Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 25 maja 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Pani Teresa Prymus – główna księgowa SPZOZ w Przedborzu

Pani Małgorzata Mikuszewska – księgowa jednostek kultury

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

oraz Sołtysi z terenu gminy.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, do którego zaproponował zmianę polegającą na dodaniu do bloku uchwał do podjęcia ppkt h) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV /86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Porządek obrad po zmianach Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

- przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

- Radny Łopacinski zapytał o ochronę Urzędu Miejskiego – odp.: Ochrona była i jest, a co roku odnawiana jest umowa z tą samą firmą ochroniarską i obiekt jest monitorowany.

Radny spytał również o remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Górach Mokrych – odp.: Część tego dachu, czyli eternit zostanie zmagazynowany i jeśli uda nam się rozwiązać sprawę dotacji na utylizację eternitu, to zostanie to zutylizowane. Na razie jest składowane. Z pozostałych środków z funduszu sołeckiego, z którego był zakupiony agregat prądotwórczy, zrobiona będzie część tego dachu, który jest w najgorszym stanie. Zostało ponad 7 tyś zł.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawili: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa, Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do budżetu, która dotyczy sygnalizowanego już na komisji wykupu działki pod drogę przy ul. Łazickiej w kwocie 11,5 tyś. Z tego względu następują przesunięcia w planie wydatków:

- zmniejszenie środków na modernizację drogi Nosalewice – Budy Nosalewickie o kwotę 10 tyś zł w związku z opracowywaniem dokumentacji za niższą kwotę niż planowano

- zmniejszenie środków na zadaniu „Uzupełnienie Systemu Ewidencji Dróg Gminnych” o kwotę 1,5 zł.

Wprowadzone zostało również nowe zadanie „Zakup używanego samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 7,5 tyś zł.

- Radny Kieruzal zapytał kiedy wrócą te środki na modernizację drogi w Nosalewicach, bo kiedy jest zmiana budżetu, to te fundusze są zabierane. – odp.: Podpisaliśmy już umowę na projekt na tę drogę i na następnej sesji te środki będą wracać. Już mamy decyzję na drogi dojazdowe do pól, przyznano nam już 100 tyś z Urzędu Marszałkowskiego.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 10 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 2 głosy

Wobec powyższego Uchwała Nr LVIII/ 340/10 przyjęta została większością głosów Rady ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu - SPZOZ w Przedborzu za rok 2009

Po odczytaniu Uchwała Nr LVIII/341/10 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Uchwałę Nr LVIII/342/10 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i przekazano do realizacji.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uchwała Nr LVIII/343/10 przyjęta została jednomyślnie 14 głosami i przekazana została do realizacji.

 

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Uchwałę Nr LVIII/344/10 przyjęto jednomyślnie 14 głosami ( 14 radnych obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej w Przedborzu w obrębie nr 7

Po odczytaniu Uchwała Nr LVIII/345/10 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami ( 13 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2010 roku wniesionej przez Pana Bogdana Pietrasika zam. w Przedborzu na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w związku z nieprawidłowym wykonaniem przez Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu prac polegających na remoncie chodnika na ulicy Częstochowskiej w Przedborzu

Uchwała Nr LVIII/346/10 po odczytaniu przyjęta została jednogłośnie 13 głosami (13 radnych obecnych na sali) i przekazana została do realizacji.

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV /86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Wobec braku zapytań Przewodniczący Zawisza poddał projekt uchwały procedurze głosowania, które przebiegało w sposób następujący:

za - 11 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 3 głosy

W związku z powyższym Uchwała Nr LVIII/347/10 przyjęta została większością głosów (14 radnych obecnych na sali)i  przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Bobras poruszył sprawę zalewania ulicy Piotrkowskiej przy ulewnych deszczach, kiedy wody burzowe wylewają się z kratek i wdzierają się do domów.

- Burmistrz Miasta: Gospodarz tej drogi nie przewidział kanalizacji burzowej. Niestety kiedyś tak robiono drogi, nie myśląc o kanalizacjach burzowych, tylko o położeniu asfaltu i potem przy ulewach wszystko się topi. Spróbujemy tam coś zrobić, jak będzie robiona kanalizacja sanitarna w II etapie.

- Radny Trzeciak wnioskował o zrobienie studzienki na skrzyżowaniu ulicy Wierzbowskiej i Słonecznej. – odp.: Na studzienkę musiałby być projekt, zrobimy kratkę i trzeba wykopać rów.

- Radny Cieciura dodał, że kanalizacja sanitarna i burzowa została zalana przez wody powodziowe i dlatego przy ulewnych deszczach ta woda nie ma którędy odpływać.

- Radny Bobras stwierdził, że to nie zależy od poziomu wody w rzece; przy niskim stanie wody jest taki sam problem z wodami opadowymi, burzowymi.

- Radny Łopaciński zgłosił zalanie drogi łącznika z Żeleźnicy do Komornik, który został zalany przez wody opadowe i nie można tamtędy przejechać.

- Sołtys Suliga z Żeleźnicy zapytał czy droga i most na Czarnej będzie zrobiony, bo ludzie się niecierpliwią, a dzieci nie mają jak chodzić do szkoły. - odp.: Sądzę, że most będzie zainstalowany do połowy przyszłego miesiąca.

- Radny Mąkosa wnioskował o ścięcie suchych drzew na ulicy Częstochowskiej, zgłosił także wniosek o ograniczenie wjazdu nad zalew motorowerzystom lub zgłoszenie policji potrzeby częstszych patroli nad zalewem w związku z ostatnim wypadkiem potrącenia tam dziecka przez motorowerzystę.

Radny zapytał o remontowaną ul. Mostową, czy będą zatoczki parkingowe, jaka będzie szerokość jezdni. – odp. Burmistrza: Jezdnia będzie miała ponad 7 metrów szerokości, miejsca parkingowe będą z kostki po obu stronach ulicy.

- Radna Będkowska – odczytała pismo od Starosty Powiatowego Pana Jerzego Kaczmarka w sprawie dysponowania mieniem przez Zespół Placówek Oświatowych w Przedborzu, w którym Zarząd Powiatu wzywa Burmistrza Miasta jako organ wykonawczy do doprowadzenia w terminie do dnia 31 lipca br. wykorzystania darowanej nieruchomości ściśle do celu określonego w akcie darowizny.

Radna poprosiła Burmistrza o odniesienie się do tego pisma.

- Burmistrz Miasta stwierdził, że starostwo powinno zajmować się tym, co się dzieje w podległych mu jednostkach. Starostwo nie odniosło się do mojej propozycji uregulowania tego problemu poprzez ewentualną zmianę uchwały. To jest bardzo proste do rozwiązania, żeby wszystkie sprawy były statutowo realizowane. Sugerowałem, że najpierw mogłaby zostać zmieniona uchwała Rady Powiatu poprzez dopisanie, że ten budynek można wykorzystać również na inne cele, jeśli będą wolne pomieszczenia w budynku, a zanosi się, że będzie o wiele więcej wolnych pomieszczeń po przeniesieniu szkoły z II piętra. Potem można by zrobić zapis w akcie notarialnym i problem zostałby rozwiązany. Dla mnie to jest typowa polityka i tyle. Starostwo robiło to samo przez x lat, wynajmowało różnym osobom, a teraz nagle wszyscy się budzą przed wyborami i ktoś chce uprawiać politykę kosztem pogotowia i osób, które płacą nam za to pieniądze. Skieruję to do Rady Powiatu, bo nie wiem czy radni powiatowi chcą, żebyśmy ponosili straty w Przedborzu i dopłacali do pustostanu w budynku, który nam przekazali, czy chcą, żeby to jakoś na siebie zarabiało i przynosiło jak najmniejsze straty. Dla mnie jest to chore, wydłużanie terminu do końca lipca, żebym rozwiązał sprawy zarządu trwałego z dyrektorką bursy. Komuś kością w gardle stoi, że od pogotowia mamy rocznie ponad 8 tyś zł za te pomieszczenia, a kiedyś dawaliśmy pogotowiu z Radomska, które podlegało starostwu prawie 20 tyś na utrzymanie i mieli na tym zysk. Wiem, że na komisji w Radomsku były poruszane te sprawy i jeśli nas to dotyczy, to mogliby też nas zaprosić, żebyśmy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie, a nie rozmawiać poza oczami. Od razu mamy oficjalne pismo i będziemy się do tego ustosunkowywali. Ja też nie dopuszczę do tego, żeby pustostany stały w budynku. Zresztą jest takie przysłowie staropolskie, że kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera.

- Sekretarz Miasta: Starostwo przy tym bawi się jeszcze w proroka mówiąc, że kuratorium przy kontroli uchyli ten statut.

- Burmistrz Miasta: Jest jak jest, ale myślę, że można byłoby dojść do kompromisu. Budynek został nam przekazany i my powinniśmy zajmować się nim tak, żeby przynosił jak najlepsze efekty dla nas wszystkich. Jeżeli w liceum byłoby 15 klas i internat byłby cały obsadzony, to wtedy bardzo proszę, nie potrzeba by wynajmować, bo z tej młodzieży mielibyśmy pieniądze, bo jest subwencja. Ale jest chyba trzydzieści parę osób ujętych w subwencji na ten rok, no to skąd mamy brać na utrzymanie tego budynku.

- Sekretarz Miasta: Jakby stały pustostany to byłyby oskarżenia, że jesteśmy złymi gospodarzami, bo nie umiemy tego zagospodarować.

- Radny Mąkosa: Kłuje mnie w oczy strasznie jedno słowo nadużywane w tym piśmie – darowizna, darowane. Pytam się jaka darowizna, skoro to było nasze, że już nie wspomnę o tych drogach, które za to przejęliśmy od nich. Byłem świadkiem tego porozumienia, nie wszystko było zapisane na papierze, ale pomińmy fakt. Proszę, żeby prawnik napisał wyjaśnienie do tego pisma.

- Przewodniczący Zawisza: Problem wypłynął 1 kwietnia, jak szpital powiatowy przegrał z Falckiem przetarg na obsługę pogotowia.

 

- Sołtys Gawron poruszył sprawę wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w Mojżeszowie. Zdaniem sołtysa nie możliwe jest, żeby roboty, które były tam wykonane w ciągu 12 godzin kosztowały 5800 zł. Spytał, na jakiej zasadzie było to zamówione i rozliczone czy np. od m², czy ³ i zażądał wyjaśnienia stwierdzając przy tym, że za połowę tych pieniędzy wyrównałby ten teren mniejszym sprzętem. – odp. Burmistrza: Chodziło o zrobienie tego w jak najszybszym tempie i żeby było to zrobione dobrze. Wykorzystany był sprzęt, który robił u nas nad zalewem, robiliśmy rozeznanie cenowe i to niestety tyle kosztuje. Koparką można by robić to w tydzień czy dwa i ile by to kosztowało. My nie ingerowaliśmy i jeżeli by wyszła inicjatywa z Mojżeszowa, że wynajmiecie tam sprzęt i tyle i tyle będzie to kosztowało. Mnie zależało, żeby zrobić to jak najszybciej, a była okazja, żeby bez dodatkowego transportu wykorzystać ten sprzęt. To jest odpowiednia maszyna do odpowiedniej roboty, robi to błyskawicznie, bo taka jest wydajność tej maszyny. U nas ten sprzęt robił dwa dni i zapłaciliśmy 10 tyś i taniej nie idzie tego zrobić. Jest zadanie do wykonania, pytamy się o cenę od m ³ i ci, którzy dają najtaniej to robią. Jest firma Cieślika obok naszej miejscowości i on nie chciał tego robić. Tam było kilkaset metrów ziemi do przesunięcia do wyrównania. U nas było liczone od m³, więc myślę, że i tam tak samo. W systemie godzinowym mógłby robić trzy dni.

- Sołtys Gniewosz zapytał kiedy będzie zrobiony odcinek drogi do końca domów na Grobli. – odp.: W ramach remontów bieżących ten kawałek zrobimy na ile się da. Nie wystarczy środków z funduszu sołeckiego, więc będziemy musieli dołożyć z własnych środków. Na pewno będzie robione po przetargach latem.

- Pani Sołtys Pełka spytała kiedy zrobione będzie oświetlenie na Tarasie – odp.: Tam, gdzie są słupy, będzie zrobione w tym roku, a na kolejny rok będzie projekt na tę część, gdzie nie ma słupów.

- Radny Bobras zapytał Burmistrza, na jakiej podstawie twierdzi, że radni powiatowi chcą zlikwidowania pogotowia w Przedborzu. – odp.: Mówiłem, że w tym wszystkim jest polityka, że chcą żebyśmy wypowiedzieli umowę pogotowiu na lokal, a przecież to są dla nas pieniądze.

- Radna Olejnik: To ja się zapytam, dlaczego radni powiatowi nie uczestniczą w żadnej naszej sesji, nie mają kontaktu z naszą rzeczywistością, że my mamy teraz taki problem, że chcą, żebyśmy wymówili umowę pogotowiu, bo Pan Karczmarek uważa, że pogotowie to jest instytucja deprawująca dzieci w schronisku, tak ? Bo pogotowie, to jest agencja towarzyska ? Gdzie są Ci nasi radni, którzy nas w starostwie reprezentują? My stoimy tu murem za tym jako radni naszej gminy, a oni co?

- Burmistrz Miasta: Fakt jest taki, że nawet w Radomsku nie odzywają się zbytnio na ten temat, bo przecież powinni popierać nasze interesy gminy. Radny powiatowy kiedyś powiedział, że starosta może to nam z automatu odebrać, takie jest podejście radnych powiatowych do załatwiania spraw gminy. Moja odpowiedź była skierowana również do wiadomości Rady Powiatu.

- Radna Olejnik: Jakby mieszkańcy naszej gminy się dowiedzieli, co nam chce zgotować Pan Starosta Karczmarek wymawiając pogotowie, to byliby zbulwersowani. Ja uważam, że lokalizacja tego pogotowia jest najlepsza, jaka mogła być. To nie jest tak, że pogotowia nie będzie gdzie ulokować. Będzie, tylko my nie możemy pozwolić tak się traktować.

- Przewodniczący Rady: Ja bym to jeszcze zrozumiał, gdyby kosztem tego pogotowia bursa nie spełniała tych podstawowych warunków, że np. ucierpiałyby na tym dzieci, że nie byłoby miejsca czy czegoś, ale to wszystko jest spełnione i jeszcze są pieniądze na remont.

- Radny Borciuch spytał o most na Chałupach - odp.: Jeśli tylko będzie możliwość, to będzie zakupiony most do Żeleźnicy i do Chałup. W ciągu dwóch tygodni powinno to być sfinalizowane.

- Radna Będkowska nawiązując do sytuacji powodziowej zapytała czy Burmistrz trzyma rękę na pulsie i czy są w naszej gminie tereny, gdzie jest mocno zalane. - odp.: Zalane są tylko łąki, a z domów mieliśmy ewakuację jednej osoby, gdzie nie było zalane mieszkanie, tylko piwnice, ale nie można było dojść do mieszkania.

- Radny Cieciura powiedział, że oczyszczalnia prawdopodobnie poniesie jakieś koszty, ponieważ jedna pompa wysiadła na przepompowni, a druga jest obsługiwana ręcznie.

- Przewodniczący Rady odczytał pismo z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie Koło w Radomsku z prośbą o wsparcie finansowe „Zeszytów Radomszczańskich” t. 4. W przygotowywanym do druku wydawnictwie znajdzie się artykuł pani Sylwii Prymus pt. „Oświata w Przedborzu w okresie międzywojennym”.

- Zapoznanie Rady Miejskiej z pismem ze Starostwa Radomszczańskiego w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu dotyczącej nowego podziału Powiatu Radomszczańskiego na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w tych okręgach. Konieczność nowego podziału powiatu w wyborach samorządowych 2010 roku do Rady Powiatu została spowodowana zmniejszeniem się liczby mieszkańców naszego powiatu.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LVIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 25 maja 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-23 09:41:42
Czas publikacji: 2010-08-23 09:41:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak