nocnych, a są to przecież koszty. – odp. Burmistrza: Była jakaś awaria czujników, ale miała być już usunięta.

- Radny Mąkosa zapytał o nierozwiązany problem ze studzienką na Częstochowskiej – odp. Burmistrza: Telekomunikacja z powiatem nie może się porozumieć w kwestii, kto ma to zrobić. My oferowaliśmy użyczenie koparki i pomoc, a potem sporządzona została notatka przez pracownika Telekomunikacji, że my zaoferowaliśmy całkowite usunięcie tej „kolizji”, chociaż z nami nie rozmawiał. Interweniowaliśmy już w tej sprawie, ale Telekomunikacja musi się dogadać z powiatem. My nie możemy tego zrobić, gdyż to nie jest nasze.

Radny spytał też o przetarg na wykonawcę robót przy zalewie oraz poruszył problem kontroli przepływu wody i zasilania zalewu, ponieważ stan wody jest bardzo mały. – odp.: Przetarg został już ogłoszony. Termin wykonania jest do końca maja 2010 r.

- Radny Trzeciak poruszył sprawę chodnika i słupa w ulicy Starej oraz kanalizacji na ulicy Nowej. – odp. Burmistrza: Będę rozmawiał na temat porozumienia w sprawie wymiany chodnika na Leśnej, jeśli to się uda, to część dobrych płyt można by dać na ulicę Starą i okrawężnikować ten słup. Odnośnie kanalizacji - jak dostaniemy pozwolenia, to będziemy składać wnioski o środki unijne.

- Radna Będkowska spytała o dokończenie drogi w Kaleniu – odp. Burmistrza: Będzie to dokończone, a póki co wysypany zostanie tłuczeń.

- Radny Trzeciak zapytał o kostkę na targowicy i parking –odp.: W przyszłym roku będzie to dokończone tak jak jest w projekcie. Pieniądze są już na to zabezpieczone. Jeśli zostanie coś z dochodów z targowicy w tym roku, to zrobilibyśmy utwardzenie placu pod przyszły parking.

- Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Pana Burmistrza zaprosił wszystkich radnych na uroczystości związane z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budynek przyszłego gimnazjum w dniu 10 listopada.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął XLVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 22 października 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-12-28 09:25:26
Czas publikacji: 2009-12-28 09:25:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak