Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2009 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z XLIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 16 listopada 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLIX sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

- Radny Trzeciak spytał dlaczego radni nie wiedzieli nic o wyjeździe delegacji do biskupa w sprawie nadania imienia nowo budowanemu gimnazjum przed uroczystościami wmurowania aktu erekcyjnego i dowiadujemy się o tym dopiero po fakcie oraz dlaczego z ambony w kościele dowiadujemy się, że Rada nadała już imię szkole, skoro dopiero podejmiemy taką uchwałę.

- Burmistrz Miasta: Na ostatniej komisji mówiłem, że ta sprawa będzie uzgadniana. Nie było wtedy akurat żadnej komisji ani sesji. Ustalaliśmy ten wyjazd do biskupa z księdzem proboszczem. Natomiast propozycja nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II padła już wcześniej. Wmurowany akt erekcyjny nie mówi, że to jest gimnazjum im. Jana Pawła II, bo mówiłem na komisji, że na tej sesji będzie zapytanie o to i że należy jeszcze wysłać pismo do Kurii w sprawie wyrażenia zgody na nadanie imienia przyszłemu gimnazjum, tym bardziej, że gimnazjum nie ma żadnego patrona. Dla mnie jest niezrozumiałe to, że ktoś ma wątpliwości co do tego patronatu. To, że tak się to odbywało, to dlatego, że nie było komisji, a termin wyjazdu był uzgadniany z naszym proboszczem. Myśleliśmy, że to jest oczywiste, że jeśli akt będzie wmurowywany, to przyszłe gimnazjum będzie nosiło takie imię. Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby zwoływać komisję tylko po to, żeby zapytać radnych czy są zgodni, żeby nadać taki patronat budowanej szkole. Dla mnie to była oczywista sprawa. W Przedborzu zresztą nie ma jeszcze żadnej ulicy, placu czy instytucji o takim imieniu. Formalności załatwiane będą dopiero teraz. Uważam, że pewne oczywiste rzeczy nie podlegają dyskusji. Procedura będzie uruchamiana dopiero teraz, będzie zapytanie na sesji i po zgodzie - sądzę, że co do tego nie ma wątpliwości - wysyłamy formalne pismo do Kurii, ponieważ ta wizyta u księdza biskupa wypadła w takim terminie, że nie było możliwości rozmawiania na ten temat wcześniej na komisji. Termin wyjazdu delegacji był uzależniony od czasu biskupa.

- Radna Będkowska stwierdziła, że Pan Burmistrz nie zrozumiał radnego Trzeciaka, któremu chodzi o to, że radni nie słyszeli wcześniej od Burmistrza nic na temat wyjazdu delegacji do biskupa, nadawaniu imienia szkole, o czym dowiedzieliśmy się z ambony w kościele.

- Burmistrz: Dla mnie to było oczywiste. Nie sądziłem, że będą jakieś kontrowersje co do tego patronatu.

- Radna Będkowska i Radny Trzeciak: Ale w dalszym ciągu się nie rozumiemy – nie chodzi o patronat, a o uzgodnienia z radą.

- Burmistrz: Sprawa spotkania z biskupem była w takim terminie, że nie mogliśmy specjalnie po to zwoływać komisji. Mówiłem na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji, że na sesji będzie przedstawiana sprawa o nadaniu patronatu i radni będą się mogli wypowiedzieć. Sprawa wyjazdu była uzgodniona z Przewodniczącym, bo było to z dnia na dzień. Czy mieliśmy zwoływać komisję tylko po to, by zapytać radnych czy patronem gimnazjum ma być Jan Paweł II, czy to wtedy by była celowość wydatkowanych środków z budżetu gminy, żeby zadać to jedno oczywiste pytanie? Procedura dopiero teraz będzie uruchamiana, oficjalne pismo od Rady wyjdzie teraz. Nie było wcześniej takiego pisma.

- Sekretarz Miasta dodał, że nie było czasu na formalne działanie, a potrwa to jeszcze kilka miesięcy.

- Radny Trzeciak: Na połączonych komisjach było to wspomniane, tylko że termin był już wcześniej ustalony i wszyscy wiedzieli, że wmurowanie aktu będzie 10 listopada.

- Burmistrz: Nie wiem co to jest za problem, jeśli jest sprawa tak oczywista, jaki to ma być patron.

- Dyrektor Muzeum Tadeusz Michalski: Myślę, że nie było tak łatwo uzgodnić wizytę biskupa w środku tygodnia. Wszyscy byli zdziwieni, jakim sposobem to było załatwione, że w środku tygodnia biskup do nas przyjechał. Może Pan Grzegorz ma trochę racji, ale nic złego się nie stało.

- Radny Trzeciak: Pewnie, że się nie stało. Przecież nie mówię, że to jest złe czy niedobre, mnie chodzi tylko o zwykłą informację – w tym i tym dniu delegacja była u biskupa w celu takim i takim. Chodzi mi tylko o takie sprawozdanie, którego do tej pory nie było.

- Burmistrz: Cały czas mówię, że nie było w tym czasie komisji. Pierwsza komisja, na której powiedziałem była tydzień temu przed wmurowaniem aktu.

- Radny Trzeciak: Ale wcześniej były już zaproszenia.

- Burmistrz: Więc mówię jeszcze raz, miałem zwoływać komisję, żeby uzgadniać taką oczywistą rzecz?

- Wiceprzewodnicząca Barabasz: Jeśli Rada ma podjąć uchwałę, to należało zapytać. Pamiętam, że na ostatniej komisji wspomniał Pan, że taka rzecz miała miejsce, ale również po zapytaniu radnego Trzeciaka w tej sprawie, a nic sam od siebie.

- Burmistrz: To nie był punkt posiedzenia komisji.

- Radny Cieciura: Bardzo bym prosił, żeby zakończyć już ten temat, bo dla mnie jako Polaka uważam, że nadanie gimnazjum imienia Jana Pawła II jest bardzo dobre i nie dyskutujmy nad tym.

- Wiceprzewodnicząca: Pan radny również nie zrozumiał istoty sprawy.

- Burmistrz Miasta: Jak ktoś chce szukać dziury w całym, to zawsze znajdzie.

- Radny Łopaciński – zapytał Burmistrza o konferencję w sprawie pozyskiwania środków unijnych w Warszawie – odp.: Konferencja była na temat sposobów pozyskiwania środków, jak je pozyskiwać, a my pozyskujemy je cały czas. Było też wręczenie nagród dla tych, którzy najlepiej się starali o środki unijne w latach 2004-2006 do końca marca 2007 roku i jeśli chodzi o gminy wiejskie, to najlepiej wypadł Kleszczów. Sporo było gmin o wiele mniejszych od Przedborza, które te środki pozyskały w tych latach w tym pierwszym naborze.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

- Radny Łopaciński spytał o podwyżkę podatku od środków transportowych – odp. Burmistrza: Sprawa jest obligatoryjna, jak już wcześniej wspominałem, ponieważ ustawodawca, ministerstwo dało wyższe minimalne stawki, niż u nas obowiązywały, tak więc musieliśmy się do tych minimalnych stawek dostosować. Tylko w tych przypadkach, gdzie nasze stawki były niższe od minimalnych musieliśmy podwyższyć te stawki do minimalnych. My musimy działać wg ustaw i rozporządzeń.

- Radny Kieruzal: Wątpliwości były co do podziału tych stawek.

- Burmistrz: Rozmawiałem z pracownicą i dlatego tak to było podzielone, że pojazdy były w jednej grupie, ale pojazdów poniżej 8,10 ton nie ma w naszej gminie, są tylko te maksymalne i faktycznie płacą tylko ci, którzy mają maksymalne nośności.

Ad. 6.

Przyjęcie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych oraz Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego

Po odczytaniu Uchwała Nr XLIX/293/09 przyjęta została jednogłośnie 10 głosami ( 10 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Uchwała Nr XLIX/294/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Po odczytaniu Uchwała Nr XLIX/295/09 przyjęta została większością 11 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

- Radna Barabasz poprosiła, żeby wskazać podstawę prawną, że można łączyć stanowisko prezesa spółki z funkcją dyrektora zakładu.

d) w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIX/296/09 przyjęta została większością głosów ( 10 za ) przy 3 głosach wstrzymujących ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

e) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Góry Mokre w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwała Nr XLIX/297/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

f) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLIX/298/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana została do realizacji.

 

g) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Po odczytaniu Uchwała Nr XLIX/299/09 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami ( 12 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Łopaciński zapytał o nową lokalizację pogotowia ratunkowego w mieście – Jak powiedział Burmistrz Miasta pomoc ambulatoryjna od godz. 18-ej i w weekendy, ewentualnie w przyszłości pomoc lekarska przeniesiona została na ulicę Leśną, natomiast zespół wyjazdowy ma swoją siedzibę w internacie, za co płaci bursie szkolnej.

- Radna Będkowska zapytała o wartość kosztorysową budowanego gimnazjum – odp. Burmistrza Miasta: Przy składaniu wniosku unijnego wartość razem z szatnią wynosiła ponad 5 mln zł, ale teraz robimy troszkę inaczej- część klas nie będzie oddana do użytkowania. Będzie tyle klas, ile potrzeba młodzieży na teraz i będzie wybudowany jeden łącznik, a w projekcie są dwa łączniki między halą i gimnazjum. Z tych środków, które mamy będzie wybudowany teraz jeden łącznik i część klas i na to jest przewidywane chyba 2,2 mln zł ( 1,4 mln - przetarg i ponad 600 tyś – na wykończenie). Firma z Opoczna, która wygrała przetarg ma oddać budynek z dociepleniem i wentylacją.

Przy tej okazji - jeśli chodzi o nadanie imienia nowemu gimnazjum – nie ma jeszcze nadanego imienia i jak byliśmy u biskupa, dowiedzieliśmy się jak formalnie trzeba te sprawy załatwiać, bo nawet ksiądz proboszcz dokładnie nie wiedział. Musimy złożyć wniosek do Kurii Diecezjalnej o zgodę na nadanie takiego imienia naszemu gimnazjum. Samo nadanie imienia nastąpi dopiero z chwilą otwarcia szkoły. Na ostatniej komisji po przyjeździe od biskupa mówiłem, że będę przedstawiał tę sprawę radnym na najbliższej sesji i będzie zapytanie czy oficjalnie wyrażają na to zgodę.

- Przewodniczący Zawisza dodał, że wyjazd do biskupa był już trzy razy przekładany z tego powodu, że był tylko jeden biskup, a dopiero teraz był ingres drugiego biskupa. Wszystko było dostosowane do kalendarza biskupa.

- Sekretarz Miasta stwierdził, że gdybyśmy chcieli wszystko formalnie załatwiać, to trzeba by wstrzymać budowę gimnazjum.

- Burmistrz Miasta: Chciałbym właśnie spytać radnych czy ktoś jest przeciwny składaniu takiego pisma do Kurii o nadanie gimnazjum imienia Jana Pawła II ?

- Wiceprzewodnicząca Barabasz: Myślę, że nikt nie jest temu przeciwny, tylko pyta Pan Panie Burmistrzu radnych po fakcie i o to nam chodzi.

- Burmistrz Miasta: Ja nie wiem czy ja mówię niezrozumiale – byliśmy u biskupa, żeby się dowiedzieć jak to załatwić, przedstawiłem to na ostatniej komisji i teraz dopiero Przewodniczący wystąpi w imieniu Rady z oficjalnym pismem do Kurii, a po otrzymaniu odpowiedzi z Kurii będzie ewentualnie podjęta przez Radę uchwała. Taka jest procedura.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 16 listopada 2009 roku.

 

Liczba odwiedzin : 741
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-22 15:13:15
Czas publikacji: 2010-01-22 15:13:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak