Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 roku 

 

 

PROTOKÓŁ

z LVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Sołtysi z terenu gminy i mieszkańcy Przedborza.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LVII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 12 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, do którego Burmistrz Miasta zgłosił zmianę polegającą na wykreśleniu z bloku uchwał do podjęcia ppkt b) uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przedborzu, ponieważ najpierw muszą zostać uregulowane sprawy własnościowe parafii i wprowadzeniu do ppkt b) uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na rok 2010 oraz wprowadzeniu do bloku uchwał ppkt c) uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Porządek obrad po zmianach Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 12 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

W związku z tym, że ostatnia sesja odbyła się sześć dni wcześniej w swoim sprawozdaniu Burmistrz ujął tylko podpisanie umowy na dokończenie prac przy budowie gimnazjum z firmą Interbud.

- Radny Mąkosa spytał czy w tej umowie były jakieś zmiany. – odp.: Budowa gimnazjum była podzielona. W pierwszym stadium było wykonanie w stanie surowym i to nas dosyć tanio wyniosło, zostało sporo środków, dlatego postanowiliśmy drugim przetargiem rozstrzygnąć i wyłonić wykonawcę na roboty wykończeniowe (tynki, częściowo elektrykę, wentylację, kanalizację sanitarną). Wygrała ta sama firma. Ostateczne prace wykończeniowe (płytki, malowanie ) będą wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2009 – przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

- Głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Miłosz Naczyński, który powiedział, że budżet ubiegłoroczny był w zasadzie zrównoważony, gdyż deficyt był na niespełna milion złotych. W trakcie roku był na 1,6 mln, później teoretycznie prognozowaliśmy go na niecałe 3 mln zł. Ostatecznie okazało się, że skończyło się to na niecałym milionie.

Jeśli chodzi o dochody panowała dyscyplina w ściągalności podatków, robione były kontrole i ponowne obmiary, głównie przy działalności gospodarczej. Duża była ściągalność od osób z zewnątrz handlujących na targowicy tak, że będzie można z tych środków dokończyć prace na targowicy, aby spełniała ona normy unijne.

Burmistrz Miasta przedstawił także inwestycje wykonane w gminie w 2009 roku:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola i przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

2. Wykonano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej w Mojżeszowie

3. Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów i w miejscowości Ludwików.

4. Opracowano dokumentację zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów.

5. Modernizacja / remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej.

6. Remont chodników w gminie przy drogach powiatowych – ulica Częstochowska i Góry Mokre.

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś.

8. Przebudowa / Modernizacja drogi w miejscowości Kaleń i Piskorzeniec, przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu (pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Kwiatową ).

9. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odcinek ul. Mostowej.

10. Przebudowa / Modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica - Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych.

11. Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego.

12. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I.

13. Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej ( rozbudowano kanalizację deszczową, przebudowano większość linii napowietrznej na kablową, przebudowano oświetlenie uliczne, wymieniono rury azbestowe sieci wodociągowej na rury PCV ).

14. Oznakowanie szlaków rowerowych

15. Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach.

16. Targowisko Miejskie - Wykonano budynek sanitariatu ogólnodostępnego.

17. Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

18. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

19. Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu.

20. Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244.

21. Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego.

22. Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkolne-Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa Zespołu Szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum.

23. Monitoring przedszkola i boisk Orlika.

24. Zakup autobusu do przewozu uczniów.

25. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu.

26. Adaptacja ( remont ) budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych.

27. Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju. Zakup pieca do wypalania ceramiki.

28. Zakup traktorka kosiarki.

29. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej.

30. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Radomszczańskiej.

31. Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej przy pomniku Marszałka Piłsudskiego.

32. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I cz. I, cz. II, cz. III - Uzyskano dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Przygotowano postępowanie w celu udzielenia zamówienia na prowadzenie robót budowlanych. Uzyskano uzgodnienie z Powiatem Radomszczańskim.

33. Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II - Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano część pozwoleń na budowę.

34. Remont / odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy w Przedborzu.

35. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji w ul. Pocztowej.

36. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej - Opracowano dokumentację techniczną.

37. Monitoring wokół budynku Domu Kultury.

38. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” i budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych.

39. Zakup urządzeń na plac zabaw przynależny do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012”.

Burmistrz powiedział, że znaczną kwotę stanowiły zadania inwestycyjne, kwotę ponad 5 mln zł, ale dzięki pozyskaniu prawie 3 mln (z pożyczkami) środków zewnętrznych, z czego ponad 2 mln stanowiły dotacje unijne i z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i in. mogliśmy realizować na dosyć dużą skalę inwestycje w naszej gminie.

Budżet ten był zrównoważony, a jeśli chodzi o wydatki na terenach wiejskich i w mieście, to w zasadzie przeważyła tylko budowa przyszłego gimnazjum, z którego będą korzystać dzieci z całej gminy.

Do tych pozycji stricte inwestycyjnych naszego budżetu trzeba jeszcze dodać środki zewnętrzne w ramach PPWOW, z których ponad 100 tyś zostało wydane na remonty i modernizację bursy szkolnej, sporo środków zostało wydanych na szkołę w Górach Mokrych, która zaczyna wreszcie przypominać placówkę na miarę naszego wieku. Wymienione były także okna w Miejskim Domu Kultury. Przeprowadziliśmy gruntowną renowację Pomnika Józefa Piłsudskiego, dzięki dotacji z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dołożyliśmy nasze środki i pomnik przypomina pierwowzór przedwojenny. Dodatkowo oprócz tych twardych inwestycji sporo środków wydaliśmy na promocję naszego miasta – po raz pierwszy organizowaliśmy Dni Przedborza w ramach PPWOW, organizowaliśmy różne konkursy, wycieczki oraz nagrody dla dzieci i młodzieży z dobrymi wynikami w nauce czy osiągnięciami sportowymi, jak i dla dzieci z ubogich rodzin.

Najważniejsza w budżecie jest płynność finansowa, która jest utrzymana. Myślę, że jest bardzo dobry wskaźnik spłat 3,14% na 15% możliwości. Kwota spłaty kredytów i pożyczek z odsetkami wyniosła w sumie 700 tyś zł, co w skali całego budżetu nie jest dużą kwotą. Zadłużenie wyniosło 4,7 mln zł, a w tym są pożyczki z WFOŚiGW, które są symbolicznie oprocentowane i w części umarzalne.

Oprócz naszych inwestycji drogowych są na naszym terenie drogi wojewódzkie, krajowe i powiatowe, ale oprócz wojewódzkich, nie było podjętych żadnych remontów poza bieżącymi i nie mamy na co liczyć, ponieważ jest kryzys i dopiero po Euro 2012 można liczyć na jakieś środki. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to nie było nic robione oprócz chyba 1 km w Górach Mokrych. Proponowałem Starostwu złożenie wspólnego wniosku na modernizację drogi Żeleźnica - Stara Wieś, ale Starostwo miało inną koncepcję na to, niestety nie udało się nam się dojść do porozumienia i musieliśmy składać wniosek sami, żeby termin nam nie przepadł. Ale drogi powiatowe są w stanie krytycznym i tutaj powinni się uaktywnić nasi radni powiatowi, żeby coś w tym kierunku zrobić.

- Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeśli chodzi o działalność Rady i Pana Burmistrza nie był to okres na przetrwanie, przy budżecie 20 mln zł co roku wykonuje się inwestycje za ok. 6 mln i sądzę, że większość Rady podziela moje zdanie, co zresztą okaże się w głosowaniu. Pan Burmistrz jako gospodarz i menadżer miasta i gminy stanął na wysokości zadania tym bardziej, że niektórzy mają inne zdanie na poszczególne sprawy, co należy uszanować. Dziwi mnie jednak, że niektórzy koledzy, którzy na komisjach wcześniej głosowali za, teraz głosują przeciwko. Podsumowując jeszcze raz powiem, że kadencja tej Rady i Burmistrza nie była kadencją na przetrwanie.

Ad. 7.

Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu Gminy Przedbórz za rok 2009 i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za rok 2009.

Ad. 8.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2009.

- Przewodniczący Zawisza odczytał treść Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Przedbórz z wykonania budżetu za 2009 rok oraz zapis Uchwały z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za rok 2009.

Ad. 9.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2009

Wobec braku zapytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który następnie poddał procedurze głosowania. Wynik był następujący:

za - 9 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 2 głosy.

Wobec powyższego Uchwała Nr LVII/337/10 przyjęta została większością głosów (12 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

- Burmistrz Miasta Pan Miłosz Naczyński podziękował radnym, którzy głosowali za wykonaniem tego budżetu w 2009 r. i udzieleniem mu absolutorium za 2009 rok. Myślę, że był to budżet, podobnie jak poprzednie, napięty z jednej strony, ale z drugiej - w granicach naszych możliwości finansowych w miarę ambitny i w tym miejscu chciałbym podziękować Pani Skarbnik i pracownikom, dzięki którym mogliśmy wiele zadań inwestycyjnych realizować.

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - radny Jan Mąkosa stwierdził, że ten budżet był ambitny, zrównoważony (na początku zakładaliśmy deficyt na poziomie 1.162 335,00, a na koniec roku wyszedł poniżej planowanego i wyniósł 957 373,02 zł ). Można było zrobić więcej, ale nie zawsze to wychodzi. Uważam, że budżet był dobrze wykonany, jeśli chodzi o dochody i wydatki, inwestycje zaplanowane zostały zrealizowane najważniejsze, a są jeszcze w trakcie realizacji inne pilne inwestycje. Zawsze to podkreślam, można było pozyskać większe środki unijne, ale z każdym rokiem jest o to coraz trudniej. Inwestycje na wsiach mogłyby być większe, ale w miarę możliwości były robione. Kwota zadłużenia wyniosła 4.762 029,71 zł. Zawsze się waham czy robimy inwestycje i bierzemy kredyt, czy nie robimy inwestycji i nie bierzemy kredytów, bo cały świat opiera się na kredytach. Jeżeli chcemy coś zrobić musimy wziąć kredyt. Nie biorąc ich będziemy stali w miejscu, nic nie będzie robione. Chcę jeszcze przedstawić wskaźniki, które mówią o tym czy gmina jest bezpiecznie zadłużona, bo chodzą takie opinie, że my radni tylko zadłużyliśmy gminę. Wskaźniki zadłużenia są bezpieczne – 21,28 % przy maksymalnym poziomie 60 %, czyli troszkę powyżej ⅓ możliwości, tj. kwota zadłużenia w stosunku do dochodów budżetu ( 22.380 451,40 ). Nie stoimy nad przepaścią. Drugi wskaźnik, spłat pożyczek i kredytów z odsetkami za 2009 rok, wynosi 3,14 % przy obowiązującym do 15 %, a więc oscyluje wokół 1/5. A ten wskaźnik mówi o tym, że spłaty te nie mogą przekroczyć 15 % dochodów budżetowych gminy. Nie mówię, że był to budżet rewelacyjny, ale był to budżet w miarę stabilny i dobry.

- Wiceprzewodnicząca Katarzyna Barabasz: Wczoraj na komisji odniosłam się do tego budżetu – były ciągłe zmiany w budżecie, przez co on się staje niestabilny i chwiejny. Pani Skarbnik i Pan Burmistrz określili to jako argument, który nie jest do przyjęcia. Ten sam argument, z tego co pamiętam, przy uchwalaniu absolutorium w Radomsku radni z PIS-u zarzucili Pani Prezydent Miasta Milczanowskiej – właśnie ciągłe zmiany budżetu, ciągłe przesuwanie środków na papierze. Odnośnie inwestycji jeszcze, które są przesuwane z roku na rok i nie są realizowane Panie Burmistrzu, które były w 2008 r. w planie do zrealizowania, przesunięte na 2009, teraz mamy 2010 i jeszcze nie są zaczęte jeśli chodzi o realizację. Zadłużenie 5 mln, jakim jest obciążona gmina, jak usłyszałam od Pana przed chwilą, to nie jest istotna kwestia, z czego większość to są pożyczki umarzalne. Pan dobrze wie, że to jest znikoma ilość z tego zadłużenia, znikomy procent. A tak na marginesie jeszcze do Pana Przewodniczącego - stanę jeszcze w obronie kolegów, którzy mają inne zdanie i na szczęście nie myślą tak jak wszyscy, bo jest demokracja, jest wolny wybór, wszyscy mogą głosować tak jak chcą i jak im sumienie podpowiada i na pewno nie Pan Przewodniczący, ani Pan Burmistrz, ani ja będziemy ich z tego rozliczać, bo wybrali ich wyborcy i oni będą ich o to pytać dlaczego tak, a nie inaczej głosują.

- Przewodniczący Zawisza odniósł się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, z którą się nie zgodził. Jeżeli jestem radnym Rady Miejskiej, to mam prawo wiedzieć, dlaczego kolega głosuje tak, a nie inaczej. Niech to uzasadni. A może akurat ma jakąś złotą myśl, która uratuje gminę. Mam do tego prawo. Jeżeli ktoś nie uzasadnia, to mam prawo śmiało twierdzić, że nie ma argumentów. Może zadecydowało o tym jakieś polecenie partyjne, nie wiem.

- Burmistrz Miasta dodał, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, że każda sugestia i krytyka jest wskazana, bo można wyciągać jakieś wnioski, ale dziwi, jeżeli ktoś przez cały 2009 rok podnosi rękę za w każdej sprawie związanej z budżetem, a później jest przeciwko temu budżetowi. Jeśli natomiast chodzi o pożyczki, to kwota pożyczek wyniosła 447 tyś zł, a kredytów 4, 3 mln zł, ale to zadłużenie wiąże się także z budową hali sportowej, na którą było też 3 mln kredytu. Tak że to się kumuluje, to zadłużenie jest rozłożone na lata spłaty kredytu, pożyczek i odsetek. Ale ja podchodzę do tego pragmatycznie i tak jak mówiłem wcześniej najważniejszy wskaźnik, to jest wskaźnik tej płynności finansowej, czyli spłaty kredytów i odsetek.

- Wiceprzewodnicząca Rady: Byłam przeciwna temu budżetowi odkąd to zadłużenie gminy zaczęło rosnąć, w tym roku sięgające 5 mln, a wszyscy radni wiedzą, że na koniec roku 2010,o czym się Państwo Sołtysi przekonacie, będzie jeszcze większe. Dziwię się, że nikt tutaj nie wspomniał o tych odsetkach, które w przyszłych latach w prowizorium budżetowym, jakie nam Pani Skarbnik przygotowała, sięgających pół miliona zł blisko.

- Radny Borciuch odnośnie zarzutów w sprawie głosowania za budżetem powiedział, dlaczego cały rok głosuje za, a teraz się wstrzymuje. A więc głosowałem cały rok za, gdyż jestem za budową gimnazjum, zbiornika wodnego czy kąpieliska, uważam, że robimy to tutaj dla siebie, dla nas, natomiast sumując te trzy i pół roku - co było zrobione na Brzostku, Wymysłowie, Jabłonnej, w Chałupach? Proszę Pana Burmistrza o usunięcie wysypiska śmieci za brzózkami przez trzy i pół roku, to jest takie moje udręczenie, którego nie mogę ścierpieć. Sprzątam koło siebie, ale nie jestem w stanie sprzątać całej drogi od Przedborza, która jest jak wysypisko. Wstyd, koło Jabłonnej jak się wjeżdża jeden wielki syf, Pani sołtyska z Wygwizdowa sama zbierała śmieci.

- Radny Kieruzal: Ja się wyraziłem na temat swojego głosowania na Komisji Rewizyjnej i sądzę, że nie muszę się na każdym posiedzeniu tłumaczyć, dlaczego taką a taką decyzję podjąłem. Powiedziałem swoje zdanie i nie muszę się każdemu tłumaczyć.

b) w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na rok 2010

Wobec braku zapytań Przewodniczący Zawisza poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym oddano:

za -11 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

Wobec powyższego Uchwała Nr LVII/338/10 przyjęta została większością głosów (13 radnych obecnych na sali) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

Po odczytaniu Uchwała Nr LVII/239/10 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami (13 radnych obecnych na sali) i przekazana została do realizacji.

Ad. 10.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Burmistrz Miasta zabrał głos w sprawie wywozu śmieci na terenie miasta i gminy.

W ub. r. było ponad 1100 kontroli Straży Miejskiej, co przyniosło efekty, gdyż w samym zakładzie komunalnym przybyło prawie 500 umów na wywóz śmieci. Tak więc jest to znaczny postęp. Widać ciągle jeszcze te śmieci wyrzucane w lasach, tak jak na Brzostku, ale taka jest mentalność niektórych ludzi, którzy wyrzucają całe worki śmieci w ten sposób. Rozmawiałem na temat uprzątnięcia tego z Nadleśniczym, jak i na temat drogi w tym miejscu. Jeśli ktoś zna kogoś kto wyrzuca te śmieci, to proszę powiadomić czy mnie, czy Straż, a my się z nim uporamy. Straż Miejska zlokalizowała już taką jedną osobę, która dostała mandat, musiała wszystko posprzątać i wywieźć śmieci, a teraz ta osoba zwiększyła nawet umowę na kolejny pojemnik. Tak że skutkują te restrykcje wobec niektórych, ale efekty nie mogą być natychmiastowe, jeśli zaniedbania w tym zakresie były przez wiele lat. Rozmawiałem z wójtem z Kluczewska, tam też już są umowy ryczałtowe na wywóz. Myślę, że efekty w czystości naszego miasta i gminy będziemy powoli zauważać. Jeśli chodzi o likwidację wysypisk, to są już osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych i z ich pomocą te sprawy trochę uporządkujemy.

- Sołtys Michalski z Miejskich Pól poruszył sprawę zdejmowania eternitu z dachów.

Burmistrz powiedział, że po zinwentaryzowaniu tego eternitu w tym roku, po uaktualnieniu tego spisu w gminie ogłaszany będzie przetarg na firmę, ponieważ mamy możliwość pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi i corocznie można będzie wykorzystywać środki w formie dotacji i utylizować ten eternit. Nie będą to środki na pokrycie nowego dachu, tylko na zdjęcie eternitu i jego utylizację.

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa spytał odnośnie funduszy sołeckich o pracownika odpowiedzialnego za nie. – odp.: Jeśli chodzi o Mojżeszów, tj. boisko, to będzie osoba z promocji, Pani Mularczyk. W najbliższym czasie to zrobimy, będzie firma, która będzie robiła sporą powierzchnię nad zalewem i być może po przekalkulowaniu tym dużym sprzętem zrobiłoby się tą niwelację w ciągu jednego dnia, potem można zasiać trawę i profilować boiska.

- Radna Barabasz zapytała kiedy będą realizowane fundusze sołeckie jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne na Przyłankach (remont dachu w klubie) i w Gaju (przeróbka hydroforni) – odp.: Na Przyłankach to była sprawa nie tylko dachu, ten budynek jest w gorszym stanie niż w Gaju i chcemy, żeby najpierw rzeczoznawca wypowiedział się co do możliwości remontu budynku. Ta ekspertyza będzie zrobiona w maju. Żeby cokolwiek zaczynać musimy mieć pewność, że to jest bezpieczne, że nadaje się do remontu albo że nadaje się tylko do rozebrania. Musimy też wiedzieć czy warto tam inwestować, czy jest izolacja pozioma, czy grozi zagrzybieniem. Na ten temat wypowie się ekspert i jak będzie możliwość, to będziemy remontowali, jak będzie negatywna opinia, to nie będziemy mogli. Nie widzę sołtysa z Zuzów i Piskorzeńca, bo tam jest jeszcze gorzej. Nie mamy tam prawa własności gruntu i najpierw trzeba tam uregulować sprawy prawne.

- Pani Sołtys Pełka z Tarasu spytała o sprawę oświetlenia we wsi. – odp.: Część oświetlenia będzie robiona już w tym roku, a część, na którą musimy zrobić pełną dokumentację, będzie dokończona w przyszłym roku.

- Sołtys Ciszewski z Jabłonnej zapytał kiedy będzie robiony remont drogi, bo już niedługo nie będzie można tamtędy przejechać. – odp.: Rozmawiałem z Nadleśniczym i miał zobaczyć jakie środki w tym roku będzie mógł wygospodarować i myślę, że w ramach porozumienia ten odcinek będzie zrobiony.

- Pani Sołtys Zięba z Wygwizdowa zapytała czy śmieci selektywne są zbierane, ponieważ nie jeździ nikt i ich nie odbiera. – odp.: Jest umowa z zakładem komunalnym i powinny być odbierane co dwa miesiące. Sprawdzę to i załatwimy tę sprawę.

- Sołtys z Żeleźnicy i Jabłonnej zgłosili podobny problem z odbiorem selektywnych śmieci w swoich sołectwach.

- Radny Trzeciak zgłosił wniosek o naprawę dużej dziury w jezdni na skrzyżowaniu ul. Wierzbowskiej i Słonecznej. – odp.: Pracownik będzie zgłaszał tę sprawę do starostwa. Chcemy zrobić odwodnienie tego odcinka, gdyż kratka chłonna jest wyżej i przez wodę ten asfalt się rozsypał.

- Radny Mąkosa zwrócił uwagę na jakość naprawiania dróg przez starostwo, która jest poniżej krytyki. Szkoda tych pieniędzy, które są wyrzucane w błoto. To, co tanio wychodzi drogo, a to, co drogo później wychodzi tanio. Jakby raz położyli to porządnie, to nie musieliby potem dwa razy w roku tego robić. Zresztą te kamyki tylko uszkadzają samochody, bo się przyklejają do nich. – odp. Burmistrza: Jeśli chodzi o Częstochowską, to napisałem do starostwa, żeby ten odcinek 200 m zupełnie rozsypany zrobili nakładką, ale niestety zrobili, jak zrobili.

- Radny Kieruzal zwrócił uwagę na podpis pod pierwszą Uchwałą z RIO z 12 kwietnia, gdzie Przewodniczącym Składu Orzekającego jest Pan Bogdan Łągwa, a pod uchwałą jest Pan Wojciech Newereńczuk i spytał czy to ma jakieś znaczenie. – odp.: Zwrócimy się o wyjaśnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Pani Sołtys z Józefowa zapytała o prace nad studnią we wsi i poprosiła o pismo od Pana Burmistrza w tej sprawie. – odp.: Ta pierwsza studnia będzie realizowana w tym roku, dokumentacja jest już na etapie uzgodnień. Samo wykonanie to jest kwestia tygodnia czy dwóch, natomiast sprawy dokumentacji to jest pół roku niestety. Jest to zagwarantowane w budżecie i musimy to zrealizować.

- Odczytanie wniosku Straży Miejskiej w Przedborzu w sprawie zakupu samochodu do użytku służbowego. Uzasadnieniem wg strażników jest fakt, iż terenem ich działania jest rozległy obszar gminy, a posiadanie pojazdu służbowego usprawniłoby bardzo działania Straży Miejskiej przy znacznej liczbie zgłaszanych interwencji. Poza tym jest on niezbędny do transportu osób nietrzeźwych czy patroli zmotoryzowanych.

- Odczytanie skargi złożonej przez Pana Bogdana Pietrasika z Przedborza, w której zarzuca on niewłaściwe wykonywanie zadań publicznych, w szczególności brak inwestycji (zarzuty wobec Starosty).Wskazuje m.in., że podczas wykonywania chodnika na ulicy Częstochowskiej (wykonawcą była jednostka komunalna) zniszczono wjazd na jego posesję i odmówiono naprawienia szkody.

Ad. 11.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 27 kwietnia 2010 roku.

 


Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-23 09:13:29
Czas publikacji: 2010-08-23 09:13:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak