Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 lipca 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pan Mariusz Pawłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, do którego zaproponował zmiany polegające na wprowadzeniu dwóch projektów uchwał w pkt 6: e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013 oraz f) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu. Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa.

- Przewodniczący Rady korzystając z obecności nowego Komendanta Komisariatu Policji w Przedborzu Pana Mariusza Pawłowskiego, którego powitał i przedstawił wszystkim obecnym, poruszył temat bezpieczeństwa i porządku w mieście i gminie oraz współpracy Straży Miejskiej z policją, głownie poprzez realizację wspólnych patroli. Pan Komendant odpowiadając na pytania radnych zapewnił, że będzie dążył do poprawy współpracy z policją w gminie i prosił, aby sygnały od mieszkańców docierały również do niego, żeby było wiadomo, gdzie reagować i na co zwracać szczególną uwagę. Podkreślił także, że sami mieszkańcy powinni reagować na złe zachowania, żeby nie obawiali się zgłaszać policji sytuacje stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i informowali policję o sytuacjach stanowiących zagrożenie także w ruchu drogowym. Radni zgłosili wiele swoich uwag i próśb, aby poprawić stan bezpieczeństwa na terenie miasta, jak i gminy. Na zakończenie dyskusji Burmistrz Miasta wyraził nadzieję na dobrą współpracę policji z samorządem tak, aby efekty były zauważalne dla wszystkich mieszkańców.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę:

173 968,00.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 21 255 924,14

Wydatki ogółem: 24 715 244,52.

- Przewodniczący Zawisza odczytał projekt ww. uchwały i wobec braku zapytań, przystąpił do procedury głosowania. Wynik był następujący:

za - 11 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów

W związku z powyższym Uchwałę Nr LXII/357/10 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/07 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LXII/358/10 przyjęta została jednogłośnie i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Przedborzu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 398, obręb 1 Przedbórz na rzecz PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 58, 90-106 Łódź

Uchwała Nr LXII/359/10 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie 13 głosami i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Uchwała Nr LXII/360/10 przyjęta została jednogłośnie i przekazana została do realizacji.

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 – 2013

Uchwałę Nr LXII/361/10 przyjęto jednogłośnie i przekazano do realizacji.

f) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu

Uchwała Nr LXII/362/10 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Mąkosa wnioskował o posprzątanie śmieci, wyrównanie dziur na terenie nad zalewem oraz o częstsze w tym rejonie patrole Straży Miejskiej. Zaproponował, aby postawić nad zalewem tablicę informującą o tym, że nie wolno wjeżdżać motocyklami czy kładami na groble, gdyż w ten sposób można je uszkodzić, jak również tablicę informującą o nakazie parkowania pojazdów na parkingu.

- Sekretarz Miasta zaprosił wszystkich obecnych na sobotnią imprezę nad zalewem - IV Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza oraz zawody wędkarskie.

- Przewodniczący Rady w imieniu dyrektora Muzeum Ludowego w Przedborzu Pana Tadeusza Michalskiego zaprosił Burmistrza Miasta i wszystkich radnych do obejrzenia nowego obiektu wybudowanego na terenie muzeum, tzw. „Znachorówki”.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 lipca 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-19 14:11:42
Czas publikacji: 2010-11-19 14:11:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak