Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 marca 2011 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 14 marca 2011 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – burmistrz miasta

Pan Wojciech Karbownik – sekretarz miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – skarbnik miasta

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak - radna Rady Powiatu Radomszczańskiego i Dyrektor SPZOZ w Przedborzu

Pan Wojciech Ślusarczyk – radny Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Wojciech Mordak – Prezes Zarządu OSP w Przedborzu

Pani Renata Łuczyńska – kierownik MGOPS w Przedborzu

mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz, telewizja NTL Radomsko.

 Ad. 1.

Obrady VI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 14.05 i trwały do godz. 17.30.

Otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady - Maria Szwed, która powitała wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności. W obradach uczestniczyło 14 radnych; nieobecny usprawiedliwiony był radny Zawisza.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady zgłosiła zmianę porządku obrad ze względu na dwa wnioski - w sprawie wycofania skargi oraz wycofania wniosku z dnia 17 lutego 2011 roku, które w dniu 11 marca złożył do biura Rady Pan Zbigniew Pluta (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał: ł) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2011 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec oraz m) w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lutego 2011 roku wniesionego przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Przedbórz.

Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady.

 Jak poinformowała Przewodnicząca, do biura Rady w dniu sesji wpłynął również wniosek Pana Pawła Zięby o wycofanie skargi z dnia 7 lutego 2011 r. ( przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Radni poprzez głosowanie jednogłośnie przyjęli wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w podpunkcie l) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 lutego 2011 roku wniesionej przez Administratora Społecznego forum www.forum.przedborz.net Pana Pawła Ziębę zam. Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza.

Przewodnicząca zgłosiła następnie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w podpunkcie f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2011-2021 z tego względu, że organem kompetentnym do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jest Burmistrz Miasta zgodnie z przepisami.

Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady Miejskiej.

Burmistrz Miasta zgłosił do Przewodniczącej Rady wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez MSWiA. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie powyższej uchwały do podpunktu f) w bloku uchwał. Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady.

Przewodnicząca Maria Szwed odczytała następnie zmieniony porządek obrad sesji.

 Porządek obrad po zmianie:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2011 rok,

   b) w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przedbórz,

   c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/160/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

   d) w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku,

   e) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011,

   f) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej,

   g) w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

   h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz,

   i) w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2011-2014,

   j ) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

   k) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Przedborzu.  

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej.

 - Radny Mroziński zgłosił wniosek o odczytanie obydwu protokołów.

 Głosowanie tego wniosku przez radnych przedstawiało się następująco:

     za                          - 6 głosów

     przeciw                 - 6 przeciw

     wstrzymujących   - 2 głosy

Wobec powyższego wniosek nie uzyskał wymaganej zwykłej większości głosów.

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej bez odczytywania. Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

     za                          - 8 głosów

     przeciw                 - 6 głosów 

     wstrzymujących   - 0 głosów.

W związku z powyższym radni większością 8 głosów przyjęli protokoły z IV i V sesji Rady Miejskiej- bez odczytywania.

 Ad. 4.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady  (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

 Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Henryk Wnuk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal (przedmiotowy materiał w załączeniu).

- Burmistrz zapytał Przewodniczącego Kieruzala, jaka była konkluzja tej komisji. – odp.: Pani Dyrektor stwierdziła, że jeśli ktoś z mieszkańców czy jakaś grupa chciałaby uczestniczyć w jakichś zabawach na hali, to wystarczy napisać podanie, które zostanie rozpatrzone.

- Burmistrz: Moim zdaniem regulamin jest regulaminem i wg niego powinno się postępować.

- Radny Kieruzal: Ale w regulaminie pisze, że można się zwrócić do Pani Dyrektor z wnioskiem np. o nieodpłatny wynajem hali. 

- Burmistrz: Myślę, że ci, którzy wnioskują o zwołanie komisji powinni się najpierw zapoznać z regulaminem. Może jakby go przeczytali, to komisja nie musiałaby się spotykać. 

- Radna Olejnik: Miałabym prośbę na przyszłość, jeśli ktokolwiek będzie wnioskował, to najpierw, żeby skierował się do zainteresowanej strony, czyli do dyrekcji jakiejś jednostki czy podmiotu, a dopiero później do Komisji Rewizyjnej. Ponieważ nie wpłynęło żadne pismo i dyrekcja nie miała zielonego pojęcia o wadze przedmiotu, tak to się skończyło, że my jako Komisja poprosiliśmy grzecznie, żeby Pan Mularczyk skierował pismo do Pani Dyrektor, a Pani Dyrektor to pismo rozpatrzy. Uważam, że nie po to powołana jest Komisja Rewizyjna w gminie, żeby na posiedzeniu dywagować nad takim problemem, bo to nie jest problem. 

- Radny Kieruzal: Padła jeszcze propozycja ze strony członków Rady, członków Komisji, aby zmienić zapis w regulaminie, że radni korzystają z hali odpłatnie  (teraz jest zapis, że radni i pracownicy urzędu są zwolnieni z opłat). 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

       a) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2011 rok

 Przewodnicząca Rady po odczytaniu poddała projekt uchwały procedurze głosowania.

 Uchwała Nr VI/20/11 przyjęta została jednogłośnie 13 głosami za ( nieobecny na sali podczas głosowania był radny Bobras ) i przekazana została do realizacji. 

       b) w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Przedbórz 

- Burmistrz Miasta przedstawił wyjaśnienia, po czym Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go procedurze głosowania. 

Uchwała Nr VI/21/11 uzyskała jednogłośną akceptację Rady ( 14 głosów za ) i przekazana została do realizacji. 

       c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/160/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

- Radny Stawiarski odnosząc się do uchwały z 2008 r. zapytał czy plan sprzedaży lokali mieszkaniowych w latach 2008-2010 został zrealizowany. - odp. Burmistrza: Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań komunalnych chcemy, mówiąc kolokwialnie, pozbyć się tego majątku, jednak na siłę nie można kogoś uszczęśliwić. Jeżeli osoba wynajmująca jest chętna do wykupu tego mieszkania, to stosujemy wszystkie upusty   i bonifikaty, to jest przeważnie 60 % wartości. My informujemy, że jest taka możliwość, ale stopień realizacji nie zależy od nas, tylko od wynajmujących. Nie możemy nikogo zmusić do wykupu. 

- Radny Stawiarski: Czy sprzedano jakikolwiek lokal w okresie tych lat. – odp.: Tak. Są sprzedawane sporadycznie w każdym roku. Jeżeli chodzi o 2010 r. będzie to ujęte przy wykonaniu budżetu, a wcześniej były sprzedawane jeden lub dwa mieszkania     w ciągu roku. 

- Radny Stawiarski: Czy wpływy ze sprzedaży tych lokali wpływają do Zarządcy, czy do kasy miejskiej. – odp.: Zarządca i gmina to jest jedno. Od 2009 r. zasoby mieszkaniowe gmina przejęła od Zakładu Usług Komunalnych.  

- Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie, w którym przyjęty został jednomyślnie 13 głosami Rady ( nieobecny na sali podczas głosowania był radny Obarzanek ). 

Uchwała Nr VI/22/11 przekazana została do realizacji. 

       d) w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku 

- Wyjaśnienia złożyła Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta. 

Uchwała Nr VI/23/11 uzyskała jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za, nieobecny na sali podczas głosowania był radny Obarzanek ) i przekazana została do realizacji. 

       e) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011 

- Wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały. Głosowanie przebiegało w sposób następujący:

     za                          - 12 głosów

     przeciw                 - 0 głosów

     wstrzymujących   - 1 głos 

Wobec powyższego Uchwała Nr VI/24/11 przyjęta została większością 12 głosów za (nieobecny na sali podczas głosowania był radny Łopaciński ) i przekazana została do realizacji. 

- Radny Mąkosa zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie kolejnego projektu uchwały z podpunktu f) na koniec bloku uchwał do podpunktu k) z tego względu, że jest on jeszcze sprawdzany przez prawnika.

Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady Miejskiej. 

        f) w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

- Wyjaśnienia złożyła Kierownik MGOPS w Przedborzu. 

- Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie, w którym przyjęty został jednomyślnie 13 głosami Rady ( nieobecny na sali był radny Łopaciński). 

Uchwała Nr VI/25/11 przekazana została do realizacji. 

        g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz 

- Radny Stawiarski: Jednostka OSP w Przedborzu jest jedną z najprężniej działających jednostek powiatu radomszczańskiego. Wzywana jest nie tylko do pożarów, ale także do wypadków drogowych i innych zdarzeń. Rada Miejska powinna wspierać taką inicjatywę, aby nie doszło do takich sytuacji jak w innych gminach, że nie ma kto jeździć do pożaru.

 - Przewodnicząca stwierdziła, że jest coraz więcej wyjazdów do pożarów, zrobiło się cieplej, ludzie zaczęli wypalać trawy, więc ta praca strażaków będzie w jakiś sposób choć trochę doceniona. Zaproponowana przez Komisje podwyżka - 10 zł za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej i 8 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym - jest jakimś krokiem w kierunku docenienia pracy strażaków.

 Uchwała Nr VI/26/11 po odczytaniu przez Przewodniczącą przyjęta została jednomyślnie 14 głosami za i przekazana została do realizacji. 

        h) w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2011-2014 

- Wyjaśnienia złożyła Kierownik MGOPS w Przedborzu Pani Renata Łuczyńska, która poinformowała, że zgodnie z najnowszą zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązkiem każdej gminy jest stworzenie takiego systemu. 

- Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie, w którym przyjęty został jednomyślnie 13 głosami Rady (nieobecny na sali był radny Piskorz). 

Uchwała Nr VI/27/11 przekazana została do realizacji. 

         i ) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwałę Nr VI/28/11 przyjęto jednogłośnie 13 głosami radnych ( nieobecny na sali podczas głosowania był radny Piskorz) i przekazano do realizacji. 

         j) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Przedborzu 

- Radny Stawiarski: Jaką szerokość ma ta działka o nr ewidencyjnym 203/2. 

- Pan Grzegorz Trzeciak: To jest ok. 20 metrów. 

- Burmistrz Miasta: Ta działka, jak wyjaśniałem na komisji, traktowana jest póki co jeszcze jako użytek rolny, ale jest już w trakcie przekształcania miejscowego planu zagospodarowania i po tej zmianie będzie to teren pod zabudowę jednorodzinną i usługową. Będzie można podzielić ją na trzy działki budowlane. Działka ta z trzech stron ma dostęp do drogi. 

- Przewodnicząca Rady: Czy dla gminy Przedbórz, w sytuacji pogłębiającego się deficytu, nie byłaby korzystniejsza sprzedaż tej działki, a nie zamiana, gdyż zamrażamy te pieniądze, które są nam potrzebne?

- Burmistrz Miasta: Korzyść w szerszej perspektywie jest ewidentna, ponieważ powstanie lokal gastronomiczny z wypożyczalnią sprzętu pływającego, który będzie opodatkowany i to jest wymierna korzyść, gdyż będzie to służyło nie tylko mieszkańcom Przedborza, ale też i turystom. Rzeczoznawca wyceni obydwie działki,  a nie ma problemu, żeby później sprzedać tą zamienioną działkę. Natomiast, jeśli w tej formie nie przeprowadzimy zamiany tych gruntów, to w tym roku to nie powstanie, bo nikt nie zdąży zrealizować tej inwestycji na sezon turystyczny. Na komisji była deklaracja, że jeżeli to wszystko zostanie teraz uchwalone, to rozpoczęcie budowy nastąpi w kwietniu i do końca czerwca obiekt będzie przeznaczony do użytkowania. Najważniejsze jest to, że jeśli stawiamy na turystykę i są osoby z naszej gminy, które chcą wyłożyć środki i zrobić coś dla rozwoju tej turystyki w naszym mieście i gminie, to nie ma co im utrudniać działalności.

- Przewodnicząca Rady: Ale przy sprzedaży wpływają pieniądze do gminy.

- Radny Mąkosa: Ale mamy dalej grunt do sprzedaży i można go podzielić na działki budowlane, więc to chyba też jest jakaś korzyść.

- Burmistrz: Po podziale myślę, że będzie jeszcze większa możliwość zarobienia na sprzedaży.

- Radna Będkowska spytała czy będzie to miało wpływ na realizację całości inwestycji nad zalewem. – odp.: Chcieliśmy zachęcić jakiegoś inwestora, dlatego postawione zostały fundamenty i podłączone media, ale nikt się nie chciał zgłosić. Jeśli chodzi o pozyskiwane środki unijne, to z góry było wiadome, że to będzie na prywatną inicjatywę, gdyż wiadomo, że dla gminy wybudowanie tego budynku byłoby o wiele droższe i utrzymywanie też. Z tych względów wcześniej teren ten był wyodrębniony   i na to żadnych środków unijnych nie zaangażowaliśmy.

- Radny Stawiarski ponowił pytanie o szerokość działki nr 203/2.

Pan Antoni Auguścik – inspektor ds. planowania i gospodarki gruntami po wykonaniu pomiarów na mapie poinformował, że jest to ok. 16 metrów szerokości.

- Radny Stawiarski: Czy wyszły jakieś nowe rozporządzenia ministra infrastruktury   w sprawie odległości lokalizacji budynków od granic działki. Jaka jest minimalna odległość stawiania budynków ? – odp. Pana Auguścika: Jeśli jest wąska działka, to można stawiać budynek w granicy.

- Radna Będkowska: Rozumiem, że Pan Burmistrz zapewnia Radę, że nasz budżet gminny nie ucierpi na tej zamianie. – odp.: Są to działki pod zabudowę, więc na pewno nie stracimy na tym.

- Radny Mąkosa: Wydaje mi się, że oprócz takich finansowych wymiernych korzyści czy niekorzyści, to jest jedna korzyść, że tam będzie się coś działo, ktoś chce zrobić jakiś interes i z tego tytułu będą płynąć podatki do gminy. To jest, uważam, pomaganie inicjatywie rozwoju turystyki, a przecież taki był zamiar wkładania tam    w ten teren pieniędzy unijnych. Taki był kiedyś program – rozwój turystyczny miasta Przedborza. Tu jest jak mi się wydaje aspekt społeczny, że, jak się to mówi, coś się będzie tam działo. Po to włożyliśmy tyle pieniędzy w ten zalew i okolice, żeby to jakoś wykorzystać później. Robimy to wszystko do celów turystycznych.

- Burmistrz Miasta: Wiadomo, że tam jest plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki siatkowej, koszykowej, do gry w tenisa ziemnego i jeśli będzie ten punkt, to myślę, że na zasadzie współpracy będzie możliwość wypożyczania tam tego sprzętu. Ktoś musi się opiekować tymi boiskami i nam odejdzie opłacanie dodatkowej osoby z gminy, żeby się tym zajmowała.

- Przewodnicząca Szwed: Dlaczego ten krąg, jeśli chodzi o potencjalnych nabywców tej nieruchomości, był zawężony tylko do przedsiębiorców z gminy Przedbórz. – odp. Burmistrza: Ponieważ uważam, że przede wszystkim należy wspierać naszych, lokalnych przedsiębiorców, którzy tutaj prowadzą działalność i płacą podatki.

Powiem jeszcze, że była zainteresowana osoba z Kielc, ale na umówione następne spotkanie ta osoba już nie przyjechała.

- Radny Stawiarski: Czy na pewno ta inwestycja będzie oddana w tym roku. – odp. Pana Trzeciaka: Jeśli podjęta zostanie uchwała i w odpowiednim czasie przekazane zostaną pozwolenia, to tak, bo jeśli przekażecie je w lipcu czy w sierpniu, to nie będzie w tym roku, a wtedy w ogóle zrezygnujemy. Tak jak syn napisał w podaniu, jeśli ta inwestycja będzie mogła ruszyć w maju, to będzie zrealizowana, ale jeśli sprawy formalne nie zostaną przekazane do maja, to chyba jest jasne, że nie będzie można tego zrobić. Wtedy w ogóle zrezygnujemy i szukajcie sobie innych inwestorów.

- Radny Mąkosa: Bez podjęcia uchwały nie można nic zrobić, ani wycenić tego.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca poddała projekt uchwały procedurze głosowania, które przedstawiało się następująco:

       za                          - 10 głosów

       przeciw                 - 0 głosów

       wstrzymujących   - 4 głosy

W związku z powyższym Uchwała Nr VI/29/11 przyjęta została większością głosów i przekazana została do realizacji.

          k) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 - Wyjaśnienia złożył Burmistrz Miasta.

 Po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie, w którym przyjęty został jednomyślnie 13 głosami Rady ( nieobecny na sali był radny Mąkosa).

 Uchwała Nr VI/30/11 przekazana została do realizacji.

 Ad. 7.

Sprawy różne, wolne wnioski.

 - Przewodnicząca odczytała pisma, które wpłynęły w ostatnim czasie do biura Rady.

 - W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wyjaśnienia, na jakiej podstawie wypłacane jest wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Przedborza oraz jaka jest jego wysokość, Przewodnicząca Maria Szwed przypomniała, że w dniu 7 lutego 2011 r. wystosowała wniosek do radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Przedborzu o wydanie opinii prawnej dotyczącej podstaw prawnych wypłaty aktualnego wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta.

Poproszona o wyjaśnienia w tej kwestii prawnik Pani Edyta Szwed poinformowała, że wysokość wynagrodzenia została ustalona przez Radę Miejską dla osoby zajmującej stanowisko Burmistrza Miasta Przedborza bez względu na to, kto będzie piastować to stanowisko. Zaś interpretacja prawna, która pojawiła się w internecie, jest nadinterpretacją, ponieważ żaden przepis prawny nie uzasadnia twierdzenia, że wynagrodzenie dla wójta czy burmistrza ma być ustalane dla konkretnej osoby każdorazowo z chwilą wyboru kolejnej osoby na to stanowisko. Wygaśnięcie mandatu burmistrza, a w konsekwencji rozwiązanie stosunku pracy, nie powoduje utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

 - Przewodnicząca przypomniała radnym o składaniu następnych oświadczeń majątkowych w obowiązującym terminie do końca kwietnia.

 - Radna Będkowska w związku ze składaniem przez rolników wniosków o dopłaty obszarowe zapytała czy wzorem lat ubiegłych są zatrudnieni bądź wyznaczeni pracownicy w urzędzie, którzy będą pomagać wypełniać takie wnioski. - odp.: Będzie wyznaczony pracownik i jeszcze jedna osoba dodatkowo zatrudniona na ten czas do urzędu, żeby bezpłatnie pomagać rolnikom wypełniać te wnioski. To się sprawdziło, bardzo dużo rolników korzystało z tej formy pomocy. Od 15 marca w godzinach pracy będzie taka możliwość.

 - Pan Wojciech Mularczyk podziękował za zajęcie się przez Komisję Rewizyjną sprawą hali sportowej. Spytał również o status prawny budynku bursy, ponieważ czytał, że gmina przejęła to na własność, a inaczej inwestuje się we własne. Powiedział: „Traktujcie te nasze społeczeństwa wypowiedzi jako głos w dyskusji. Jeżeli jest głupi – odrzucajmy, jeżeli coś z tego można wykorzystać – wykorzystujmy.” Pan Mularczyk poruszył też sprawę kosztów dowozu dzieci do szkół przez ZUK, zbyt wysokich jego zdaniem w czasach, gdy rada i burmistrz powinien oszczędzać.

 - Burmistrz stwierdził, odnosząc się do wypowiedzi Pana Mularczyka, że jeśli on by zapłacił za tę komisję to może byłoby dobrze, bo wystarczyło zwrócić się do Pani Dyrektor i nie byłoby to kosztotwórcze dla gminy, jeśli mówimy o oszczędności. Co do dowozów dzieci jest to zadanie własne gminy, a kwota na to przeznaczona nie jest tylko dla ZUK-u, ale przeznaczona jest również na opłacenie biletów miesięcznych. Ta usługa jest wykonywana przy stawce 2,50 zł netto, więc przy tej cenie paliwa jaka jest, zakład musi z innej działalności pokryć straty na dowozie dzieci.

Jeśli chodzi o budynek bursy, to przejęliśmy ten budynek pod koniec 2007 roku.       W ubiegłej kadencji nie mogliśmy przeforsować sprawy użytkowania budynku ze starostwem, ale w tej kadencji mamy w powiecie władze przychylne samorządowi przedborskiemu i sprawy te w dosyć szybkim tempie wyprostowaliśmy. Możemy teraz, po podjęciu uchwały przez radę powiatu, mając puste miejsca, podpisywać umowy wynajmu pomieszczeń na czas określony, tak jak z pogotowiem. Będzie to      z korzyścią dla nas, ponieważ bursa i schronisko jest dofinansowywane przez gminę, ze względu na małą ilość młodzieży.

 - Prezes Zarządu OSP w Przedborzu Pan Mordak - podziękował za zwiększenie kwoty ekwiwalentu dla strażaków i poruszył sprawę podstawy prawnej wypłaty diet dla strażaków.

 - Pan Grzegorz Trzeciak zapytał czy ma złożyć oficjalne pismo w sprawie wcześniej poruszanej na sesji, czyli wykonania rowu odwadniającego na działkach gminnych nad zalewem i zabrał głos w sprawie zamiany działek z gminą na tym terenie.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Maria Szwed zamknęła posiedzenie VI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 14 marca 2011 roku.

 

Protokół sporządziła: Renata Wikło

 

Lista obecności radnych (112 KB)

Wniosek 1 (74 KB)

Wniosek 2 (115 KB)

Wniosek 3 (44 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (69 KB)

Sprawozdania z działalności Komisji (61 KB)

 

Liczba odwiedzin : 892
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-04-22 12:10:01
Czas publikacji: 2011-04-22 12:10:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak