Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 września 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 3 września 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXIV sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad sesji, do którego na wniosek Burmistrza zaproponowała zmianę polegającą na wykreśleniu z bloku uchwał ppkt g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej oraz wprowadzeniu do ppkt b) projektu uchwały w sprawie wyposażenia w majątek „Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o.o.

Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad.6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 39 400,00.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 21 441 292,35

Wydatki ogółem: 24 900 612,73.

- Wiceprzewodnicząca Rady po odczytaniu poddała projekt uchwały procedurze głosowania, które przebiegało w sposób następujący:

za - 10 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

W związku z powyższym Uchwała Nr LXIV/367/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie wyposażenia w majątek „Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o.o.

Uchwała Nr LXIV/368/10 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami ( 12 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/212/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Uchwałę Nr LXIV/369/10 przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

d) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz

Uchwałę Nr LXIV/370/10 przyjęto jednomyślnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

e) w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr LXIV/371/10 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami ( 12 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

f) w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwałę Nr LXIV/372/10 przyjęto jednogłośnie 12 głosami i przekazano do realizacji.

g) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr LXIV/373/10 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami ( 11 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Tego punktu obrad Rada nie zdążyła zrealizować z uwagi na zaplanowaną na sali posiedzeń uroczystość 50- lecia pożycia par małżeńskich, dlatego jednogłośnie punkt ten przeniesiony został na najbliższe posiedzenie.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz zamknęła LXIV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 3 września 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-26 07:48:35
Czas publikacji: 2010-11-26 07:48:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak