Sesja LI z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

 

Uchwała Nr LI/305/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458,z 2009 r. Nr 52 poz.420,) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 • dochody ogółem 22 415 328,13

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 1 673 826,46

dochody bieżące w kwocie 20 741 501,67 

 • wydatki ogółem 23 954 040,69 

§4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  1.1 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji nr 9 pn. „Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej” w kwocie 10 000,00
 1. Dział 600 – Transport i łączność

  2.1 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmiany w planie nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 10 pn. „ Przebudowa/Modernizacja drogi Żeleźnica – Stara Wieś” poprzez zmniejszenie nakładów w 2010 roku o kwotę 39 000,00 i przeniesienie tej kwoty do 2011 roku.
 1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  3.1 Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia w planie nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 6 pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej” w kwocie 10 000,00
 1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  4.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się wprowadzenia planu nakładów inwestycyjnych zadania wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” na rok 2010 w kwocie 39 000,00 i na rok 2011 w kwocie 1 000 000,00 

§5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 11 575,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4


 

Uchwała Nr LI/306/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr.142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227, poz. 1505: z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków budżetu gminy Przedbórz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, a których termin realizacji nastąpi w 2010 r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały podlegają przekazaniu na dochody gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

 

 

 

Liczba odwiedzin : 946
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-28 11:37:48
Czas publikacji: 2010-01-28 11:37:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak