Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z obrad II sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku

w sali konferencyjnej UM w Przedborzu

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – burmistrz miasta

Pan Wojciech Karbownik – sekretarz miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – skarbnik miasta

Pan Robert Zakrzewski – starosta powiatu radomszczańskiego

Pan Witold Witczak – radny sejmiku województwa łódzkiego

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak - radna powiatu radomszczańskiego

Pani Zofia Bartnik - radna powiatu radomszczańskiego

Pan Damian Szmigielski - kierownik referatu infrastruktury, rolnictwa, środowiska i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu

dyrektorzy jednostek samorządowych

sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady II sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 14.00 i trwały do godz. 16.30.

Otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady - Maria Szwed, która stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności - w obradach uczestniczyło 15 radnych, a następnie powitała wszystkich zaproszonych i przybyłych gości.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o jego zmianę, polegającą na dodaniu w punkcie 6 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady. Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 15 głosami.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

4. Informacja Burmistrza o stanie Gminy.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Przedborza.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

b) w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

c) w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich,

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Ad. 3.

Protokół z I sesji radni przyjęli jednogłośnie 15 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Informacja Burmistrza o stanie Gminy ( przedmiotowy materiał w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 5.

Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Przedborza.

- Przed uroczystością ślubowania Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Renata Koska odczytała i wręczyła Panu Miłoszowi Naczyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Przedborza.

- Następnie zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) burmistrz Miłosz Naczyński złożył przed Wysoką Radą ślubowanie wypowiadając słowa:

„Obejmując urząd burmistrza miasta Przedborza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Tak mi dopomóż Bóg”.

Aktem tym Miłosz Naczyński stał się pełnoprawnym Burmistrzem Miasta Przedborza.

- Przewodnicząca Rady złożyła Burmistrzowi gratulacje za uzyskane poparcie licząc na obopólną współpracę. Do gratulacji przyłączyli się także radni Rady Miejskiej oraz Pan Witold Witczak – radny sejmiku województwa łódzkiego, który zadeklarował swoją pomoc dla Burmistrza, gminy Przedbórz i wszystkich jej mieszkańców.

- Następnie głos zabrał burmistrz Naczyński, który złożył podziękowania dla mieszkańców miasta i gminy za zaufanie, którym został obdarzony, zważywszy na wynik wyborów, w których uzyskał ponad 600 głosową przewagę nad kontrkandydatem. Podziękował za to, że większość mieszkańców doceniła trud włożony w rozwój gminy i pracę Rady Miejskiej w ubiegłej kadencji. Burmistrz zapewnił, że nie zawiedzie tego zaufania, którym obdarzył go głosujący na niego elektorat, a ci, którzy nie głosowali docenią pracę wszystkich tych, którzy pracowali i pracują dla dobra mieszkańców, naszej lokalnej społeczności, naszej Małej Ojczyzny, bo – jak powiedział - najważniejsze jest, aby wspólnymi siłami wspierać działania na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

Na podstawie wcześniej złożonych przez radnych deklaracji do pracy w komisjach Rady Miejskiej, Przewodnicząca Rady odczytała nazwiska radnych, którzy złożyli akces do poszczególnych komisji.

a) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy, skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Przewodniczący - Michał Kieruzal

Z-ca Przewodniczącego - Alicja Ocimek

Członkowie:

- Zofia Będkowska

- Aneta Olejnik

- Krzysztof Zawisza

 

- Przewodnicząca Rady Maria Szwed odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, po czym poddała go pod głosowanie.

Wynik głosowania przedstawiał się następująco:

za - 13 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 2 głosy.

W związku z powyższym Uchwała Nr II/03/10 przyjęta została większością głosów.

b) w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

- Przewodnicząca Rady odczytała nazwiska zgłoszone do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i poprosiła o dokonanie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.

 

W związku z tym, że członkowie Komisji nie mogli wyłonić ze swego grona zastępcy przewodniczącego poproszono o konsultację radcę prawnego Panią Edytę Szwed, która poinformowała, iż nie można nikogo zmusić do pracy jako wiceprzewodniczącego Komisji, natomiast Statut Gminy przewiduje, że w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania pełni wiceprzewodniczący lub inny członek desygnowany przez Komisję. Zatem Komisja musi wskazać osobę, którą desygnuje, która w zastępstwie zwoła Komisję i ją poprowadzi.

Komisja zadecydowała, że osobą desygnowaną do zastępowania przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa podczas jego nieobecności będzie radny Dawid Stawiarski, który wyraził na to zgodę.

 

Wobec powyższego skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawia się następująco:

Przewodniczący - Henryk Wnuk

Osoba desygnowana przez Komisję - Dawid Stawiarski

Członkowie:

Andrzej Bobras

Michał Kieruzal

Tomasz Łopaciński

Jan Mąkosa

Jan Mroziński

Władysław Obarzanek

Aneta Olejnik

Tomasz Piskorz

Tadeusz Stępień

Krzysztof Zawisza.

- Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, po czym poddała go pod głosowanie.

Wynik głosowania:

za - 7 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 7 głosów

W związku z powyższym Uchwała Nr II/04/10 przyjęta została większością głosów Rady ( na 14 radnych obecnych na sali; podczas głosowania nieobecna była radna Alicja Ocimek ).

c) w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

- Przewodnicząca Rady odczytała nazwiska radnych zgłoszonych do składu Komisji Spraw Obywatelskich i poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Spraw Obywatelskich jej skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący - Zofia Będkowska

Z-ca Przewodniczącego - Alicja Ocimek

Członkowie:

- Andrzej Bobras

- Tomasz Łopaciński

- Jan Mąkosa

- Jan Mroziński

- Władysław Obarzanek

- Tomasz Piskorz

- Dawid Stawiarski

- Tadeusz Stępień

- Maria Szwed

- Henryk Wnuk

- Przewodnicząca Rady przeczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, po czym poddała go pod głosowanie, które przebiegało w następujący sposób:

za - 8 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 7 głosów.

Wobec powyższego Uchwała Nr II/05/10 przyjęta została większością głosów Rady (15 radnych obecnych na sali).

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Głos zabrała skarbnik miasta Pani Elżbieta Młynarczyk, która na wstępie przedstawiła się nowym radnym i złożyła gratulacje z okazji wyboru całej Radzie Miejskiej zapewniając o dołożeniu wszelkich starań, żeby współpraca z Radą układała się pomyślnie i dobrze.

Uzasadniając projekt zmian budżetowych Pani Skarbnik powiedziała, iż 12 listopada skończyła się kadencja poprzedniej Rady i od tego czasu nie można było dokonywać żadnych zmian w budżecie gminy, które to zmiany może podjąć tylko Rada Miejska. Najważniejsze zaś zmiany wprowadzone zostały w dochodach i wydatkach majątkowych gminy.

- Kierownik referatu infrastruktury Pan Damian Szmigielski poinformował, że zmiany inwestycyjne są typowo techniczne i są to zmniejszenia na zadaniach inwestycyjnych spowodowane oszczędnościami, jakie wynikły w trakcie ich realizacji, bądź spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej niektórych zadań.

Zmniejszenia dochodów gminy spowodowane są brakiem do dnia dzisiejszego wypłat przez płatnika środków unijnych, związanych z realizacją programów z Unii Europejskiej. W br. na przełomie września i października złożyliśmy cztery wnioski o płatność i do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy refundacji środków w ramach żadnego z tych projektów. Wprowadzając te środki po stronie dochodów wprowadzaliśmy je w momencie podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim, jako instytucją wdrażającą, na dofinansowanie w określonej kwocie. Realizowane wcześniej projekty z EFRR i EFS i przesył środków finansowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminą był zdecydowanie szybszy. Teraz wygląda to trochę inaczej, stąd też szansa, że refundacja tych środków będzie miała miejsce w tym roku niestety oddala się coraz bardziej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mimo, że funkcjonuje od stycznia 2007 r., to w działaniu „Odnowa wsi” i w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” to był pierwszy nabór wniosków o płatność i nikt nie wiedział, jak to się będzie odbywać. W praktyce odbywa się to tak, że Urząd Marszałkowski jest instytucją wdrażającą, później instytucją pośredniczącą, a płatnikiem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są terminy administracyjne – rozpatrzenie wniosku 90 dni i od strony płatnika 60 dni na wypłatę środków. Składając wnioski we wrześniu mamy prosty rachunek, że w styczniu, w lutym te pieniądze powinny ostatecznie wpłynąć na konto gminy. Natomiast to, dlaczego wnioski składane były dopiero we wrześniu i październiku spowodowane było sytuacją, jaka miała miejsce w naszej gminie i nie tylko na przełomie maja i czerwca, kiedy były znamiona klęski żywiołowej, lokalne podtopienia. Stąd też część prac musiała ulec wydłużeniu z przyczyn technicznych - nie dało się prowadzić prac pod wodą i wnioski nie były złożone, tak jak planowaliśmy wstępnie w czerwcu, lipcu lub sierpniu, a dopiero na przełomie września i października. Nie znaczy to jednak, że tych pieniędzy nie dostaniemy, ale fizycznie musimy te środki wypłacić wykonawcom, stąd też zmniejszamy dla bezpieczeństwa po stronie dochodów kwotę w wysokości 660 538,00 i 228 409, 86 zł.

- Przewodnicząca Szwed spytała czy jest w ogóle szansa, że dostaniemy te środki. – odp. Burmistrza: Tak, mamy na to umowę, do końca lutego powinniśmy mieć te środki.

Pan Szmigielski dodał, że umowa jest tak skonstruowana, że mamy zabezpieczone te pieniądze w tej kwocie, ale są cztery podpunkty odnoszące się do wypłaty dotacji. A więc, że środki podlegają refundacji – płacimy z własnych i podlegają one zwrotowi; są terminy – 90 dni na sprawdzenie przez Urząd Marszałkowski i 60 dni dla ARiMR oraz że terminy nie obowiązują w przypadku braku środków na rachunku obrotowym płatnika. Tak więc terminy terminami, ale jeśli oni nie mają fizycznie pieniędzy, to nie możemy ich wyegzekwować. Zostaną wypłacone, tylko nie ma określonego terminu kiedy.

- Pani Skarbnik nadmieniła, że te instytucje obwarowały sobie tę umowę w przypadku, gdy nie będą miały środków i rzeczywiście słyszymy w mediach, co się dzieje z budżetem Unii Europejskiej, ostatnio budżet był uchwalany tylko na miesiąc, poza tym pomoc Irlandii itd. Dlatego oni teraz kurczowo się trzymają tych przepisów i terminów.

- Pan Szmigielski przeszedł następnie do omawiania zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich, w których dokonane zostały czysto techniczne zmniejszenia nakładów.

- Radna Będkowska zapytała z jakiego tytułu zmniejszone zostały środki w Józefowie. – odp.: Na chwilę obecną opracowana jest dokumentacja techniczna, wykonany został odwiert, jesteśmy po próbnych pompowaniach i ustaliliśmy zasoby ujęcia wody w Józefowie, oszacowaliśmy dzienny pobór wody i wystąpiliśmy o decyzję, ponieważ miejscowość znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Natura 2000, a realny czas oczekiwania na decyzję to jest cztery miesiące, tak więc dalsze kroki muszą zostać wstrzymane.

- Pani Skarbnik omawiając poszczególne załączniki do projektu przedstawiła uzasadnienie do zmian tegorocznego budżetu. ( przedmiotowy materiał w załączeniu do niniejszego protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do powyższego, wobec czego Przewodnicząca Maria Szwed poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 15 głosów za ).

Uchwała Nr II/06/10 przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Zapytania, wolne wnioski.

- Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia przez nich oświadczeń majątkowych do końca miesiąca, ponieważ termin upływa w dniu 1 stycznia 2011 r.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Maria Szwed zamknęła posiedzenie II sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 14 grudnia 2010 roku.

Informacja Burmistrza o stanie Gminy (109 KB)

Lista obecności radnych (133 KB)

 

Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-01-07 15:09:12
Czas publikacji: 2011-01-07 15:09:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak