Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 września 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor MDK w Przedborzu

Pani Sylwia Tymińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu

Pani Małgorzata Mikuszewska – księgowa jednostek kultury

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Aleksander Broszkowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatu Radomszczańskiego

oraz przedstawiciele Klubu Sportowego „Pilica” Przedbórz.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2010 roku.

Wynik głosowania Rady był jednomyślny ( 12 głosów za, na 12 radnych obecnych na sali ), w związku z powyższym informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 r. jednostek samorządowych zostały przyjęte.

Ad. 7.

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2010 roku.

- Radna Będkowska zapytała, co wpłynęło na wykonanie dochodów w 99 % na dzień 30 czerwca w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – odp. Pani Skarbnik: Wpływy za sprzedaż alkoholu są w dwóch ratach i druga rata upływa na koniec czerwca, dlatego też wpłaty są dokonane w prawie 100 %. Wszystkie inne do końca roku to będą ewentualnie te, na które wydane zostaną zezwolenia.

Radna spytała także o wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych w 111%, z czym się to wiąże. Odp.: Być może jednostka prawna wpłaciła cały podatek z góry i do tego jeszcze musiał być domiar i korekta deklaracji w związku z większą powierzchnią. Sprawdzę to jeszcze dokładnie podczas przerwy.

Natomiast wykonanie w 70 % dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wynika z faktu, że wielu rolników płaci podatek z góry za cały rok i dlatego to wykonanie za I półrocze jest wyższe.

- Radny Trzeciak spytał o powód tak niskiego ( 5,7 % ) wykonania wydatków w rozdziale usuwanie klęsk żywiołowych. – odp.: Tutaj mieliśmy 24 900,00 zł dotacji i swój wkład własny – środki zabezpieczone na montaż mostów pontonowych, a wydane zostały wtedy tylko pieniądze na zrobienie wału przeciwpowodziowego przy oczyszczalni ścieków i zakup materiałów związanych z akcją powodziową.

- Przewodniczący Zawisza poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2010 r. przedstawioną na posiedzeniu Komisji.

Informacja została przyjęta większością głosów Rady ( 10 głosów za ) przy jednym głosie wstrzymującym ( na 11 radnych obecnych na sali ).

Ad. 8.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej

- Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Aleksandrowi Broszkowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym, który powiedział m. in., że w pierwszej kolejności wykonywane są drogi, gdzie gmina dofinansowuje drogi powiatowe. Drogi te na terenie miasta i gminy Przedbórz są najbardziej zaniedbane i należałoby się tym zająć, a w związku z tym trzeba rozważyć możliwość takiego dofinansowania. Najważniejszym jest ok. 2 km odcinek drogi Kaleń – Góry Mokre, na który należałoby przeznaczyć większe środki.

- Radny powiatowy Ireneusz Kraś zabrał głos przedstawiając współfinansowanie przez inne samorządy gminne zadań na drogach powiatowych oraz współpracę przy realizacji tych zadań w latach 2007-2010. Radny stwierdził, że gminy, które najwięcej dofinansowały inwestycje na drogach powiatowych to Wielgomłyny i Lgota Wielka. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Kraś przedstawił wykaz zadań na drogach powiatowych, które będą współfinansowane przez samorządy gminne w roku 2011. Radny oświadczył, potwierdzając to dokumentami, że cztery gminy: Kamieńsk, Dobryszyce, Kobiele Wielkie i Kodrąb zadeklarowały się w uchwałach zabezpieczyć w budżecie środki na przyszły rok na takie inwestycje.

- Głos zabrał Burmistrz Miasta Miłosz Naczyński, który stwierdził, że powiat mógł napisać, że przeznacza na tę drogę 150 tys. zł i jeśli nasza gmina da 50 tys, to będzie realizować tę inwestycję. W piśmie z powiatu była deklaracja remontu tej drogi za 500 tys. zł, więc nasza deklaracja wynosiła 50 tys. zł. W następnym piśmie mówiło się już nagle o 150 tys. i nasza odpowiedź była 20 tys. zł. Burmistrz nadmienił, że do Żytna powiat daje większe środki, a udział własny Żytna wynosi też 20 tys. zł. W ubiegłym roku np. zadeklarowaliśmy współfinansowanie schetynówki, ale dostaliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ Zarząd stwierdził, że chce gdzie indziej zrealizować inwestycję, chociaż miałem wcześniej ustną deklarację od starosty, że będziemy to robić. Jeśli chodzi o takie współfinansowania jestem za tym, żeby pewne zasady, ustalane przez Radę Powiatu, były czytelne. Przede wszystkim to Rada Powiatu powinna decydować o zasadach i o partnerstwie z innymi gminami. Przez te cztery lata nie było takich zasad. U nas są trzy drogi powiatowe, które mają standard typowo powiatowy, a gdzie indziej jest tych dróg mnóstwo, tak jak u nas kiedyś było, i wtedy gmina może dofinansować je, bo powiat nigdy by tego sam nie zrobił, bo te drogi nie spełniają kryteriów dróg powiatowych. W naszej gminie jest bardzo ograniczona ilość dróg powiatowych. Jeśli jest powiat i są to drogi powiatowe, to powiat powinien realizować to swoje zadanie. Jeśli są gminy, które mają na to środki, to dobrze. Ale pewne kryteria czy zasady powinny być ustalane na początku kadencji i zaakceptowane przez Radę. Współpraca powinna mieć miejsce, ale współpraca to nie jest wykładanie pieniędzy gminnych na zadania, które realizuje powiat. To jest dobra wola danego samorządu w gminie, żeby współfinansować jakieś zadanie. Przecież ja nie proszę starosty, żeby współfinansował nam drogi, które przejęliśmy od powiatu, też na zasadzie współpracy, bo wiadomo, że dostałbym odpowiedź, że drogi zostały przejęte, więc radźcie sobie sami. Wola naszej gminy jest taka, inne gminy mogą wyrazić swoją wolę i dobrze. Przedbórz również należy do powiatu radomszczańskiego i jak sam Pan Naczelnik powiedział stan dróg powiatowych w naszej gminie jest fatalny, a finansowanie tych dróg przez te cztery lata jest takie, jak ich stan właśnie. Jeśli chodzi o współpracę i deklaracje, to powinny być konkrety – chcemy przeznaczyć tyle, dajemy tyle, wy dajecie tyle, bo tak są tylko deklaracje deklaracji. Ja przedstawiałem tę sprawę radnym po rozmowach ze Starostą, który akceptował tę deklarację 20 tys do 150 tys. a teraz nie wiem, co się stało. Projekt uchwały został przygotowany i zaopiniowany.

- Radny Władysław Obarzanek: Wielokrotnie rozmawiałem z Panem Naczelnikiem i z Panem Radnym Krasiem, że przecież my jako gmina nie musimy tej drogi finansować, ale powiat już dawno powinien tę drogę w kierunku Gór Mokrych w Kaleni naprawić, bo jest ona w strasznym stanie, przynajmniej ten najgorszy odcinek, który jest nieprzejezdny. Gdzie indziej dawane są o wiele większe pieniądze, a tutaj to jest takie byle co. Widział Pan Naczelnik tę drogę, ciągle o nią walczymy przez te osiem lat i nic. Jak tak dalej będzie, to w końcu trzeba by zamknąć tę drogę i tylko zaorać już tamten teren. Taka jest prawda.

- Radny Trzeciak oświadczył, że skoro powiat w pierwszym swoim piśmie w lipcu zadeklarował 500 tys. zł i nasza gmina zadeklarowała 50 tys. zł, to my się z tego nie wycofamy, tylko, że wy teraz dajecie 150 tys. zł, więc my dajemy 20 tys. Jeśli dacie 300 tys., my damy 30 tys. Zadeklarowaliśmy 10 % finansowania i jest to uzależnione od finansowania powiatu. Po drugie Przedbórz przejął od powiatu prawie 50 km dróg powiatowych i powiat o tym zapomina, to się nie liczy. My musimy teraz te drogi remontować i finansować, więc proszę to wziąć pod uwagę. Natomiast drogi powiatowe np. w Wielgomłynach czy Kobielach to są ciągi, główne drogi przez całe wioski. A zróbmy jeszcze taką matematykę - odejmijmy te wszystkie pieniądze, które dały gminy i przeliczmy, ile powiat dał do każdej gminy, a ile do Przedborza, kto ma w porównaniu najwięcej dróg w przeliczeniu na kilometr. Ile powiat przeznaczył na 43 km dróg powiatowych w naszej gminie, a ile w innych gminach. Zróbmy taką matematykę i uczciwy rachunek sumienia.

- Burmistrz Miasta dodał, że nakłady do dróg powiatowych w naszej gminie były do tej pory najmniejsze, jeśli chodzi o te trzy lata, bo było zrobione 800 m nakładki w ramach remontów w Górach Mokrych i na początku mostek w Faliszewie. To były wszystkie inwestycje u nas realizowane na drogach przez powiat.

W kwestii dróg, które przejęliśmy od powiatu – odciążyliśmy samorząd powiatowy przy utrzymywaniu prawie 50 km dróg na ok. 50 tys. zł rocznie ( koszt zimowego utrzymania to było – 800 zł i letniego 200 zł, tj. 1000 zł/ km rocznie ). Powiat więc zaoszczędza na naszych drogach, to są ewidentne oszczędności, bo nie ponosi już tych kosztów po przejęciu dróg przez nas. Powinna być tutaj jakieś wyrozumiałość, bo przecież powiat zdaje sobie sprawę, jak jesteśmy tym obciążeni. Tak nie powinna wyglądać współpraca. Każdy samorząd ma narzucone ustawowo zadania i to, co ma realizować powinien realizować.

- Przewodniczący Zawisza wracając do przejętych przez gminę dróg powiatowych stwierdził, że Rada Miejska w Przedborzu podjęła taką decyzję nie tylko w zamian za bursę szkolną, ale również dlatego, że powiat od lat na tych drogach nic nie robił i nie robił by dalej. Zapytał także do kogo Burmistrz czy Rada Miejska ma napisać o dofinansowanie dróg gminnych. Czy może do Pana Boga ? Pytał dalej – Czy została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem czy Radą albo podjęta uchwała o współpracy, gdzie gmina zobowiązuje się dać 10, 20 czy 30 % wartości kosztorysu drogi ? Czy może była jakaś dżentelmeńska umowa między Burmistrzem a Starostą ? Remont dróg powiatowych jest obowiązkiem powiatu. Niech zrobi nam 20 czy 10 km dróg, ale niech coś zrobi, a nie szantażuje nas, że my nie dajemy. Nie bawmy się w utarczki słowne, że coś było napisane tak albo inaczej.

- Radny Trzeciak uzupełnił, że nie można też porównywać dróg miejskich Przedborza do dróg wiejskich w innych gminach.

- Radny Władysław Obarzanek zwracając się do Pana Krasia i Pana Naczelnika spytał czy jest nadzieja, że przy takiej deklaracji Rady Miejskiej o pomocy w kwocie 20 tys zł te 500 czy 600 metrów drogi na Kaleni zostanie przez powiat wykonane.

- Radny Ireneusz Kraś powiedział, że na dzień dzisiejszy nie może odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeśli Rada uchwali 20 tys. zł na pomoc w tym remoncie, to sprawa wróci na posiedzenie Zarządu Powiatu i Zarząd podejmie decyzję czy przy zmniejszonych środkach realizować ten odcinek. Mam nadzieję, że tak będzie. Potem jednak sprawa trafi na komisję do zaakceptowania, taka jest procedura. Na ostatniej Komisji Rozwoju w Radomsku mówiłem o tym - biorąc pod uwagę nieoficjalne informacje, że ta kwota może być mniejsza - aby pozostawić przeznaczoną przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego kwotę i wyremontować krótszy odcinek drogi. Mam nadzieję, że ta droga będzie remontowana, ale o tym zdecyduje Zarząd, który uwzględni to 20 tys. zł. Dołożę wszelkich starań, żeby ten odcinek drogi został wyremontowany. Przyznam też, że Pan Burmistrz ma rację, że tą drogę całą należy w przyszłości wyremontować.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zawisza poddał go procedurze głosowania. Wynik był jednomyślny ( 14 głosów za, na 14 radnych obecnych na sali ).

Uchwała Nr LXV/374/10 została przyjęta i przekazana do realizacji.

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zuzowy

Uchwała Nr LXV/375/10 po odczytaniu przyjęta została przez Radę jednogłośnie 14 głosami i przekazana została do realizacji.

c) w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz

Uchwałę Nr LXV/376/10 po odczytaniu przyjęto jednogłośnie 14 głosami i przekazano do realizacji ( 14 radnych obecnych na sali ).

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk wyjaśniła, że zgłoszona autopoprawka do budżetu dotyczy wprowadzenia do planu budżetu gminy tak po stronie dochodów, jak i wydatków 17 100,00 zł na zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę:

760 602,31.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 22 186 894,66

Wydatki ogółem: 25 646 215,04.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego projekt uchwały poddany został procedurze głosowania, w którym oddano:

za - 12 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów

Wobec powyższego Uchwałę Nr LXV/377/10 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

e) w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Przedborzu

Uchwała Nr LXV/378/10 po odczytaniu przyjęta została przez Radę jednogłośnie 14 głosami i przekazana została do realizacji.

f) w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Uchwała Nr LXV/379/10 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 14 głosami i przekazana została do realizacji.

g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Uchwałę Nr LXV/380/10 po odczytaniu przyjęto jednogłośnie 14 głosami i przekazano do realizacji ( 14 radnych obecnych na sali ).

Ad. 9.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Odczytanie pisma z Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” Przedbórz w sprawie pomocy finansowej dla klubu ( np. w postaci pomocy w utrzymaniu murawy stadionu lub zapewnienia transportu na mecze dla drużyn klubowych ). – Przewodniczący Rady stwierdził, że Klub Sportowy nie będzie pozostawiony bez pomocy, ale pieniądze będą dopiero po uchwaleniu nowego budżetu przez nową Radę. Odnośnie autobusu czy utrzymania murawy Przewodniczący Zawisza zaapelował o lepszy kontakt Zarządu Klubu z Burmistrzem, radnymi czy z nim jako Przewodniczącym Rady, ponieważ niektóre sprawy można szybciej uzgodnić bezpośrednio. Sprawy te omówione zostaną na najbliższym spotkaniu z Zarządem Klubu „Pilica” Przedbórz.

- Przewodniczący Zawisza pozostając przy temacie Klubu Sportowego poinformował również, że nieprawdą jest rozpowszechniana w klubie plotka jakoby Radny Trzeciak głosował przeciwko dotowaniu Klubu przez gminę. Nigdy to nie miało miejsca i nie było nawet takiej dyskusji.

- Radny powiatowy Ireneusz Kraś poruszył sprawę wygranego przetargu na ratownictwo medyczne w powiecie radomszczańskim przez duńską firmę Falck

- Burmistrz Miasta poruszył sprawę bursy szkolnej, tzn. sposobu wykorzystania przez Gminę Przedbórz nieruchomości darowanej przez Powiat Radomszczański w związku z otrzymaną odpowiedzią z Powiatu Radomszczańskiego, w której Zarząd Powiatu wyznaczył ostateczny termin doprowadzenia do faktycznego wykorzystania nieruchomości do celu darowizny określonego w umowie na dzień 31 grudnia 2010 r.

Burmistrz oświadczył, że jest to dla niego niezrozumiały ciąg zdarzeń. Jak może Zarząd Powiatu przewlekać taką sprawę? Czy liczy się na to, że jak wygaśnie umowa, to pogotowie nasze wyprowadzi się do jakiegoś prywatnego najemcy? Odpowiedź jest dopiero po upływie miesiąca od naszego pisma z 10 sierpnia. Rozmawiałem dwa razy ze Starostą i mówiłem, że zależy mi na tym, żeby Rada Powiatu powzięła w końcu jakąś decyzję - czy zgadzają się, żeby zmienić cel wykorzystania tej placówki, nie tylko na cele oświatowe, ale też na wynajem osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym czy osobom prawnym. Teraz mamy zakwaterowanych tam 35 żołnierzy, którzy wg starostwa też są tam bezprawnie zakwaterowani, bo to nie jest młodzież. Należałoby im zorganizować gdzie indziej noclegi, a to drugie piętro po szkole powinno stać dalej puste. To jest podejście powiatu w ramach współpracy między samorządami. Dla mnie rozwiązywanie takich problemów jest proste. Kamieńsk już dawno ma zmieniony statut, że może być wykorzystanie na inne cele. Ja kiedyś nie zwróciłem na to uwagi i to było moje niedopatrzenie, bo przez myśl by mi nie przeszło, że z tą sprawą będą takie rzeczy wyrabiane, że niektórzy radni będą chcieli, żeby to stało puste i żeby gmina nasza nic z tego nie miała. To jest oczywiste, jeśli radni głosują za tym. To się wtedy nazywa, że jest współpraca między powiatem a gminą. Byłem na Radzie Powiatu, gdzie przedstawiłem swoje racje, a Przewodniczący przerwał obrady, by radni nie mieli możliwości opowiedzenia się za tym czy też nie i chciałem, żeby zapadła jakaś opinia. Chciałem, żeby radni się opowiedzieli czy są za taką zmianą, o jaką wnosiła nasza gmina, czyli o rozszerzenie celów wykorzystania nieruchomości, czy nie. Ponieważ to należałoby rozumieć jednoznacznie, że jeśli tylko na cele oświatowe, to będą pustostany, piętra będą stać puste, a trzeba je ogrzewać i płacić za to. Dla mnie jest oczywiste, że to dobro wspólne wypracowane, wybudowane przez mieszkańców Przedborza nie powinno do tego stopnia obchodzić dobrodziejów z powiatu, bo oni nie przyczynili się do wybudowania tego budynku, tylko dostali ten nasz majątek z racji reform samorządowych prof. Kuleszy. My do tego budynku dokładamy ponad 200 tys zł z budżetu gminy, a powiat w ramach dobrej współpracy chce, żebyśmy dokładali jeszcze więcej.

- Radny powiatowy Kraś odnosząc się do sprawy bursy powiedział, że nie można obwiniać za to reformy prof. Kuleszy. Z tego, co słyszałem budowali to mieszkańcy Przedborza, ale ja tego nie zmienię. Odnośnie tego porozumienia – był sporządzony akt notarialny, miał się Pan Burmistrz spotkać ze Starostą, jest odpowiedź, jest czas do 31 grudnia. Może to i dobrze, będzie nowa Rada, która może rozstrzygnie ten problem, dlatego, że ja jakbym chciał rozwiązać taki problem, to nie poszedłbym do prasy i nie opisywałbym tego, tylko raczej próbowałbym to w jakiś inny sposób załatwić. Są różne drogi realizacji i dogadywania się i niewątpliwie tą kwestię należy uregulować, ale podejrzewam, że dokona tego następna Rada.

- Burmistrz Miasta: A dlaczego nie ta Rada ?

- Radny powiatowy Kraś: O to musiałby Pan zapytać te osoby, które skierowały do Pana to pismo. Proponowałbym, żeby Pan nie podchodził do tego z takimi emocjami.

- Burmistrz Miasta: Bo ja mieszkam w tym mieście i emocjonalnie podchodzę do tego, co się dzieje w moim mieście.

- Radny powiatowy Kraś: Ja też mieszkam w tym mieście i zapowiada się, że będę mieszkał i nie działałem nigdy na szkodę tego miasta.

- Sekretarz Miasta: Pan chętnie odnosi się do tej sprawy dzisiaj. To samo Burmistrz powiedział na sesji powiatowej, więc czemu Pan się wtedy nie odniósł ?

- Radny powiatowy Kraś: Ja już powiedziałem, że gdybym ja tę sprawę rozwiązywał, to inaczej bym ją rozwiązał. Ja pamiętam, że była sesja i później było spotkanie dotyczące tej bursy, ale czy ktoś mnie o tym poinformował, nie. Tak wygląda współpraca.

- Burmistrz Miasta: Ja rozmawiałem z radnymi powiatowymi i niektórzy by chętnie zagłosowali w tej sprawie, tylko dlaczego powiat uniemożliwia rozwiązanie tej kwestii Radzie? Przecież Pan jest wiceprzewodniczącym tej Rady, a pisma są kierowane do Przewodniczącego, do Rady. Dlaczego to Rada Powiatu nie podejmie działania, nie potrafi się określić?

- Przewodniczący Zawisza zapoznał wszystkich z pismem Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu w sprawie powstającego w naszym mieście sklepu zajmującego się sprzedażą tzw. „dopalaczy”, czyli środków odurzających o działaniu zbliżonym do narkotyków. Mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo oraz przyszłość dzieci Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne pragnie zwrócić uwagę na to niebezpieczne zjawisko i uwrażliwić na ten problem.

- Radny Bobras spytał co dalej z inwestycją na Piotrkowskiej – odp. Burmistrza: Jeśli chodzi o Piotrkowską czekam na odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Dyrektor Muzeum Ludowego Pan Tadeusz Michalski dziękując Radzie Miejskiej za wsparcie nowych inicjatyw w muzeum zwrócił się w związku z tym z prośbą o wsparcie finansowe przynajmniej w kwocie 4 tys zł, których po ostatnim remoncie i wybudowaniu „znachorówki” braknie w budżecie muzeum na opał. Jako założyciel tego muzeum Pan Michalski prosił, aby nie zapominać o tej jednostce kulturalnej. Zwrócił się również z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie większej kwoty (ok. 10 tys zł) na opał w muzeum. Pan Dyrektor podkreślił przy tym, że Biblioteka Publiczna, która nie wydaje na ogrzewanie i remonty, ma większy budżet od Muzeum. Ogrzewanie w muzeum jest bardzo ważne ze względu na eksponaty, które mogą zagrzybieć.

Burmistrz Miasta stwierdził po rozmowach z księgową jednostek kultury, że sytuacja finansowa w każdej jednostce jest taka sama, ale jeśli to będzie możliwe, jeśli będą większe wpływy z alkoholu, to wówczas jakieś środki na promocję dla muzeum zostaną przekazane.

Przewodniczący Rady dodał, że jeśli będzie to możliwe, to jakieś środki na pewno będą dołożone i muzeum nie zostanie pominięte.

Ad. 10.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 września 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 681
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-26 08:35:50
Czas publikacji: 2010-11-26 08:35:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak