Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 października 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 22 października 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Pan Damian Szmigielski – p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk oraz Pan Damian Szmigielski udzielili wyjaśnień odnośnie zmian w budżecie gminy.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 61 529,60.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- dochody ogółem: 22 277 521,26

- wydatki ogółem: 25 736 841,64.

Dochody:

Rozdział 80110 - Gimnazjum – dokonuje się wprowadzenia planu dochodów budżetowych w kwocie 61 529,60 zł z tytułu podpisanej umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie” a Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Realizacja programu „Comenius” odbywać się będzie w latach 2010-2012, a wezmą w nim udział dzieci z gimnazjum. Środki przeznaczone są na 24 wyjazdy studyjne i wymianę uczniów pomiędzy szkołami w Turcji oraz w Unii Europejskiej, tj. w Rumunii i we Włoszech.

Wydatki bieżące: Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na remont dróg.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia w kwocie 2,5 tys. zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem do końca roku budżetowego.

- Rozdział 75478 - Usuwanie klęsk żywiołowych – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7,5 tys. zł z uwagi na to, że środki nie zostaną wykorzystane w całości.

- Rozdział 80110 – Gimnazja – dokonuje się wprowadzenia planu wydatków w kwocie 61 529,60 zł z tyt. podpisanej umowy.

Wydatki majątkowe: Zadania jednoroczne:

- Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Uzupełnienie systemu Ewidencji Dróg Gminnych” o kwotę 8,5 tys. zł w związku z brakiem możliwości rozbudowy systemu w roku bieżącym. Uzupełnienie tego systemu miało dotyczyć obiektów mostowych. Z uwagi na nie wyłonienie do dnia dzisiejszego wykonawcy remontu mostu na Zagaciu opracowanie systemu w br. z pominięciem tego mostu byłoby niezasadne.

- Zwiększenie nakładów na zadaniu „Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi Nr 112473E w miejscowości Zagacie na odcinku 1,6 km. Likwidacja uszkodzeń mostu na rzece Czarna w miejscowości Zagacie w ciągu drogi gminnej Nr 112473E” o kwotę 7 tys. zł z przeznaczeniem na likwidację uszkodzeń mostu.

- Zabezpieczenie środków w kwocie 17 tys. zł na zadaniu „Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy” z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy obiektu.

- Burmistrz Miasta stwierdził, że prawdopodobnie będzie wstrzymane budowanie tego mostu ze względu na donosy do różnych instytucji. Umowa będzie renegocjowana. Dokończenie budowy mostu nastąpi w przyszłym roku na wiosnę. Żeby zakończyć ten etap, który jest w tym roku musimy pewne środki zwiększyć. Po zmianie umowy część pieniędzy z tej inwestycji wróci jednak do budżetu.

Zadania wieloletnie:

- Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej w Przedborzu” o kwotę 5 tys. zł w związku z poniesionymi oszczędnościami w trakcie realizacji inwestycji.

- Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część III” o kwotę 14 tys. zł w związku z oszczędnościami poniesionymi w trakcie realizacji zadania.

- Wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Trytwa” z nakładami na rok 2010 w wysokości 3,5 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie procedury opracowywania dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Rady po odczytaniu poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy pod głosowanie, które przebiegało w sposób następujący:

za - 11 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

W związku z powyższym Uchwała Nr LXVI/381/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 22 października 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-26 15:24:47
Czas publikacji: 2010-11-26 15:24:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak