Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2010 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z LXIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 12 listopada 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Urszula Bemnarek-Ślusarczyk – Radna Powiatu Radomszczańskiego

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pan Mariusz Pawłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

oraz sołtysi z terenu gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LXIX sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych gości oraz stwierdzając quorum posiedzenia (na 15 radnych – 15 obecnych).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 15 głosami.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 15 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz Miłosz Naczyński.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

Komisje stałe w tym czasie nie obradowały.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Wyjaśnienia zmian w przedmiotowym projekcie uchwały dokonała Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 64 788,00.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody ogółem: 22 565 077,91

- Wydatki ogółem: 26 024 398,29.

 

Dochody:

- Rozdział 758 - Różne rozliczenia - dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 33 730,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Ponadto wprowadzono środki w wysokości 29 058,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych w wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 2 tys. zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów, niż ustalono wstępnie.

Wydatki:

- Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 29 058,00 zł.

- Rozdział 80110– Gimnazja – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 33 730,00 zł.

- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 7 tys. zł z przeznaczeniem jako wkład własny 20 % przy realizacji tego zadania.

- Rozdział 90001 – Gospodarka Ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 270,53 zł w związku z tym, że środki nie zostaną wykorzystane w br.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1,5 tys. zł w związku z niewykorzystaniem środków w br. budżetowym.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 3 770,53 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska, a także zmniejszenia w kwocie 6 tys. zł w związku z planowanymi oszczędnościami w tym rozdziale.

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się środki w wysokości 1 tys. zł w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe:

- Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany w planie polegającej na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 5 400,00 zł.

Przewodniczący Zawisza odczytał projekt uchwały, po czym przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania był następujący:

za - 12 głosów

przeciw - 2 głosy

wstrzymujących - 0 głosów.

W związku z powyższym Uchwała Nr LXIX/389/10 przyjęta została większością głosów Rady ( 12 za, na 14 radnych obecnych na sali ) i przekazana została do realizacji.

b) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady ( 15 głosów za, na 15 radnych obecnych na sali ).

Uchwała Nr LXIX/390/10 przekazana została do realizacji.

c) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Wynik głosowania nad projektem uchwały był jednomyślny (15 głosów za ).

Uchwała Nr LXIX/391/10 przekazana została do realizacji.

d) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr LXIX/392/10 przyjęta została przez Radę jednogłośnie 15 głosami i przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Przedborza w kadencji 2006-2010.

- Głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Miłosz Naczyński, który podziękował Radzie Miejskiej za pracę w mijającej kadencji, a szczególnie tym radnym, którzy współpracowali przy uchwalaniu budżetu i zmian budżetu gminy, bo- jak powiedział- tylko to może owocować realizacją programu na dany okres. „Najważniejsze jest bowiem to, co realizujemy dla dobra mieszkańców. Nieważne są waśnie i spory polityczne, bo na szczeblu lokalnym tej polityki nie powinno być. Chciałem dlatego podziękować również sołtysom z naszej gminy, którzy współpracowali z nami przez tę kadencję, bo to od nich wychodziły różne wnioski i uwagi w sprawach bieżących, które mogliśmy poprawiać i usprawniać. Jako burmistrz muszę uznać tę kadencję za udaną. Jestem zadowolony z efektów pracy, które zaowocowały bardzo dużym, wręcz skokowym wzrostem inwestycji, mających na celu rozwój infrastruktury naszego miasta i gminy oraz poprawiających warunki życia mieszkańców w mieście, jak i na wsiach. Celem mojej kadencji był wzrost inwestycji z możliwością pozyskania na nie nowych źródeł finansowania”. W tym miejscu Pan Burmistrz omówił realizację wszystkich zadań inwestycyjnych poczynionych w całej mijającej kadencji. Na zakończenie Burmistrz Naczyński jeszcze raz podziękował radnym i sołtysom za dotychczasową współpracę, która zaowocowała inwestycjami w gminie i będzie procentowała w przyszłości, a tym, którzy ponownie kandydują do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego lub na Burmistrza Miasta życzył powodzenia w wyborach do samorządów. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że radni przyszłej kadencji będą kontynuowali pewne zamierzenia inwestycyjne, które są już uchwalone. Dodał, że w prowizorium budżetowym na przyszły rok Klub Sportowy Pilica Przedbórz, który awansował w tym roku do III ligi, ma zabezpieczone środki w wysokości 150 tys. zł, do tej pory to było 110 tys. Burmistrz zwrócił uwagę, że te pieniądze, jeśli klub wygra przetarg, powinny trafiać głównie do naszych zawodników, z naszego rejonu, ponieważ zadaniem gminy jest wspieranie sportu, ale przede wszystkim naszej młodzieży i naszych zawodników, natomiast na osoby z zewnątrz powinny być środki od sponsorów.

- Przewodniczący Rady Krzysztof Zawisza podsumowując kadencję 2006-2010 powiedział, że była ona kadencją udaną, kadencją dużych inwestycji jak na gminę Przedbórz i jej budżet. Finanse i budżet gminy były zawsze pozytywnie opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gdybym tylko ja mógł o tym decydować, na pewno prowadziłbym politykę finansową bardziej agresywną, ale to jest tylko moje zdanie. Może nie była to kadencja zbyt szczęśliwa, bo przecież w trakcie tej kadencji zmarło dwóch naszych kolegów – Przewodniczący Rady Józef Zbigniew Słoniewski i Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz. Ze swej strony dziękuję wszystkim za współpracę w tej mijającej kadencji – koleżankom i kolegom radnym, Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Sołtysom oraz pracownikom urzędu.

- Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich - radna Zofia Będkowska stwierdziła, że zabrakło w tym podsumowaniu Pana Burmistrza przedstawienia pasywów, skoro przedstawione zostały aktywa. Przydałby się bilans – tyle wykonano, a takie są zobowiązania. Nie neguję tego, co powiedział Pan Burmistrz. Zrobiono, co zrobiono, ale powiem krótko – zostały nam do spłacenia wielomilionowe długi, które będziemy wspólnie spłacać, nie Rada, nie Pan Burmistrz, ale my wszyscy i musimy być tego świadomi. Nie wykorzystano środków unijnych w takim stopniu, w jakim można było je wykorzystać. Za mało tych środków wykorzystaliśmy na okres 2007-2013, a myślę, że takiego dobrodziejstwa już nie będzie. Bardzo ubolewam nad gimnazjum, że przepadły nam ogromne pieniądze. Po huraganie w Józefowie Starym nie zrobiona została droga, poza niewielkim jej fragmentem. Być może rzeczywiście nie było takiej możliwości, dlatego apeluję do przyszłej Rady i władz, żeby ludziom tam mieszkającym zrobić tę drogę. Chciałabym podziękować obecnym radnym oraz sołtysom za współpracę i wszystkim, którzy będą pracować w następnej kadencji, życzyć merytorycznej pracy, z większym zaangażowaniem.

- Przewodniczący Rady dodał, że na pewno zostało jeszcze dużo do zrobienia, ale nie ma co straszyć pożyczkami, bo w skali budżetu to nie są takie duże kwoty. Kredyty nie były brane w providencie, smskredyt czy innych komercyjnych bankach. A kto się łudzi, że ktoś komuś daje coś za darmo, albo bez swojego wkładu jest w wielkim błędzie. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo kadencja czterech lat tego nie załatwi.

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Jan Mąkosa podziękował ze swej strony za współpracę na komisjach i sesjach Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, prezydium Rady, pracownikom urzędu, radnym powiatowym i sołtysom. Radny przeprosił jednocześnie tych wszystkich, którzy być może jego zachowaniem nieraz poczuli się obrażeni, bo, jak powiedział, czasami tak bywa, że człowiek się niepotrzebnie unosi, ale to wszystko było dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest nasze miasto i nasza gmina. Jako przewodniczący komisji, która zajmowała się budżetem tej gminy, przedstawię kilka liczb, ponieważ chciałbym rozwiać mity, które krążą już przed wyborami o tym, jak ta Rada bardzo zadłużyła gminę. Patrząc na te inwestycje, które zostały zrobione, nie wstydzę się tego jako radny. Ja wiem, że Pan Burmistrz nie zrobił wszystkiego, jak byśmy chcieli, zawsze można jeszcze coś tam dołożyć, ale nikt nie jest idealnym burmistrzem. Parę spraw bym inaczej widział i nieraz się sprzeczaliśmy, ale tak to jest. Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej. Odnośnie natomiast liczb - na obecną chwilę można powiedzieć, że dochody są w granicach 22,5 mln zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w tym roku wyniosą 611 689,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3 459 320, 35 zł, ogólne planowane zadłużenie na koniec bieżącego roku ma wynieść 7 640 000,00 zł. Chciałbym jednak podać Państwu dwa bardzo ważne wskaźniki, mówiące o płynności finansowej naszej gminy. Wskaźnik zadłużenia wynosi 34,43 % dochodów, przy maksimum do 60 %. Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek oscyluje w granicach ok. 3 %, przy maksimum do 15 %. Uważam zatem, że przy tych inwestycjach nie jest to źle. Będąc radnym dwóch ostatnich kadencji uważam, że nie były to stracone kadencje, wiele spraw zostało pozytywnie załatwionych. Natomiast zadłużenie nie narosło w jednej kadencji, przejęliśmy je przecież. Z tego, co pamiętam w tamtej kadencji wynosiło ono chyba ok. 3 mln zł. Zawsze zadaje sobie pytanie czy głosować za zaciągnięciem kredytu, który ma być wkładem własnym przy pozyskiwaniu środków unijnych. Kładzie się wtedy na szalę czy wziąć kredyt i coś zrobić, czy nie brać i nic nie robić. Jeśli to zadłużenie byłoby na poziomie tych 3 mln, to byłyby głosy, że nic ta rada i ten burmistrz nie zrobili. Myślę, że każdy z radnych, burmistrz i urzędnicy chcą jak najlepiej dla tego miasta i gminy. Na koniec chciałbym podziękować raz jeszcze wszystkim za współpracę i życzyć samych sukcesów w pracy samorządu, jak i w życiu osobistym.

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Barabasz przyłączyła się do podziękowań za współpracę wszystkim koleżankom i kolegom z Rady, jak również sołtysom z terenu gminy. Ze swej strony chciałam, powiedziała Wiceprzewodnicząca, żeby jak najwięcej środków trafiło na wieś. Osobiście zaangażowałam się w pozyskanie funduszy sołeckich. Wyszło to z różnym skutkiem, mimo niechęci Pana Burmistrza, ale jakieś małe inwestycje zostały zrealizowane w każdej wsi. Życzę w następnej kadencji dobrej współpracy między gminą, urzędnikami i sołtysami, żeby szła ona w dobrym kierunku i żeby każdy był zadowolony z naszej pracy.

- Radna Olejnik nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnej Będkowskiej stwierdziła, że jedynym zarzutem Pani radnej były zaciągnięte kredyty, a przecież, jak podkreśliła, Pan Burmistrz z Panią Skarbnik nie zaciągnęli tych kredytów sami, tylko wszyscy radni w większości głosowali za każdą pożyczką czy kredytem. To Rada Miejska, albo jej 90% współpracowała przy tym. Pani Skarbnik z Burmistrzem nie brali tych kredytów po cichu w bankach bez wiedzy Rady. Ale tak się dzieje, bo jest kampania wyborcza i tak jest co cztery lata. Nas nie będzie i też tak będzie.

- Radna Będkowska odnosząc się do wypowiedzi radnej Olejnik: Zarzutem nie jest tylko zadłużenie, ale ubolewam cały czas nad tym, że w minimalnym stopniu pozyskane zostały środki unijne. Dla mnie ważne są projekty inwestycyjne, a nie projekty miękkie, typu PPWOW. Dlatego moim zarzutem są środki zewnętrzne na inwestycje, a nie tylko zadłużenie gminy.

- Radna Olejnik odpowiedziała, że jeżeli gmina nie ma przygotowanych projektów, to wszystkie sprawy związane z inwestycjami przedłużają się w czasie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że np. jak mamy działkę i chcemy na niej coś wybudować, to musimy mieć mapki, pozwolenia, projekty, itd. To samo dotyczy inwestycji w każdej gminie. Jeżeli byłyby projekty przygotowane, to cóżby stało na przeszkodzie? Nikt z nas nie hamowałby tego. Pracownicy inwestycji musieli nad tym pracować.

- Burmistrz Miasta stwierdził, odnosząc się do Przewodniczącej KSO - Pani Zofii Będkowskiej, że jeżeli ktoś ma jakieś zarzuty do kogoś, to powinien się uderzyć w pierś, bo będąc radnym i twierdząc, że zna się na finansach i środkach unijnych, trzeba było zaproponować, jaki wniosek mamy jeszcze złożyć. Najprostsze jest jednak demagogiczne uprawianie krytyki. Jeśli chodzi o inwestycje w 2007 r. – nie mieliśmy żadnych projektów na początek kadencji, musieliśmy szykować te projekty, w 2008 r. też. Ruszył nabór dopiero w 2009 r. jeżeli chodzi o środki unijne i o tym mówiłem na komisjach i sesjach. Ci, którzy słuchali powinni wiedzieć, że nabory faktyczne w naszym województwie, jeśli chodzi o RPO i PROW, ruszyły dopiero w 2009 i 2010 r. To jest drugi rok, w ub. roku pozyskaliśmy, w tym roku pozyskiwaliśmy, ale nie wszystkie projekty przechodzą. Formalnych błędów, jeśli chodzi o projekt na gimnazjum nie było, ale nie tylko my nie dostaliśmy tych pieniędzy. Natomiast tam, gdzie można było składaliśmy wnioski i nie mam do siebie, jak i do osób, z którymi współpracuję, nic do zarzucenia, bo wszędzie, gdzie była możliwość składania i szansa pozyskania tych środków, tam składaliśmy te wnioski. Ale wiadomo, że można składać wnioski, a niektóre nie przejdą. Pieniądze idą na duże aglomeracje. Na drogi dojazdowe, wiejskie w naszym województwie bardzo ciężko jest cokolwiek przeforsować, oprócz Starej Wsi, którą udało się zrobić. Szkoda, że przy tej okazji nie udało się załatwić powiatowej drogi. Jest jeszcze okres dwóch lat, w których można będzie te środki unijne pozyskać, projekty już mamy przygotowane w przeciwieństwie do tego, co zastaliśmy kiedyś, kiedy tych projektów nie było oprócz projektu na gimnazjum, ale wtedy można było wcześniej składać te wnioski. To jest kwestia oceny każdego radnego czy zrobiliśmy tyle, czy złożyliśmy tyle. Ja też chciałbym zrobić więcej, ale trzeba być realistą i na tyle, na ile można pozyskać, musimy podejmować starania. Nie wszystkie wnioski bylibyśmy w stanie przygotować w urzędzie, musimy zlecać je firmom konsultingowym i to są dodatkowe koszty. A jeżeli nie ma odpowiedniej aprobaty w Urzędzie Marszałkowskim, to może być najlepszy wniosek, a Zarząd przyzna pieniądze innym. Taka jest nasza rzeczywistość. Natomiast w sprawie drogi na Józefowie Starym – byłem w Urzędzie Marszałkowskim, u Pani Wojewody, rozmawialiśmy z Regionalną Dyrekcją Lasów i z centralą w Warszawie, żeby to jakoś rozwiązać. Wszyscy wtedy obiecywali, ale na obietnicach się skończyło. Realny był projekt wspólny z inną gminą, ale wójt Aleksandrowa nie chciał z nami tego realizować. Taka jest niestety rzeczywistość. W przypadku Józefowa mieliśmy obietnicę wojewody, instytucji centralnej, a jak przyszło do realizacji, to spada to na barki gminy. Tak jest nie tylko w sprawach inwestycji, ale również w innych sprawach nasz budżet jest obciążany zadaniami zewnętrznymi, tak jak np. dotacje do podręczników – najpierw było 100 % dotacji, a teraz jest już tylko 80 % i wymagany jest nasz wkład. Te pieniądze przecież moglibyśmy przeznaczyć na coś innego. W oświacie, jeśli chodzi o nauczycieli – zmiana ustawy w tym roku dotknęła nasz budżet kwotą prawie 400 tys. zł, które musieliśmy wyasygnować na dodatkowe wypłaty dla nauczycieli. Niestety coraz więcej obowiązków zrzucanych jest na gminę, ale nie idą za tym pieniądze.

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk zwróciła się do Rady z podziękowaniem za pracę w tej mijającej kadencji. Mieliście Państwo bardzo trudną kadencję i bardzo odpowiedzialną, bo to Wy przyjęliście na swoje barki rozwój gminy w taki sposób, a nie inny i to Wy przyjęliście na siebie te zadłużenia, tę krytykę i wszystko. Jesteście przedstawicielami mieszkańców i to oni, wyborcy, Was rozliczają. I jeszcze jedno - medal ma zawsze dwie strony i tę jaśniejszą, i niestety tę trochę ciemniejszą. Nie wszystko, jak Państwo wiecie, przy wykonywaniu zadań wychodzi. Dlatego bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.

- Radny Cieciura zapytał z jakim zadłużeniem zaczęliśmy tę kadencję, a z jakim zakończyliśmy. – odp. Burmistrza: Gmina była zadłużona na 3,2 mln zł, a teraz jest 7,6 mln zł, czyli wzrosło o 4,4 mln zł i są to kredyty i pożyczki, które czasami lepiej wziąć, niż finansować z własnego budżetu, bo pożyczki są umarzalne częściowo i mają znikome oprocentowanie. W efekcie końcowym więcej bierzemy, niż oddajemy, więc to jest opłacalne źródło finansowania. Jeśli chodzi o inwestycje – wykonaliśmy je za 19 mln. Tak więc to jest skala tego czy trzeba pewne rzeczy pozyskiwać, żeby budować, bo nikt nam tego nie zabierze, tych dróg, budynków, gimnazjum, szatni szkoły, to już zostanie dla wszystkich, bo wszyscy z tego korzystają.

Ad. 8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Przewodniczący Krzysztof Zawisza oddał głos Pani Beacie Pakule z Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu, która przekazała Radzie Miejskiej informację na temat zapotrzebowania Sądu Rejonowego co do liczby skazanych zobowiązanych do wykonywania na terenie miasta i gminy Przedbórz pracy społecznie użytecznej lub pracy w ramach kary ograniczenia wolności.

- Przewodniczący odczytał pisma od Naczelników Urzędów Skarbowych, informujące o analizie oświadczeń majątkowych zobowiązanych radnych oraz Sekretarza Miasta, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, które wpłynęły do Rady po 30 października.

Do powyższego nie wniesiono uwag.

- Przewodniczący zapoznał radnych z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania radomszczańskiej policji w 2011 roku kwotą 18 tys. zł, w tym 4 tys. na dodatkowe służby prewencyjne oraz 14 tys. zł na częściowe sfinansowanie wspólnie z gminami Masłowice i Wielgomłyny zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla policjantów Komisariatu Policji w Przedborzu. – Pan Przewodniczący oświadczył, że tą sprawą zajmie się nowa Rada Miejska.

- Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 2 listopada 2010 r., w sprawie opinii dotyczącej informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Przedbórz za I półrocze 2010 roku.

- Rada Miejska zapoznana została z pismem ze Starostwa, odnośnie wykorzystania przez Gminę Przedbórz nieruchomości darowanej przez Powiat Radomszczański, informującym o tym, iż Zarząd Powiatu w całości podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wcześniejszym piśmie z dn. 22.10.2010 roku.

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa zwrócił się do radnych z uwagą, iż widzi podczas tej ostatniej sesji tarcia między radnymi na koniec kadencji, a przecież mieli już na to czas. Dodał również, że jeśli ktoś miał do czynienia z funduszami unijnymi, to wie, że nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Na koniec Pan Sołtys życzył wygranej wszystkim kandydującym w wyborach do samorządu.

- Radny Powiatowy Ireneusz Kraś jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podziękował za czteroletnią współpracę w mijającej kadencji wszystkim radnym, przewodniczącym komisji, Panu Sekretarzowi, pracownikom urzędu, Panu Burmistrzowi, Sołtysom, Radnej Powiatowej Pani Bemnarek-Ślusarczyk. Wszystkim tym, którzy kandydują w wyborach i biorą udział w kampanii wyborczej życzył powodzenia, zdrowej rywalizacji oraz żeby osiągnęli swoje cele i pracowali przede wszystkim dla dobra ludzi.

- Radna Powiatowa Urszula Bemnarek-Ślusarczyk zabrała głos informując, iż nie kandyduje w tych wyborach, ale po latach spędzonych w Radzie Powiatu może z całą pewnością powiedzieć, że jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca wielkiego zaangażowania i m. in. dlatego nie kandyduje w wyborach, bo wie, ile trzeba zaangażowania, żeby tę pracę wykonywać bardzo dobrze. Radna zaznaczyła, iż w niektórych przypadkach kampania wyborcza jest kuriozalna i rządzi się swoimi prawami. Pani radna podkreśliła, że w tej kadencji nie było konkretnej współpracy Pana Naczyńskiego ze starostwem. Odnosząc się z kolei do zrealizowanych w tej kadencji inwestycji Pani Ślusarczyk zapytała, kiedy skończona zostanie ulica Mostowa, ponieważ mieszka przy tej ulicy, a nie została ona w 1/5 zakończona, nie wiadomo dlaczego. Dodała, że jest w tym mieście również przedsiębiorcą i w jej przychodni leczy się 1600 osób, a parking przy tej przychodni wygląda tak, że pożal się Boże. Poza tym Pani Bemnarek-Ślusarczyk upomniała się o to, że będąc szarym mieszkańcem tej gminy jest tak wyjątkowo traktowana, co jest rzeczą kuriozalną, a mówienie o tym, że ulica Mostowa została zrobiona jest kpiną z rzeczywistości.

Na koniec Pani Radna Powiatowa podziękowała wszystkim, którzy mieli z nią kontakt, którzy z nią współpracowali w różnych sferach życia oraz życzyła sukcesów w każdej dziedzinie życia, mając nadzieję na spotkania na co dzień w przyszłości.

- Radny Trzeciak zwracając się do radnych powiatowych poprosił o odpowiedź na pytanie, co szczególnego zrobili dla tej gminy, dla miasta Przedborza, jakie mają osiągnięcia w Radzie Powiatowej.

- Radna Bemnarek–Ślusarczyk odpowiedziała, że dla Szpitala Powiatowego w Radomsku pozyskane zostało 160 mln zł, powstała Przychodnia Specjalistyczna na ulicy Leśnej z nocną i weekendową pomocą ambulatoryjną, a w przyszłym roku będą tam specjaliści w większym wymiarze. Poza tym zrobiona została termomodernizacja budynku liceum. Pani Ślusarczyk dodała, że jeśli chodzi o projekty duże i twarde, to środki unijne na to szły ogromne, tylko w Przedborzu poszło się na łatwiznę i budowało się to, co było łatwe i na co środki były najłatwiejsze do pozyskania. Drogi i kanalizacja są najtrudniejsze i tego się nie robi, bo kanalizacja leży zakopana w ziemi, a Pan Naczyński musi budować i robić to, co musi być widać.

- Radny Trzeciak odnosząc się do wypowiedzi Pani radnej stwierdził, że nocna opieka ambulatoryjna należy się mieszkańcom, tak jak psu buda.

- Radny Kraś stwierdził, że o tym czy spotkamy się w następnej kadencji, czy nie zadecydują wyborcy. Nie chciałbym podejmować tej dyskusji, która została wywołana. Pani radna przedstawiła już nasze osiągnięcia na rzecz miasta. Praca w Radzie Powiatowej ma trochę inny wymiar. Uważam, że bardzo dużym sukcesem jest termomodernizacja liceum, będzie tam jeszcze zmodernizowane otoczenie, będzie kostka w najbliższym czasie, dużą sprawą jest załatwienie nocnej i świątecznej pomocy. Było zagrożenie likwidacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy – udało się to obronić, uważam to za duży sukces społeczny. Kończąc wypowiedź radny przeprosił za swoje niedociągnięcia, ewentualnym następcom w Radzie Powiatu życzył natomiast, żeby zrobili o wiele więcej, podkreślając, że praca w tej radzie ma swoją specyfikę.

- Radna Olejnik zauważyła, odnosząc się do sprawy nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej, że to nie chodzi o dbałość o nas. Pani radna przytoczyła sytuację, która miała miejsce w przychodni, w której pracuje, kiedy ordynator ze szpitala powiatowego w rozmowie telefonicznej prosił, aby nie wydawano skierowań do szpitala w Końskich, ponieważ to nie jest nasz rejon. Tak więc nie o to chodzi, że o nas dbają i nas tak kochają, tylko dlatego, żeby nie brakło wielkiemu szpitalowi pacjentów, chociaż nie mam nic przeciwko żadnemu szpitalowi.

 

- Burmistrz Miasta odniósł się do sprawy współpracy ze starostwem i powiedział, że w tej kadencji, jeśli chodzi o chodniki zrobiliśmy o wiele więcej, niż w poprzednich, są na to dokumenty. Jeśli chodzi o drogi powiatowe – jest to zadanie powiatu. Każdy ma swoje zadania, my jako gmina mamy drogi gminne, wodociągi, kanalizacje i na to musimy mieć pieniądze. Jeżeli jakiś samorząd nie potrafi samodzielnie tego realizować, to jest inna sprawa. Powiem może jak było z drogą na Starą Wieś – był projekt na tę drogę, na posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawiłem cały harmonogram pozyskania środków unijnych w ramach porozumienia starostwa i gminy, harmonogram co i do kiedy trzeba przygotować. Starostwo stwierdziło, że nie wyrobi się w czasie. My mieliśmy wtedy jeszcze gorzej, bo robiliśmy te dokumentacje na budowę drogi od podstaw, ale zdążyliśmy, chociaż terminy były napięte. Byłem w tej sprawie u Marszałka Fisiaka i dostaliśmy zielone światło na wspólny projekt. Tylko, że do wspólnego projektu musi być i starostwo i gmina. Jeżeli Starosta mówi nie, to ja nie będę ryzykował swojego projektu. Potem Starosta próbował innymi ścieżkami tę drogę powiatową wyremontować i nie udało się. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – dwa razy rozmawiałem ze Starostą i obiecał, że będziemy to realizować. My mieliśmy dołożyć 25 %, starostwo 25 % i 50 % miało być z tego programu NPPDL. Niestety usłyszeliśmy, że są inne priorytety, a po złożeniu pisemnej prośby o współpracę, żeby pozyskać środki z programu i złożyć wniosek na przyszły rok, dostaliśmy odmowę, bo są priorytety w innych gminach. Tak więc, jeśli chodzi o zadania budowy dróg, tam gdzie wychodziłem z inicjatywą, taka była współpraca. Starosta twierdził, że my mamy mniejsze szanse, jeśli chodzi o pozyskanie środków na drogę Góry Mokre - Żeleźnica. Dostaliśmy jednak pieniądze na drogę Zagacie - Józefów. Można więc było wykorzystać sytuację i ten projekt wspólny ze starostwem by przeszedł. Niestety, do współpracy potrzeba dwóch stron, które zgodnie będą podejmować wyzwania i zadania dla dobra społeczności. Nie będę teraz już zagłębiał się w spory z internatem, bo nie pora i miejsce na to. Myślę, że nowe rady - w samorządzie powiatowym i naszym - spojrzą na to inaczej, ponieważ to jest dla dobra ludzi, mieszkańców, a nie powinny to być sprawy polityczne czy jakiekolwiek inne.

Życzyłbym wszystkim, którzy startują w tych wyborach, aby osiągnęli z sukcesem swój mandat, natomiast tym, którym się nie uda, żeby nas wspomagali, ponieważ zawsze, jeśli będzie wola współpracy, to można więcej osiągnąć i zrealizować. Dziękuję wszystkim serdecznie za dotychczasową współpracę i życzę wszystkim tym, którzy będą zasiadać w samorządzie, aby wypełniali swoje mandaty dla dobra mieszkańców miasta i gminy.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LXIX sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 12 listopada 2010 roku.

 


Liczba odwiedzin : 815
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-12-16 14:28:53
Czas publikacji: 2010-12-16 14:28:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak