Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2009 roku 

 

 

PROTOKÓŁ

z L sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 11 grudnia 2009 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad L sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 14 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

- Radny Bobras zapytał kiedy ruszy I etap budowy kanalizacji sanitarnej. – odp.: Zakończenie I etapu to ma być czerwiec, lipiec – dotyczy to ulicy Majowej, części Piotrkowskiej i Turystycznej. Na II etap składany będzie wniosek na wiosnę.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Po odczytaniu Uchwała Nr L/300/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwała Nr L/301/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała Nr L/302/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok

Uchwała Nr L/303/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

e) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

Po odczytaniu Uchwała Nr L/304/09 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo od Pana Stanisława Cieciury Prezesa Zarządu Oddziału Terenowego ZDZ w Łodzi Centrum Doskonalenia Zawodowego w Przedborzu w sprawie warunków współpracy z Gminą Przedbórz a stowarzyszeniem w zakresie korzystania w latach 1999-2007 z użyczanych obiektów na potrzeby prowadzenia ówczesnego Gimnazjum Publicznego w Przedborzu. Do wiadomości Rady Miejskiej odczytana została również odpowiedź Burmistrza Miasta na ww. pismo.

- Burmistrz dodał, że wypowiedź jego została źle zinterpretowana przez prezesa ZDZ, ponieważ w żadnym wypadku nie odnosił się do stowarzyszenia, a chodziło mu o siedzibę gimnazjum. Osoby, które uczyły młodzież wiedzą, jakie warunki były w tym budynku. Dziwię się np. że Prezes nie wiedział, ile było wydawanych środków na utrzymanie tego budynku, powinien wiedzieć, ile pieniędzy wydaje gmina na opał, na koks.

- Przewodniczący Zawisza stwierdził, że Prezes mógł zrozumieć to w ten sposób, że ZDZ dostawało od gminy gotówką 200 tyś na utrzymanie.

- Radny Trzeciak spytał jak to jest z tą refundacją kosztów kształcenia pracowników młodocianych. – odp.: Nasze decyzje utrzymywane były przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wszystko było zgodnie z prawem, odwołanie prezesa zostało uchylone, dopiero na drodze sądowej decyzje gminy zostały uchylone. Pierwsza interpretacja przepisów była taka, że oni już dostają pieniądze na kształcenie, bo dostają subwencję na ucznia. To wtedy mogłoby być dublowanie środków, więc interpretacja gminy była taka. Zresztą nie tylko nasza gmina nie wypłacała tej refundacji, inne gminy również nie wypłacały jej ZDZ-om, dopóki w sądzie nie zapadł wyrok uchylający te decyzje. To są jednak środki zewnętrzne, my je tylko przekazujemy, jeżeli jest to zgodne z literą prawa, to dostali je teraz z wyrównaniem. Sprawa była w toku.

- Radny Mąkosa: Czyli SKO myliło się w tej sprawie?- odp.: No tak, ponieważ sąd uchylił decyzję SKO i jednocześnie moją.

- Burmistrz Miasta: Wracając do kosztów utrzymania – tutaj mamy budynki, które i tak ogrzewamy, a tam trzeba było specjalnie dokładać, na opał nie wydajemy podwójnie. Tak samo jest z palaczami – są dwa etaty mniej. W 2006 roku sam opał kosztował 100 tyś + pensje dwóch palaczy i do tego energia, woda. Dyrektor to tak odebrał, jakbyśmy płacili mu 200 tyś za użytkowanie. Ja mówiłem o kosztach utrzymania budynku. Fakt jest taki, że miało to być na krótko, a ta prowizorka trwała tyle lat. Nie mówiąc o bezpieczeństwie, bo wszyscy wiemy, jak było tam, a co jest tutaj - nie ma porównania. Tam wydawane było na koks 100 tyś, a tutaj na zrębki wydajemy 60 tyś i jest ogrzewany cały kompleks z halą i przedszkolem.

- Przewodniczący Zawisza: Dlatego trzeba było ten węzeł gordyjski przeciąć, przenieść szkołę, zmniejszyć koszty i rozpocząć budowę nowego gimnazjum.

- Radna Będkowska – zaproponowała, aby przygotować wykaz tych oszczędności.

- Przewodniczący Rady odczytał wniosek Pana Zbigniewa Pluty z Piskorzyńca żądającego zwołania posiedzenia połączonych Komisji w sprawie trzech działek stanowiących groble stawów tworzących obiekt stawowy Piskorzyniec oraz odpowiedź na pismo Pana Pluty.

- Odczytanie wniosku kierowanego do Kurii Diecezjalnej w Radomiu w sprawie wyrażenia zgody na nadanie budowanemu gimnazjum imienia Jana Pawła II.

- Przewodniczący Zawisza odczytał pismo mieszkańców ulicy Spacerowej w sprawie zlikwidowania nielegalnej targowicy zwierząt, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ich posesji.

- Radny Mąkosa prosił o wystąpienie do przewoźników o autobus do Włoszczowy, z którą jest bardzo złe połączenie oraz zapytał o naprawę studzienki na Częstochowskiej – odp.: Tak jest między województwami, PKS nie uruchomi kursu, jeśli nie ma opłacalności, bus-y muszą mieć specjalną licencję, żeby jeździć między województwami. W prawie studzienki czekamy, uzgodnimy termin i możemy robić, a na kostkę mamy podpisane porozumienie.

- Radny Kieruzal zgłosił wniosek o założenie dodatkowych dwóch lamp we wsi.

- Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał podziękowania Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Radomsku za udzieloną pomoc finansową w zakupie gastrofiberoskopu.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął L sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 11 grudnia 2009 roku.

 


Liczba odwiedzin : 684
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-22 15:20:56
Czas publikacji: 2010-01-22 15:20:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak