Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 4 listopada 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonała Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Barabasz, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 13 obecnych ).

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad sesji, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 13 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk oraz Burmistrz Miasta udzielili wyjaśnień odnośnie wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- dochody ogółem: 22 319 760,91

- wydatki ogółem: 25 779 081,29.

Wydatki bieżące:

- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia środków w kwocie w kwocie 5 tys. zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

- Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jst – dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 67 493,42 zł – dotyczy to zapłaconych odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum”. Odsetki płacone w trakcie realizacji zadania zaliczane są do kosztów zadania i podwyższają jego wartość majątkową. Powyższą kwotą zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym wskazanym wyżej.

Ogółem zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 62 493,42.

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- Zwiększenie nakładów na zadaniu pn. „Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi Nr 112473E w miejscowości Zagacie na odcinku 1,6 km. Likwidacja uszkodzeń mostu na rzece Czarna w miejscowości Zagacie w ciągu drogi gminnej Nr 112473E” o kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na likwidację uszkodzeń mostu.

- Zmniejszenie nakładów na zadaniu pn. „Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy” o kwotę 35 tys. zł w związku z wprowadzeniem aneksu zmniejszającego wartość umowy. Aneks i zmniejszenie nakładów planowanych do poniesienia jest spowodowane wysokim stanem rzeki Pilicy i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają wykonanie całości prac związanych z montażem przęsła mostu oraz montażem rusztu stalowego ustroju niosącego.

Zadania wieloletnie:

- Zmiany w źródłach finansowania zadania pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część I” w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.

- Zmiana w planie wydatków polegająca na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 0,79 na zadaniu pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część III”. Dokonano również zmian w źródłach finansowania tego zadania.

Ogółem zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 62 493,42.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go procedurze głosowania, które przebiegało w sposób następujący:

za - 10 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 2 głosy.

Wobec powyższego Uchwała Nr LXVIII/388/10 przyjęta została większością głosów Rady ( 10 za, na 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 4 listopada 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-29 15:26:40
Czas publikacji: 2010-11-29 15:26:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak