Sesja XLVII z dnia 03 listopada 2009 r. 

 
 

  Uchwała Nr XLVIII/289 /09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 03 listopada 2009r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560,z 2008r. nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr72 poz.619, Nr 79 poz. 666), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Przedbórz zaciąga kredyt do wysokości 2 662 287,87 ( słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 87/100) w tym

a) na rok 2009 do wysokości – 1 412 287,87

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r do wysokości 1 385 486,00 ( słownie jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych), w tym na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum” do wysokości 945 385,61 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 61/100)

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu 2009 r. do wysokości 26 801,87 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jeden złotych 87/100),

b) na rok 2010 do wysokości - 1 250 000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum”

§ 2. Kredyt będzie spłacany w latach 2011– 2020 z dochodów własnych gminy lub z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Kredyt określony w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania czynności formalno- prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7.Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLVII/277/09 z dnia 22 października 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XLVIII/290/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 03 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 675 608,74 z przeznaczeniem na:

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy 500 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 26 801,87

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 546 176,00

4. koszt obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 602 630,87

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 

Uchwała Nr XLVIII/291/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu w ten sposób, iż:

1. W Rozdziale II "Zadania Zakładu" w § 5 skreśla się pkt 1 i pkt 2 

2. Zmienia się załącznik nr 1 do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu określający mienie, którym gospodaruje Zakład, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/279/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XLVIII/292/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/283/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-07 13:03:17
Czas publikacji: 2010-01-07 13:03:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak