Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 28 października 2010 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXVII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 11 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 11 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 11 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Przyjęcie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych oraz Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

- Przewodniczący Zawisza odczytał pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok, złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Przedborza.

Z uwagi na to, że pisma od Naczelników Urzędów Skarbowych informujące o analizie oświadczeń pozostałych zobowiązanych nie zostały jeszcze nadesłane, Przewodniczący oświadczył, iż będą one odczytane po ich otrzymaniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

Do powyższego nie wniesiono uwag.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Przewodniczący Zawisza odczytał projekt uchwały, a w związku z tym, że radni nie wnieśli zapytań do przedmiotowej kwestii (temat ten był analizowany na posiedzeniu komisji), przystąpiono do procedury głosowania nad projektem.

Wynik głosowania był następujący:

za - 10 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

Wobec powyższego Uchwała Nr LXVII/382/10 przyjęta została większością głosów Rady ( 10 za, na 12 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za, na 12 radnych obecnych na sali).

Uchwałę Nr LXVII/383/10 przekazano do realizacji.

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go procedurze głosowania. Wynik przedstawiał się następująco:

za - 8 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzymujących - 3 głosy.

W związku z powyższym Uchwałę Nr LXVII/384/10 przyjęto większością głosów Rady ( 8 głosów za, na 12 radnych obecnych na sali ) i przekazano do realizacji.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Po odczytaniu, wynik głosowania nad projektem uchwały był jednomyślny (12 głosów za ).

Uchwała Nr LXVII/385/10 przekazana została do realizacji.

e) w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Przedbórz

Przewodniczący Zawisza po odczytaniu projektu uchwały poddał go pod głosowanie, w którym oddano:

za - 11 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 1 głos.

Wobec powyższego Uchwałę Nr LXVII/386/10 przyjęto większością głosów Rady i przekazano do realizacji.

f) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady ( 10 głosów za, na 10 radnych obecnych na sali ).

Uchwała Nr LXVII/387/10 przekazana została do realizacji.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Zawisza odczytał pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu wnioskującego o podwyższenie ekwiwalentu wypłacanego strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz kursach i szkoleniach z 8 zł za godzinę do 10 zł za godzinę udziału od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Radni uznali, że tym tematem powinna zająć się już nowa Rada Miejska.

- Odczytanie pisma mieszkańca Przedborza w sprawie zatrudniania zbyt dużej ilości osób w administracji Przychodni przy ul. Częstochowskiej w Przedborzu.

- Pismo Sekcji Hodowców Gołębi Pocztowych w Przedborzu (mistrza Polski w kategorii B) w sprawie dofinansowania w kwocie 1 tys. zł.

- Odczytanie podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji 21 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków dla Pana Miłosza Naczyńskiego Burmistrza Miasta Przedborza.

- Odczytanie listu z podziękowaniami dla Rady Miejskiej i Burmistrza Przedborza od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia za udzieloną pomoc finansową po sierpniowej powodzi, która zniszczyła to miasto, z wyrazami wdzięczności dla całej społeczności Przedborza.

- Pismo Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku w sprawie wsparcia finansowego działalności humanitarnej PCK, niesienia pomocy najuboższym, sierotom i kalekom.

- Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w sprawie nadsyłania materiałów dotyczących króla Kazimierza Wielkiego oraz jego czasów, które mogą być opublikowane w periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, a są przedmiotem badań i opracowań placówek naukowych, muzeów, izb pamięci oraz osób parających się historią „małych ojczyzn”.

- Radny Kieruzal poruszył kwestię sprzątanych przydrożnych rowów i pozostawionych nieuprzątniętych worków ze śmieciami przy drodze na Zuzowy. – odp.: To było sprzątanie Lasów Państwowych.

- Radny Mąkosa zgłosił wniosek o załatwienie problemu z uciążliwym bezpańskim psem na ulicy Częstochowskiej, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci.

- Radny Zawisza poruszył sprawę przejazdu samochodów przez środek Rynku i wnioskował o postawienie tabliczki z zakazem ruchu pojazdów przez ten teren.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 28 października 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-29 14:42:28
Czas publikacji: 2010-11-29 14:42:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak