Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 6 czerwca 2011 roku

w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu

 

W sesji udział wzięli radni według załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Biskup Diecezji Umzimkulu Stanisław Jan Dziuba

Pani Jadwiga Kamińska – Nowak – Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego i Dyrektor SPZOZ w Przedborzu

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu

Pani Grażyna Włoch – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przedborzu

Pani Małgorzata Mikuszewka – Księgowa Jednostek Kultury

Pani Teresa Prymus – Księgowa SPZOZ w Przedborzu

Mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz.

 

Ad. 1.

Obrady VIII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się w dniu 6 czerwca 2011 roku o godz. 13.10 i w tym dniu trwały do godz. 18.10. Otwarcia dokonała Pani Przewodnicząca Rady – Maria Szwed, która powitała wszystkich zgromadzonych na sali oraz stwierdziła quorum posiedzenia Rady na podstawie listy obecności – w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, wobec braku wniosków dotyczących zmian, poddała go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie 15 głosami za.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

  6. Wykonanie planu finansowego za 2010 rok jednostek kultury i SPZOZ w Przedborzu.

  7. Sprawozdanie z wykonania wydatków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Przedborzu

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowe w Przedborzu

d)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2010

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu

g) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza

h) w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego

i) w sprawie strefy płatnego parkowania

j) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

k) w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

l) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz.

 

9. Zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

Ad. 3.

Protokół z VI sesji radni przyjęli bez odczytywania, 14 głosami za i 1 wstrzymującym. Od głosu wstrzymała się Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed.

Ad. 4.

Burmistrz przedstawił swoje sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami Rady (przedmiotowy materiał w załączeniu).

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – radny Henryk Wnuk (przedmiotowy materiał w załączeniu).

Głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że w sprawozdanie wkradł się błąd. Jeżeli chodzi o most w Chałupach będzie on budowany bez względu na sprawę w Prokuraturze, ponieważ nie ma ona związku z jego budową.

Następnie sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Michał Kieruzal (przedmiotowy materiał w załączeniu).

Ad. 6.

Wykonanie planu finansowego za 2010 rok jednostek kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Muzeum Ludowego w Przedborzu, przedstawiła księgowa Pani Małgorzata Mikuszewska. Natomiast wykonanie planu finansowego za 2010 rok SPZOZ w Przedborzu przedstawiła księgowa Pani Teresa Prymus.

- Radna Pani Zofia Będkowska zapytała o ujemny wynik dla działu stomatologii. Odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor Jadwiga Kamińska – Nowak, która wyjaśniła, że spowodowany jest on sposobem kontraktowania.

Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed przeszła do odczytania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 7.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przedstawiła Pani Karolina Klusek.

- Pan Zbigniew Wilk zapytał dlaczego po likwidacji dwóch sklepów sprzedających alkohol, powstały w to miejsce trzy nowe. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że ilość powstałych sklepów nie zlikwiduje problemu alkoholizmu w Przedborzu, ponieważ w obecnych czasach jest duży dostęp do alkoholu. Ponadto dodał, że problem leży w uświadamianiu i nie sprzedawaniu alkoholu młodzieży. Dzięki środkom z opłat koncesyjnych istnieje możliwość wspierania różnych inicjatyw dla młodzieży i nie tylko, organizowania różnych form przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wobec braku pytań Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej.

 

Po przerwie:

Przewodnicząca Pani Maria Szwed wznowiła obrady sesji.

Ad. 8.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed wygłosiła przemówienie o następującej treści:

"Wasza Ekscelencjo Czcigodny Ojcze Biskupie

Szanowni zebrani

Tytułem Honorowego Obywatela obdarza się osoby wybitne i wyjątkowo zasłużone dla miasta i gminy. W Przedborzu jak do tej pory ten zaszczytny tytuł otrzymały dwie osoby. Dlatego tym bardziej cieszy przyznanie go Ojcu Biskupowi, który pochodzi z naszej gminy. Urodził się 27 kwietnia 1960 roku w Radomsku. Dzieciństwo i młodość spędził w Zuzowach.

Po ukończeniu LO w Przedborzu wstąpił do Zakonu Ojców Paulinów. Śluby wieczyste złożył w 1985 r., a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok był mistrzem nowicjatu w Sanktuarium Maryjnym w Leśniowie, a następnie pracował przez cztery lata w Amerykańskiej Częstochowie w USA. W 1991 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w diecezji Umzimkulu w RPA w miejscowości Centocow tj. Afrykańskiej Częstochowie, gdzie pełnił różne funkcje, a mianowicie: był proboszczem, przełożonym tam przebywających paulinów, diecezjalnym kierownikiem duchownym Sodalicji Najświętszego Serca Jezusa, diecezjalnym koordynatorem katechetów, a bezpośrednio przed nominacją pełnił obowiązki wikariusza generalnego diecezji. Równolegle do pracy duszpasterskiej, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zdobywał fundusze dla zapewnienia opieki lekarskiej i materialnej dla zupełnych sierot, ludzi chorych i starszych, pozbawionych środków do życia. Dnia 31 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował O. Stanisława Dziubę, paulina-biskupem Ordynariuszem diecezji Umzimkulu w RPA, co jest wielkim wyróżnieniem i jednocześnie docenieniem jego wkładu w dzieło ewangelizacji narodów. Uroczystość Konsekracji Biskupiej odbyła się dnia 14 marca 2009 r. w Umzimkulu w Republice Południowej Afryki.

Jego Ekscelencja Biskup jest ogromnie pracowitym i zarazem skromnym człowiekiem, gorliwym duszpasterzem, niosącym bezinteresowną pomoc bliźnim.

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Przedborzu podejmie Uchwałę o nadaniu Ojcu Biskupowi Honorowego Obywatela Miasta Przedborza, który swoje życie poświęcił dla innych, z dala od domu, w trudnych warunkach, mając do czynienia z kulturą tak różną niż europejska.

Ten zaszczytny tytuł, jaki Rada przyzna Biskupowi będzie podziękowaniem za życzliwość, otwartość, duchowe wsparcie, za pracę poruszającą nasze serca i sumienia, za zrozumienie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Pozwolę sobie przytoczyć też myśl amerykańskiego filozofa Wiliama Jamesa "Przeżyj swe życie na czynieniu czegoś, co będzie trwało dłużej niż samo życie". Ta myśl bardzo pasuje do postaci i dorobku czcigodnego Biskupa-również Jubilata, który w miesiącu maju br. obchodził 25-lecie kapłaństwa".

 

Następnie Pani Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Przedborza oraz poddała go procedurze głosowania. Uchwała Nr VIII/41/11 została przyjęta jednogłośnie -15 głosami za i przekazana do realizacji.

Pani Przewodnicząca Maria Szwed wraz z Burmistrzem Miasta Przedborza, wręczyła w imieniu Rady Miejskiej w Przedborzu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Przedbórz Jego Ekscelencji Biskupowi Stanisławowi Dziubie medal Honorowego Obywatela Miasta Przedborza oraz książeczkę potwierdzającą nadanie tytułu.

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca Maria Szwed poprosiła gościa o kilka słów.

Biskup Stanisław Dziuba skierował do obecnych następujące słowa:

"Pani Przewodnicząca, wszyscy Radni, zaproszeni obecni tutaj goście, jestem niezwykle zaszczycony tym wyróżnieniem. Kiedy dowiedziałem się, że jestem trzecim Honorowym Obywatelem Miasta Przedborza, miasta szczególnie starego i z tak bogatą historią, było to dla mnie wielkie wyróżnienie i radość. Również pragnę podziękować pomysłodawcy, w związku wystąpieniem przez niego do szanownej Rady Miejskiej. Jak już słyszeliście pochodzę z wioski Zuzowy, gdzie spędziłem moje dziecięce i młodzieńcze lata, gdzie się wychowałem. Również moja łączność z Przedborzem jest bardzo bliska, bowiem ukończyłem tutaj ostatnią klasę Szkoły Podstawowej, później Liceum. Po ukończeniu Liceum wstąpiłem do Seminarium Ojców Paulinów, gdzie odbyłem studia filozoficzno - teologiczne, przygotowujące mnie do pracy duszpasterskiej, nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju. Przełożeni wysłali mnie do amerykańskiej Częstochowy w Stanie Pensylwania, niedaleko Filadelfii. Tam pracowałem dla polonii przez 4 lata i stamtąd wysłali mnie do pracy duszpasterskiej na pierwszą misję paulińską w Afryce. Było to dla mnie szczególne wyróżnienie i wyzwanie bowiem w zakonie wykonywaliśmy inny rodzaj pracy duszpasterskiej. Razem z Ojcem Ignacym i Bratem Andrzejem wyjechaliśmy na misję aby odnowić i odbudować misję, która nazywała się Centocow, natomiast oryginalnie nazywała się Częstochowa. Była to misja założona przez pierwszych misjonarzy w 1980 roku. W związku z tym, że polska nazwa Częstochowa jest trudna do wymówienia dla anglików, amerykanów, zmieniono jej nazwę na Centocow. W kościele, który zbudowali misjonarze znajduje się obraz Matki Bożej Jasnogórskiej sprowadzony z Jasnej Góry. Dla ludzi tam mieszkających Matka Boża Jasnogórska jest Czarną Madonną bliską ich sercu. Na początku było nam ciężko ze względu na nieznajomość języka, ale musieliśmy uczyć się języka zulu. Teraz lokalni ludzie z plemienia rozmawiają z nami i modlą się. W Afryce ludzie są otwarci na drugiego człowieka, misjonarzy, kapłanów, którzy przychodzą głosić ewangelię Chrystusa. Przyjęli nas z radością chociaż na początku nie znaliśmy ich języka, jednak znaleźliśmy sposób komunikowania się.

Gdy przyjeżdżałem po trzech latach na urlop do Polski, tak żartowałem: może wrócę gdy mi mama pozwoli. Mówili: musisz wrócić bo jesteś jednym z nas i tu jest twój dom. Dla nas pracujących w Afryce to jest nasza nowa rodzina, chociaż nie zapominamy o rodzinie w Polsce. Jako, że otrzymałem tytuł Honorowego Obywatela łączność z krajem i miastem stanie się bardziej wzmocniona.

W pracy misyjnej nie tylko głosimy ewangelię Chrystusa czy udzielamy sakramentu, ale w naszej sytuacji ewangelia ma smak chleba. Pracujemy na bardzo biednych terenach wiejskich, gdzie nie ma przemysłu, pracy. Ludzie muszą wyjeżdżać nawet 700-800 km aby szukać pracy. Tak więc nasza praca jest nie tylko pracą ewangelizacyjną, duchową, ale również pracą rozwojową, socjalną, charytatywną. Nasza praca polega także na pomocy sierotom, które straciły swoich rodziców z powodu choroby AIDS. W naszej pracy musimy używać różnych środków, aby pomóc chorym. Zawsze jako misjonarze zwracamy się o pomoc i teraz korzystając z okazji jako Honorowy Obywatel tego miasta, myślę że możemy nawiązać współpracę w pracy rozwojowej.

Tak jak słyszeliśmy z mojej biografii, dwa lata temu zostałem wyznaczony przez Ojca Św. Benedykta XVI, na Biskupa Diecezji Umzimkulu, diecezji bardzo biednej. Moja odpowiedzialność i troska powiększyła się, bowiem do tej pory byłem proboszczem Parafii Centocow. Teraz mam do objęcia 15 parafii. Moja troska i serce musi się rozszerzyć, by objąć wszystkich. Szukamy współpracowników, pomocników w naszej pracy misyjnej i rozwojowej, aby pomóc tym ludziom. Jeszcze raz dziękuję szanownej Radzie i wszystkim obecnym za zaszczyt nadania mi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przedborza. Będę się starał dobrze reprezentować to miasto, być dobrym obywatelem oraz nie przynieść wstydu, tym którzy oddali na mnie głos. Życzę wszystkim szczęść Boże i do zobaczenia w Afryce".

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed podziękowała Biskupowi za lata ofiarnej pracy oraz życzyła, aby Ekscelencja z wielką gorliwością i zapałem w dalszym ciągu wypełniał swoje powołanie, aby znajdował siły do pracy z ludźmi, których napotka na drodze swojego kapłaństwa. Życzyła również dobrego zdrowia, spełnienia dalszych zamierzeń i planów oraz kolejnych pięknych rocznic wśród naszej wspólnoty lokalnej i parafialnej. Przewodnicząca wręczyła także pamiątkę w postaci książki "Przedbórz w grafice" podpisaną przez Burmistrza Miasta Przedborza oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej w Przedborzu.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed ogłosiła 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie:

Przewodnicząca wznowiła obrady i odczytała kolejny podpunkt punktu 8.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Przedborzu

Wobec braku pytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Rady Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie - 15 głosami za.

Uchwała Nr VIII/42/11 została przekazana do realizacji.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowe w Przedborzu

Wobec nie zgłoszenia pytań przez Radnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Pani Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Projekt przyjęty został jednogłośnie - 15 głosami za.

Uchwała Nr VIII/43/11 została przekazana do realizacji.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Wobec braku pytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Rady Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Uchwała Nr VIII/44/11 została przyjęta jednogłośnie -15 głosami za i przekazana do realizacji.

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2010.

Wobec braku pytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Rady Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie - 15 głosami za.

Uchwała Nr VIII/45/11 została przekazana do realizacji.

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed wyjaśniła, że zmiany te omawiane były na posiedzeniach komisji. Poprosiła o krótkie objaśnienie Panią Dyrektor Grażynę Włoch, która udzieliła wyjaśnienia w tej kwestii.

Wobec braku innych pytań do projektu przedmiotowej uchwały Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania Rady. Projekt uchwały został podjęty 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (od głosu wstrzymał się radny Pan Dawid Stawiarski).

Uchwała Nr VIII/46/11 została przekazana do realizacji.

g) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza.

Pani Przewodnicząca Rady Maria Szwed zapytała radnych czy mają pytania, wnioski i uwagi odnośnie tego podpunktu.

Głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że ta sprawa poruszana była na komisji. Z Urzędu została wpisana taka sama kwota wynagrodzenia jak w poprzedniej kadencji, ale w tej kwestii ostateczna wola należy do Rady.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed, która przytoczyła kilka danych w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza. Stwierdziła również, że projekt tej uchwały, zanim trafił na sesję, miał różny przebieg. Ponadto Pani Przewodnicząca odczytała pismo od Wojewody Łódzkiego wzywające do niezwłocznego podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza. Następnie powiedziała, że w przypadku obrad V sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 10 lutego 2011 roku, został ujęty projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Jednakże w skutek braku quorum, ze względu na opuszczenie sali przez 5 radnych na 12 obecnych, sesja została zamknięta ponieważ nie było prawnej możliwości podejmowania uchwał. Sprawa ta była już poruszana na Komisjach łączonych: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich. Pani Przewodnicząca powiedziała, że jest grupa radnych, która uważa, że wynagrodzenie Burmistrza jest przewartościowane, w stosunku do przeciętnych zarobków w naszej gminie. Stwierdziła także, że rodzi to przepaść pomiędzy rządzącymi a biednym elektoratem. Brak dodatku stażowego nie może być wyznacznikiem wyższej pensji, bowiem jest to swego rodzaju rekompensata za wieloletnią pracę. Rozważając ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta, nie można pominąć innych ważnych aspektów dotyczących naszych mieszkańców, a mianowicie: powiększające się bezrobocie, szukanie oszczędności kosztem zwolnień pracowników jednostek organizacyjnych. Jest również niejasna sytuacja z hurtownią AGD, która przy wygranym procesie może skutkować zwiększeniem zadłużenia gminy.

Głos zabrał radny Pan Krzysztof Zawisza, który stwierdził, że Pani Przewodnicząca wysuwa za daleko idące wnioski

Pani Przewodnicząca Rady Maria Szwed stwierdziła, że pod rządami obecnego Burmistrza zadłużenie gminy wynosi 8mln zł. Przytoczyła również to, iż zadłużenie dawniej wynosiło ponad 3mnl zł. Pani Przewodnicząca powiedziała również, że przypomni w tym miejscu niektóre postulaty wyborcze Pana Burmistrza. Cztery lata wstecz, w trakcie kampanii wyborczej zapewniał Pan, że jest dorobiony i startuje w wyborach ze względu na pomysł rozwoju gminy i dlatego wygrał Pan wybory.

Głos zabrał Pan Burmistrz, który zwrócił się do Pani Przewodniczącej Rady: Przepraszam Panią Przewodniczącą, ale to jest projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia Burmistrza w tej kadencji. Stwierdził także, że Pani Przewodnicząca przytacza kwestie nieadekwatne do sytuacji.

Głos ponownie zabrała Pani Przewodnicząca Maria Szwed, która przeczytała cytat z biuletynu. Następnie odniosła się do posiedzenia poprzedniej komisji łączonej, gdzie stwierdzono, że Pan Ślusarczyk jako Burmistrz, miał większe wynagrodzenie niż obecny Burmistrz. Przytoczyła również kwoty, które pobierał Pan Ślusarczyk będąc Burmistrzem. Wynagrodzenie zasadnicze 3450 zł, dodatek funkcyjny 1490 zł, dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, dodatek stażowy 690 zł. Stwierdziła również, że wynagrodzenie stanowiło stawkę najniższą w tabeli.

Radny Pan Jan Mąkosa zapytał Panią Przewodniczącą jakie było wtedy najniższe wynagrodzenie.

Pani Przewodnicząca Maria Szwed odpowiedziała, że 3450 zł, natomiast najniższe ogólnie jakie było, nie wiem.

Głos zabrał radny Pan Jan Mąkosa, który stwierdził, że jeżeli podaje takie porównanie to musi podać również jakie było wtedy najniższe wynagrodzenie, w celu możliwości odniesienia się do sytuacji.

Głos zabrała radna Pani Aneta Olejnik, która stwierdziła, że kiedy Pani Szwed była zatrudniona w Urzędzie gmina nie była tak zadłużona. Stwierdziła również, że od 5 lat Pan Ślusarczyk nie jest Burmistrzem, mimo tego jest ciągle przytaczany w wypowiedziach, Przetaczane są jego cytaty. Następnie Pani Olejnik poruszyła kwestię zalanej hurtowni. Stwierdziła, że to przecież nie Burmistrz zalał hurtownię tylko ZUK, dlaczego my jako gmina mamy za to odpowiadać. Pani Aneta Olejnik stwierdziła także, że skoro nastały takie ciężkie czasy, szukamy oszczędności, to może warto zacząć od siebie i radni zrezygnują z diet. Diety radnych to nie małe pieniądze, w skali roku to około 100 tysięcy złotych, podczas gdy podwyższenie wynagrodzenia Burmistrza w skali roku to około 10 tysięcy złotych. Kolejną kwestią jest brak zastępcy, co stanowi 400 tysięcy złotych oszczędności. Radna Pani Aneta Olejnik stwierdziła ponadto, że skoro ludzie wybrali Burmistrza po raz drugi to znaczy, że radzi sobie dobrze bez Zastępcy. Wiadomo, że zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, jednak więcej było zwolenników. Zwróciła się również do Pani Przewodniczącej twierdząc, że to Rada a nie sama Przewodnicząca decyduje o wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

Sekretarz Miasta Pan Wojciech Karbownik zwrócił się do Pani Przewodniczącej Marii Szwed: skoro Pani przytacza cytaty sprzed wyborów, to dlaczego nie powiedziała Pani, że Burmistrz dotrzymał obietnicy w kwestii zlikwidowania etatu Zastępcy. Stwierdził również, że Burmistrz wykonuje swój etat i 80% etatu Zastępcy. Powiedział, że sam wykonuje 20% etatu Zastępcy i swój jako Sekretarza. Zlikwidowanie stanowiska Zastępcy Burmistrza dało około 400 tysięcy złotych oszczędności w przeciągu 4 lat. Powiedział również: człowiek, który zrobił tyle, że społeczeństwo jeszcze raz obdarzyło go zaufaniem na następną kadencję, a wy chcecie głosować przeciwko społeczeństwu. Rada ma reprezentować elektorat, który ją wybrał, ponieważ ten elektorat wybrał również Burmistrza.

Radna Pani Aneta Olejnik zwróciła się do obecnych na sali: zgromadzeni Państwo nie wiedzą może o co chodzi. Na posiedzeniu poprzedniej komisji Pani radna Alicja Ocimek, złożyła wniosek o obniżenie wynagrodzenia Burmistrza i wtedy zaczęła się cała dyskusja.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed powiedziała, że chciałaby odnieść się do wypowiedzi Pana Sekretarza. To, że zlikwidowano stanowisko Zastępcy, była to tylko i wyłącznie Państwa wola. Mówiąc o oszczędnościach w kwocie 380 tysięcy złotych, gdzie zwyżka wynagrodzenia obecnego Burmistrza wynosi 2650 zł, do wynagrodzenia, które pobierał Pan Ślusarczyk. To jak w takim razie mają się te oszczędności.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że jest to kwota 1650 zł po okresie 5 lat a nie jak to przytoczyła Pani Przewodnicząca 2650 zł.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że pozwoliła sobie przytoczyć te kwoty, ponieważ grupa radnych odnosiła się do kwot, jakie pobierał Pan Ślusarczyk jako Burmistrz.

Głos zabrał Burmistrz, który stwierdził, że chciałby odnieść się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej. Powiedział, że już nie wspominając kwestii projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia, który teraz powinien być omawiany. Pani wypowiedź jest demagogią zapewne wcześniej przygotowaną. Obiecałem, że nie będzie zastępcy i dotrzymałem słowa. Przez ostatnią kadencję zostało wiele zrobione, gmina została zadłużona, ale nie robię tego dla siebie tylko dla mieszkańców, aby coś zostało dla nich. Zostanie Gimnazjum, które już dawno powinno być wybudowane, szatnie, nie wspominając o innych inwestycjach turystycznych czy drogowych. Nie powinno się wracać do takich spraw podczas podejmowania tej uchwały. Uchwała ta musi zostać podjęta ze względu na obowiązek jaki narzuca nadzór Wojewody. Ja dotrzymałem sława i zrealizowałem swój program. Wybory skończyły się już, jeżeli mamy coś zrobić dla gminy, to róbmy, a nie wracajmy do polityki. Drugą kwestią są donosy na wszystkie inwestycje, składane przez Radnego Powiatowego, który kieruje się własnymi pobudkami a nie dobrem gminy.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed stwierdziła, że nie można mieć innego zdania niż Państwa zdanie.

Burmistrz na to odpowiedział, że trzeba mieć swoje zdanie.

Radna Pani Zofia Będkowska stwierdziła, że chciałaby odnieść się do wypowiedzi Pani Olejnik. Ponieważ porównała koszty obsługi Rady w stosunku rocznym, natomiast koszty związane z zatrudnieniem Burmistrza w stosunku miesięcznym.

Pani Aneta Olejnik odpowiedział, że podała koszty związane z zatrudnieniem Burmistrza również w stosunku rocznym, ze względu na 600 zł podwyżki miesięcznie.

Głos zabrała Pani Zofia Będkowska, która stwierdziła, że coraz częściej obiektem ataku staje się Rada i diety jakie pobierają radni. Stwierdziła również, że to właśnie z inicjatywy radnych doszło do podwyższenia diet. Pani Radna Zofia Będkowska odniosła się również do wypowiedzi Pana Sekretarza: Pan mówi, że elektorat ma swoje wymagania, chciałabym zwrócić uwagę, że Pan również jest wybranym przez określony elektorat, który ma również swoje wymagania pod adresem Pana i innych radnych powiatowych. Następnie stwierdziła, że zarzucane jest, że podczas kadencji Pana Ślusarczyka nic nie było robione. Po czym powiedziała, że była wybudowana hala sportowa, wodociągi na wsiach.

Głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że budowa hali została rozpoczęta.

Pani radna Zofia Będkowska poprosiła Pana Burmistrza, aby odniósł się do sytuacji w jednostkach podległych Urzędowi, w kwestii zwolnień. Stwierdziła również żeby skupić się na tym co dzieje się teraz, a nie nad tym co było dawniej.

Radna Pani Aneta Olejnik zwróciła się do pani Przewodniczącej Rady stwierdzając, że jeżeli obecny Burmistrz zarabia więcej niż Pan Ślusarczyk - jako były Burmistrz, to my jako radni też zarabiamy więcej niż poprzedni radni. Wiąże się to ze wzrostem średniej wysokości wynagrodzenia w kraju.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed złożyła formalny wniosek o obniżenie diet radnych oraz diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że Pani Przewodnicząca wprowadza chaos. Jako, że jesteśmy w podpunkcie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza, nie może zostać wprowadzony wniosek w innej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Dawid Stawiarski zaproponował, aby przegłosować wniosek i przejść do projektu uchwały.

Radny Pan Krzysztof Zawisza zwrócił się do Pana Wiceprzewodniczącego stwierdzając, że w pierwszej kolejności trzeba przegłosować projekt uchwały, po czym można przejść do składania wniosków.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Dawid Stawiarski zwrócił się do Pana Sekretarza, aby nie zakłócał obrad.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed stwierdziła, że dyskusja idzie nie w tym kierunku co trzeba. Powróciła do projektu uchwały i wniosku jaki zgłosił radny Pan Zawisza. Stwierdziła, że projekt uchwały jest niezgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu. Stwierdziła również, że proponowane przez radnego Pana Krzysztofa Zawiszę, wynagrodzenie nie mieści się w "widełkach". Po czym stwierdziła, że wynagrodzenie zasadnicze wójtów i burmistrzów w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, winno mieścić się w granicach 4200-5900 zł.

Głos zabrał radny Pan Jan Mąkosa, który stwierdził, że wynagrodzenie to płaca za wykonaną pracę. Stwierdził również, że mieszanie tu innych spraw jest niestosowne oraz stwierdził, że Pani Przewodnicząca przygotowując sesję nie powinna pozwolić aby błędne materiały trafiały do radnych. Skoro zaistniała taka sytuacja to po co radni dostali te materiały.

Pani Przewodnicząca Maria Szwed stwierdziła, że nie przygotowuje materiałów na sesję.

Radny Pan Jan Mąkosa zapytał jakim sposobem wiedziała w takim razie, że ta kwota jest nieadekwatna.

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca, która stwierdziła, że nie wiedziała tego, ale sprawdziła przepisy w tym zakresie.

Radny Jan Mąkosa: to dlaczego dzisiaj dostaliśmy taki projekt?

Pani Przewodnicząca: zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.

Radny Jan Mąkosa: nie można było dokonać zmiany przed otwarciem posiedzenia?

Pani Przewodnicząca: czekałam do punktu kiedy będzie dyskusja na ten temat.

Pan Jan Mąkosa: to po co nam rozdano te projekty skoro pani wiedziała?

Wiceprzewodniczący Rady Pan Dawid Stawiarski zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza odnośnie celu zatrudnienia dwóch prawników w Urzędzie. Skoro uchwały są kwestionowane przez nadzór Wojewody.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że jeżeli Pan Stawiarski zostanie w przyszłości Burmistrzem to będzie mógł o tym decydować, ilu prawników będzie zatrudniał.

Pan Burmistrz nawiązał do pytania radnej Pani Zofii Będkowskiej, jeżeli chodzi o reorganizację. Stwierdził, że będzie utworzona jedna kuchnia, która będzie obsługiwała wszystkie jednostki i jest to reorganizacja ustalona z dyrektorami placówek. Zostanie ogłoszony przetarg i firma, która wygra będzie mogła zatrudnić osoby, które dostały wypowiedzenie. Będę się starał żeby nowy pracodawca zatrudnił większość zwolnionych osób. Ponadto stwierdził, że faktyczne koszty przygotowania posiłku to kwota 25 zł, natomiast koszt wydawanego posiłku to 6 zł, więc musieliśmy dokładać środków w celu utrzymania. Burmistrz stwierdził również, że pracownik musi być motywowany. Obniżając pensję nie będzie takiej motywacji. Zwrócił się do Przewodniczącej twierdząc, że obniżanie diet radnym to tania demagogia, bo albo docenia się pracę ludzką albo nie.

Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła, że szukamy oszczędności, więc dlaczego nie zacząć od siebie.

Głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że skoro Pani Przewodnicząca wiedziała o złym przygotowaniu projektu uchwały, to mogła o tym powiedzieć tym bardziej, że odbyły się już dwie przerwy.

Głos zabrał Radny Pan Krzysztof Zawisza, który zaproponował, aby pozostawić już temat Pana Ślusarczyka. Zadał pytanie do Pani Zofii Będkowskiej: wymieniła Pani zbudowanie hali sportowej jako inwestycję tamtej kadencji. Chyba Pani dobrze wie, że koszty inwestycji zostały pokryte z pożyczki w kwocie 3mln złotych, z totalizatora udało się pozyskać jedynie 1mln zł. Stwierdził również, że przytoczone przez Panią Przewodniczącą argumenty mają się nijak do ustalenia wynagrodzenia Burmistrza, motywacji do pracy. Stwierdził również, że zalanie firmy AGD „AGA” nie jest żadnym argumentem. Powiedział, że dla niego liczą się fakty, czyli opinia z RIO, która była ostatnio odczytana. Według niej gmina ma zachowaną płynność finansową. Następnie Radny Krzysztof Zawisza złożył wniosek o poprawkę do projektu uchwały w sprawie kwoty wynagrodzenia zasadniczego z 6000 zł na 5900zł.

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie:

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Szwed wznowiła obrady i poinformowała że przed przerwą Radny Krzysztof Zawisza zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie kwoty wynagrodzenia zasadniczego z 6000 zł na 5900zł, dodatek funkcyjny 1700 zł bez zmian.

Przewodnicząca wobec wyczerpania pytań i wniosków odczytała projekt przedmiotowej uchwały i poddała go procedurze głosowania. Projekt został podjęty 8 głosami za, 7 przeciw, bez głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr VIII/41/11 została przekazana do realizacji.

h) w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego.

Przewodnicząca Pani Maria Szwed poinformowała obecnych, że sprawa ta była omawiana na posiedzeniu komisji. Wobec braku zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca rady odczytała go i poddała procedurze głosowania. Uchwała Nr VIII/48/11 została przyjęta jednogłośnie -15 głosami za i przekazana do realizacji.

i) w sprawie strefy płatnego parkowania.

Głos w tej sprawie zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że chodzi o wyznaczenie stref płatnego parkowania, dla osób robiących zakupy w sklepie Polo Market. Stwierdził także, że propozycja ta została zaakceptowana na ostatnim posiedzeniu komisji. Po podjęciu uchwały będzie możliwość przeprowadzenia rozmów z kierownictwem Polo Marketu, w celu wykupienia przez sklep abonamentu za parkowanie samochodów. Zostały podjęte takie zamiary, aby nie obarczać opłatami za parkowanie mieszkańców, a główne koszty poniesie Polo Market.

Mieszkaniec zgłosił, że był świadkiem doszczętnego zniszczenia ławki na rynku, przez kierowcę samochodu. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że Straż Miejska odnalazła już sprawcę tego czynu.

Wobec braku zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady odczytała go i poddała procedurze głosowania. Uchwała Nr VIII/49/11 została przyjęta jednogłośnie -15 głosami za i przekazana do realizacji.

j) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk, która przedstawiła objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wobec nie zgłoszenia pytań przez Radnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady Pani Maria Szwed odczytała go poddając następnie procedurze głosowania. Projekt przyjęty został jednogłośnie - 15 głosami za.

Uchwała Nr VIII/50/11 została przekazana do realizacji.

k) w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Głos w powyższej sprawie zabrała Pani Skarbnik, która przedstawiła wyjaśnienia dotyczące zmian w budżecie na 2011 rok.

Wobec braku zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady odczytała go i poddała procedurze głosowania. Uchwała Nr VIII/51/11 została przyjęta jednogłośnie -15 głosami za i przekazana do realizacji.

l) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz.

Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia w powyższej sprawie. Stwierdził, że w związku ze zmianą ustawy należy wydzielić tereny kąpielisk. Powiedział również, że gmina będzie ponosić koszty związane z badaniem wody w kąpielisku. Tylko ten akwen, który wskażemy będzie badany.

Pani Przewodnicząca Maria Szwed wobec braku pytań do projektu przedmiotowej uchwały odczytała go i poddała procedurze głosowania. Projekt przyjęty został jednogłośnie - 15 głosami za.

Uchwała Nr VIII/52/11 została przekazana do realizacji.

Ad. 10.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Pan Andrzej Bobras poruszył sprawę rozgarnięcia przywiezionego tłucznia. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że nie ma ludzi. Przy Urzędzie w ramach robót publicznych są zatrudnione tylko dwie osoby i nie są w stanie zrobić wszystkiego.

- Radny Pan Michał Kieruzal stwierdził żeby nawieść żwiru do Nosalewic a mieszkańcy sami go rozgarną. Następnie zadał pytanie dotyczące budynku szkoły w Nosalewicach odnośnie wartości tego budynku. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że jeśli są zainteresowane osoby wykupem tego budynku, to muszą złożyć pismo do Urzędu, wtedy zostaną podjęte działania i rzeczoznawca wyceni jego wartość.

- Radny Pan Krzysztof Zawisza przytoczył wypowiedź radnego Pana Kieruzala. Zaproponował, aby usunąć górę żwiru na ulicy Warszawskiej i przewieść go do Nosalewic. Poruszył również kwestię bezpieczeństwa na terenie miasta, w szczególności w czasie weekendów oraz kwestię oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na ulicy Mostowej.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że rozmawiał z Komendantem Policji w Przedborzu w sprawie wspólnych patroli Policja - Straż Miejska. Stwierdził, że dopiero po podpisaniu porozumienia będą miały miejsce te patrole.

- Radna Pani Zofia Będkowska przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu komisji prosiła o przygotowanie projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że zostanie on przygotowany przez prawników.

- Głos zabrała Pani Przewodnicząca , która poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęły pisma:

1. Prezesa Sądu Okręgowego, który występuje do Rady Miejskiej w Przedborzu z informacją o konieczności wyboru ławników: do Sądu Rejonowego w Radomsku (2 osoby), Sądu Pracy (1 osoba), Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (1 osoba). Termin składania zgłoszeń to 30 czerwca 2011 roku. Burmistrz poinformował, że do tej pory nikt się nie zgłosił.

2. Pismo od Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej Zachód-Wschód, które zwołuje w dniu 01.07.2011 roku w Lublinie, o godz. 10.00, zebranie założycielskie Organizacji Turystycznej Szlak Kupiecki Wrocław - Lublin - Lwów.

3.Pismo od Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Radomsku. Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Pan Burmistrz.

4. List otwarty od Pana Zbigniewa Pluty.

5. Zaproszenie LGR Między Nidą a Pilicą na uroczyste otwarcie rozpoczęcia działalności tej grupy, które odbędzie się 08.06.2011 roku we Włoszczowie.

- Pan Zbigniew Wilk zabrał głos w sprawie zatrudnienia jego żony. Stwierdził, że pierwsze kroki zawsze były kierowane do Pana Burmistrza, później do Pani Orzeł. Zadał pytanie czy jeżeli w Starostwie Powiatowym w Radomsku znajdą się środki, to czy Pan Burmistrz przyjmie jego żonę do pracy. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że jeśli środki znajdą się w powiecie to nie widzi przeszkód, aby zatrudnić taką osobę.

- Radny Pan Jan Mąkosa poruszył sprawę wstawienia znaku ograniczenia prędkości na ulicy Turystycznej. Kolejną sprawą, którą poruszył było załatanie wyrwy na ulicy Częstochowskiej. Pan Mąkosa skierował również apel w stronę wszystkich radnych i Pani Przewodniczącej, aby nie przerywać sobie wypowiedzi i solidarnie udzielać głosu.

- Pani Przewodnicząca Maria Szwed stwierdziła, że to słuszna uwaga, ale musi działać w dwie strony. Zaapelowała do radnych żeby nie rozmawiali w trakcie obrad, ponieważ przeszkadza to w prowadzeniu sesji.

- Radna Pani Aneta Olejnik poruszyła sprawę namalowania pasów na ulicy Pocztowej i Kieleckiej, gdyż przechodzenie w tych miejscach jest niebezpieczne.

- Radny Pan Krzysztof Zawisza poruszył sprawę odkopanej studzienki na ulicy Mostowej oraz kwestię dosadzenia brakującego żywopłotu.

- Pani Michalec spytała o wycinkę drzew na Gepnerowie, czy zostały wydane na ten cel zezwolenia. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że Urząd nie ma możliwości sprawdzenia bo to sprawa powiatu.

Pan Radny Powiatowy Wojciech Karbownik stwierdził, że sprawdzi w Starostwie czy jest to legalna wycinka.

- Pani Michalec spytała również czy wyciągnięto konsekwencję w stosunku do radnych, którzy opuścili salę w trakcie obrad sesji z dnia 17.02.2011 r. Odpowiedzi udzieliła Pani Przewodnicząca Rady, która stwierdziła, że nie ma prawnej możliwości wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do radnych.

 

- Radny Pan Henryk Wnuk prosił o wymianę żarówek w lampach na Piskorzeńcu, Kaleniu.

- Radny Pan Michał Kieruzal zaproponował żeby zrobić ogólny przegląd oświetlenia w gminie.

Ad.11.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Maria Szwed zamknęła posiedzenie VIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 6 czerwca 2011 roku o godz. 18.10.

 

Protokół sporządziła: Edyta Kwiatkowska

 

Lista obecności radnych (119 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (129 KB)

Sprawozdania z działalności Komisji (67 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich (46 KB)

 

Liczba odwiedzin : 947
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-07-08 13:33:15
Czas publikacji: 2011-07-08 13:33:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak