Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z I sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – burmistrz miasta

Pan Wojciech Karbownik – sekretarz miasta

Pan Krzysztof Maciejewski - poseł na Sejm RP

Pan Andrzej Plutecki – wicestarosta powiatu radomszczańskiego

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak - radna powiatu radomszczańskiego

Pan Wojciech Ślusarczyk – radny powiatu radomszczańskiego

dyrektorzy jednostek samorządowych

sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego. Otwarcia dokonał najstarszy wiekiem radny Władysław Obarzanek, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny Senior powitał na wstępie wszystkich przybyłych na obrady sesji.

Ad. 2.

Ślubowanie nowo wybranych radnych.

Przystępując do ceremonii ślubowania Radny Senior poprosił zebranych o powstanie, po czym odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

zaś najmłodszy wiekiem radny Dawid Stawiarski odczytywał z listy kolejno nazwiska radnych, którzy wypowiadając zwrot „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” potwierdzili wolę złożenia ślubowania.

Aktem tym nowo wybrani radni stali się pełnoprawnymi radnymi.

- Przewodniczący obrad złożył wszystkim nowo wybranym radnym gratulacje oraz życzenia dobrej współpracy w kadencji 2010-2014.

Ad. 3.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

- Przewodniczący obrad oddał głos radnemu Zawiszy, który złożył wniosek o przerwanie obrad do wtorku i wstrzymanie się z wyborem przewodniczących rady do czasu wyboru nowego burmistrza miasta zgodnie z wolą mieszkańców miasta i gminy.

- Radny Mąkosa poparł wniosek radnego Zawiszy i stwierdził, że jest to ze wszech miar logiczny wniosek, ponieważ wiadomą sprawą jest, że przewodniczący rady, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji współpracują ściśle z nowo wybranym burmistrzem, tak więc wniosek jest naprawdę słuszny i godny poparcia.

- Radna Szwed stwierdziła, że wniosek ten nie jest adekwatny do sytuacji, ponieważ obecni są wszyscy radni i nie zachodzi żadna przesłanka, żeby przełożyć wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Radna mówiła dalej: Zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo, które obdarzyło nas zaufaniem i będziemy starać się pracować w samorządzie na rzecz gminy Przedbórz niezależnie od opcji politycznych. Będziemy musieli zmagać się z różnymi sytuacjami, dlatego uważam, że powinniśmy dzisiaj dokonać wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Natomiast czy to będzie ten czy ten burmistrz, każdemu z radnych przyjdzie z nim tutaj współpracować i to nic nie zmieni.

- Radna Olejnik oświadczyła, że między teorią, a praktyką jest duża rozbieżność. „Społeczeństwo nas wybrało i dlatego należy się tym, którzy nas wybierali, żebyśmy swoje prywatne sprawy zostawili daleko stąd i w sposób bardzo odpowiedzialny stanęli na wysokości zadania. Wiemy jak to było w poprzednich latach”.

- Radny Mąkosa zwracając się do radnej Szwed dodał, że przesłanką jest właśnie to, żeby taki wybór dokonał się po wyborze burmistrza. „Proszę sobie przypomnieć, jak to było w poprzednich kadencjach – obwieszczenie Komisarza ukazało się późno i wybory władz rady odbyły się po wyborach na burmistrza. Nikt nie neguje tego, że wybrało nas społeczeństwo, chodzi tylko o dobrą współpracę. Dobrze Pani o tym wie, że mam rację, bo przecież pracowała Pani w urzędzie. Dobra współpraca przekłada się na dobro dla naszego miasta i gminy, a takie przepychanki nie są dobre, bo cierpi na tym społeczeństwo właśnie”.

- Radna Szwed odpowiedziała, że przecież nikt z radnych siedzących na sali nie powiedział, że nie będzie współpracował z burmistrzem, z radą czy radnymi. „Uważam, że wszyscy powinniśmy współpracować, żeby móc spojrzeć sobie prosto w twarz i powiedzieć, że godnie reprezentowaliśmy nasze społeczeństwo i mieszkańców, którzy powierzyli nam ten mandat zaufania. W poprzedniej kadencji wyniki wyborów na burmistrza zostały ogłoszone w późniejszym terminie i zmieściliśmy się w terminie akurat po drugiej turze wyborów i nie było problemu, ale w tej chwili też nie ma problemu. Natomiast jeśli są Państwo innego zdania wniosek i tak musi zostać przegłosowany”.

- Sekretarz Miasta Wojciech Karbownik zwracając się do radnych powiedział, że jest to kwestia tylko kilku dni, bo nie ma postawionej „kropki nad i”, więc przecież można poczekać jeszcze chwilę na wybór burmistrza.

- Radna Szwed: Dlaczego nie potrafimy się od razu na pierwszej sesji dogadać. Dlaczego przekreślacie od początku tę współpracę?

- Radny Zawisza zaproponował wobec powyższego godzinną przerwę w obradach.

- Radna Olejnik spytała czy Pani radna Szwed wypowiada się w imieniu wszystkich pozostałych radnych.

- Radna Ocimek: Chcemy wybrać przewodniczącego teraz, bez względu na to, kto zostanie wybrany burmistrzem Przedborza.

- Radna Olejnik: Jak już mówiłam praktyka z teorią nie zawsze idzie w parze. Historia nie zapisała takiego faktu, żeby opozycja współpracowała z burmistrzem, z prezydentem czy z rządem. Widzicie to w telewizji - czy jest jakiś przedstawiciel w rządzie, który współpracuje z opozycją ? Mnie jest to obojętne, bo nie będę kandydowała do tej funkcji, a dla mnie nominacją jest wybranie mnie do Rady, tylko poczekajmy dla dobra ogółu, nie stanie się nic, jak poczekamy do wtorku. Zrobicie Państwo jednak jak chcecie, to jest Wasza decyzja, mamy przecież demokrację.

- Radna Będkowska stwierdziła, że dobra, konstruktywna opozycja mobilizuje do współpracy i właściwej pracy całą Radę.

- Radna Olejnik: Ale nigdy współpraca z burmistrzem czy wójtem opozycji nie układa się, jeśli burmistrz czy prezydent jest w opozycji z daną radą, partią. Mamy przykłady z Kamieńska, z Radomska, nie musimy rozpatrywać naszej rady, bo nie mówimy tylko o współpracy między nami, ale ogólnie, że to jest trudne, to jest taki proces społeczny. Jeśli jest opozycja PO – PiS, to jaka jest współpraca tam wysoko w rządzie ?

- W związku z wyczerpaniem dyskusji w tej kwestii Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej do wtorku po II turze wyborów. Radni głosowali w sposób następujący:

za - 7 głosów

przeciw - 8 głosów

wstrzymujących - 0 głosów

Wniosek został odrzucony większością głosów Rady.

- Wobec powyższego Radny Senior zwrócił się do Rady o powołanie komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia tajnego głosowania, wyłaniającego przewodniczącego Rady.

Proponowany skład komisji:

Radna Olejnik zgłosiła do komisji radnego Jana Mąkosę, radna Szwed zgłosiła radną Alicję Ocimek, a radny Mąkosa - radną Zofię Będkowską, którzy wyrazili zgodę.

- Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład zaproponowanej komisji skrutacyjnej, który radni przyjęli jednogłośnie 15 głosami.

W skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym wybrano:

  • radnego Jana Mąkosę,

  • radną Alicję Ocimek,

  • radną Zofię Będkowską.

- W dalszej części obrad Radny Senior wystąpił do Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady.

Radna Będkowska zgłosiła kandydaturę radnej Marii Aliny Szwed, która wyraziła swoją zgodę na kandydowanie, natomiast radna Olejnik zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Zawiszy, który również wyraził na to zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

- Przewodniczący obrad ogłosił przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie wznowiono obrady.

- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jan Mąkosa rozdał wszystkim radnym karty do głosowania oraz przedstawił zasady postępowania w głosowaniu tajnym.

Wywoływany z listy poszczególny radny w sposób tajny oddaje ważny głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata, opowiadając się za jego wyborem. Jeśli radny postawi znak „x” w kratce przy nazwisku obu kandydatów lub nie postawi znaku „x” w żadnej kratce – głos uznany zostaje za nieważny.

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji - Jan Mąkosa odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdzającej, że radna Maria Alina Szwed otrzymała 8 głosów za, a tym samym została wybrana na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

( Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu. )

- Radny Senior Władysław Obarzanek odczytał Uchwałę Nr I/01/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu, złożył gratulacje nowej Przewodniczącej i życzył, aby współpraca w Radzie układała się naprawdę dobrze, a następnie przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji nowo wybranej Przewodniczącej – Pani Marii Alinie Szwed.

- Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za okazane jej zaufanie, którego, jak powiedziała, postara się nie zawieść. „Pragnę podkreślić, że dołożę wszelkich starań, aby ta współpraca w Radzie układała nam się pomimo podziału. Pracujemy na rzecz społeczeństwa, wyborców, którzy nas wybrali, zarówno z miasteczka, jak i wsi, należących do gminy. Oni nam w pierwszej kolejności zaufali, wybrali na radnych i my reprezentujemy ich interesy, tak więc powinniśmy starać się pracować tak, żeby wyborcy byli zadowoleni z naszej pracy, ponieważ za cztery lata ocenią tą naszą pracę w Radzie poprzez udział w głosowaniu”.

Ad. 4.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

- Przewodnicząca Maria Alina Szwed poprosiła Radę o zgłaszanie kandydatów do funkcji wiceprzewodniczącego rady i sama zarekomendowała kandydaturę radnego Dawida Stawiarskiego - młodego radnego zaangażowanego w pracę samorządu, chętnego do pracy, który wykazał się pomocą w składaniu wniosku przez strażaków o dotację na samochód, i jak powiedziała radna Szwed, idąc wzorem przesłanki, którą kieruje się Burmistrz Naczyński, aby zaufać ludziom młodym.

- Radna Olejnik zgłosiła kandydaturę radnego Jana Mąkosy.

Obydwaj zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

- W związku z tym, że radny Jan Mąkosa został wcześniej wybrany do składu Komisji Skrutacyjnej i nie może jako kandydat w wyborach wchodzić w jej skład, Przewodnicząca poprosiła Radę o zgłoszenie nowego kandydata do tej komisji.

Radna Olejnik zgłosiła radnego Jana Mrozińskiego, który wyraził na to zgodę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:

  • radny Jan Mroziński,

  • radna Alicja Ocimek,

  • radna Zofia Będkowska,

który uzyskał jednogłośną akceptację Rady ( 15 głosów za ).

- Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie wznowiono obrady.

- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Alicja Ocimek rozdała wszystkim radnym karty do głosowania informując, że zasady głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady pozostają takie same, jak w poprzednim głosowaniu, a następnie wyczytywała z listy poszczególnych radnych, którzy w sposób tajny oddawali głos opowiadając się za wyborem zgłoszonych kandydatur.

- Po krótkiej przerwie i przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Alicja Ocimek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdzającej, że radny Dawid Stawiarski otrzymał 8 głosów za, a tym samym został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

( Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu. )

- Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr I/02/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu, a następnie pogratulowała nowemu Wiceprzewodniczącemu Rady życząc mu jednocześnie wielu sukcesów i satysfakcji z pracy w Radzie na rzecz społeczeństwa lokalnego.

- Przewodnicząca Rady powitała przybyłych w międzyczasie gości – posła na Sejm RP Krzysztofa Maciejewskiego, wicestarostę powiatu radomszczańskiego Andrzeja Pluteckiego, burmistrza Miłosza Naczyńskiego, radną powiatu radomszczańskiego Jadwigę Kamińską-Nowak oraz radnego powiatowego Wojciecha Ślusarczyka.

- Przewodnicząca oddała głos nowo wybranemu wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej radnemu Dawidowi Stawiarskiemu, który wyraził nadzieję na dobrą współpracę w Radzie w tej kadencji i życzył zarówno sobie, jak i wszystkim radnym wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i owocnej pracy w Radzie.

Ad. 5.

Zapytania, wolne wnioski.

- Radny Jan Mąkosa podziękował wszystkim, którzy głosowali na jego kandydaturę na wiceprzewodniczącego, wyrażając nadzieję na dobrą współpracę również z tymi radnymi, którzy nie głosowali na niego. Radny złożył też podziękowania wszystkim wyborcom, którzy po raz trzeci zaufali mu i oddali swój głos, dzięki czemu otrzymał mandat radnego.

- Głos zabrał burmistrz miasta Pan Miłosz Naczyński, który pogratulował wyboru nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej i wyraził nadzieję na owocną współpracę Rady z przyszłym burmistrzem, bez polityki, pracę dla dobra mieszkańców miasta i gminy. „Jeżeli wszyscy zrozumieją, że najważniejsza jest praca dla miasta i gminy, bo to jest najlepsze rozwiązanie, to wtedy - jeśli będę ja wybrany lub mój kontrkandydat - można będzie coś zrobić dla naszej społeczności lokalnej”. Burmistrz pogratulował też, jako radny powiatowy, nowej koalicji rządzącej w powiecie radomszczańskim (PO, PiS i RdR) - nowemu wicestaroście Andrzejowi Pluteckiemu oraz staroście Robertowi Zakrzewskiemu. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że równie dobrze będzie się układała współpraca z powiatem.

- Wicestarosta powiatu radomszczańskiego Pan Andrzej Plutecki oznajmił, że w starostwie zawiązana została koalicja rządząca ponad podziałami politycznymi i partyjnymi. „Myślę, że to dobrze wróży tej koalicji. Partia Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mogą się porozumieć, a wraz z lokalnym Stowarzyszeniem Razem dla Radomska to porozumienie zaowocowało stworzeniem koalicji do pracy zarówno w mieście, jak i w powiecie. Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu wybrano przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Krzysztof Zygma, a wiceprzewodniczącymi zostały – Bożena Sewerynek i Małgorzata Dzwonek, co świadczy o tym, że to porozumienie już jest trwałe. Wybory zostały dokonane również w Zarządzie Powiatu Radomszczańskiego. Pan Robert Zakrzewski został wybrany starostą, moja skromna osoba wicestarostą i Pani Beata Pokora członkiem zarządu. Drugi członek zarządu wybrany zostanie na wznowionej sesji we wtorek po II turze wyborów.

- Radna Olejnik zwracając się do przybyłych gości, szczególnie do Pana Wicestarosty, wyraziła zadowolenie i nadzieję na znacznie lepszą współpracę powiatu z gminą Przedbórz w tej kadencji samorządów.

- Poseł na Sejm RP - Pan Krzysztof Maciejewski stwierdził, że zmiana warty na szczeblu powiatu jest taką jaskółką, która spowoduje, że ta współpraca będzie rzeczywiście pozytywnie owocowała w rozwoju Przedborza. „Chciałbym tego osobiście i, jak powiedział wicestarosta Plutecki, wierzę w to, że będziemy mile spoglądać na to wszystko, co będzie się w Przedborzu działo, czego życzę wszystkim radnym nowo wybranym i całej Radzie Miejskiej w Przedborzu w tej kadencji”.

Ad. 6.

Sprawy różne.

- Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała radnych o obowiązku złożenia przez nich oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Ponadto Pani Przewodnicząca przypomniała także o wypełnieniu deklaracji radnych do pracy w komisjach stałych Rady Miejskiej, które można złożyć na następnym posiedzeniu.

Na zakończenie Przewodnicząca Maria Szwed dołączyła się do gratulacji dla nowego Wicestarosty Radomszczańskiego, życzyła owocnej i dobrze układającej się współpracy powiatu z gminą Przedbórz, zapewniając o dołożeniu wszelkich starań ze strony Rady Miejskiej, aby tak było. Wszystkim radnym zaś Przewodnicząca Rady życzyła satysfakcji z pracy w samorządzie na rzecz lokalnej społeczności.

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Maria Alina Szwed zamknęła posiedzenie I sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 1 grudnia 2010 roku.

Lista obecności radnych (123 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1103
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-12-17 15:30:22
Czas publikacji: 2010-12-17 15:30:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak