Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 1 lutego 2011 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – burmistrz miasta

Pan Wojciech Karbownik – sekretarz miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – skarbnik miasta

Pani Krystyna Ozga – wicewojewoda łódzki

Pani Zofia Bartnik - radna Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Wojciech Ślusarczyk – radny Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Krzysztof Michalski – komendant powiatowy policji w Radomsku

Pan Mariusz Pawłowski – komendant komisariatu policji w Przedborzu

dyrektorzy jednostek samorządowych

sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady IV sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13.15 i trwały do godz. 16.30.

Otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady - Maria Szwed, która powitała wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum posiedzenia na podstawie listy obecności. W obradach uczestniczyło 14 radnych; nieobecny usprawiedliwiony był radny Dawid Stawiarski.

Ad. 2.

Po odczytaniu porządku obrad sesji przez Przewodniczącą, Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o zdjęcie z obrad dwóch projektów uchwał: f) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz h) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2011 rok ze względu na potrzebę dokładnego wyjaśnienia czy ma to być wprowadzone zarządzeniem, czy też uchwałą Rady. Jeśli będzie taka konieczność to na najbliższej sesji uchwały te zostaną podjęte.

Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami za.

Porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

6. Wręczenie medalu Złoty Krzyż Zasługi dla Pana Karola Walczaka.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2011-2021,

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011,

c) w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji stałych Rady Miejskiej w Przedborzu,

d) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2011,

e) w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2011,

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/07 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – radna Zofia Będkowska (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Ad. 6.

Wręczenie medalu Złoty Krzyż Zasługi dla Pana Karola Walczaka.

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2010 roku Pan Karol Walczak został odznaczony przez śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Medal wręczyła Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga.

- Głos zabrał Pan Karol Walczak, który wyjaśnił, że 26 lat temu chodząc do szkoły we Włoszczowie strajkował przez dwa tygodnie razem z innymi kolegami, kiedy ówczesne władze zdjęły powieszone krzyże ze ścian. Wtedy przez wiele tygodni wzywany był na przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa PRL do Radomska i namawiany do współpracy z SB, na którą się nie zgodził.

- Głos zabrała Pani Krystyna Ozga Wicewojewoda Łódzki, która przypomniała, że trzy lata temu, kiedy obejmowała urząd wicewojewody gościła na zaproszenie ówczesnego przewodniczącego Pana Józefa Zbigniewa Słoniewskiego podczas sesji Rady Miejskiej w Przedborzu i wtedy padły zobowiązania o wzajemnej współpracy. Pani Wicewojewoda wyraziła zadowolenie, że jest chęć i kontynuacja tej woli oraz złożyła gratulacje nowo wybranym władzom, radnym i sołtysom.

„Myślę, że dla wspólnego dobra, razem, bo razem można zrobić więcej, będziemy pracować w tej kadencji, żeby rozwijała się gmina i miasto Przedbórz i dorównywała jako jednostka administracyjna do najlepszych w Europie, czego życzę wszystkim wybranym na tę kadencję. W dalszym ciągu deklaruję współpracę w miarę moich możliwości. Uważam, że ta kadencja ma być również kadencją porozumienia, jedności i współpracy dla dobra mieszkańców i wyborców. Państwu sołtysom chciałabym życzyć również tej jedności i integrowania wokół tych zadań, które macie do zrealizowania w tej kadencji. Poprzednia kadencja była owocna, jeśli chodzi o współpracę. Udało nam się razem pozyskać środki na poprawę stanu dróg, na poprawę bezpieczeństwa (zakup sprzętu, samochodu pożarniczego), Urząd Wojewódzki pomógł także bardzo w likwidacji skutków popowodziowych. Cieszę się, że skuteczność działania pracowników urzędu we wnioskowaniu o środki dała takie efekty, że np. w roku 2009, kiedy każda gmina składała wnioski o środki na poprawę dróg z tzw. programu rządowego 50% na 50%, takie środki dostała tylko gmina Przedbórz i Wielgomłyny. W 2010 r. zostały złożone wnioski na poprawę stanu dróg z Dobromierza do Gór Mokrych i Zagacia i chcę zapewnić, że te środki gmina także otrzyma. Praktycznie do tych miejscowości, z których pochodzę, czym się szczycę i chwalę, bo do korzeni i spraw młodości wraca się z sentymentem. Myślę, że przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia, ponieważ znam potrzeby z różnych kontaktów i myślę, że w miarę możliwości będziemy się wspólnie starać o te środki zewnętrzne. Chciałabym również pogratulować Panu Komendantowi Powiatowemu Policji, który przyszedł z dużym doświadczeniem z Bełchatowa oraz życzyć, żeby to doświadczenie i współpraca pomogły w rozwiązywaniu problemów i żeby bezpieczeństwo, razem ze strażakami, było zapewnione mieszkańcom. Wspomniana była tutaj duża aktywność i ambicje strażaków, którzy chcieliby mieć najlepszy sprzęt. Jeśli nie będzie możliwości znalezienia pełnych środków na wsparcie tych zadań, o które ubiega się Zarząd Miejsko-Gminny OSP, to mogę, tak jak w poprzednich latach, udzielić wsparcia, żeby zdobyć jakieś środki zewnętrzne, bo każda złotówka jak wiadomo się liczy. Moja kadencja za kilka miesięcy się kończy i dlatego pewnej współpracy zostało nam niewiele i czasu niewiele. Tak że jeśli będzie taka potrzeba, stawiam się do dyspozycji, bo dla mnie najważniejsza jest pomoc mieszkańcom, aby poprawiać warunki życia i pracy mieszkańców gminy, która jest najbardziej oddalona w regionie łódzkim. Razem z Panią Wojewodą Chełmińską odnosimy się z całą życzliwością do wszystkich potrzeb i zgłaszanych inicjatyw. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i gratuluje odznaczonemu Panu Karolowi Walczakowi.”

- Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Wicewojewodzie za ciepłe słowa skierowane do radnych i wszystkich obecnych na sali oraz za złożone deklaracje licząc na owocną współpracę.

Do podziękowań przyłączył się również Pan Burmistrz, który powiedział, że współpraca z Panią Wojewodą w ubiegłej kadencji układała się bardzo dobrze oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości ta współpraca będzie podobnie owocowała korzyściami dla naszego miasta i gminy.

- Głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Radomsku Pan nadkomisarz Krzysztof Michalski, który złożył gratulacje dla nowych radnych i sołtysów oraz wyraził przekonanie, że obecnie to, co jest najważniejsze w rozwoju społeczeństwa, to jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego, jak powiedział, chce słyszeć, jakie problemy są na wsiach i w miasteczkach. Pan Komendant nie ukrywał, że będzie występował do Rady w sprawie ponadnormatywnych służb policjantów. Apelował również do radnych i sołtysów, aby spotykając się ze swoimi wyborcami rozmawiali o świadomości prawnej i odpowiedzialności, bo tak naprawdę o bezpieczeństwo musimy dbać również sami, reagując na różne niebezpieczne sytuacje i powiadamiając o nich policję.

- Pani Krystyna Ozga Wicewojewoda Łódzki podziękowała raz jeszcze za zaproszenie i na zakończenie swojej wizyty złożyła wszystkim zebranym życzenia wszystkiego najlepszego na 2011 rok. Za pośrednictwem radnych i sołtysów życzyła mieszkańcom gminy, aby żyło im się coraz lepiej. „Przede wszystkim życzę zdrowia, szacunku ludzkiego oraz integracji, tworzenia jedności i gromadzenia ludzi spoza tego miasta i gminy do współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które są do rozwiązania. Tego życzę Pani Przewodniczącej, władzom gminy, jak również radnym, sołtysom oraz radnym powiatowym, żeby również powiat w tej jedności ponad podziałami wspierał i patrzył na problemy miasta i gminy Przedbórz. Szczęść Boże na rok 2011.”

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

 a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2011-2021

- Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Przedbórz.

Pani Skarbnik przedstawiła również dodatkowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

- Wobec braku zapytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady.

Projekt przyjęty został jednogłośnie 13 głosami za ( nieobecny na sali podczas głosowania był radny Bobras ).

Uchwała Nr IV/14/11 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011

- Skarbnik Miasta odczytała Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta i Gminy Przedbórz na 2011 rok oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Przedbórz.

Pani Skarbnik poinformowała, że są to opinie do projektu budżetu złożonego dnia 19 listopada 2010 r.

- Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza Miasta o przedstawienie załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej na 2011 rok.

- Pani Skarbnik dodała jeszcze, że każdy budżet jest budżetem ograniczonych możliwości, bo wiadomo, że potrzeb jest bardzo dużo, ale wydatki muszą być zabezpieczone dochodami, a te dochody u nas są niskie ( z podatków i opłat lokalnych naszych dochodów własnych jest 14-15 % ). Ratują nas tylko źródła zewnętrzne, dlatego ciągłe zmiany budżetowe, znane poprzednim radnym, powodowane są dostosowywaniem do wykonywanych zadań, ogłaszanych przetargów i podpisywanych umów.

- Burmistrz Naczyński przedstawił zadania inwestycyjne ujęte jako zadania jednoroczne w budżecie gminy na rok 2011. Zadania wieloletnie, jak powiedział Pan Burmistrz, wprowadzone zostaną na kolejnych posiedzeniach komisji i sesjach Rady, ponieważ czeka nas poważna inwestycja skanalizowania reszty aglomeracji miejskiej w Przedborzu.

1. Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w Wygwizdowie i Mojżeszowie.

2. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów.

3. Modernizacja nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi na odcinku Zagacie, Góry Mokre, Józefów ( tzw. schetynówka; 50% środków zewnętrznych; realizacja prawdopodobnie w II półroczu br.).

4. Przebudowa drogi w Nosalewicach (jeśli będzie możliwość prawna, to będziemy składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dwa odcinki drogi).

5. Budowa drogi w Chałupach (związana z odbudową mostu).

6. Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodnego ( docelowo powstałby kompleks trzech zbiorników wodnych, co wzbogaciłoby walory turystyczne naszej gminy ).

7. Etap III – zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika wodnego (staramy się o środki unijne w ramach Lokalnej Grupy Działania ze Stowarzyszenia Dolina Pilicy; projekt i wniosek jest wstępnie zaakceptowany).

8. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi (współudział środków unijnych).

9. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych.

10. Budowa świetlicy środowiskowej ( z funduszu sołeckiego w Przyłankach ).

11. Odbudowa mostu przez rzekę Pilicę w Chałupach.

12. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji SAP dla budynku ŚDS w Gaju.

13. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (pożyczka umarzalna i dotacja na wymianę kotłów c.o. na biomasę, instalacja solarów, docieplenie budynku i wymiana reszty okien).

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras.

15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowskiej, Radomszczańskiej i Słonecznej.

16. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starej.

Burmistrz Miasta dodał, że największym i najbardziej kosztotwórczym zadaniem na najbliższe trzy lata będzie skanalizowanie aglomeracji miejskiej, ponieważ jest to wymóg obligatoryjny po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Będziemy składać wniosek o pozyskanie środków unijnych na kwotę ok. 4 mln zł, przy realnej wartości całego projektu ok. 8 mln zł. Te zamiary wpłyną na możliwości inwestycyjne na kolejne lata, ale inwestycja ta musi zostać zrealizowana do 2013 roku.

- Przewodnicząca Rady stwierdziła, że widziałaby tutaj jeszcze wiele innych inwestycji, ale biorąc pod uwagę ramy, jakie określa nam budżet i wydatki inwestycyjne, jest to praktycznie niemożliwe. Ujęte zostały inwestycje, które wymagają dokończenia z lat poprzednich, niektóre zadania są niewielkie, a niektóre są inwestycjami kosztochłonnymi.

Przewodnicząca zapytała Burmistrza czy środków zaplanowanych na wykup gruntów pod rozbudowę zbiornika wodnego nie można by było przenieść do rezerwy ogólnej, nie zamrażając tych pieniędzy, ponieważ nie wszyscy właściciele tych gruntów mają uregulowane prawa własności.

- Burmistrz Miasta odpowiedział, że jeśli nie będzie możliwości realizacji, to zawsze można będzie przenieść te środki, ale rozmowy były już prowadzone i właściciele nawet tych nieuregulowanych działek wyrazili wolę odsprzedaży tych działek, a my zadeklarowaliśmy pomoc przy tej regulacji. Burmistrz zaznaczył, że to 50 tys. nie wystarczy na wykup, ale jeżeli wykupimy wszystkie te grunty, to ten udział nasz na wykup terenu będzie zaliczony jako wkład własny gminy przy pozyskiwaniu dotacji z WFOŚiGW. Tak że to będzie dla nas korzystne. Rozpoczęliśmy działania, jeśli chodzi o rozwój turystyki nad zbiornikiem i jest możliwość pozyskania środków na budowę dodatkowego zbiornika. Jak powiedział Pan Burmistrz jesteśmy skazani na turystykę ze względu na „Naturę 2000” i jeśli nagle zaprzestaniemy tych działań, to nie będzie rozwoju. W perspektywie jest budowa stanicy kajakarskiej ze środków unijnych w ramach LGD, byłby to program spójny kilku gmin. Jest to ciągłość działań, które mają uatrakcyjnić naszą miejscowość, żeby przyjeżdżali tutaj turyści i zostawiali tutaj u nas pieniądze. Musimy coś zaoferować turystom, bowiem wymagania są coraz większe. Dlatego będziemy również rozbudowywać infrastrukturę wokół zalewu. Następny zbiornik jest koniecznością, a wszystko po to, żeby uatrakcyjnić te nasze tereny, żeby połączyć rzekę Pilicę z możliwością dopłynięcia kajakiem do tych zbiorników wodnych, aby umożliwić skorzystanie z wybudowanej bazy noclegowej z tych unijnych środków. Jeśli byłyby jakieś opory mieszkańców, to w każdej chwili może ta kwota być przeniesiona na inne zadanie. W każdej chwili Rada może to zmienić.

- Radny Mąkosa dodał, że jak powiedział Pan Burmistrz, jesteśmy skazani na turystykę, ale z drugiej strony, jak powiedział nam kiedyś Pan Szmigielski, jeżeli nie zaplanujemy budowy tego trzeciego zbiornika, to będziemy musieli uszczelnić wały przy obecnie istniejącym, ponieważ są już bardzo duże przesiąki i duże ubytki wody.

- Burmistrz uzupełnił, że przenosząc te środki do rezerwy nie moglibyśmy podjąć żadnych działań, bo muszą one być zafiksowane w budżecie na konkretne działanie. Jeśli nie będzie skuteczna realizacja, nie będzie problemu z przerzuceniem tych środków na coś innego, ale żeby rozpocząć zadanie musimy mieć zabezpieczone środki w budżecie.

- Radna Będkowska stwierdziła, że uwaga Pani Przewodniczącej co do przeniesienia tych środków i nie zamrażania ich jest uzasadniona, gdyż potrzeb jest jeszcze więcej, otrzymywaliśmy pisma od SPZOZ-u, od OSP, więc można by wprowadzić zadania finansujące remont dachu w SPZOZ na Częstochowskiej czy remont samochodu dla OSP. Ta kwota 50 tys. jest, jak wspomniał Pan Burmistrz, niewiele znacząca przy tym zadaniu, bo to jest 8 ha do wykupienia, a więc być może będzie potrzeba pięć razy więcej. Dlatego nie chcielibyśmy by zamrażać te środki. Ale jeśli jest to potrzebne by złożyć wniosek, choć nie wiemy czy ta kwota wystarczy na ten udział własny. Temat ten budzi wiele wątpliwości, dlatego sugestia Pani Przewodniczącej, żeby spróbować przenieść te środki na inne zadania.

- Radny Mąkosa nadmienił, że przeniesienie środków do rezerwy to jest zaniechanie zadania inwestycyjnego. Jeśli nie będzie zafiksowanych środków w tym paragrafie budżetu, to nie będzie tej inwestycji.

- Burmistrz Miasta stwierdził, że nie rozumie tego, ponieważ było to przedyskutowane na komisjach i projekt ten wszyscy jednogłośnie zaopiniowali. Ta pozycja była już ujęta w grudniu i przedstawiona radnym. Jeśli chodzi o regulacje prawne, to są dwie takie działki, które muszą mieć uregulowany ten stan prawny. Rozmawiałem już z mieszkańcami Przedborza, którzy chcą sprzedać te działki, tylko czekałem na uchwalenie budżetu. Jeśli budżet będzie uchwalony, to będziemy się kontaktować z tymi osobami. Mamy wycenę tych terenów zrobioną przez biegłego, możemy podjąć negocjacje i w tym kierunku będziemy teraz zmierzać. Jest to dla nas szansa, ponieważ wyeliminujemy z jednej strony sprawę tego uszczelnienia wałów, bo będzie dodatkowy zbiornik, a z drugiej strony jest to kwestia uatrakcyjnienia naszej miejscowości. 8 ha gruntów pod zalew będzie kosztowało ok. miliona złotych i my możemy dostać taką kwotę dotacji.

- Radna Szwed zapytała, co będzie w przypadku, jeśli jeden z właścicieli nie wyrazi zgody na zbycie tej działki. – odp.: Będziemy się martwić, jak będzie ten problem, teraz to jest gdybanie. Nie ma problemu, żeby wtedy przerzucić te środki na inne zadanie. Tym bardziej, jeśli chodzi o dach w przychodni, to jest kwestia lata, bo wtedy są optymalne warunki, żeby to realizować. Natomiast w sprawach dostosowawczych SPZOZ-u też już wyjaśniałem, że będzie komisja obywatelska i będziemy te kwestie rozważać. Mówiłem już, że na to środki powinny być wygenerowane w ramach kontraktów z NFZ i pieniądze powinny znaleźć się w służbie zdrowia. Myślę, że są takie możliwości, żeby przy odpowiednim zarządzaniu te pieniądze tam były, gdyż inne gminy ościenne w ten sposób gospodarują, jeśli chodzi o budynki służby zdrowia. Odnośnie remontu samochodu OSP, to sama Pani Wojewoda wyraziła deklarację pomocy i myślę, że jeśli zostałoby nam jeszcze coś do dołożenia, to nie trzeba by tworzyć z tego zadania inwestycyjnego.

- Pani Skarbnik nadmieniła, że rezerwą budżetową dysponuje Burmistrz Miasta, a nie Rada Miejska, czyli Państwo radni pozbylibyście się 50 tys. zł.

- Burmistrz Miasta: Ale tu nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o zadanie.

- Przewodnicząca Szwed stwierdziła, że ona wcale nie neguje tego zadania, tylko chodzi o wyjaśnienie.

- Burmistrz: W ten sposób zniknie każde zadanie, bo z rezerwy nie można tworzyć zadań inwestycyjnych.

- Radny Zawisza: Myślę, że to jest taki akademicki problem. Poszczególne władze przez dwadzieścia lat wstecz patrząc tylko obiecywały, że to będzie zrobione i na tym się kończyło. Jeśli to nie będzie możliwe, to zrobimy coś innego.

- Przewodnicząca Rady: Uważam, że turystyka jest ważna i to akurat na terenie naszej gminy, ale są też inne potrzeby, które są ważne. Żeby przyciągnąć tych turystów, to trzeba też zapewnić dojazd i bezpieczne poruszanie się autami i wiele innych rzeczy.

- Radny Zawisza: Nie odkryła tutaj Pani nic nowego, bo wiadomo, że do tego potrzebna jest infrastruktura i drogi.

- Burmistrz: Ale jeśli nie będzie do czego przyjeżdżać, to nawet jeśli drogi będą, nie będą przyjeżdżać.

- Radny Zawisza: Nie rozumiem dlaczego na ten temat nie było takiej dyskusji na komisji, tylko akurat na sesji.

- Radna Będkowska: Była dyskusja również na komisji.

- Radny Mąkosa nawiązując do tematu stwierdził, że ktoś nie może zażądać za to jakichś bajońskich sum, ponieważ to są ziemie zalewowe.

- Burmistrz dodał, że inna jest klasyfikacja tych gruntów od tych, gdzie są działki budowlane. Te grunty są zalewowe i nikt tam nigdy nie dostanie pozwolenia na jakąkolwiek działalność. Jeśli nie będzie zgody ustnej od wszystkich na sprzedaż tych gruntów, to nie dojdzie do żadnej transakcji, a na piśmie będzie podpisywana umowa.

- Radny Zawisza: A czy zgłosił się ktoś, kto nie chce sprzedać tego gruntu? – odp.: Nie ma takiej osoby.

- Burmistrz uzupełnił, że jeśli chodzi o ten zbiornik, to jest możliwość pozyskania ponad miliona złotych.

- Radny Mąkosa zapytał ile już włożyliśmy środków w ten zalew. – odp. Burmistrza: W sumie to jest ok. 2,5 mln zł. Żeby coś przyniosło jakieś efekty, to trzeba to zrobić profesjonalnie, nie może być niedoróbek, że coś tam gdzieś nagle skończymy i zadanie nie będzie zrealizowane. Ludzie chcą mieć jakieś warunki. Rozmawiałem już po tym wstępnym efekcie latem była osoba z Kielc, która była zainteresowana możliwością wydzierżawienia terenu czy współpracy z gminą w jakiejś formie nad tymi zbiornikami. Podniesienie atrakcyjności tych zbiorników wiąże się również z jakimś efektem nawiązania współpracy publiczno-prywatnej, żeby to zaowocowało dla nas wszystkich. Myślę, że przy odpowiedniej infrastrukturze będzie dzierżawca czy inne osoby prowadzące działalność, gdyż są przygotowane fundamenty i podprowadzone media pod punkt gastronomiczny i wypożyczalnię sprzętu pływającego. W tym kierunku to wszystko jest celowane, więc musimy wszystko zrobić, żeby to zadanie dokończyć i wtedy patrzeć, jakie są efekty tego zadania inwestycyjnego. Sądzę, że to nie będzie tylko na wakacje, bo jeśli chodzi o wędkarzy, to oni są od wiosny do późnej jesieni. Tak więc przez osiem miesięcy można wykorzystywać te tereny pod względem turystycznym. Będzie również możliwość wynajęcia domku lub pola namiotowego.

- Przewodnicząca Rady: Są to rozmowy nad projektem budżetu i dobrze by było, żeby wszystko zostało tutaj dopowiedziane i wyjaśnione.

- Przewodnicząca udzieliła następnie głosu Panu Wojciechowi Mordakowi Komendantowi Miejsko-Gminnego Związku OSP w Przedborzu w sprawie zwiększenia budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową z uwagi na planowany remont główny samochodu Star 266, na który potrzeba ok. 20 tys. zł. Pan Mordak stwierdził, że z tego, co wie na ten rok zaplanowany został mniejszy budżet na ochronę przeciwpożarową, niż w roku ubiegłym. W zeszłym roku wykonane były bardzo małe zakupy niezbędnego sprzętu, a za te środki, które są zaplanowane na ten rok nie będzie można zabezpieczyć nawet tego sprzętu, co w ub. roku. Pan Mordak poinformował, że straż dostała ofertę na remont samochodu Star, który będzie potrzebny do akcji gaśniczych w lecie. Żeby wykonać remont tego samochodu trzeba zwiększyć budżet straży, ponieważ zdaniem Komendanta ten budżet, który został zaproponowany nie wystarczy na te potrzeby.

- Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Pana Mordaka oświadczył, że jeśli chodzi o budżet, to tłumaczył to na spotkaniu w OSP, że nie ma zmniejszenia żadnych środków.

Budżet na ochronę przeciwpożarową nie został w tym roku zmniejszony, tylko w ubiegłym roku ujęte w tym budżecie były fundusze sołeckie przeznaczone np. na zakup agregatu prądotwórczego i remont dachu strażnicy w Górach Mokrych. Została jeszcze strażnica w Zuzowach i Józefowie. Te pieniądze były włożone akurat do straży, bo tak wynikało z obowiązujących przepisów. Pieniądze na wydatki związane ze strażą nie zostały zmniejszone, a nawet zwiększaliśmy je autopoprawką na paliwo i energię, takie są fakty. Wolą mieszkańców sołectw było teraz przeznaczenie tych pieniędzy z funduszy sołeckich na inne zadania, dlatego o te kwoty budżet został pomniejszony, ale nie o środki na działalność bieżącą straży. Odnośnie remontu samochodu padła deklaracja Pani Wojewody i będę jeszcze o tym rozmawiał czy będzie możliwość współfinansowania. Natomiast w kwestii, kto będzie robił ten remont, to nas obowiązują przepisy o zamówieniach publicznych i nie można powiedzieć, że akurat ta firma, która przysłała ofertę będzie wykonywała remont. Chciałbym również, żeby na bieżąco, jeśli nie ograniczyć, to jakoś urealnić koszty bieżące za energię, bo są to olbrzymie pieniądze i trzeba coś z tym zrobić. Trzeba też zobaczyć, ile środków można uzyskać z wynajmu sali, część dołożylibyśmy z budżetu gminy, a jest też realna możliwość zdobycia jakichś środków od Pani Wojewody czy z Komendy Głównej lub Wojewódzkiej. Zawsze staraliśmy się, żeby te środki były znaczne na straż i będziemy te zadania realizować. Nawet jeśli brakowało jakichś pieniędzy, to zawsze staraliśmy się zwiększać budżet, żeby na bieżąco można było regulować należności.

- Pan Mordak odniósł się do opłat za energię elektryczną i stwierdził, że to nie jest tak, że straż nie wiadomo co tam robi, tylko garaże na samochody są ogrzewane, do czego zobowiązuje umowa z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Samochody muszą stać w ogrzewanym garażu w minimalnej temperaturze 6 st., żeby w ciągu 3 minut były gotowe do wyjazdu. Te opłaty są za utrzymanie budynku w takim stanie, żeby nic nie zamarzło. Mówiłem, że jestem zwolennikiem, żeby zrobić centralne ogrzewanie w tym budynku, bo to na pewno byłoby mniej kosztowne, niż utrzymanie tego ogrzewania elektrycznego od trzydziestu kilku lat.

- Radna Olejnik stwierdziła, że jest to zastanawiające, dlaczego nikt wcześniej o tym nie myślał, żeby np. zmienić to ogrzewanie.

- Radny Mąkosa zwrócił się z uwagą do Pana Mordaka, dlaczego wcześniej przy konstruowaniu budżetu w listopadzie czy w grudniu nikt nie zwrócił się do Rady w tych sprawach. – odp.: Ja jestem prezesem drugi rok, a osobą ustalającą budżet z ramienia OSP jest osoba zatrudniona w urzędzie.

- Burmistrz nadmienił, że przez ostatnie cztery lata wzrost nakładów na OSP był skokowy w porównaniu do tego, co było wcześniej.

- Pan Komendant oznajmił odnośnie remontu samochodu Star, że nie ma aż tyle czasu na ten remont, ponieważ samochód jest potrzebny najbardziej wiosną do gaszenia nieużytków, traw i lasów.

- Przewodnicząca Rady podsumowując temat dofinansowania straży powiedziała, że w miarę pojawiania się wolnych środków finansowych sprawa remontu samochodu OSP wróci pod obrady komisji i na sesje Rady.

- Skarbnik Miasta dodała jeszcze, że w przerwie sesji dostała informacje od pracownika, który był na szkoleniu i wg najnowszej opinii RIO zmieniły się ustalenia w zakresie rezerw na zarządzanie kryzysowe i należy przenieść to do jednego rozdziału. Na to zarządzanie ustalono 0,5 % wydatków gminnych, jest to duża kwota do zamrożenia, bo 44.251,00 zł. Mamy, jak sami Państwo widzicie, szereg uwarunkowań ustawowych i to właśnie jest typowe zamrażanie środków, ale nic na to nie poradzimy. Przenosimy w takim razie tę kwotę z rozdziału 75421 do rozdziału 75818, czyli do rezerwy ogólnej. W samej uchwale budżetowej natomiast nic się nie zmienia. Środki na zarządzanie kryzysowe muszą być ustalone na wypadek, gdyby takie działania należało podjąć i wtedy są one uwalniane.

Przewodnicząca Rady przeszła do odczytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011, a następnie poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady ( 14 głosów za ).

Uchwała Nr IV/15/11 przekazana została do realizacji.

- Burmistrz Miasta podziękował wszystkim radnym za jednomyślne przyjęcie budżetu, choć nie jest on budżetem na miarę naszych potrzeb, a na miarę możliwości finansowych naszej gminy. Będzie on ulegał zmianie w ciągu roku przy następnych inwestycjach i jak powiedział Pan Burmistrz - będziemy starali się gospodarnie wydatkować te środki.

c) w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji stałych Rady Miejskiej w Przedborzu

Po odczytaniu Uchwała Nr IV/16/11 przyjęta została jednomyślnie 14 głosami za i przekazana została do realizacji.

d) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2011

Uchwała Nr IV/17/11 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami za i przekazana została do realizacji.

e) w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2011

Uchwałę Nr IV/18/11 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i przekazano do realizacji.

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/07 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/19/11 po odczytaniu przez Przewodniczącą przyjęta została przez Radę jednomyślnie 14 głosami za i przekazana została do realizacji.

Ad. 8.

Sprawy różne, wolne wnioski.

- Sołtys Zimny z Faliszewa zapytał o remont drogi Józefów - Faliszew. - odp. Burmistrza: Będzie to robione, ale nie jako zadanie inwestycyjne w tym roku, tylko w ramach remontów bieżących.

- Pan Wojciech Mordak jako Prezes Zarządu OSP w Przedborzu poruszył sprawę wniosku o podwyższenie diet strażaków za udział w akcjach gaśniczych. – odp.: Sprawa ta była poruszana na Komisjach i wróci to na najbliższą komisję z przygotowanym projektem uchwały podwyższającej diety strażaków za udział w akcjach gaśniczych i zmniejszającej troszkę diety za szkolenia.

- Radna Będkowska zgłosiła potrzebę oczyszczania rowów, szczególnie we wsi Taras i Zagacie, zgłaszanych na zebraniach sołeckich.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Maria Szwed zamknęła posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 1 lutego 2011 roku.

Lista obecności radnych (148 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (133 KB)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich w okresie między sesjami (67 KB)

Dodatkowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (201 KB)

 

Liczba odwiedzin : 855
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-03-16 14:51:17
Czas publikacji: 2011-03-16 14:51:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak