Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2011 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 marca 2011 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak - Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego, Dyrektor SPZOZ w Przedborzu

sołtysi, mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

 

Ad. 1.

Obrady VII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13.05 i trwały do godz. 16.20.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady - Maria Szwed, która powitała wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności. W obradach uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady wprowadziła autopoprawkę do punktu 6 podpunktu b, który  winien brzmieć: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz zgłosiła wniosek  o wprowadzenie w pkt 6 podpunktu j tj. projektu uchwały „w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Józefów, gmina Przedbórz

Następnie poddała pod głosowanie   zgłoszony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 6 podpunktu j. Wniosek przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.

 W związku z powyższym porządek obrad po zmianie brzmi:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011,

  b) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

   c) w sprawie przyjęcia bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Kleszczów,

  d) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz,

   e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedbórz,

   f) w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym,

   g) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu,

   h) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

   i) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2011 roku wniesionej przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu,

   j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości  gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Józefów, gmina Przedbórz.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół z VI sesji Rady Miejskiej- bez odczytywania.

 Ad. 4.

Burmistrz przedstawił swoje sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami Rady  (przedmiotowy materiał w załączeniu ).

 Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Henryk Wnuk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal ( przedmiotowy materiał w załączeniu ).

Ad.6.

Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2011

- Głos zabrała Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk, która przedstawiła objaśnienia dotyczące zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2011 rok.

-Następnie głos zabrał Radny Pan Jan Mąkosa, który wyszedł z propozycją złożenia na ręce Przewodniczącego Rady w Kleszczowie podziękowania za udzieloną pomoc finansową na rzecz Gminy Przedbórz w formie zaproszenia na uroczystości odbywające się w Przedborzu.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania  Rady. Projekt przyjęty został jednogłośnie 15 głosami.

Uchwala Nr VII/31/11 przekazana została do realizacji.

b)     w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

- Burmistrz Miasta wnioskował o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2012 rok w budżecie gminy. Swój wniosek uzasadnił tym, że Gmina jest zobligowana do wykonania zadania inwestycyjnego dotyczącego skanalizowania aglomeracji miejskiej Przedbórz do 2015 roku. Inwestycjia ta ma być realizowana jesienią bieżącego roku i jej koszt to około 8 mln złotych. Gmina ma zrealizować również zadania budowy drogi w Zagaciu oraz dwóch odcinków drogi w miejscowości Nosalewice i Budy Nosalewickie. Ponadto w planach inwestycyjnych przewidziane jest dokończenie budowy mostu w Chałupach oraz zrealizowanie projektu oświetlenia w miejscowości Taras. Kwoty tych zadań przerastają kwoty zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i aby je zrealizować musimy zapewnić również środki własne. Burmistrz wyjaśnił, że część środków funduszu sołeckiego pochodzą z budżetu Gminy, w ramach oszczędności te właśnie środki mogłyby posłużyć do pokrycia częściowych kosztów realizacji w/w inwestycji.

- Skarbnik Miasta przyłączyła się do apelu Burmistrza o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, co w efekcie przyczyni się do wspierania zaplanowanych inwestycji. Nadmieniła również, że oszczędności szukamy nie tylko w funduszu sołeckim, ale także w oświacie. Pani Skarbnik zaznaczyła, że oszczędności szukamy wszędzie, wydatki bieżące muszą maleć.

- Radny Mąkosa zapytał o ty czy wobec nie wyodrębniania funduszu sołeckiego będą wykonywane drobne prace inwestycyjne na wsiach.

- Burmistrz odpowiedział, że te drobne prace na wsiach zostaną ujęte w planie inwestycyjnym. Zaplanowany jest remont paru dróg. Tak jak wcześniej wspomniał oszczędności nie będą tylko szukane w funduszu sołeckim, ale również oświacie. Ze względu na redukcję etatów związaną z zmniejszeniem ilości klas w Gimnazjum oraz redukcją etatów w internacie zaoszczędzimy około pół miliona złotych.

- Pani Skarbnik uzupełniła, że za 2010 rok fundusz sołecki zrealizowano w wysokości 187 929, 75 zł, zwrot z Ministerstwa będzie wynosił ok. 20% co stanowi kwotę ok. 37 tys. złotych. Na 2011 rok naliczony fundusz sołecki przyjęty w budżecie wynosi 253 285,55 zł, natomiast na 2012 rok to też podobna kwota, która wyliczana jest na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców.

- Radna Będkowska zadała pytanie Pani Skarbnik: jaki procent ogólnie w zadaniach inwestycyjnych na ten rok stanowi kwota funduszu sołeckiego.

- Skarbnik odpowiedziała, że stanowi około 7 %.

- Radna Będkowska stwierdziła, że nie wykonanie tych zadań poprzez fundusz sołecki będzie skutkowało brakiem zwrotu, wcześniej wspomnianego przez Panią Skarbnik.

- Radny Mąkosa zapytał Burmistrza jaki jest plan dopłaty do oświaty w 2011 roku. Na co Burmistrz odpowiedział, że jest to kwota około 2 mln zł łącznie z Przedszkolem.

W tym 300 000 zł na wyrównanie wynagrodzeń. Burmistrz dodał również, że będziemy się starali realizować tylko te inwestycje, dla których można pozyskać pieniądze z środków zewnętrznych. Środki unijne można pozyskać tylko w tym i przyszłym roku. Obecnie środki pozyskujemy poprzez stowarzyszenia „LGD Dolina Pilicy” oraz „LGR Między Nidą i Pilicą”. Za pośrednictwem tych stowarzyszeń gmina i przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji w kwocie nawet do 300 000zł. Radny Mąkosa stwierdził, że wszystko komplikuje kanalizacja i narzucony krótki okres realizacji zadania oraz fundusze jakie pochłonie jej realizacja.

- Sołtysi pytali o wykonanie kanalizacji na obszarach wiejskich.

-Burmistrz Miasta odpowiedział, że priorytetem jest kanalizacja w aglomeracji Przedbórz. Dopiero wtedy gdy Unia narzuci taki wymóg, będzie wprowadzana kanalizacja na obszarach wiejskich.

- Sołtysi pytali o możliwość pozyskania środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni. Na to Burmistrz stwierdził, że była osoba, która się tym zajmuje, ale nie było chętnych ze względu na wkład własny jaki ponosi właściciel. Wkład własny stanowi 25% całkowitej budowy oczyszczalni.

- Głos zabrała Pani Skarbnik, która przytoczyła przykład jednej gminy. Gmina ta podjęła działanie w ramach budowy przydomowych oczyszczalni, ale ze względu na konieczność wkładu środków własnych wielu mieszkańców wycofało się z tego projektu.

- Przewodnicząca Rady skierowała pytanie do sołtysów obecnych na Sali, jako reprezentantów mieszkańców, co sądzą o nie wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- Sołtysi pytali czy fundusz sołecki zostanie zawieszony tylko na ten rok i co w takim razie będzie z 2012 rokiem. Na to Pan Burmistrz, że zostanie zawieszony tylko na ten rok. Te inwestycje, które były rozpoczęte w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane.

- Radny Jan Mąkosa stwierdził, że najważniejszy w tej sprawie jest głos Pani Skarbnik ponieważ to ona odpowiada za finanse i jeżeli prosi o takie rozwiązanie to Rada powinna jej w tym pomóc.

- Przewodnicząca Rady: myślę, że Pani Skarbnik ma podobne zdanie jak Pan Burmistrz.

- Skarbnik Miasta: Podczas realizacji w 2010 roku zadań, fundusz sołecki nie wystarczył na ich całkowite pokrycie. Przykładem jest Strażnica w Józefowie Starym, Góry Mokre, gmina dokłada do tych zadań pieniądze bo fundusz sołecki stanowi tylko namiastkę. Nie zmienia to faktu, że nie będziemy dokonywać drobnych remontów dróg lub innych zadań.

- Przewodnicząca Rady stwierdziła, że potrzeby tej gminy są duże, wiadomo jeśli są wykonywane inwestycje, nakłady też muszą być. Spytała zebranych czy są jeszcze zapytania.

- Pani Sołtys wsi Wygwizdów stwierdziła, że większość inwestycji wykonywane jest w mieście i Górach Mokrych, w innych wsiach nie.

- Głos zabrał Sekretarz Miasta, który spytał Panią dlaczego mówi nieprawdę?

- Pani Sołtys wsi Wygwizdów zapytała to co zrobiliście w zeszłym roku na Wygwizdowie w ramach funduszu sołeckiego?

- Sekretarz zaprosił Panią Sołtys do zapoznania się z dokumentacją co udało się zrobić na ich terenie.

- Wobec wyczerpania zapytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Rady Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Projekt uchwały został podjęty 5 głosami za, 3 głosami przeciw i 7 głosami wstrzymującymi.

Uchwała Nr VII/32/11 przekazana została do realizacji.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej.

 

Po przerwie:

Przewodnicząca wznowiła obrady i odczytała kolejny podpunkt punktu 6:

c)     w sprawie przyjęcia bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Gminę  Kleszczów

- Pani Przewodnicząca spytała czy coś dopowiadamy sołtysom w tej sprawie?

- Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że Pani Wójt darzy nasz samorząd sympatią i dlatego te środki zostały przydzielone.

- Radni nie zgłosili  zapytań do projektu uchwały, który został odczytany przez Przewodniczącą i poddany procedurze głosowania. Za głosowało 12 radnych (3 radnych nieobecnych na sali podczas głosowania).

Uchwała Nr VII/33/11 została przekazana do realizacji.

d)     w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

- Burmistrz Miasta stwierdził, że projekt uchwały dotyczy corocznego, standardowego porozumienia ze Starostwem.

Projekt uchwały został odczytany przez Panią Przewodniczącą Rady.Uchwała Nr VII/34/11 została przyjęta 14 głosami za (jeden radny nieobecny na sali podczas głosowania) i przekazana do realizacji.

e)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedbórz

- Przewodnicząca poprosiła Burmistrza o kilka słów wyjaśnienia, czego dotyczą proponowane zmiany.

- Burmistrz stwierdził, że ulegnie zmianie punkt dotyczący dochodów. W skład dochodu osób ubiegających się o przydzielenie mieszkania socjalnego nie będą brane pod uwagę zasiłki (celowe z MGOPS).

- Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Maria Szwed przeszła do odczytania projektu uchwały, a następnie poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty 14 głosami za ( jeden radny nieobecny na sali podczas głosowania).

Uchwała Nr VII/35/11 została przekazana do realizacji.

f) w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym

- Kierownik MGOPS w Przedborzu Pani Renata Łuczyńska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zmiany wysokości opłaty za 1 godzinę usług.

Uchwała Nr VII/36/11 po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady została poddana procedurze głosowania, przyjęta 14 głosami za (jeden radny nieobecny na sali podczas głosowania) i przekazana do realizacji.

g)     w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym  Przedszkolu w Przedborzu

- Dyrektor Przedszkola Pani Grażyna Włoch udzieliła wyjaśnienia, że opłata zwiększa się w związku ze wzrostem opłat za media.

- Przewodnicząca wobec braku zapytań odczytała projekt uchwały i poddała go procedurze głosowania. Został przyjęty 13 głosami za i 1 wstrzymującym (jeden radny nieobecny na sali podczas głosowania).

Uchwała Nr VII/37/11 została przekazana do realizacji.

h)     w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

- Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Szwed przeczytała pismo od Wojewody Łódzkiego dotyczące oddelegowania Pana Jana Osickiego jako przedstawiciela Wojewody do pracy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. Poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu komisji zaproponowano do składu Rady Społecznej SPZOZ  niżej wymienionych radnych:

- Będkowską Zofię

- Bobrasa Andrzeja

- Mrozińskiego Jana

- Ociemek Alicję

- Wnuka Henryka

Burmistrz Miłosz Naczyński jako Przewodniczący Rady Społecznej.

- Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Maria Szwed przeszła do odczytania projektu uchwały, a następnie poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty 13 głosami za (dwóch radnych nieobecnych na sali obrad podczas głosowania).

Uchwała Nr VII/38/11 została przekazana do realizacji.

i)       w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2011 roku wniesionej przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu

- Radny Pan Jan Mąkosa zapytał, czy Pan Zięba otrzymał zaproszenie na sesję i czy jest obecny na sali. Odpowiedzi udzieliła Pani Przewodnicząca Maria Szwed, która stwierdziła, iż mimo wysłanego zaproszenia Pan Zięba jest dzisiaj nieobecny na sesji.

- Wobec braku innych pytań Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go procedurze głosowania.

Uchwała Nr VII/39/11 została podjęta 13 głosami za (dwóch radnych nieobecnych na sali podczas głosowania) i przekazana do realizacji.

j)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Józefów, gmina Przedbórz

- Burmistrz Miasta stwierdził, że w/w nieruchomość gruntowa zostanie zakupiona pod budowę ujęcia wodnego w Józefowie.

Wobec braku pytań projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącą Rady.

Uchwała Nr VII/40/11 została przyjęta 13 głosami za (dwóch radnych nieobecnych na sali podczas głosowania) i przekazana do realizacji.

Ad. 7

Sprawy różne, wolne wnioski.

- Wiceprzewodniczący Rady Pan Dawid Stawiarski poprosił o przybliżenie sprawy reorganizacji w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który stwierdził, że w chwili obecnej trwają przygotowania od strony prawnej i do tych ustaleń będzie mógł się odnieść. Pan Wiceprzewodniczący Rady Stawiarski zadał pytanie czy są przewidziane zwolnienia? Burmistrz odpowiedział, że jest to uzależnione od ilości powstałych etatów. Stwierdził, że nie stać nas na dokładanie do oświaty.

- Radny Jan Mąkosa zapytał o remont drogi na ul. Częstochowskiej.  Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał ze Starostwem.

- Radny Wnuk poruszył temat braku znaku informującego informującego o nazwie miejscowości we wsi Borowa. Pan Burmistrz odpowiedział, że tablice są już zamówione i niedługo będą powstawiane.

- Sołtys z Wygwizdowa Pani Zięba zgłosiła potrzebę oczyszczenia rowów we wsi Wygwizdów.

- Pan Wiceprzewodniczący Rady Dawid Stawiarski wnioskował o podwyższenie znaku znajdującego się obok siedziby Urzędu Miejskiego.

-Na wniosek Przewodniczącej Rady Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień dotyczących zmian w ustawie o finansach publicznych oraz  odczytała art. 270 tej ustawy.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Pani Maria Szwed zamknęła posiedzenie VII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 marca 2011 roku o godz. 16.20.

 

Protokół sporządziła: Edyta Kwiatkowska

Lista obecności radnych (109 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (152 KB)

Sprawozdania z działalności Komisji (202 KB)

 

Liczba odwiedzin : 750
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-06-17 15:01:38
Czas publikacji: 2011-06-17 15:01:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak