Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 9 czerwca 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, w którym zaproponował zamianę ppkt a) i b) w bloku uchwał. Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w związku z projektem na solary i terminem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do 25 czerwca poprosił o zwołanie tej sesji, żeby ujawnić środki na to zadanie i zacząć realizować ten projekt w porozumieniu z czterema gminami. Jeśli chodzi o budżet - zdejmujemy środki z modernizacji drogi Żeleźnica – Stara Wieś w kwocie 21 tyś zł ( chodzi o kawałek drogi ok. 50 m, który będzie zrobiony w ramach remontów bieżących jesienią ) i zabezpieczamy kwotę 10 tyś zł na kolektory słoneczne. Program dotyczy pięciu gmin, a ponieważ my jesteśmy liderem tego przedsięwzięcia, to my zabezpieczamy środki na studium wykonalności, ale w ramach tego porozumienia międzygminnego będzie partycypacja w kosztach i w rzeczywistości te koszty z naszej strony będą mniejsze, to będzie 1/5.

10 tyś zł dokładamy na targowisko miejskie z przeznaczeniem na budowę alejki i ustawienie krawężników oraz zwiększamy środki na I etap kanalizacji o kwotę 409 zł (dotyczy umieszczenia urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej ).

- Radny Trzeciak spytał czy nie moglibyśmy indywidualnie składać tego wniosku – odp.: Mielibyśmy wtedy mniejszą punktację, ale przede wszystkim mamy 273 umowy z naszej gminy, a potrzeba minimum 300.

- Radna Będkowska zapytała, jaki jest termin realizacji tego przedsięwzięcia – odp.: Przyszły rok, jeśli zakwalifikują nam wniosek, ale pieniądze powinny być w tym roku.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zawisza poddał go pod głosowanie radnych, które przebiegało w sposób następujący:

za - 12 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów

Wobec powyższego Uchwałę Nr LIX/348/10 przyjęto większością głosów ( 14 obecnych ) i przekazano do realizacji.

b) w sprawie współdziałania gminy Przedbórz z gminą Wielgomłyny, Kodrąb, Masłowice, Kobiele Wielkie przy realizacji partnerskiego projektu pn. „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Przedbórz, Wielgomłyny, Kodrąb, Masłowice, Kobiele Wielkie” w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że projekt jest bardzo duży, obejmuje razem prawie 1000 wniosków z tych pięciu gmin.

Uchwała Nr LIX/349/10 przyjęta została przez Radę jednogłośnie i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie wyrażenia opinii o propozycji nowego podziału Powiatu Radomszczańskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go głosowaniu, w którym oddano:

za - 13 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 1 głos

W związku z powyższym Uchwała Nr LIX/350/10 przyjęta została przez Radę Miejską większością głosów i przekazana została do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LIX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 9 czerwca 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-23 10:02:16
Czas publikacji: 2010-08-23 10:02:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak