Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 12 lutego 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Krystyna Fuerst – Konsultant Regionalny Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW)

Pan Bronisław Helman – Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/308/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że w zakresie wykonywania budżetu nowa ustawa o finansach publicznych dopuściła, aby organ stanowiący, czyli Rada, przeniósł swoje kompetencje na organ wykonawczy, czyli Burmistrza, co też się stało w naszej uchwale budżetowej, w § 20 jest taki zapis, że Burmistrz ma delegację do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Tak więc tych uchwał o pożyczkach już nie powinno być, są one zbyteczne, ta regulacja jest już zawarta w uchwale budżetowej. Burmistrz dostał już upoważnienie i wydaje tylko stosowane zarządzenie.

Uchwała Nr LIII/313/10 przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie ( 13 głosów za na 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/309/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwałę Nr LIII/314/10 przyjęto jednogłośnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

 

c) w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na rok 2010

- Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie, w którym oddano:

za - 13 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 0

Wobec powyższego Uchwała Nr LIII/315/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Dolina Pilicy, działającego jako Lokalna Grupa Działania

- Prezes Bronisław Helman wyjaśnił m. in., jakie są cele i zasady działania stowarzyszenia, którego członkami są gminy: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Wolbórz, Lubochnia, Sulejów, Mniszków i Aleksandrów.

- Burmistrz Miasta dodał, że jeśli chodzi o przydział środków unijnych oś 4. PROW – pozyskaliśmy na odnowę miejscowości prawie pół miliona na zagospodarowanie zalewu i to była jedna ścieżka finansowania. Teraz możemy złożyć projekt do tej Lokalnej Grupy Działania i tam możemy mieć następne źródło finansowania na dokończenie tej infrastruktury wokół zalewu. Mamy możliwość pozyskania 75 % środków zewnętrznych przy udziale naszych środków w 25 %. Lokalna Grupa Działania ma odrębną pulę środków i z tej puli możemy w przyszłości jako beneficjent korzystać. Jest to równoległa, niezależna, dodatkowa pula środków zewnętrznych.

Wiadomo, że środki z PROW się wyczerpują, będą 2-3 nabory i koniec. A teraz jest ta alternatywa, że poprzez to stowarzyszenie będziemy mogli pozyskiwać dodatkowe środki.

- Przewodniczący Zawisza odczytał projekt uchwały poddając go głosowaniu Rady, które przebiegało w sposób następujący:

za - 10 głosów

przeciw - 0

wstrzymujących - 4 głosy

W związku z powyższym Uchwała Nr LIII/316/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/04/06 z dnia 27 listopada 2006 roku  w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwałę Nr LIII/317/10 przyjęto jednogłośnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/05/06 z dnia 27 listopada 2006 roku  w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Uchwała Nr LIII/318/10 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana do realizacji.

g) w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych

- Po odczytaniu Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym

za - głosowało 9 radnych

przeciw - głosowało 3 radnych

wstrzymało się od głosu - 2 radnych

Wobec powyższego Uchwałę Nr LIII/319/10 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

- Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Głosowanie ww. projektu przebiegało w sposób następujący:

za - 9 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 4 głosy

Uchwała Nr LIII/320/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana do realizacji.

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/301/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwałę Nr LIII/321/10 przyjęto jednogłośnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Biskupa Henryka Tomasika, który z radością przyjął inicjatywę nadania nowo budowanemu Publicznemu Gimnazjum w Przedborzu imienia Papieża Jana Pawła II i jako Biskup Diecezji Radomskiej wyraził zgodę na ten dostojny patronat. Ks. Biskup napisał m.in.: „ Moim pragnieniem jest, aby szkoła nosząca imię Jana Pawła II była wspólnotą wychowującą młodzież na ludzi wielkiego serca i umysłu, czerpiąc z przykładu życia i nauczania jednego z największych Polaków w historii Ojczyzny i Kościoła.”

- Pani Krystyna Fuerst – Konsultant Regionalny Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zabrała głos dziękując Radzie za ubiegłoroczną dobrą współpracę w ramach PPWOW. Jak powiedziała Pani Fuerst w tym roku gmina dysponuje jeszcze, oprócz 19 tyś niezakontraktowanych środków z ub. r., dodatkową kwotą, która wynika z przeszacowania wg aktualnego kursu alokowanej kwoty, a stanowi ona ponad 60 tyś zł. Cieszy to tym bardziej, że te pieniądze w ub. r. zostały w gminie spożytkowane w sposób racjonalny i z ogromnym pożytkiem dla całej waszej społeczności. Spotkania seniorów np. odbywają się w coraz liczniejszym gronie i myślę, że nawet jeśli program się skończy to ci, którzy zintegrowali się w ramach tychże projektów będą się i tak ze sobą spotykać i to bardzo cieszy. Radosną wiadomością jest wasz akces do Lokalnej Grupy Działania, bo to jest na pewno dobry wybór. Te liderskie grupy chwalą się takim dorobkiem, że można im tylko zazdrościć. Myślę, że po pierwszym roku też będziecie mieli się czym pochwalić, czego z całego serca życzę i życzę w ogóle dobrego 2010 roku dla Przedborza.

- Radny Kieruzal zapytał, odnośnie artykułu Pani Danuty Kałuzińskiej w gazetce „SLD Róbmy swoje”, czy można opublikować listę mieszkańców zwolnionych z podatku lub przedstawić taką listę radnym. – odp. Burmistrza: Listy nie możemy publikować, ponieważ to są dane osobowe, a jeśli radni są zainteresowani, to jest to do wglądu w referacie podatkowym. Jak będzie omawiane wykonanie roczne budżetu, to możemy to zrobić, a nawet jak wygląda to z paru lat. Burmistrz wspomniał także, że na mocy prawa prasowego będzie występował o przeprosiny i sprostowanie, ponieważ nie można wypisywać takich niesprawdzonych informacji, że Burmistrz udziela radnym zwolnień z podatku.

- Przewodniczący Zawisza nadmienił, że Pani Kałuzińska była zaproszona na dzisiejszą sesję, żeby wytłumaczyć to i skomentować. Przewodniczący dodał, że w tej sprawie wyjdzie pismo z Rady od Przewodniczącego Rady, a jeśli ktoś z radnych chce się do tego dołączyć, to oczywiście może.

- Radna Będkowska zapytała ile podań wpłynęło na mieszkanie, które przyznano Panu Jarzębskiemu i co stanowiło uzasadnienie ? – odp. Burmistrza: Umowa jest z dyrektorką bursy, na takiej zasadzie jak działa schronisko, każdy ma możliwość wynajęcia na czas określony. Z tego, co wiem, to mieszkanie jest przydzielone na rok czasu, ponieważ jest on teraz bezdomny. Ale to nie jest przydział na zasadzie mieszkania komunalnego, tylko to jest wynajem mieszkania w schronisku.

- Radny Borciuch zapytał o działalność Straży Miejskiej w sprawie śmieci, czy wystawiała jakieś mandaty. – odp. Burmistrza: Jeśli chodzi o wsie podpisanych jest 90 % umów, tak że w zasadzie wszyscy mieszkańcy wsi mają umowy. Natomiast jeśli chodzi o Przedbórz, to myślę, że najpóźniej do marca wszyscy zostaną skontrolowani. Druga kontrola jest już restrykcyjna i do tej pory nie trzeba było nawet wypisywać mandatów, gdyż wszyscy po pierwszej kontroli mieli umowy, kosze i faktury za wywóz. Tak więc skutkuje to i sądzę, że będzie skutkowało nawet jeśli chodzi o finanse w ZUK-u, ponieważ w znaczny sposób przybywa tych umów. Jeśli Straż złapie kogoś przy wyrzucaniu śmieci w miejscach niedozwolonych, to są kary pieniężne, ale czasami też kary sprzątania w takich miejscach.

- Radny Mąkosa wnioskował o częstsze opróżnianie tzw. dzwonów na śmieci segregowane, ponieważ są one przepełnione.

- Radny Łopaciński poruszył sprawę dojazdu do Brzostku, który nie jest możliwy w zimie dla dużych samochodów ciężarowych. Radny zwrócił także uwagę na złe odśnieżanie dróg przez kierowcę pługu .

- Radna Powiatowa Urszula Bemnarek-Ślusarczyk zabrała głos na temat funkcjonowania Poradni Specjalistycznej przy ul. Leśnej w Przedborzu, gdzie być może na wiosnę przyjmował będzie jeszcze laryngolog, ponieważ w szpitalu powiatowym w Radomsku nie będzie oddziału laryngologicznego. Pani Ślusarczyk poinformowała Radę, że powiat stara się o środki na termomodernizację budynku liceum w Przedborzu i szkoły nr 1 w Radomsku. Radna Powiatowa poruszyła także kwestię prawdopodobnego problemu narkotykowego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym, sygnalizowanego jej przez nauczycieli. Jak powiedziała radna Aneta Olejnik, nauczycielka z ZSG, żaden tego typu problem nie był zgłaszany na radzie pedagogicznej, natomiast miało miejsce zdarzenie, które nie dotyczyło problemów związanych z narkotykami.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 12 lutego 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 695
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-04-19 08:37:20
Czas publikacji: 2010-04-19 08:37:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak