Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z obrad III sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – burmistrz miasta

Pan Wojciech Karbownik – sekretarz miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – skarbnik miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – radny Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Mariusz Pawłowski – komendant komisariatu policji w Przedborzu

dyrektorzy jednostek samorządowych

sołtysi oraz mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady III sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13.15 i trwały do godz. 15.30.

Otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady - Maria Szwed, która powitała wszystkich przybyłych radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum na podstawie listy obecności. W obradach uczestniczyło 14 radnych; nieobecny był radny Jan Mąkosa.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, do którego Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o zmianę, polegający na poszerzeniu punktu 6 o dwa projekty uchwał:

f) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010 oraz

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010. Burmistrz uzasadnił, iż wiąże się to z inwestycją na moście za wsią Zagacie na rzece Czarnej, której to inwestycji firma nie zdążyła z przyczyn pogodowych zrealizować w tym roku.

Porządek obrad po zmianie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010,

b) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,

d) w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych,

e) w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

f) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010,

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

- Pan Mularczyk mieszkaniec Przedborza zapytał czy rzeczywiście w roku bieżącym wydaliśmy więcej o 4 mln 350 tys. zł. – odp.: Deficyt planowany wyniósł 4 348 268,00 zł. Na poprzedniej sesji w poprzednim moim sprawozdaniu przed uchwaleniem zmiany budżetu deficytu było 3 mln 400 tys., a to się wiąże z tymi środkami unijnymi, które zostały nam przyznane. Myśmy to w budżecie tegorocznym zafiksowali, ale jak wyjaśnialiśmy na poprzedniej sesji, ze względów technicznych i przesunięcia płatności te pieniądze dostaniemy dopiero w przyszłym roku, więc musieliśmy zwiększyć deficyt o tę kwotę pozyskanych środków, które są zapewnione w umowie, ale dostaniemy je nie w tym, a w przyszłym roku. Chodzi o kwotę 888 tys. zł. Całość tej kwoty dostaniemy najpóźniej w lutym, a płatnikiem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Henryk Wnuk (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zmiany związane są z porządkowaniem budżetu i regulacją między paragrafami budżetu w zależności od potrzeb i sytuacji.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 173 435,65 zł.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 22 386 065,78

Wydatki ogółem: 26 734 334,02.

- Radna Będkowska spytała czy były czynione jakiekolwiek działania zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie to, na czym będzie polegała zmiana w tym planie. Radnej chodziło m.in. o wizję uwzględnienia gruntów kwalifikujących się do zalesienia. – odp. Pani Skarbnik: Zmniejszamy wydatki o 21 tys. dlatego że zabezpieczone były środki na 35 tys. zł, ale w umowie jest zapis, że płatności dokonamy wtedy, gdy Rada przyjmie po wszystkich uzgodnieniach projekt zmiany planu. Burmistrz dodał, że ustalenia dotyczące zmiany planu zagospodarowania wszczęte w ub. kadencji między ulicą Częstochowską a Radomszczańską posuwają się do przodu, ale są niestety czasochłonne. W styczniu przyszłego roku będą konsultacje z mieszkańcami, którzy posiadają te działki i po ostatecznej zgodzie zmiana tego planu najpóźniej w lutym zostanie przedstawiona Radzie do głosowania. Jeśli chodzi natomiast o zalesienia, to jakiekolwiek zmiany tego rodzaju są uwarunkowane przede wszystkim zmianą studium, a takie zmiany kosztują. Jeśli są jakieś istotne wnioski do ewentualnych przekształceń tych łąk czy nieużytków na tereny leśne, to trzeba by wtedy podjąć działania zmieniające studium. Jeśli w studium zagospodarowania przestrzennego byłyby wydzielone powierzchnie pod zalesienie, to dopiero wtedy rolnicy mogliby ubiegać się o dopłaty.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała go pod głosowanie, w którym uzyskał on jednogłośną akceptację (14 głosów za ).

Uchwała Nr III/07/10 przekazana została do realizacji.

b) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że ostatnie zmiany podatku były w 2008 roku. W związku z tym, że jest inflacja i wszystko idzie w górę, a co za tym idzie potrzeby budżetu również rosną, ale także dlatego, że jeśli mamy niskie podatki, to mamy także niską subwencję z budżetu państwa, czyli jakby dwa razy tracimy. Całkowita subwencja jest bowiem liczona od górnych stawek podatku. Wiadomo, że nie możemy wprowadzić tych górnych stawek, bo wiemy jaka jest sytuacja mieszkańców naszej gminy, ale staramy się to wypośrodkować i dla indywidualnych mieszkańców stawki te wzrosłyby o grosze, natomiast przy działalności gospodarczej wzrosłyby o kilka procent. Dzięki tej zmianie stawek podatkowych budżet gminy wzrośnie o prawie 80 tys. zł, a dodatkowo będziemy mieli większą subwencję. Tak więc budżet gminy zyska dwukrotnie, czyli ok. 150 tys.

Po odczytaniu przez Przewodniczącą projekt uchwały poddany został głosowaniu Rady, które przebiegało w sposób następujący:

za - 13 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 1 głos

Wobec powyższego Uchwała Nr III/08/10 przyjęta została większością głosów Rady i przekazana została do realizacji.

 

c) w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwałę Nr III/09/10 przyjęto po odczytaniu jednogłośnie 14 głosami za.

d) w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

- Burmistrz wyjaśnił, że będzie to ogólnie wzrost o ok. 50-60 zł i stawki te nie były regulowane, podobnie jak stawki podatku od nieruchomości, od 2008 roku.

- Radna Ocimek spytała ile gmina zyskuje na podwyżce tych podatków. – odp.: Różnica wynosi 5 252 zł i tak jak w poprzednim przypadku zyskujemy dwukrotnie, ponieważ o taką kwotę dostaniemy większą dotację, czyli razem zyskujemy 10 tys. zł.

Wobec braku zapytań, po odczytaniu nastąpiło głosowanie projektu uchwały, który uzyskał jednogłośną akceptację Rady ( 14 głosów za ).

Uchwała Nr III/10/10 przekazana została do realizacji.

 

e) w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Jak wyjaśnił Pan Burmistrz program jest wieloletni i dotyczy likwidacji i utylizacji azbestu. Bez tego programu nie można byłoby jednak uzyskać dotacji na utylizację. Jeśli będą chętni, którzy będą zmieniać pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych czy gospodarskich, to jest możliwość dotowania przez gminę utylizacji azbestu, tylko trzeba go w określonym miejscu składować. Gmina natomiast poniesie koszty transportu i utylizacji tego azbestu, a będą to środki z WFOŚiGW. Możemy korzystać także z tego programu przy wymianie sieci wodociągowej cementowo-azbestowej. Prosimy tylko, jak powiedział Burmistrz, żeby te pokrycia azbestowe nie trafiały do lasu, gdyż po zgłoszeniu jest możliwość bezpłatnego wywozu przez gminę.

Uchwała Nr III/11/10 przyjęta została po odczytaniu jednomyślnie 14 głosami radnych i przekazana została do realizacji.

f) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010

- Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy to remontu mostu i odbudowy zniszczonej drogi w miejscowości Zagacie. Uzyskaliśmy dotację w kwocie 500 tys. zł. Z drogą nie było problemu, wyłoniony został wykonawca i zostało to zrealizowane, natomiast jeśli chodzi o remont mostu, to tu pojawiły się problemy. Były dwa przetargi, które zostały unieważnione, ponieważ przy pierwszym nie było oferenta, a przy drugim cena jednego oferenta była ogromna, ok. 0,5 mln zł, a nam zostało ok. 200 tys. Dopiero za trzecim razem udało się wyłonić wykonawcę z kwotą 182 tys. zł, ale został wyłoniony bardzo późno, a zima, która przyszła wcześniej uniemożliwiła prowadzenie dalszych prac. Wykonano prace za kwotę ponad 80 tys., a więc wkład zewnętrzny dotacji został wykorzystany, były pertraktacje z MSWiA, sprawa została pozytywnie załatwiona i nasze środki możemy wydatkować w przyszłym roku. Po ustąpieniu śniegów i mrozów remont będzie kontynuowany.

Wobec braku zapytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała go pod głosowanie, w którym uzyskał on jednogłośną akceptację (14 głosów za ).

Uchwała Nr III/12/10 przekazana została do realizacji.

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że główną zmianą jest zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg, czyli odśnieżanie, w kwocie 50 tys. zł. Zmiany nie mają wpływy na dochody i wydatki ogółem, ponieważ zostały dokonane wewnątrz rozdziałów budżetu.

Wobec braku zapytań do projektu uchwały przystąpiono do procedury głosowania, w którym przyjęty został jednogłośnie 14 głosami.

Uchwała Nr III/13/10 przekazana została do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne, wolne wnioski.

- Radny powiatowy Wojciech Ślusarczyk – zwrócił się z prośbą o przekazywanie radnym powiatowym kompletu dokumentów na sesje; wnioskował, ze względu na słabą słyszalność na sali, o wykorzystanie starej aparatury nagłaśniającej podczas posiedzeń, ewentualnie zakup nowego nagłośnienia; złożył również wniosek, aby w sesjach Rady uczestniczył radca prawny urzędu.

- Przewodnicząca Rady poparła wniosek radnego powiatowego w sprawie udziału radcy prawnego urzędu w sesjach Rady i dodała, że zachodzi również potrzeba, aby prawnik był obecny także podczas posiedzeń komisji.

- Pan Rutowicz z Przedborza zwrócił się do Burmistrza z podziękowaniem za zrobienie kanalizacji oraz z prośbą o wykonanie nawierzchni drogi w 2011 roku.

- Pan Mularczyk poruszył sprawę zmiany stawek podatku od nieruchomości i spytał dlaczego jest taka rozbieżność we wzroście tych stawek. – odp. Burmistrza: Porównywaliśmy te stawki do ościennych gmin, a z drugiej strony jest to 50 % stawki maksymalnej, jesteśmy w połowie tej stawki górnej. Wszystko to trzeba wyważyć, bo przecież nie chcemy przyczynić się do likwidacji podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o kwoty podatku od nieruchomości czy innych, to na pewno nie jesteśmy w czołówce, tylko z tyłu. Inne gminy, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, mają stawki o wiele wyższe od naszych. Jeśli nie będzie żadnych podwyżek to tracimy dodatkowo subwencję, która jest wyliczana od stawek górnych. Im niższe bowiem mamy podatki, tym mniejszą dostaniemy subwencję. Z czego wtedy będziemy robić np. drogi. Nawet jeśli pozyskamy środki zewnętrzne, to musimy mieć również środki na udział własny gminy, a to są głównie podatki. Taka jest rzeczywistość, że gmina utrzymuje się z podatków.

- Pan Wojciech Mularczyk wnioskował również o anulowanie opłaty pobieranej przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny za korzystanie z hali sportowej i bezpłatne udostępnianie hali dla młodzieży i społeczności lokalnej.

- Burmistrz Miasta odnosząc się do wypowiedzi Pana Mularczyka oznajmił, że hala jest wykorzystywana optymalnie, jest tylu chętnych, że w zasadzie codziennie do godz. 22 jest zajęta. Są SKS-y, młodzież szkolna ma możliwość korzystania z hali, a później kto chce może z niej korzystać. Opłaty są symboliczne, pobierane za energię i wodę. Hala przekazana jest ZSG i jest regulamin wykorzystania tej hali.

- Pan Mularczyk wracając do tematu podwyższania podatków w gminie stwierdził, że jeśli rocznie byłyby one podwyższane o 5 %, to dzisiaj nie trzeba by podwyższać ich o 30 %. Nie byłoby to tak bardzo odczuwalne dla podatnika, jak przy takim skokowym wzroście.

- Burmistrz Naczyński stwierdził, że jest nowa kadencja i jeśli będą uzgodnienia radnych, żeby co roku podwyższać podatki, to można to robić co roku, z tym nie ma problemu.

- Radna Będkowska – popierając uwagę Pana Mularczyka odnośnie podwyższania podatków, proponowała, aby podwyższać podatki lokalne sukcesywnie, a nie tylko na początku kadencji, jak miało to miejsce w ostatnich kadencjach Rady, żeby mieszkańcy nie odczuli tak bardzo wzrostu tych opłat.

- Sołtys wsi Jabłonna - wnioskował w sprawie zimowego utrzymania dróg, tj. o sypanie piasku na drogę Jabłonna-Brzostek-Gaj.

- Sołtys Gawron z Mojżeszowa – zwrócił uwagę, że błoto pośniegowe nie było zgarnięte we właściwym czasie i we właściwy sposób, a poźniej zamarzało tak, że nie da się teraz jeździć po drogach, dlatego proponował, żeby zadbać o odpowiedni nadzór nad odśnieżaniem.

- Pan Mularczyk zwrócił się z wnioskiem do Rady i Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie sprawy pobierania opłat za korzystanie z hali sportowej ( czy to jest legalne, a jeśli jest, to uporządkować kwestie pobierania opłat i wydawania potwierdzenia zapłaty ).

- Burmistrz Naczyński na koniec obrad złożył wszystkim życzenia udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku, a także zdrowia i pomyślności oraz żeby współpraca pomiędzy radnymi, radą, burmistrzem i sołtysami układała się w tym nowym roku jak najlepiej.

- Przewodnicząca Rady Miejskiej przyłączając się do życzeń noworocznych złożyła życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 Roku dla wszystkich zabranych na sali, jak również dla ich rodzin.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Maria Szwed zamknęła posiedzenie III sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie między sesjami (48 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (88 KB)

Lista obecności radnych (134 KB)

 

Liczba odwiedzin : 898
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-02-11 15:22:37
Czas publikacji: 2011-02-11 15:22:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak