Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku 

 

 

PROTOKÓŁ

z LVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 21 kwietnia 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LVI sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz, witając wszystkich oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, do którego Burmistrz Miasta zaproponował zmianę polegającą na wykreśleniu z pkt 6 uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Przedborza do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzeniu do bloku uchwał ppkt d) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piskorzeniec” i e) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Czarna Rózga”.

Porządek obrad po zmianach Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

- Radny Borciuch spytał o bursę szkolną odnośnie pisma z powiatu w sprawie użytkowania przez naszą gminę tej nieruchomości i dalsze stanowisko powiatu w tej sprawie – Burmistrz powiedział, że odpowiedź na pismo od Starosty została przekazana.

- Radny Trzeciak – odnośnie przetargu na olej opałowy zaproponował, żeby przyjrzeć się licznikom i sposobom mierzenia oraz czy firma ma legalizację.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie Rady, w którym oddano:

za - 11 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0.

Wobec powyższego Uchwała Nr LVI/332/10 przyjęta została większością głosów ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

- Przewodniczący poddał projekt uchwały procedurze głosowania, które przebiegało w sposób następujący:

za - 12 głosów

przeciw - 0

wstrzymujących - 2 głosy.

Uchwałę Nr LVI/333/10 Rada Miejska przyjęła większością głosów ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazała do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

- Wobec braku zapytań projekt uchwały został przegłosowany. Radni głosowali w sposób następujący:

za - 10 głosów

przeciw - 1

wstrzymujących - 3 głosy.

W związku z powyższym Uchwała Nr LVI/33410 przyjęta została większością głosów ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji .

d) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piskorzeniec”

Uchwała Nr LVI/335/10 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji .

e) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarna Rózga”

Uchwałę Nr LVI/336/10 przyjęto jednogłośnie (14 radnych za na 14 obecnych na sali) i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Przedborzu w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 10 tyś zł na budowę i modernizację placu zabaw na Osiedlu Mostowa III ( zakładany koszt 30 tyś zł ). Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się również z prośbą o wpisanie projektu renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz modernizacji miejsc rekreacji i terenów zielonych do lokalnego programu rewitalizacji Miasta Przedborza na lata 2010-2013.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że na Orliku powstał wydzielony plac zabaw dla dzieci, tam zostały zainwestowane środki i dzieci z osiedla mogą korzystać z tego placu. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, to zrobimy zmianę w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Przedborza na wniosek spółdzielni, z tym nie ma problemu.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz odczytała wniosek Pana Stanisława Smolicha w sprawie przedłużenia istniejącego wodociągu wiejskiego w miejscowości Gaj, gm. Przedbórz. Zainteresowani rozbudową tego wodociągu są także Pan Tomasz Świerczyna, Marek Baran i Jerzy Mościński.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że w pierwszej kolejności realizowane są wodociągi, gdzie już są zabudowania i jest to konieczne. Jeśli w ciągu roku budżetowego zostaną jakieś środki, to można będzie zrobić projekt, po realizacji tych zadań, które są ujęte w budżecie.

- Odczytanie pisma z Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego, w związku z rozpoczęciem działalności na terenie Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”, w którym Prezes Paweł Krzywański zwraca się do Rady Miejskiej z prośbą o pomoc w zakresie zwolnienia tegoż obiektu z podatku od nieruchomości. Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest zdaniem Prezesa forma działalności non-profit. Poza tym Ośrodek w Starej Wsi zapewni miejsca pracy dla osób miejscowych, a w przyszłości może przyczynić się do podniesienia prestiżu i promocji gminy Przedbórz z uwagi na organizację różnego rodzaju imprez sportowych, także o randze międzynarodowej.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że to Rada musi podjąć decyzję w tej sprawie i zaproponował, żeby na posiedzenie Komisji w maju zaprosić Prezesa Fundacji i pracownika merytorycznego od podatków, który wyjaśniłby dokładnie te sprawy. Radni przychylili się do propozycji Pana Burmistrza.

- Wiceprzewodnicząca zapoznała Radę z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi złożonej przez Pana Bogdana Pietrasika z Przedborza, w której zarzuca niewłaściwe wykonywanie zadań publicznych, w szczególności brak inwestycji ( zarzuty wobec Starosty ).Wskazuje m.in., że podczas wykonywania chodnika na ulicy Częstochowskiej ( wykonawcą była jednostka komunalna ) zniszczono wjazd na jego posesję i odmówiono naprawienia szkody.

- Wiceprzewodnicząca powiadomiła Radę Miejską o kondolencjach, nadesłanych przez Starostę partnerskiego miasta Pribora, z powodu tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i polskiej delegacji lecącej na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katańskiej.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła LVI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 21 kwietnia 2010 roku.

 


Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-05-21 13:36:34
Czas publikacji: 2010-05-21 13:36:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak