Sesja XLIX z dnia 16 listopada 2009 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XLIX/293/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 171 poz. 1056, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, Nr 234 poz. 1570, z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817), a także art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2005 roku Nr 45. poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 3.936 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu.

§ 2. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1 zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XLIX/294/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 182 397,37

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2 . Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 182 397,37

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

dochody ogółem 22 141 926,25

dochody majątkowe w kwocie 1 649 945,46

dochody bieżące w kwocie 20 491 980,79

wydatki ogółem 23 688 102,25 

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.1.Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych polegających na:

a) zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 1 500,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 8 pn. „Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów” Józefów a wprowadzenie planu nakładów na 2010 rok w wysokości 5 903,21

b) wprowadzeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 9 pn. „ Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej” w wysokości 25 000,00

2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś „ w wysokości 4 510,10

3. Dział 630 – Turystyka

3.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn.” Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej” w wysokości 237 471,47 

4.Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

4.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – dokonuje się wprowadzenia do planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre” w wysokości 7 000,00 na 2010 rok

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

5.1 Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – dokonuje się wprowadzenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn.” Dotacja do Szpitala Powiatowego Radomsku na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu” w wysokości 3 936,00

5.2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn.” Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu w 2009 r w wysokości 80 000,00 natomiast zwiększa się plan nakładów na to zadanie na 2010 rok w wysokości 80 000,00

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.1.Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg – dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 2 pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej w wysokości 4 000,00

§ 5. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu o kwotę 300 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu o kwotę 50 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Dokonuje się zmiany § 20 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, Nr XLII/257/09, Nr XLIII/263/09, XLV/271/09, XLVI/273/09, Nr XLVII/278/09, który otrzymuje brzmienie: upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty: 20 578 975,08 zł.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5


UCHWAŁA NR XLIX/295/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 22 ust 1 i 2 w związku z art. 6 i 9 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) i h), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu z siedzibą w Przedborzu w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to Spółka kontynuować będzie działalność Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w zakresie gospodarki komunalnej.

§ 2. 1. Na pokrycie kapitału Spółki Gmina Przedbórz może wnieść wkłady pieniężne i niepieniężne.

2. Tytułem wkładu niepieniężnego Gmina Przedbórz wniesie na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki mienie Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu pozostałe po jego likwidacji.

3. Składniki mienia Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki jako kapitał założycielski.

§ 3. 1. Spółka z dniem zakończenia likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu wstępuje w całości we wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu.

2.  Likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu nastąpi z dniem wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. 1.  Spółka zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu.

2. Pracownicy przekształconego w spółkę Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu stają się pracownikami Spółki.

3. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w Spółkę odpowiada Spółka.

§ 5. Wykonanie czynności Gminy Przedbórz związanych z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu oraz utworzeniem Spółki powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

UCHWAŁA NR XLIX/296/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych.

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 600,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1.050,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 1.700,00 zł;

2) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.300,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1.594,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 2.480,00 zł.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł;

2) powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł;

3) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 12 ton do 36 ton włącznie:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.428,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1.260,00 zł;

2) powyżej 36 ton, które mają:

a) dwie osie jezdne - 1.428,00 zł,

b) trzy osie jezdne i więcej - 1.743,00 zł.

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 12 ton do 36 ton włącznie:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.960,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1.743,00 zł;

2) powyżej36 ton, które mają:

a) dwie osie jezdne - 1.960,00 zł,

b) trzy osie jezdne i więcej - 2.577,00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł.

7. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

a) o liczbie osi jezdnych jedna - 324,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych dwie - 900,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 685,00 zł;

2) powyżej 36 ton:

a) o liczbie osi jezdnych jedna - 324,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.200,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1.000,00 zł.

8. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

a) o liczbie osi jezdnych jedna - 568,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.306,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 953,00 zł;

2) powyżej 36 ton:

a) o liczbie osi jezdnych jedna - 568,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych dwie - 1.750,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1.300,00 zł.

9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 800,00 zł;

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/185/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 373, poz. 3425).

§ 4. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2010 roku. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


 

UCHWAŁA NR XLIX/297/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Góry Mokre w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, zmiany: z 2006r. Dz. U. Nr 143, poz. 1032, Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Dz. U. Nr 123, poz. 849, Dz. U. Nr 166, poz. 1172, Dz. U. Nr 176, poz.1240, Dz. U. Nr 181, poz. 1290; z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz.1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570; z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz.100, Dz. U. Nr 76, poz. 641, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: z 2000r. Dz. U. Nr 6, poz. 70; z 2004r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Dz. U. Nr 64, poz. 456, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Dz. U. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 42, poz. 335 i 340, Dz. U. Nr 98, poz. 817)

Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony: 

- zabudowanej budynkami nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25, o powierzchni 2.952,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 18 w obrębie 2, dla której urządzono księgę wieczystą Nr kw. 47920, z wyłączeniem: budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym posadowionego na w/w działce o powierzchni 199,00 m²,

- zabudowanej budynkami nieruchomości położonej w miejscowości Góry Mokre, o powierzchni 1.800,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 293 w obrębie Góry Mokre, dla której urządzono księgę wieczystą Nr kw. 56767, będących własnością Gminy Przedbórz, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu na jego cele statutowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR XLIX/298/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien:

1) posiadać wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w:

a) miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

b) miejsce przeznaczone do magazynowania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych,

c) miejsce do mycia ww. urządzeń, pojazdów oraz innego sprzętu technicznego używanego do prowadzenia działalności,

d) urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego, w tym środków transportu, urządzeń do zbiórki odpadów komunalnych, używanych do prowadzenia działalności;

4) posiadać odpowiednie urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemniki, kontenery i worki, spełniające wymagania określone w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz i oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi;

5) zorganizować dla swoich klientów system odbioru:

a) surowców wtórnych,

b) odpadów biodegradowalnych,

c) odpadów niebezpiecznych,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów resztowych;

6) przekazywać za pokwitowaniem wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne (karta przekazania odpadów);

7) posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny do załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych:

a) konstrukcji uniemożliwiającej zanieczyszczenie środowiska, rozprzestrzenianie nieprzyjemnych zapachów oraz o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

b) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,

c) oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi,

d) zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

8) posiadać aktualne dokumenty:

a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydane przez właściwego starostę,

b) umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

9) prowadzić przejrzysty system ewidencji świadczonych usług;

10) udokumentować możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1) posiadać wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w:

a) miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

b) miejsce do mycia pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności,

c) urządzenia do mycia i dezynfekcji środków transportu;

4)posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz:

a) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,

b) oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi,

c) o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usługi;

5) prowadzić przejrzysty system ewidencji świadczonych usług;

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

7) przekazywać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem.

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 4. W przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady komunalne winny być przekazywane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego.

§ 5. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 lit. c) i d), § 3 ust.1 lit. b) i c) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi w powyższym zakresie.

§ 6. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 7. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 1 pkt 3, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 8. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § 2 oraz w § 3 powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 30/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 

UCHWAŁA NR XLIX/299/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;

2) posiadać środek transportu, spełniający wymagania w zakresie transportu zwierząt, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, a w szczególności:

a) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki trzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji,

b) podłogi pojazdów używanych do transportu zwierząt powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;

3) posiadać atestowane urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpień;

4) zapewniać, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom;

5) zapewniać, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt;

6) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

7) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

  1. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,

b) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt winien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność;

3) udokumentować posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz:

a) ujęcia wody lub podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,

b) zbiornika bezodpływowego lub podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej,

c) urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych;

4) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

5) decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

6) oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy;

7) oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpień.

3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 4. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części:

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność;

3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środków do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

d) narzędzi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) oświadczenie o posiadanych kadrach.

3. Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel.

3. Teren pod grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie.

4. Odległość grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m.

5. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające spływ wód gruntowych.

6. Na terenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 metra poniżej powierzchni terenu.

7. Grunt grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien być możliwie przepuszczalny i bez zawartości węglanu wapnia.

8. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

9. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii.

10. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 5. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;

2)posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność;

3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,

c) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

d) miejsca magazynowania pozostałości po spaleniu.

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

3) oświadczenie o posiadanych kadrach.

3. Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel.

4. Teren spalarni winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

5. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii.

6. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 6. Stosowany przez przedsiębiorcę ubiegającego się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części sprzęt techniczny, w tym pojazdy, winny być oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi.

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług.

§ 8. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Liczba odwiedzin : 748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-25 14:39:07
Czas publikacji: 2010-01-25 14:39:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak