Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 24 czerwca 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Damian Szmigielski – p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 15 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 15 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk, która powiedziała, że ta zmiana w budżecie dotyczy tylko załącznika inwestycyjnego wieloletniego i rozbicia tego zadania na dwa etapy – rok 2011 i 2012. W pierwotnych zamiarach było, że budowa kolektorów słonecznych będzie realizowana w 2010 i 2011 roku. Zostało to podzielone na lata 2011 i 2012. Oczywiście nie ma to przełożenia na budżet roku 2010.

- Radny Mąkosa spytał czym to jest spowodowane, że zostało to tak podzielone. – odp. Burmistrza Miasta: Jeżeli chodzi o to wspólne przedsięwzięcie, to jest ponad 1200 umów. Zawyżyłoby to koszty, bo wiadomo, że 1200 kolektorów to by musiało być jakieś konsorcjum, które by mogło wystąpić, a w Polsce to mogłoby być jedno czy dwa, żeby coś takiego zrealizować. Natomiast jeśli podzielimy to na dwa lata, to więcej firm może przystąpić do przetargu i wiąże się to z mniejszą ceną tych kolektorów.

- Skarbnik Miasta: Chcemy zapewnić to bezpieczeństwo, żeby była większa ilość wykonawców, żeby to było możliwe do realizacji.

- Wobec wyczerpania zapytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, które przebiegało w sposób następujący:

za - 13 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

W związku z powyższym Uchwała Nr LX/351/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007-2013

- Kierownik Infrastruktury - Pan Damian Szmigielski poinformował, że w planie nic się nie zmienia, tylko wprowadzamy to zadanie związane z kolektorami słonecznymi.

- Radny Trzeciak zapytał czy już wiadomo, co będzie po tych pięciu latach z tymi solarami, czy każdy będzie mógł sobie wykupić i za jakie pieniądze. – odp.: Na chwilę obecną nie jest określone czy będzie można. Wystąpiliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię prawną w tej sprawie.

- Burmistrz Miasta: My tak będziemy formułować tę umowę, żeby później można było za tę symboliczną złotówkę to przekazać. Chodzi tylko o sformułowania prawne, jak to możemy przekazać.

- Pan Damian Szmigielski: Na razie mamy tylko umowy użyczenia, że jeżeli dostaniemy dofinansowanie to mieszkaniec dopuszcza możliwość, że będziemy mogli zamontować u niego te solary. Jeżeli będzie znana kwota dofinansowania, będzie opinia prawna z RIO, to wówczas będą te umowy i wszystko będzie wyklarowane. My nikogo nie zmusimy, ale będzie już wszystko jasne.

 

- Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta dodała, że w umowie partnerskiej zapisaliśmy, że wszystkie gminy spotkają się po pięciu latach i ustalą, jak postępujemy dalej z tymi solarami. W piśmie do RIO do zaopiniowania zapisaliśmy, że każdy kto będzie miał ten solar zamontowany, będzie zobowiązany do serwisowania go i utrzymywania. Po pięciu latach będziemy chcieli rozliczyć to, że my wynajmowaliśmy dach od każdej osoby fizycznej i ta osoba utrzymywała sama te kolektory i w zamian za to nie byłoby nic do zapłaty. To nasze zapytanie poszło do wszystkich prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawa jest dosyć burzliwa i nie wiemy, jakie stanowisko zajmie nasza RIO w Łodzi. Na ten czas są bardzo różne opinie.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Uchwała Nr LX/352/10 przyjęta została przez Radę jednomyślnie 15 głosami i przekazana została do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 24 czerwca 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-23 10:14:54
Czas publikacji: 2010-08-23 10:14:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak