Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 3 listopada 2009 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, do którego Burmistrz Miasta zgłosił wprowadzenie jeszcze dwóch uchwał do podjęcia w pkt 3 c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu oraz d) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Porządek obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała zgodnie z zaleceniami RIO została uszczegółowiona o zapis, że kredyt ten mieści się w planowanym deficycie budżetu.

Po odczytaniu Uchwała Nr XLVIII/289/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

- Wyjaśnienia przedstawiła Pani Skarbnik, która powiedziała m.in., że pod umowę kredytową zwiększony został limit na obsługę kredytów i pożyczek do kwoty 602 630,87.

Uchwałę Nr XLVIII/290/09 przyjęto jednogłośnie 13 głosami radnych i przekazano do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

- Wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Miasta – zmiana dotyczy ostatniego paragrafu wejścia w życie uchwały, to samo dotyczy następnej uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/291/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana do realizacji.

d) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwałę Nr XLVIII/292/09 przyjęto jednogłośnie 13 głosami radnych i przekazano do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 3 listopada 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-12-28 09:30:38
Czas publikacji: 2009-12-28 09:30:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak