Sesja L z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 
 

Uchwała Nr L/300 /09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 88 462,60

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 80 999,16

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3. Zmienia się załącznik w sprawie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok i lata następne nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

dochody ogółem 22 285 327,21

w tym

dochody majątkowe w kwocie 1 649 945,46

dochody bieżące w kwocie 20 635 381,75

wydatki ogółem 23 824 039,77

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 538 712,56 który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

5.1.Przychody i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 2 082 161,92

5.2. Rozchody budżetu wynoszą 543 449,36 zgodnie z załącznikiem Nr 4

 

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych w wysokości 500,00 na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 5 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików”

2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. „ Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych” w wysokości 8 900,00

2.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 6 pn. ”Przebudowa/Modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica” w wysokości 6 584,00

3. Dział 630 – Turystyka

3.1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych” wysokości 2 200,00

4. Dział 750 – Administracja publiczna

4.1.Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 3 pn.” Zakup oprogramowania księgowego do Urzędu Miejskiego” w wysokości 1 000,00

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.1.Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Rdomszczańskiej w wysokości 1 480,00

5.2.Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część I” w roku 2010 w ten sposób, że zmniejsza się kwotę środków własnych na przedmiotowym zadaniu o 315 173,00 zł i przenosi się ją do środków zewnętrznych w tym UE.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu o kwotę 20 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Dokonuje się zmiany § 20 pkt1 Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, Nr XLII/257/09, Nr XLIII/263/09, XLV/271/09, XLVI/273/09, Nr XLVII/278/09, Nr XLIX/294/09, który otrzymuje brzmienie: upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty: 15 349 574,21

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 2a,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5


UCHWAŁA Nr L/301/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zmiany z: 2007 r. Dz.U. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następujące:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik


UCHWAŁA Nr L/302/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, zmiany: z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Dz. U. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik


UCHWAŁA Nr L/303/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Nr 120, poz.1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 102, poz. 1055; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 146; Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651; Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok, zwany dalej „Programem współpracy Gminy Przedbórz na 2010 rok”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


UCHWAŁA Nr L/304/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 37 ust. 4 w zw. z art. 37 ust 2 pkt 1 i art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817),

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Przedborza na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony następujących nieruchomości:

1. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 3 o powierzchni 68,00 m² składający się z 4 pomieszczeń

2. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 3 o powierzchni 66,88 m² składający się z 3 pomieszczeń

3. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 3 o powierzchni 66,40 m² składający się z 3 pomieszczeń

4. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 3 o powierzchni 69,00 m² składający się z 4 pomieszczeń

5. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 12 o powierzchni 9,80 m² składający się z 1 pomieszczenia

6. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 12 o powierzchni 30,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

7. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 16 o powierzchni 30,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

8. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 16 o powierzchni 26,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

9. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej pod nr 18 o powierzchni 46,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

10. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 49,00 m² składający się z 3 pomieszczeń

11. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 47,40 m² składający się z 3 pomieszczeń

12. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 53,50 m² składający się z 3 pomieszczeń

13. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 76,00 m² składający się z 3 pomieszczeń

14. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 62,00 m² składający się z 3 pomieszczeń

15. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 40,50 m² składający się z 3 pomieszczeń

16. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Kieleckiej pod nr 7 o powierzchni 27,50 m² składający się z 1 pomieszczenia

17. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 4 o powierzchni 24,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

18. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 4 o powierzchni 14,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

19. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 45 o powierzchni 43,90 m² składający się z 2 pomieszczeń

20. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 30,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

21. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 30,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

22. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 15,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

23. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 15,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

24. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 15,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

25. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 47 o powierzchni 15,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

26. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 47,50 m² składający się z 3 pomieszczeń

27. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 47,50 m² składający się z 3 pomieszczeń

28. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 19,37 m² składający się z 1 pomieszczenia

29. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 19,37 m² składający się z 1 pomieszczenia

30. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 24,16 m² składający się z 1 pomieszczenia

31. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Koneckiej pod nr 49 o powierzchni 24,16 m² składający się z 1 pomieszczenia

32. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Krzywej pod nr 9 o powierzchni 37,50 m² składający się z 2 pomieszczeń

33. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Krzywej pod nr 9 o powierzchni 35,50 m² składający się z 1 pomieszczenia

34. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Krzywej pod nr 9 o powierzchni 47,50 m² składający się z 2 pomieszczeń

35. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Krzywej pod nr 9 o powierzchni 35,70 m² składający się z 2 pomieszczeń

36. lokal mieszkalny położony w Przedborzu w budynku narożnym przy ul. Mostowej pod nr 27 i ul. Pocztowej pod nr 29 o powierzchni 18,40 m² składający się z 1 pomieszczenia

37. lokal mieszkalny położony w Przedborzu w budynku narożnym przy ul. Mostowej pod nr 27 i ul. Pocztowej pod nr 29 o powierzchni 28,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

38. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej pod nr 12 o powierzchni 38,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

39. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej pod nr 16 o powierzchni 30,60 m² składający się z 2 pomieszczeń

40. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej pod nr 16 o powierzchni 39,60 m² składający się z 3 pomieszczeń

41. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 8 o powierzchni 62,78 m² składający się z 3 pomieszczeń

42. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 8 o powierzchni 75,97 m² składający się z 4 pomieszczeń

43. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 8 o powierzchni 49,82 m² składający się z 3 pomieszczeń

44. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 8 o powierzchni 63,05 m² składający się z 3 pomieszczeń

45. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 24 o powierzchni 42,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

46. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36b o powierzchni 38,78 m² składający się z 2 pomieszczeń

47. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36b o powierzchni 41,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

48. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36b o powierzchni 35,50 m² składający się z 2 pomieszczeń

49. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36d o powierzchni 24,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

50. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36d o powierzchni 25,40 m² składający się z 2 pomieszczeń

51. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Pocztowej pod nr 36a o powierzchni 26,40 m² składający się z 1 pomieszczenia

52. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Podzamcze pod nr 5 o powierzchni 30,60 m² składający się z 2 pomieszczeń

53. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Podzamcze pod nr 15 o powierzchni 33,00 m² składający się z 2 pomieszczeń

54. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Podzamcze pod nr 15 o powierzchni 33,40 m² składający się z 2 pomieszczeń

55. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Trytwa pod nr 5 o powierzchni 17,00 m² składający się z 1 pomieszczenia

56. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Trytwa pod nr 5 o powierzchni 18,50 m² składający się z 1 pomieszczenia

57. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Spacerowej pod nr 6 o powierzchni 63,80 m² składający się z 3 pomieszczeń

58. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Spacerowej pod nr 6 o powierzchni 62,79 m² składający się z 3 pomieszczeń

59. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Starej pod nr 14 o powierzchni 47,24 m² składający się z 3 pomieszczeń

60. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Starej pod nr 14 o powierzchni 48,92 m² składający się z 3 pomieszczeń

61. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Starej pod nr 14 o powierzchni 30,59 m² składający się z 2 pomieszczeń

62. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Starej pod nr 14 o powierzchni 48,43 m² składający się z 3 pomieszczeń

63. lokal mieszkalny położony w Przedborzu przy ul. Warszawskiej pod nr 17 o powierzchni 31,70 m² składający się z 2 pomieszczeń

64. lokal mieszkalny położony w miejscowości Miejskie Pola pod nr 1, gm. Przedbórz o powierzchni 66,91 m² składający się z 2 pomieszczeń

65. lokal mieszkalny położony w miejscowości Miejskie Pola pod nr 1, gm. Przedbórz o powierzchni 50,19 m² składający się z 2 pomieszczeń

66. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przyłanki pod nr 29, gm. Przedbórz o powierzchni 37,14 m² składający się z 2 pomieszczeń

67. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przyłanki pod nr 29, gm. Przedbórz o powierzchni 82,83 m² składający się z 5 pomieszczeń

68. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przyłanki pod nr 29, gm. Przedbórz o powierzchni 36,53 m² składający się z 1 pomieszczenia

69. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przyłanki pod nr 29, gm. Przedbórz o powierzchni 36,73 m² składający się z 2 pomieszczeń

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 3 listopada 2009r.

 

Liczba odwiedzin : 785
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-27 13:26:00
Czas publikacji: 2010-01-27 13:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak