Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LXI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 czerwca 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXI sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

- Radny Trzeciak zapytał o zakup sceny dla MDK. – odp.: Szykujemy wniosek na prawie 2 mln zł, w którym oprócz rozbudowy, modernizacji i remontu domu kultury będzie również zakup profesjonalnej sceny. Wniosek będzie złożony w terminie naboru, który kończy się 8 sierpnia.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie budżetu, którą omówiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy” ze środkami w wysokości 5 tyś zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

- Burmistrz Miasta: Mamy problemy z tym mostkiem tymczasowym, który tam był. Nie mamy działki i musimy w ramach przygotowania dokumentacji korzystając ze spec ustawy wywłaszczyć jednego właściciela, który wcześniej deklarował zgodę na użytkowanie tej działki na drogę. Jest też problem formalno-prawny nawet z takim prowizorycznym mostem, żeby zainstalować go przez wojsko i jak to zrobić, dlatego chcemy jak najszybciej załatwić ten dojazd do Pilicy.

- Pani Skarbnik: Wprowadza się również nowe zadanie „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowę ulic: Majowa, Lipowa, Majowa Góra” w kwocie 10 tyś zł na rok 2010 oraz na lata 2011-2013 w kwocie 2 mln zł z uwagi na konieczność uporządkowania infrastruktury drogowej północno-zachodniej części miasta.

- Burmistrz Miasta: Staramy się o środki zewnętrzne i do końca września musimy mieć pełną dokumentację. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, to w przyszłym roku byłoby to robione.

Zmiany w wydatkach majątkowych nie spowodowały zmiany uchwały, polegały na zmniejszeniu zadań inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 45 tyś zł i zwiększeniu o taką samą kwotę zadań jednorocznych.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 148 810,90

Plan dochodów po zmianach wynosi: 21 060 403,14.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 148 810,90

Plan wydatków po zmianach wynosi: 24 519 723,52.

- Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go procedurze głosowania, które przedstawiało się następująco:

za -11 głosów

przeciw - 4 głosy

wstrzymujących - 0 głosów

Wobec powyższego Uchwała Nr LXI/353/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przedbórz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego

Uchwałę Nr LXI/354/10 przyjęto jednogłośnie 15 głosami i przekazano do realizacji.

c) w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwała Nr LXI/355/10 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

Uchwała Nr LXI/356/10 przyjęta została przez Radę jednomyślnie 15 głosami i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Borciuch spytał, kiedy będzie jakieś spotkanie w związku z półroczną działalnością spółki ZUK, jakie są jej wyniki finansowe, ponieważ pracownicy nie mieli wypłaconej 13-tki. – odp. Burmistrza Miasta: Po wykonaniu półrocza, jak będzie podsumowane, można zrobić spotkanie na ten temat. Burmistrz dodał, że gdyby ci ludzie mieli taki zapał do pracy, jak do burzenia się to byłoby dobrze, a nawet lepiej, natomiast 13 pensja będzie wypłacona jak będą środki w zakładzie.

- Radny Mąkosa przypomniał, że mówił kiedyś o tym, aby po jakimś czasie działania spółki ZUK, np. po pół roku, zorganizować komisję poświęconą tej spółce i jej sytuacji finansowej i zwrócił się z prośbą, żeby księgowość przygotowała takie sprawozdanie za to półrocze. Zaproponował również, aby na komisję zaprosić przedstawicieli rady nadzorczej oraz pracowników.

- Burmistrz Miasta nadmienił, że spółka ZUK „wyzeruje się” dopiero w przyszłym roku, a najlepiej wypadł pierwszy kwartał.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 czerwca 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 693
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-26 08:54:42
Czas publikacji: 2010-08-26 08:54:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak