Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2010 roku 

 

 

PROTOKÓŁ

z LII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 19 stycznia 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Krystyna Ozga - Wicewojewoda Łódzki

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy miasta.

 

Ad. 1.

Otwarcia obrad LII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych z Panem Janem Mrozińskim ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, w którym zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do bloku uchwał w pkt 7 podpunktów: f) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/304/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym oraz g) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/301/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu.

Pan Jan Mroziński wybrany został w okręgu wyborczym nr 8 – Miejskie Pola oraz ulice: Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Spacerowa.

Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

zaś nowo wybrany radny słowem „ślubuję” potwierdził złożenie ślubowania. Aktem tym stał się pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej w Przedborzu.

- Przewodniczący Krzysztof Zawisza złożył nowemu radnemu gratulacje oraz życzył zadowolenia i samych sukcesów w pracy radnego.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2010

- Burmistrz Miasta przedstawił planowane w budżecie gminy inwestycje jednoroczne i wieloletnie:

Zadania jednoroczne:

1. Remont drogi Józefów-Faliszew.

2. Przebudowa drogi w Gaju Zuzowskim.

3. Przebudowa drogi Nosalewice - Budy Nosalewickie.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Nosalewicach.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w miejscowości Miejskie Pola.

6. Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodnego.

7. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre.

8. Zakup wozu bojowego dla OSP Przedbórz.

9. Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu.

Całkowita wartość tych inwestycji to 1 226 000,00 zł.

Zadania wieloletnie (które częściowo będą realizowane w 2010 r. bądź zostaną zakończone w tym roku ):

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Stodolnianej w Przedborzu.

4. Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów.

5. Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu.

6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i ul. Mostowa.

7. Przebudowa / Modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica.

8. Przebudowa / Modernizacja drogi Żeleźnica - Stara Wieś.

9. Oznakowanie szlaków rowerowych.

10. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I.

11. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu.

12. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi.

13. Targowisko miejskie.

14. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

15. Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum.

16. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część I.

17. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część II.

18. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część III.

19. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap II.

20. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralnoartystycznej.

- Wobec braku zapytań do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do procedury głosowania, która przebiegała następująco:

za - 9 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 5 głosów

Wobec powyższego Uchwała Nr LII/307/10 przyjęta została większością 9 głosów Rady ( 15 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

- Burmistrz Miasta podziękował wszystkim radnym, którzy poparli ten projekt budżetu, gdyż, jak się wyraził, jest to następny etap rozwoju naszej miejscowości i gminy.

b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wobec braku zapytań poddał go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 14 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 0 głosów

W związku z powyższym Uchwała Nr LII/308/10 przyjęta została większością głosów i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Radny Mąkosa zaproponował, aby Pani Skarbnik wyjaśniła zaproszonym na sesję Sołtysom oraz pozostałym gościom, dlaczego gmina bierze te pożyczki.

Jak powiedziała Pani Skarbnik zadania, na które bierzemy te dwie pożyczki będą współfinansowane ze środków unijnych. Pożyczki będą dla nas korzystne, ponieważ możemy skorzystać z umorzenia do 30 %, a oprocentowanie ich wynosi 0,5 %.

- Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania, której wynik był następujący:

za - 14 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 0 głosów

Uchwałę Nr LII/309/10 przyjęto większością głosów i przekazano została do realizacji.

d) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2010

- Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie, którego wynik był jednomyślny ( 15 głosów za).

Uchwała Nr LII/310/10 przekazana została do realizacji.

e) w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2010

- W wyniku głosowania Uchwała Nr LII/311/10 przyjęta została jednogłośnie ( 15 głosów za ) i przekazana została do realizacji.

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/304/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

- Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wobec braku zapytań poddał go pod głosowanie, którego wynik był jednomyślny ( 15 głosów za ).

Wobec powyższego Uchwała Nr LII/312/10 został przyjęta i przekazana została do realizacji.

- Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały z podpunktu g) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/301/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w związku z wpłynięciem od wojewody rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie ww. uchwały.

- Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, w którym przyjęty został jednogłośnie 15 głosami.

Wobec powyższego ppkt g) został wycofany z bloku uchwał do podjęcia.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Głos zabrała Pani Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, która dziękując za zaproszenie podkreśliła, że już trzeci raz uczestniczy w sesji Rady Miejskiej w naszym mieście i zapewniła o swojej sympatii do ziemi przedborskiej, ziemi, z której się wywodzi. Pani Wojewoda uczestniczyła wcześniej w otwarciu Młodzieżowego Centrum Kariery w Przedborzu również jako Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Zdaniem Pani Wojewody Przedbórz wymaga wsparcia i pomocy, co podkreślała już podczas swojej pierwszej wizyty dwa lata temu po objęciu funkcji Wicewojewody.

Pani Krystyna Ozga wspomniała o przyjęciu delegacji strażaków z Przedborza, którzy podjęli inicjatywę pozyskania środków na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Decyzje o przyznaniu takich środków podejmowane są w różnych gremiach, ale Pani wojewoda zapewniła swoje wsparcie, informując, że w perspektywie tego lub przyszłego roku jest to realne.

Pani Wojewoda podkreśliła starania naszej gminy o środki z programu rządowego na poprawę stanu dróg. W ub. r. mało było takich wniosków, w tym roku tych środków było 32 mln dla gmin i 32 mln dla powiatów, a wniosków złożono 4 razy tyle, ile jest środków do dyspozycji – 119 wniosków gminnych, ponad 20 powiatowych. Jeśli chodzi o gminy tylko 24 gminy otrzymały takie środki, w tym m. in. gmina Przedbórz ( 50% wartości zadania, tj. po przetargu 600 tyś zł ). Pani Wojewoda życzyła gminie, aby wszystkie wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych były pozytywnie rozpatrywane. Podziękowała również Panu Władysławowi Obarzankowi z Towarzystwa M. Konopnickiej, który inspiruje różne działania i czyni starania o wsparcie dla danych przedsięwzięć.

Pod koniec roku, jak wyraziła się Pani wojewoda, było zawirowanie z dotacją do akcyzy paliwa rolniczego, było zagrożenie, że braknie środków z budżetu państwa na pokrycie tej akcyzy. Środki, które były zaplanowane na ten rok odzwierciedlały zapotrzebowanie rolników w poprzednich latach. W województwie łódzkim jeszcze dwa lata temu rolnicy wykorzystywali zwrot tego podatku akcyzowego w kwocie zaledwie 14 mln zł. Udało się w tym roku dzięki współpracy z sołtysami, z radnymi, różnymi organizacjami rolniczymi pozyskać ponad 30 mln zł na zwrot tego podatku akcyzowego. Tyle można zwrócić tego podatku na ile rolnicy wystąpią o to do urzędów. Były także kłopoty z wypłatą zasiłków, ale, jak powiedziała Pani Krystyna Ozga, poprzez dobry kontakt z rządem województwo pod koniec roku otrzymało te środki.

W imieniu Wojewody Jolanty Chełmińskiej jak i swoim Pani Krystyna Ozga podziękowała sołtysom i radnym za ich współpracę i pracę społeczną oraz pogratulowała osiągnięć zaznaczając, że jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego na Nowy Rok życzyła wszystkim dalszej dobrej współpracy, wsparcia i integracji sił potrzebnej miastu i gminie Przedbórz.

Wspominając swój udział w festiwalach im. Marii Konopnickiej w Przedborzu i Górach Mokrych Pani Wojewoda zaznaczyła, że takie przedsięwzięcie stanowi wizytówkę nie tylko miasta, ale i regionu łódzkiego, dlatego w przyszłym roku należałoby lepiej, chociażby wizualnie, przygotować miejscowość Góry Mokre na przyjazd gości z różnych państw. Pani Wojewoda zadeklarowała swoje wsparcie w celu pozyskania środków zewnętrznych na to przedsięwzięcie, ponieważ jej zdaniem powinno ono być wpisane do kalendarza wojewódzkiego. Taka inicjatywa mogła by pomóc w pozyskaniu dodatkowych środków.

Z okazji Nowego Roku Pani Wojewoda życzyła radnym i sołtysom dobrej oceny ich kadencji, ponieważ jest to rok wyborczy, wszystkim zaś zdrowia i rozwiązywania problemów w atmosferze przyjaznej, łączącej wszystkich i z lewej i z prawej.

- Przewodniczący Zawisza podziękował za ciepłe słowa, podkreślając, że miasto i gmina Przedbórz ma w osobie Pani Wojewody swojego przyjaciela.

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś: W telewizji NTL Pan Burmistrz podsumował swoją kadencję. Z ubolewaniem stwierdzam, że w rozmowie padło pytanie ze strony redaktora Staszczyka dotyczące wypłaty 500 tyś zł dla nauczycieli. W konsekwencji z ust Pana Burmistrza padła odpowiedź, że ta grupa zawodowa otrzymuje te pieniądze za darmo. Więc chciałem się dziś zapytać czy np. Pani Dyrektor ZSG otrzymuje pieniądze za darmo? Pani radna również otrzymuje je za darmo? Chciałbym usłyszeć wyjaśnienie. Ja sam jestem reprezentantem tej grupy. Otrzymałem bardzo dużo telefonów od nauczycieli z gminy Przedbórz, z powiatu radomszczańskiego, była natychmiastowa reakcja przewodniczącego ZNP, który wytłumaczył tą sytuację i skrytykował takie zachowanie, ponieważ jest ono niedopuszczalne. W związku z tym chciałbym tutaj zapytać, opierając się też na doniesieniach prasowych – w „Co nowego” z poprzedniego piątku Pan Burmistrz stwierdził również, że ustawa, która przewiduje te środki to jest kolejny knot czy gniot prawny, już kolejny, bo wcześniej była to ustawa o funduszu sołeckim. Tak że widzę, że to wszystko się rozbudowuje. Chciałbym zadać takie pytanie: „Kiedy Pan Burmistrz zamierza wykupić czas antenowy i przeprosić nauczycieli ?”

- Burmistrz Miasta: Widzę, że kolega nie słuchał dokładnie tej wypowiedzi. Ja mówiłem, że to są dodatkowe środki niezwiązane z pracą. Nazwałem to knotem legislacyjnym, ponieważ ustawodawca nie zagwarantował środków w budżetach gminy w formie dodatkowej subwencji. Ponieważ jeżeli mamy wyrównywać do średniej każdej grupie, każdego awansu – stażystom, kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym – powinny być zagwarantowane do tego odpowiednie środki, a nie scedowane to na barki gminy. To mówiłem oficjalnie, tego się nie wypieram. Mówiłem jednocześnie, że jestem za tym, żeby nauczycielom płacić, ale za pracę, żeby wynagrodzenie było związane z pracą, a nie po równo wszystkim wyrównanie. Jednym do 4 tyś. Każdemu w danym awansie mamy wyrównać wg średniej ile brakuje. To wyrównanie nie ma stricte żadnego związku z wykonywaną pracą. Jest to wyrównanie do średniej. Mówiłem, że socjalizm kiedyś był i to jest nawrót pewnej filozofii, ten sposób wynagrodzenia. Dla mnie można wynagradzać i płacić 100 czy 200 zł, ale za godziny pracy, przepracowanej pracy, a nie dochodzić do jakichś wyimaginowanych średnich. Zresztą mówiłem to też redaktorowi, może poza anteną, żeby zrobił program na temat właśnie oświaty, żeby był jeszcze ktoś z samorządu, żeby była i ta druga strona, bo związkowcy będą zawsze za tym, żeby jak najwięcej dawać, ale źródło finansowania to jest już inna sprawa. Ich to już nie interesuje tak bardzo, bo związki walczą o to, żeby pewne grupy społeczne były zadowolone. Ale jeżeli tak mamy pracować, to ja bym proponował, żeby wszystkim po kolei. Dlaczego np. samorządowcy, pracownicy administracji nie mają wyrównania do średniej, policjanci, wszyscy? W zasadzie idąc tym tokiem myślenia każdemu można średnią ustalić i wyrównujmy. Dlaczego niektórzy mają pracować za 1000-1200 zł i jemu nikt nie wyrówna do 3 tyś. Ja jestem cały czas i byłem za tym, że zawsze powinno się bardzo dobrze płacić, ale za wykonywaną pracę. Jestem tego zadania od początku i tego nie ukrywam. A że jest to już powtórzenie i miałem na myśli fundusz sołecki, to jest już innego typu sprawa. Ale to też jest sprawa nie zagwarantowania środków, bo to jest fundusz sołecki, ale z budżetu gminy. Ale ja miałem na myśli sprawę służby zdrowia, bo też była taka ustawa kiedyś pielęgniarska, która też nie gwarantowała środków służbie zdrowia. Posłowie uchwalili ustawę, a wszyscy później martwcie się dalej, ich to nie interesowało. To jest taka sama zasada. Mówiłem też w tym programie, że to wyrównanie obciąży głównie małe gminy i miasteczka, małe ośrodki miejsko-gminne. W dużych aglomeracjach tego problemu nie będzie, bo tam są inne realia. To będzie występowało w takich ośrodkach, jak my. Rozmawiałem z wójtami ościennych gmin i oni, w mniejszym czy większym stopniu, z tymi samymi problemami się borykają – albo muszą dopłacać teraz, albo sztucznie zawyżali pewne sprawy wynagrodzeniowe, żeby do tej średniej wyrównać.

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś: Ale co to znaczy sztucznie? Ale trzymajmy się realiów. Pan znowu zarzuca, że sztucznie nauczycielom zwiększa się wynagrodzenie. Padło w tej rozmowie w NTL-u, że nauczyciele biorą pieniądze za darmo. A widać, że Pan nie wie o czym Pan mówi. A wie Pan dlaczego? Ten instrument pozwala na to, żeby właśnie promować tych nauczycieli, którzy dobrze pracują. Dlaczego inne gminy, dlaczego w Kodrębie wyrównano sobie prawie na „0” ? …

- Burmistrz Miasta: Rozmawiałem z wójtem Kodręba i mówił, że musiał podwyższać pewne sprawy. Mówię tak jak rozmawiałem z wójtem.

- Radny Powiatowy Kraś: Proszę Pana, niech Pan nie stosuje takich technik, że ktoś coś mówił.

- Burmistrz Miasta: Tak powiedział, to przekazuję, myślę, że wójt Kodręba się tego nie wyprze. Ale my się chyba cały czas nie rozumiemy.

- Radny Ireneusz Kraś: Pan zazwyczaj stosuje taką socjotechnikę, że jeżeli ma Pan kłopot, to mówi Pan, że ktoś czegoś nie rozumie. Czytałem różne pisma dotyczące spraw związanych chociażby z kosztami utrzymania gimnazjum na ulicy Częstochowskiej. Pańskie wytłumaczenie to jest takie zazwyczaj, to jest standard, że ktoś czegoś nie zrozumiał.

- Burmistrz Miasta: W sprawie przeniesienia akurat każdy dostał dzisiaj symulację podpisaną przez księgową oświaty. Tam jest wyliczone ile zaoszczędziliśmy na tym przeniesieniu.

- Radny Ireneusz Kraś: Ja nie dotykam tematu, mnie nie chodzi tutaj i w tym w momencie o to ile zaoszczędziliśmy, tylko jakie Pan stosuje socjotechniki, że ktoś czegoś nie zrozumiał. Ja bardzo dobrze rozumiem tą sytuację i to, co się dzieje.

- Burmistrz Miasta: Nie tak do końca. Sprawa wywiadu telewizyjnego – bardzo proszę, możemy się spotkać medialnie naprzeciw siebie, możemy to sobie medialnie wyjaśnić i publicznie mogę to powiedzieć, gdyż ja zawsze to co mówię cały czas podtrzymuję. Jeżeli to mówiłem medialnie, nie wycofuję się z tego, co mówiłem. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, co do medialnych spraw, to możemy tę sprawę rozstrzygać medialnie. Ze związków zadzwonił ktoś, żeby pewne sprawy przedstawić wg swojej wersji. Ja po programie sam mówiłem, że najlepsze rozważanie, jeśli chodzi o sprawy oświaty, żeby były dwie strony i wypowiadały się na ten temat. Nie unikałem tego tematu, ponieważ dla naszego budżetu jest to kosztowne, wcześniej było tu mówione, że jest to ponad 360 tyś zł. Wiadomo, że każda strona przedstawia swoja wersję, najlepiej jak są obie strony. Możemy to medialnie wyjaśnić. Pewne sprawy poruszałem na komisji i też to przedstawiałem radnym, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, proszę Pana radnego niech zgłosi się do NTL-u. Ja na pewno tego, co powiedziałem nie będę prostował, bo tak uważam. Jeżeli ktoś dobrze słuchał tej mojej wypowiedzi, to nie zarzuci mi, że mówiłem wtedy, że nie trzeba pensji nauczycielom płacić za pracę, bo takie zdanie na 100% z moich ust nie padło. Mam to na płytce, możemy to sobie przedstawić czy takie zdanie padło, czy nie. Zarzuty można zawsze przedstawiać, ale ja się lubię trzymać faktów i pewnych dokumentów i tutaj nagranie też mam. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy to roztrząsać na forum publicznym, to zróbmy to medialnie, jeżeli się zgodzi nasza lokalna telewizja. Dzwoniłem również po tym występie telewizyjnym do związków zawodowych, żeby zorganizować taki program, żeby można było swoje argumenty przedstawić i pewne kwestie wyjaśnić. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale dla gminy, żeby faktycznie rozwiązać problem wyrównań do średniej, to by było bardzo niepopularne, bo trzeba by najprościej, że tak powiem jednemu dać półtora etatu, a drugiemu pół etatu, albo zwolnić. I wtedy mamy średnią i nie dopłacamy do średniej.

- Radny Ireneusz Kraś: Panie Burmistrzu, Pan podtrzymuje to, co Pan powiedział, tak?

- Burmistrz Miasta: Oczywiście.

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś: Ja nie mam kłopotu z wsłuchiwaniem się, ale Pan ma poważne kłopoty. Pan mówi o tym, padło takie słowo, że nauczyciele dostają pieniądze za darmo. I to nie ulega wątpliwości. Nie ma Pan zamiaru tych wszystkich osób przeprosić ?

- Burmistrz Miasta: Ja już powiedziałem na ten temat. Mówiłem dosyć zrozumiale, myślę. Powiedziałem to już przed chwilą. To jest właśnie skupienie się na tym, co ktoś mówi. Nie będę się powtarzał. Tę sprawę myślę zakończmy. Jakby Pan radny powiatowy słuchał, to by wiedział, co powiedziałem.

- Radny Ireneusz Kraś: Nie ma Pan takiego prawa, żeby mnie osądzać czy ja słucham, czy nie.

- Przewodniczący Rady: Proponuję już zakończyć tę dyskusję i oddać innym głos.

- Radny Mąkosa poinformował wszystkich, że tematem wyliczeń, oszczędności Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego podpisanych przez księgowe zajmie się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa lub komisje połączone na najbliższym posiedzeniu.

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa zwracając się do Pani Wojewody zapytał czy nie można jakoś wpłynąć na potentatów finansowych, którzy obracają produktami rolnymi, trzodą chlewną, żeby zaczęli płacić rolnikom za produkty rolne we właściwym czasie, w terminie. Rolnik bowiem wszędzie musi najpierw zapłacić – w banku czy gdziekolwiek, ale na to, żeby jemu zapłacono musi czekać pół roku czy rok. Tak nie powinno być. Dla nas rolników jest to ogromny problem. Czy wspominane przez Panią Wojewodę ministerstwo, czy ktoś mógłby nam w tej sprawie pomóc? Sołtys zwrócił też uwagę zwracając się do Pana Burmistrza, że w szkole 99 % dzieci biednych dostaje bułki i obiady, ale ten 1% niby bogatych też ma do tego prawo, żeby zjeść w szkole. To nie jest sprawiedliwe, ponieważ każdy uczciwie pracujący rodzic oddaje część swoich pieniędzy do budżetu gminy, płaci ZUS, podatki.

- Pani Wojewoda Ozga: Zasiłki celowe i środki na te zasiłki trafiły do samorządów gmin i miast, ale cała reszta, czyli ich podział należy do kompetencji gmin. Na pewno trzeba niektóre te sprawy zweryfikować.

Odnośnie pierwszej sprawy – problem ten jest mi dobrze znany. Zawsze walczyłam o to, żeby polski rolnik otrzymywał środki za swoje produkty rolne i we właściwym czasie, żeby nie czekał na nie po kilka miesięcy. Nawet dzisiaj interweniowałam w firmie Solan, która zakupiła od rolników ziemniaki w 2007 r. i do tej pory nie wypłaciła rolnikom tych pieniędzy, mimo, że wysyłane były monity w tej sprawie. Jeśli nie będzie poprawy, to ci rolnicy zgłoszą tę sprawę do organów ścigania. Przy każdej takiej sytuacji zachwiania płatności, a często się to zdarza, za każdym razem występuję do ministra Sawickiego. Na stosownych komisjach w unii europejskiej wnioskował on o tzw. priorytety cenowe, jednolitość cenową i ochronę polskiego i nie tylko polskiego rynku, co by stabilizowało płatność dla rolnika indywidualnego. Cieszę się, że komisja europejska i wielu ministrów z innych krajów poparło ministra Sawickiego w tej kwestii. Nie może tak być, że kto jest silniejszy, ten będzie dyktował ceny i będzie dyktował, kiedy zapłaci rolnikowi za produkty. Ubolewam, że my jako region łódzki jesteśmy najsłabsi w tworzeniu tzw. grup producenckich. Pojedynczy rolnik jest słabszy od grupy np. 10 rolników. Łatwiej by było gdybyśmy mieli te grupy producencie, żeby rolnicy mówili jednym głosem. Nie jesteśmy sami, jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie przepisy i prawo nas obowiązuje. Mamy korzyści, ale jest jeszcze dużo do dopracowania, jeżeli chodzi jasną politykę rolną. Debata na temat rolnictwa potrzebna jest ciągle. Ten dzisiejszy głos Pana sołtysa również przekażę i na najbliższym spotkaniu udzielę bardziej wiążącej odpowiedzi.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 19 stycznia 2010 roku.

 


Liczba odwiedzin : 833
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-03-19 11:48:56
Czas publikacji: 2010-03-19 11:48:56
Data przeniesienia do archiwum: 2099-01-01